Министерство на здравеопазването
брой: 27, от дата 2.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Договор № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.)
Днес, 1.04.2021 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. и Заповед № РД-01-142 от 4.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, с последващи изменения и допълнения на същите, се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 338в ал. 23 се изменя така:
„(23) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна НЗОК заплаща за КП № 39 и КП № 48 цена 1200 лв. за случаите, представляващи потвърден случай на COVID-19 (положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (91941-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS-CoV-2) (91941-01), съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19.“
§ 2. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения:
1. В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“:
Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:
1.1. Абзацът „При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“ или „Бронхиолит“, причинени от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92 (код 92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, е извършено това изследване. Забележка: При извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код **91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:
„При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“ или „Бронхиолит“, причинени от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да бъде отчетено, независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК, е извършено.“
1.2. В абзац „Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19“, т. 2а се изменя така:
„2а. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или по време на хоспитализация на пациент с бронхопневмония или бронхиолит, предизвикани от COVID-19, за доказване на заболяване с код U07.1, лечебното заведение задължително отчита ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01).“
2. В КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ се правят следните изменения:
Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:
2.1. Абзацът „При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92 (код 92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, е извършено това изследване. Забележка: При извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код **91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:
„При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да бъде отчетено, независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК, е извършено.“
2.2. В абзац „Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19“, т. 2а се изменя така:
„2а. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или по време на хоспитализация на пациент с бронхопневмония, предизвикани от COVID-19, за доказване на заболяване с код U07.1, лечебното заведение задължително отчита ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01).“
3. В КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“ се правят следните изменения:
Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:
3.1. Абзацът „При отчитане на заболяване, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92 (код 92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, е извършено това изследване. Забележка: При извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код **91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:
„При отчитане на заболяване, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да бъде отчетено, независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК, е извършено.“
3.2. В т. II „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 4 „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в „Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията“, в последния абзац, след думите „ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ се добавя „(код 92191-00) или на тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01)“.
§ 3. В § 48, т. 3 на Договор № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2021 г.) думите „1.04.2021 г.“ се заменят с „1.06.2021 г.“.
§ 4. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „(МЦ/ДКЦ)“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „в която се включва и издаване на документ/и за поставянето, например сертификат за ваксинация срещу COVID-19, отговарящ на изискванията на държавите – членки на Европейския съюз“.
2. В ал. 4 след думата „за“ се добавя „лица, записани в техните регистри, от“.
3. В ал. 9 думите „изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ (МЦ/ДКЦ) и на болнична медицинска помощ“ се заменят с „изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ (за лица, които не са записани в техните регистри), изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ и на болнична медицинска помощ,“.
Заключителни разпоредби
§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
§ 6. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.  
§ 7. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
 
 
За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
 
съвет на НЗОК:
 
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Акад. Христо
Доц. д-р Христо Шивачев
Григоров, д-р х.к.
Д-р Нели Нешева
Мария Петрова
Д-р Роза Анева
Пламен Таушанов
Д-р Гергана Николова
 
Д-р Александър Заимов
Управител на НЗОК:
 
Проф. д-р Петко Салчев
 
                                                 Министър на здравеопазването:
                                                    Проф. д-р Костадин Ангелов, дм
2066