Министерски съвет
брой: 37, от дата 7.5.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 177 от 29 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 ОТ 29 АПРИЛ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер на 83 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 23 000 000 лв. – за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост на дейност 1 „Предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19“ по Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;
2. за увеличаване в размер на 60 000 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейната отмяна, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 83 000 000 лв.
(3) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за сметка на намаляване на утвърдените разходи, трансфери и бюджетни взаимоотношения съгласно приложението.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет да извършат произтичащите промени по бюджетите си за 2021 г., включително по области на политики/функционални области и бюджетни програми, както и на относимите показатели по чл. 86, ал. 2 от Закона за публичните финанси, в т.ч. максималните размери на новите задължения за разходи, и да уведомят министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните разпоредители с бюджет съгласно приложението по чл. 2.
За министър-председател: Томислав Дончев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 2
Разпределение на намалението на разходите по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и на субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

№ по ред
Наименование
Сума (в лв.)
I.
Разпределение на намалението на разходите по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1
Сметна палата
155 400
2
Администрация на президента
64 500
3
Министерски съвет
943 200
4
Конституционен съд
40 100
5
Омбудсман
26 100
6
Министерство на финансите
4 866 000
7
Министерство на външните работи
1 081 100
8
Министерство на отбраната
11 669 600
9
Министерство на вътрешните работи
14 004 400
10
Министерство на правосъдието
2 619 600
11
Министерство на труда и социалната политика
13 199 300
12
Министерство на здравеопазването
5 629 800
13
Министерство на образованието и науката
1 220 500
14
Министерство на културата
1 392 500
15
Министерство на околната среда и водите
464 200
16
Министерство на икономиката
727 600
17
Министерство на енергетиката
529 400
18
Министерство на туризма
179 900
19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
6 541 100
20
Министерство на земеделието, храните и горите
1 748 300
21
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2 375 900
22
Министерство на младежта и спорта
606 400
23
Държавна агенция „Национална сигурност“
987 700
24
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
31 200
25
Комисия за защита от дискриминация
22 800
26
Комисия за защита на личните данни
23 100
27
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
168 000
28
Национална служба за охрана
343 800
29
Държавна агенция „Разузнаване“
358 700
30
Национален статистически институт
204 500
31
Комисия за защита на конкуренцията
41 900
32
Комисия за регулиране на съобщенията
154 300
33
Съвет за електронни медии
20 900
34
Комисия за енергийно и водно регулиране
67 000
35
Агенция за ядрено регулиране
53 800
36
Държавна комисия по сигурността на информацията
82 900
37
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
350 800
38
Комисия за финансов надзор
141 500
39
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
14 900
40
Централна избирателна комисия
41 600
41
Държавен фонд „Земеделие“
2 663 200
42
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
12 200
43
Държавна агенция „Технически операции“
507 300
44
Държавна агенция „Електронно управление“
237 400
 
ВСИЧКО по I
76 614 400
II.
Разпределение на намалението на предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1
Министерство на околната среда и водите
306 600
2
Министерство на икономиката
417 000
 
ВСИЧКО по II
723 600
III.
Разпределение на намалението на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1
Българско национално радио
388 300
2
Българска национална телевизия
591 100
3
Българска телеграфна агенция
47 700
 
ВСИЧКО по III
1 027 100
IV.
Разпределение на намалението на субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
А.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 709 000
1
Столична община – вътрешноградски транспорт
79 000
2
За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
229 800
3
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
1 400 200
Б.
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
2 925 900
1
За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
71 800
2
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
1 005 300
3
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД
782 700
4
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
1 066 100
 
ВСИЧКО по IV
4 634 900
 
ВСИЧКО (I+II+III+IV)
83 000 000

2867