Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 120 от 1 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 466 139 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, във връзка с § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 2 от заключителните разпоредби на Постановление № 287 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за 2021 г.

№ по ред
Община
Област
Средства за общината (лв.)
1.
Аврен
Варна
19 200
2.
Аксаково
Варна
42 316
3.
Бяла
Варна
4 556
4.
Девня
Варна
24 862
5.
Долни чифлик
Варна
44 877
6.
Дългопол
Варна
27 009
7.
Суворово
Варна
16 551
8.
Лясковец
Велико
Търново
26 418
9.
Ружинци
Видин
6 584
10.
Крушари
Добрич
8 888
11.
Ардино
Кърджали
12 838
12.
Кирково
Кърджали
33 579
13.
Момчилград
Кърджали
32 507
14.
Черноочене
Кърджали
10 864
15.
Рила
Кюстендил
5 596
16.
Ловеч
Ловеч
63 975
17.
Берковица
Монтана
33 102
18.
Вършец
Монтана
11 908
19.
Лом
Монтана
35 965
20.
Монтана
Монтана
118 014
21.
Брацигово
Пазарджик
15 448
22.
Сърница
Пазарджик
10 864
23.
Брезник
Перник
8 912
24.
Ковачевци
Перник
651
25.
Белене
Плевен
17 702
26.
Искър
Плевен
9 978
27.
Кнежа
Плевен
34 057
28.
Първомай
Пловдив
54 138
29.
Садово
Пловдив
41 694
30.
Съединение
Пловдив
24 547
31.
Кубрат
Разград
28 963
32.
Самуил
Разград
14 969
33.
Бяла
Русе
22 917
34.
Главиница
Силистра
20 081
35.
Тутракан
Силистра
34 116
36.
Девин
Смолян
22 454
37.
Ботевград
София област
86 231
38.
Горна Малина
София област
12 691
39.
Етрополе
София област
31 191
40.
Костенец
София област
27 358
41.
Гълъбово
Стара Загора
18 882
42.
Мъглиж
Стара Загора
26 100
43.
Опан
Стара Загора
1 302
44.
Раднево
Стара Загора
36 093
45.
Попово
Търговище
51 612
46.
Димитровград
Хасково
85 505
47.
Стамболово
Хасково
8 888
48.
Тополовград
Хасково
14 644
49.
Велики Преслав
Шумен
19 734
50.
Върбица
Шумен
24 407
51.
Нови пазар
Шумен
39 024
52.
„Тунджа“
Ямбол
41 377
ОБЩО:
1 466 139

 
2097