Министерски съвет
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 117 от 1 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 1 АПРИЛ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 537 886 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския съвет за областния управител на област Враца за ремонт на покрив на административна сграда – държавна собственост, на ул. „Георги Бенковски“ № 13, гр. Враца – 29 327 лв.;
2. трансфер по бюджета на община Враца за изграждане на подпорна стена, бетонов тротоар и парапет по цялата дължина на стената, с. Баница – 78 998 лв.;
3. трансфер по бюджета на община Якоруда за авариен ремонт на път BGL 1351/II-84, Юндола – с. Черна Места/с. Смолево – с. Бел Камен – 245 361 лв.;
4. трансфер по бюджета на община Ботевград за възстановяване на мостово съоръжение в регулацията на с. Новачене – 184 200 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 4 се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“, и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г., включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет, на областния управител на област Враца и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2094