Народно събрание
брой: 34, от дата 23.4.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи

 

РЕШЕНИЕ
за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Налага мораториум върху следните действия на държавните органи:
а) възлагане на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение;
б) предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;
в) поемане и предоставяне на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг;
г) промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избор или назначаване на други управителни или контролни органи;
д) извършване на разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ;
e) избор или назначаване на лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
ж) назначения в държавната администрация.
2. Мораториумът се налага до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 22 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
2596