Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 129 от 2 април 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 2 АПРИЛ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г., бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г., бр. 60 и 71 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 60, 76 и 101 от 2014 г., бр. 77 от 2015 г., бр. 68 от 2017 г. и бр. 30 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. в чл. 12, ал. 5 думата „втория“ се заменя с „първия“, думата „тримесечие“ се заменя с „шестмесечие“, а след думата „мерки“ се добавя „и дейности“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2117