Народно събрание
брой: 34, от дата 23.4.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години

 

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години.
Временната комисия трябва да провери целесъобразността и законосъобразността, като например:
 – разпределянето на финансови средства от държавния бюджет с постановления или решения на Министерския съвет;
 – осъществяването на дейността, включително приходите и разходите на държавните дружества „Автомагистрали“ – ЕАД, „Монтажи“ – ЕАД, „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, „Български ВиК Холдинг“ – ЕАД, ДП „Държавна петролна компания“, ДП „Управление и стопанисване на язовирите“, „Български енергиен холдинг“ – ЕАД, и държавните енергийни дружества – „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, „Национална електрическа компания“ – ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД, „Булгаргаз“ – ЕАД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, ДП „Радиоактивни отпадъци“ и „Минпроект“ – ЕАД;
 – дейността на „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, „Терем“ – ЕАД, „Топлофикация – София“, „Търговия и снабдяване“ – ЕАД;
 – разходването на средствата по Националната програма „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, по Проект „Енергийно обновяване на българските домове“, от Международен фонд „Козлодуй“ (неядрен прозорец), от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД (Фонд на фондовете);
 – финансирането на мерки за борба с епидемията от COVID-19 със средства от държавния бюджет, размера на помощта и спазването на разумни срокове за подкрепа за засегнатите от COVID-19 микро-, малки и средни предприятия;
 – сключването и изпълнението на концесионни договори, както и осъществяването на ефективен контрол върху концесионерите в защита на обществения интерес;
 – възлагане, изпълнение и контрол на изпълнението на големи обществени поръчки;
 – осъществяването дейността на Националния осигурителен институт и разходите, които извършва за сметка на бюджета на държавното обществено осигуряване; ревизия на Националната здравноосигурителна каса; ревизия на Националната агенция за приходите (НАП) и на изтичането на личните данни на над 5 млн. български граждани от НАП; Сребърния фонд; Българската банка за развитие; участията на офшорни дружества в усвояване на публични средства; търговските аташета; Фонда за пътна безопасност към Министерство на вътрешните работи; средствата, дадени през годините, за електронното управление и е-правителство; предоставянето на българско гражданство; програмите за модернизиране на армията; програмите за саниране; програмите за ремонт на язовирите; ВиК сектора; топлофикационните и ВиК дружествата; средствата за изграждането и ремонтите на пътища и магистрали, ВЕЦ-овете и тяхната собственост; средствата за преодоляване на последствията от COVID-кризата и причините за отбелязаната в Република България най-висока смъртност в ЕС по време на пандемията;
 – изплащането на допълнителни възнаграждения в администрацията и на възнаграждения за участия в бордове на държавни служители, в това число публично обявяване на лицата, които са ги разрешили и получили;
 – сключването на всички сделки от предприятия и дружества с над 50 на сто държавно участие на „Софийска стокова борса“ – АД.
2. Временната комисия събира информация и документи за установяване на злоупотреби или нарушения в дейността на горепосочените органи и предприятия и е длъжна да разгледа всички сигнали, постъпили до комисията, както и публично достъпни данни за нарушения.
3. Временната комисия трябва да изследва и анализира финансовите отчети, банкови и касови справки, разходни и други счетоводни документи на държавните органи, предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие, на база на които установява има ли нерегламентирани разходи, получени ли са дължимите насрещни престации и надлежно събрани ли са държавни и фирмени вземания по договори, санкции и неустойки.
4. Временната комисия изготвя доклад за резултатите от работата, направените констатации, установени нарушения и предложения за предприемане на съответни мерки от отговорните институции.
5. Временната комисия се създава на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група.
6. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Мая Божидарова Манолова-Найденова,
Заместник-председател: Георги Станчев Георгиев,
Членове: Адлен Шукри Шевкед,
Андрей Христов Вълчев,
Борислав Димитров Сандов,
Дани Стефанова Каназирева,
Драгомир Георгиев Ошавков,
Иван Василев Хиновски,
Иван Йорданов Димитров,
Йордан Кирилов Цонев,
Калоян Милков Янков,
Маноил Минчев Манев,
Пламен Иванов Милев,
Пламен Николаев Абровски,
Румен Василев Гечев,
Сергей Манушов Кичиков,
Тома Любомиров Биков,
Явор Руменов Божанков.
7. Временната комисия се създава за срок от три месеца.
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 16 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
2502