Народно събрание
брой: 36, от дата 1.5.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

 

УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от 45-ото Народно събрание на 29 април 2021 г.
Издаден в София на 30 април 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г., бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г. и бр. 88 и 107 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „територията на страната се разделя на“ се заменят със „се образуват“.
§ 2. Член 14 се изменя така:
„Образуване на избирателни секции извън страната
Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:
1. където има дипломатическо или консулско представителство;
2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;
3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;
4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.“
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се създава изречение пето: „Устройствата за машинното гласуване се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет.“
§ 4. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съответната община по настоящия адрес на лицето“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и се създават изречения трето и четвърто: „В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага съответно и за електронните заявления, подадени през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.“
§ 5. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За електронното заявление не се изисква подпис.“
2. В ал. 3 думите „и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)“ се заличават.
3. Създава се ал. 3а:
„(3а) Органът по чл. 23, ал. 1 установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:
1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.“
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката след публични консултации и процедура, определени от президента, въз основа на предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Предложенията се обявяват на интернет страницата на президента на републиката.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 6, изречение първо думите „народните представители и парламентарните групи“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“, а в изречение второ думите „народен представител или парламентарна група“ се заменят с „парламентарно представена партия или коалиция“.
5. В ал. 7 думата „избрани“ се заменя с „назначени“, а думите „парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група“ се заменят с „парламентарно представена партия или коалиция“.
6. В ал. 8, изречение първо накрая се добавя „като се използва методът на най-големия остатък“, създава се ново изречение второ: „Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
7. В ал. 9 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 7. Член 47 се изменя така:
„Публични консултации
Чл. 47. (1) При провеждане на консултациите по чл. 46, ал. 4 парламентарно представените партии и коалиции представят пред президента на републиката:
1. мотивирано писмено предложение за състав на Централната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и декларации от лицата по чл. 50, ал. 3, т. 1;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на провеждане на консултациите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.
(2) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците.“
§ 8. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „Изборът, съответно“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „избира, съответно“ се заличават.
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10, буква „б“ накрая се добавя „както и на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната“;
б) в т. 11 накрая се добавя „както и на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители извън страната, когато независимият кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1“;
в) създава се т. 12а:
„12а. регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети извън страната при избори за народни представители;“
г) в т. 13 се създават букви „г“ и „д“:
„г) инициативните комитети за участие в изборите за народни представители извън страната;
д) кандидатските листи за народни представители извън страната на партиите, коалициите и инициативните комитети;“
д) в т. 20 след думата „(райони)“ се добавя „в страната“;
е) в т. 21 преди думите „при избори за народни представители“ се добавя „както и на независимите кандидати извън страната“;
ж) създава се т. 34:
„34. определя условията и реда за видеонаблюдението на преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии; техническото осигуряване на видеонаблюдението се извършва от Министерския съвет;“.
2. В ал. 3 думата „кодекса“ се заменя със „закон“.
§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след числото „12“ се добавя „12а“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Решенията на Централната избирателна комисия, извън случаите по ал. 1, може да се обжалват пред съответния административен съд в тридневен срок от обявяването им. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в тридневен срок от получаването є с призоваване на жалбоподателя, Централната избирателна комисия и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му. Върховният административен съд разглежда жалбата по реда на ал. 3.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „При“ се добавя „издаване на общите административни актове и“.
§ 11. В чл. 59, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на многомандатния изборен район извън страната“.
§ 12. В чл. 60, ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 13. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се отменя.
2.В ал. 7, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 14. В чл. 72, ал. 1, т. 26 накрая се добавя „и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“.
§ 15. В чл. 75, ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 16. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се отменя.
2.В ал. 7, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 17. В чл. 87, ал. 1, т. 32 накрая се добавя „и техническите носители от камерите за видеонаблюдение“.
§ 18. В чл. 91, ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 19. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинеи 7 и 8 се отменят.
2. В ал. 9 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 20. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
2. В ал. 6 думите „и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени“ се заличават.
§ 21. В чл. 104, ал. 1 думите „7 дни“ се заменят с „12 дни“.
§ 22. В чл. 133, ал. 3, т. 5 след думите „упълномощени от партията лица“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“, а след думите „положили саморъчен подпис“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“.
§ 23. В чл. 140, ал. 3, т. 6 след думите „упълномощени от коалицията лица“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“, а след думите „положили саморъчен подпис“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“.
