Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН    София
брой: 30, от дата 13.4.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.186


конкурс за доцент

 

93. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научно направление 4.3. Биологически науки, специалност „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Експериментална паразитология“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев , бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
2170