Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 118 от 1 април 2021 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с Постановление № 355 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 102 от 2016 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона за туризма
Чл. 1. (1) За разглеждане на документите за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:
1. туроператорска дейност – 500 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 500 лв.;
3. туроператорска и туристическа агентска дейност – 1000 лв.
(2) За вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:
1. туроператорска дейност – 3000 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 1500 лв.;
3. туроператорска и туристическа агентска дейност – 4500 лв.
(3) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно регистрираните лица за извършване на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР) относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно регистрираните лица, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.
(4) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удостоверението за регистрация.
Чл. 2. (1) За разглеждане на документите за категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
1. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;
д) над 500 стаи – 2250 лв.;
2. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;
д) над 100 стаи – 1750 лв.;
3. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. на брой;
4. за разглеждане на документите за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 4 лв. на легло;
5. за разглеждане на документите за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;
6. за разглеждане на документите за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) над 50 места за сядане – 200 лв.
(2) За вписване в НТР на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от ЗТ се събират следните такси:
1. за вписване в НТР на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;
д) над 500 стаи – 2250 лв.;
2. за вписване в НТР на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;
д) над 100 стаи – 1750 лв.;
3. за вписване в НТР на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. на брой;
4. за вписване в НТР на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 4 лв. на легло;
5. за вписване в НТР на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;
6. за вписване в НТР на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) над 50 места за сядане – 200 лв.
(3) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризирани туристически обекти – места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.
(4) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат при подаването на документите за категоризиране, а по чл. 2, ал. 2 – при вписване в НТР и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).
Чл. 3. (1) За регистрация и вписване в НТР на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости, се събира такса 20 лв. на легло.
(2) За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 50 лв.
(3) За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 20 лв.
Чл. 4. (1) За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от ЗТ, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на заявление-декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от ЗТ се събират следните такси:
1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 350 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
д) над 500 стаи – 4000 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
д) над 100 стаи – 3200 лв.;
3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 18 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло – 14 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
4. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 7 лв. на легло;
5. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) над 50 места за сядане – 350 лв.
Чл. 5. За промяна на категорията на туристическия обект се събират следните такси:
1. в случаите по чл. 134, ал. 1 от ЗТ – при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2; при подаването на заявлението за промяна на категорията се заплаща посочената такса по чл. 2, ал. 1, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – таксата по чл. 2, ал. 2;
2. в случаите по чл. 134, ал. 5 от ЗТ – при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80 лв.
Чл. 6. (1) За разглеждането на документите за сертифициране на прилежащи към места за настаняване и самостоятелните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център – 400 лв.;
2. СПА център – 350 лв.;
3. уелнес център – 300 лв.;
4. таласотерапевтичен център – 250 лв.
(2) За вписване в НТР на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център – 900 лв.;
2. СПА център – 850 лв.;
3. уелнес център – 800 лв.;
4. таласотерапевтичен център – 750 лв.
(3) За вписване на промени в обстоятелствата на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно сертифицирани центрове, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (сертификат) – 50 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно сертифицирани центрове, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (сертификат) – 30 лв.
(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, по ал. 2 – при вписване в НТР и получаването на сертификат и табела, а по ал. 3 – при вписване в НТР.
Чл. 7. (1) За разглеждането на документите за регистрация на ски училище и за вписване в Националния туристически регистър се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявлението за регистрация – 100 лв.;
2. за вписване в Националния туристически регистър и издаване на удостоверение за регистрация – 200 лв.
(2) За вписване на промени в обстоятелствата на ски училища се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно регистрираните лица, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.
(3) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по ал. 1, т. 2 – при получаването на удостоверение.
Чл. 8. (1) За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 от ЗТ се събират следните такси:
1. екскурзоводи – 120 лв.;
2. планински водачи – 120 лв.;
3. ски учители – 120 лв.
(2) За вписване на промени в обстоятелствата в НТР относно правоспособни планински водачи, ски учители и екскурзоводи се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособни планински водачи, ски учители и екскурзоводи, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (идентификационна карта) – 30 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособни планински водачи, ски учители и екскурзоводи, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (идентификационна карта) – 20 лв.
Чл. 9. (1) За издаване на дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за регистрация на ски училище, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект, на удостоверение за регистрация на стая/апартамент за гости и на сертификат за туристически обект се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на дубликат на идентификационна карта на екскурзоводи, планински водачи и ски учители се събира такса 30 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 се заплащат при подаването на заявление-декларация за издаване на дубликат.
Чл. 10. (1) За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 от ЗТ при захабяване на издадената се събира такса 30 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща при подаването на заявлението.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата „стая съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, включена в капацитета на места за настаняване клас А“ е:
1. една стая, която се състои от антре, помещение за нощуване и санитарен възел;
2. един апартамент (едностаен, двустаен, тристаен, четиристаен), който се състои от антре, спалня/спални, дневна или хол и санитарен възел, или
3. един апартамент (едностаен, двустаен, тристаен, четиристаен), който се състои от антре, спалня/спални, дневна, кухня или кухненски бокс, кът за хранене и/или столова, както и санитарен възел.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на тарифата, таксите се заплащат в размерите, определени в нея.
§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и чл. 1 от Закона за държавните такси.
§ 4. Министърът на туризма дава указания по прилагането на тарифата.
2095