Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 127 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.; доп., бр. 33 и 48 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 15, ал. 3, т. 1 думата „реалните“ се заменя с „реални“.
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи по чл. 26, ал. 1.“
§ 3. В чл. 26, ал. 1 след цифрата „5“ се поставя запетая и думите „и 6“ се заменят с „6 и 7“.
§ 4. В чл. 28, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Вътрешните правила включват задължително специфичните фактори по чл. 38, ал. 8 от Закона за хората с увреждания, процедури за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението на проверките и последващи оценки на изпълнението, както и ред за извършване на проверки във връзка с чл. 38, ал. 5 от Закона за хората с увреждания.“
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден.“
2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 6. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
2. В ал. 2 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
3. В ал. 3, т. 9 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
§ 7. В чл. 45, ал. 1, т. 5 след думата „увреждания“ се поставя запетая и се добавя „с психични разстройства и/или интелектуални затруднения“.
§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. Компонент 2 „Лична мобилност“ – за финансиране на дейности за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане съобразно функционалния дефицит и потребности.“
2. В ал. 6 след думата „политика“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 9. В чл. 50, т. 2 думите „Закона за етажната собственост“ се заменят със „Закона за управление на етажната собственост“.
§ 10. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Допустимите за финансиране дейности за осигуряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания по Компонент 2 се определят в Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.“
§ 11. В чл. 58, ал. 5, т. 2 думите „или липсващи приложения“ се заличават.
§ 12. В чл. 63, ал. 1 думата „изпълнителят“ се заменя с „бенефициентът“.
§ 13. В чл. 86, в основния текст думите „Министерството на труда и социалната политика“ се заменят с „Агенцията за хората с увреждания“.
§ 14. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „съгласно бюджетните насоки и срокове, определени от министъра на финансите, след предварително съгласуване с“ и запетаята пред тях се заменят с „до“.
2. В ал. 3 думата „акт“ се заменя с „решение“.
§ 15. В чл. 106 ал. 5 се изменя така:
„(5) При констатирани нарушения в изпълнение на субсидираните дейности и/или при неизпълнението им, както и при отпадане на националната представителност, Министерството на труда и социалната политика преустановява субсидирането.“
§ 16. В приложение № 2 към чл. 68, ал. 1, на ред 8 „Перука – един брой“ се правят следните изменения:
1. В колона 4 „Необходими документи“ думите „онкологична или хирургична“ се заменят с „по профила на заболяването“.
2. В колона 6 „Забележки“ след абревиатурата „(СБАЛО)“ се добавя „или към клиника/отделение по онкология към многопрофилна болница за активно лечение“.
Заключителни разпоредби
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 18. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2104