Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 122 от 1 април 2021 г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в общ размер до 13 100 000 лв. за обезпечаване на определените за финансиране проекти по проведения през 2020 г. „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от Covid-19 – 2020 г.“ и за изпълнението на годишната програма на Фонд „Научни изследвания“ през 2021 г. в по-голям обем.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2099