Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН    София
брой: 34, от дата 23.4.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.165


конкурс за доцент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионалното направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (балканско кино) за нуждите на секция „Култура на Балканите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
2475