§ 24. В чл. 189, ал. 3 се създава изречение второ: „Партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати във всички изборни райони при избори за народни представители, имат право на равно участие.“
§ 25. В чл. 206 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В избирателната секция избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269.“
2. В ал. 3 думите „е избрал да“ се заличават.
§ 26. В чл. 208, ал. 1 в началото се добавя „В случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269“.
§ 27. В чл. 209 ал. 3 се изменя така:
„(3) Броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 е равен на броя на избирателите за съответния вид избор в секциите за гласуване с хартиени бюлетини, увеличен с 10 на сто. В секциите за гласуване с бюлетина за машинно гласуване броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 е равен на броя на избирателите в съответните секции.“
§ 28. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „може да“ се заличават.
2. В ал. 5 преди думите „с по-малко“ се добавя „в страната“, а думите „и в избирателни секции извън страната“ се заменят с „както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели“.
§ 29. В чл. 213а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В процеса на удостоверяването по ал. 2 може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея числото „30“ се заменя с „20“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато при удостоверяването по ал. 2 се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване с принципите по чл. 3, Централната избирателна комисия провежда съответния избор само с хартиени бюлетини и възлага на доставчика на устройствата да отстрани несъответствията.“
§ 30. В чл. 218 се създава ал. 7:
„(7) В секциите за машинно гласуване на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването.“
§ 31. В чл. 232, ал. 1 се създава изречение второ: „От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.“
§ 32. В чл. 233 думите „или охрана на съответната секция“ се заменят с „охрана на съответната секция или поддръжка на техническите устройства за машинното гласуване“.
§ 33. В глава четиринадесета в наименованието на раздел XI думите „ученици и студенти“ се заменят с „ученици, студенти и докторанти“.
§ 34. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „ученик или студент“ се заменят с „ученик, студент или докторант“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или документ, удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя на съответното учебно заведение или научна организация“.
2. В ал. 2 думите „ученик или студент“ се заменят с „ученик, студент или докторант“.
3. В ал. 4 след думата „книжка“ се добавя „съответно документът по ал. 1, т. 2“, а думите „ученик или студент“ се заменят с „ученик, студент или докторант“.
4. В ал. 5 думите „ученикът или студентът“ се заменят с „ученикът, студентът или докторантът“.
§ 35. В чл. 247, ал 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. определя броя на мандатите в многомандатните изборни райони съгласно методиката в приложение № 1;“.
2. Създава се т. 1a:
„1а. изпълнява функциите на районна избирателна комисия за многомандатния изборен район извън страната;“.
3. В т. 3 думите „както и“ се заличават, а накрая се добавя „както и в случаите по чл. 258, ал. 5“.
4. Създава се т. 3а:
„3а. предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборния район извън страната, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателите и секретаря;“.
§ 36. В чл. 249, ал. 1, изречение първо думите „територията на страната се разделя на“ се заменят със „се образуват“, числото „31“ се заменя с „32“ и думите „и два в област Пловдив“ се заменят с „два в област Пловдив и един многомандатен изборен район извън страната“, а в изречение второ накрая се добавя „в страната“.
§ 37. В чл. 261 ал. 6 се отменя.
§ 38. В чл. 271, ал. 1 след думите „избирателната секция“ се добавя „чрез отпечатване на протокол от системата“.
§ 39. В чл. 272 след думата „видимост“ се добавя „включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни“ и се създава изречение второ: „От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.“
§ 40. В чл. 273, ал. 1 думите „ги вписва в“ се заменят със „съставя“.
§ 41. В чл. 275, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „включително и вписаните в допълнителната страница на избирателния списък“ се заличават.
2. Създава се т. 4:
„4. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;“.
3. Създава се т. 7:
„7. броят на неизползваните бюлетини;“.
§ 42. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и броят на потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните от протокола от машинното гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1 и 2 при въвеждането им в изчислителния пункт на районната избирателна комисия чрез прехвърляне от записващото техническо устройство.“
§ 43. В чл. 283, изречение първо след думите „подписания протокол“ се добавя „включително протокола с данните от машинното гласуване“.
§ 44. В чл. 285, ал. 1 думите „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване“ се заменят с „и записващото техническо устройство от машинното гласуване“.
§ 45. В чл. 288, ал. 2 думите „машинното гласуване в протокола на секционната избирателна комисия“ се заменят с „протокола от машинното гласуване, неразделна част от протокола на секционната избирателна комисия“.
