Народно събрание
брой: 32, от дата 16.4.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето
РЕШИ:
Приема Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както следва:
1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19, както и тези, които са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, имат право да участват дистанционно по електронен път в първото и следващите пленарни заседания на Четиридесет и петото Народно събрание, включително и да положат клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията чрез дистанционно участие.
2. Дистанционното участие по електронен път се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие в заседанията.
3. Народните представители по т. 1 се регистрират за участие в първото пленарно заседание чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. Председателстващият заседанието ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол.
4. След приключване на регистрацията по т. 3 дистанционно участващите народни представители полагат клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията.
5. След полагане на клетвата, при желание за гласуване, изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси дистанционно участващият народен представител заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателстващият дава и отнема думата на народния представител чрез платформата.
6. За неуредените въпроси, както и за участие в следващи пленарни заседания за народните представители по т. 1, се прилагат съответно разпоредбите на Решението на Народното събрание от 6 ноември 2020 г. за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето (ДВ, бр. 96 от 2020 г.).
Решението е прието от 45-то Народно събрание на 15 април 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
2419