Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 121 от 1 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. в общ размер до 18 000 000 лв. за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените по централния бюджет средства за данък върху добавената стойност на общините по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Рибарство“ за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. по „Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Развитие на селските райони“.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2098