§ 46. Създава се чл. 288а:
„Лица, които имат право да присъстват в районната избирателна комисия
Чл. 288а. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и иницативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.“
§ 47. В чл. 289, ал. 1 след думите „секционните избирателни комисии“ се добавя „от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 48. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и броят на потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Данните от протокола от машинното гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1 при въвеждането им в изчислителния пункт на районната избирателна комисия чрез прехвърляне от записващото техническо устройство.“
§ 49. В чл. 339, ал. 1 след думите „секционните избирателни комисии“ се добавя „от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 50. В чл. 375 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 51. В чл. 382, ал. 1 след думите „секционните избирателни комисии“ се добавя „от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 52. В чл. 430, ал. 1 след думите „избирателната секция“ се добавя „чрез отпечатване на протокол от системата“.
§ 53. В чл. 431 след думата „видимост“ се добавя „включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни“ и се създава изречение второ: „От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.“
§ 54. В чл. 432, ал. 1 думите „ги вписва в“ се заменят със „съставя“.
§ 55. В чл. 434, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „включително и вписаните в допълнителната страница на избирателния списък“ се заличават.
2. Създава се т. 4:
„4. броят на избирателите, вписани в допълнителната страница на избирателния списък;“.
3. Създава се т. 7:
„7. броят на неизползваните бюлетини;“.
§ 56. В чл. 440 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и броят на потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Протоколът от машинното гласуване се прилага към протокола по ал. 1 и е неразделна част от него.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните от протокола от машинното гласуване се прибавят към данните от протокола на секционната избирателна комисия по ал. 1 при въвеждането им в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия чрез прехвърляне от записващото техническо устройство.“
§ 57. В чл. 444, ал. 1 думите „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване“ се заменят с „и записващото техническо устройство от машинното гласуване“.
§ 58. В чл. 446, ал. 2 думите „машинното гласуване в протоколите на секционната избирателна комисия“ се заменят с „протоколите от машинното гласуване, неразделна част от протоколите на секционната избирателна комисия“.
§ 59. Създава се чл. 446а:
„Лица, които имат право да присъстват в общинската избирателна комисия
Чл. 446а. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни.“
§ 60. В чл. 447 след думите „секционните избирателни комисии“ се добавя „от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване“.
§ 61. В чл. 450, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 накрая се добавя „и потвърдените гласове от машинното гласуване“.
2. В т. 18 думите „вписани в протоколите на секционните избирателни комисии“ се заличават.
§ 62. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.; изм., бр. 61 от 2019 г. и бр. 88 от 2020 г.) § 39 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 63. В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон президентът на републиката назначава нови членове на Централната избирателна комисия. Мандатът на членовете на Централната избирателна комисия се прекратява от деня на назначаването на новите членове на комисията.
§ 64. Пропорционалната изборна система за избори за народни представители по чл. 246 се прилага до произвеждането на първите редовни избори за народни представители след влизането в сила на този закон.
§ 65. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 и 14 от 2021 г.) в чл. 28, ал. 3, изречение първо след думата „гласуват“ се добавя „в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация“, изречение второ се изменя така: „В решението по ал. 2 се определят условията и редът за гласуване с подвижна избирателна кутия, включително образуване на секции, подаване на заявления, в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община или на безплатен телефонен номер, списък за гласуване и гласуване в изборния ден.“ и се създава изречение четвърто: „Когато заявлението е подадено след предаване на списъка за гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, избирателят гласува, след като всички негови данни се впишат в допълнителната страница на списъка и след подаване на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.“
§ 66. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 19, 98 и 107 от 2014 г., бр. 39 и 57 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 107 от 2020 г.) в чл. 14 числото „350“ се заменя със „100“.
§ 67. (1) Населените места, които към деня на обнародването на указа на президента на републиката за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискването на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове.
(2) Кметските наместници в населените места, които към деня на влизането в сила на този закон отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, продължават да изпълняват правомощията си до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.
(3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на кметски наместник в населено място по ал. 2 кметът на общината може да назначи нов кметски наместник.
§ 68. Разпоредбите на § 9, т. 1, § 35, т. 1, 2 и 4, § 36 и 37 влизат в сила от деня на официалното оповестяване на резултатите от преброяването през 2021 г.
§ 69. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 45-ото Народно събрание на 29 април 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
2862