Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалнато развитие и благоустройството
брой: 37, от дата 7.5.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.66


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015 „Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване“.
2. В ал. 3 думите „БДС ISO 11602-2:2002“ се заменят със „СД ISO/TS 11602-2:2015“.
§ 2. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. При експлоатация на обектите не се разрешава:
1. носимите и возимите пожарогасители, с които са оборудвани обектите, да не са технически обслужени, презаредени и хидростатично изпитани съгласно чл. 21, ал. 3 и 4;
2. пожарните кранове, ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина да не са поддържани и обслужени съгласно чл. 22, ал. 1 – 6.“
§ 3. В чл. 34 се създават ал. 4 – 8:
„(4) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 4 да не се изпълняват за детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1, когато са изпълнени следните условия:
1. горимите материали са дрехи и/или материали, свързани с образователния процес (учебни пособия) и са поставени в метални ученически или детски шкафчета;
2. шкафчетата по т. 1 са монтирани в евакуационни коридори и/или фоайета на сградата;
3. осигурена е автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал, обхващаща цялата сграда, и евакуационните стълбища в сградата са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
(5) В случаите по ал. 4 разпоредбите на чл. 14, ал. 3 и 4 не се прилагат.
(6) Шкафчетата по ал. 4 се поставят при спазване на следните изисквания:
1. монтирани са само към едната стена на коридора/фоайето и са стационарно закрепени към стената и/или пода;
2. минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.
(7) Не се разрешава:
1. в шкафчетата по ал. 4 да се поставят леснозапалими течности, горими течности и горими газове;
2. върху шкафчетата по ал. 4 да се поставят всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива.
(8) Допускането по ал. 2 не се прилага за врати, на които има монтирани брави тип „антипаник“.“
§ 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „Комините и димоотводните тръби“ се добавят запетая и думите „както и шахтите и въздухопроводите за скари, фритюрници и други подобни“.
2. В ал. 3 думите „Комините, предвиждани“ се заменят с „Комините, димоотводните тръби, шахтите и въздухопроводите“.
§ 5. В чл. 74 думите „Огневите работи“ се заменят със „Заваръчните дейности“.
§ 6. В чл. 77, т. 5 думите „или 160“ се заличават.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 5 думите „или 160“ се заличават.
§ 8. В приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 думите „съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“ се заличават, а думите „клас по реакция на огън“ се заменят с „клас по отношение реакцията на огън/поведението при горене“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 и 3 относно чл. 34, ал. 4 – 7, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.
Министър на вътрешните работи: Христо Терзийски
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
2561