Министерство на околната среда и водите
брой: 36, от дата 1.5.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 6:
„6. изискванията за постепенното намаляване депонирането на отпадъци, и по-специално на отпадъци, които са подходящи за рециклиране или друго оползотворяване.“
§ 2. В чл. 2, т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя: „когато попадат в приложното поле на законодателни актове на Европейския съюз, които не уреждат обществени отношения във връзка с управлението на отпадъците;“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се създават т. 7 и 8:
„7. разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;
8. всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците.“
§ 4. В чл. 38 се създава ал. 4:
„(4) Депонирането на отпадъците се прилага при спазване на йерархията при управление на отпадъците и при изпълнение на целите за подготовката за повторна употреба и на рециклирането съгласно чл. 31, ал. 1, т. 3 ЗУО.“
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 20 се изменя така:
„20. „Неопасни отпадъци“ са отпадъците по смисъла на § 1, т. 49 от допълнителните разпоредби на ЗУО.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, който по отношение на чл. 13, ал. 1, т. 8 влиза в сила от 1.01.2030 г.
Министър: Емил Димитров
2762