Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.42


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (ДВ, бр. 4 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
„3. проверките на морското оборудване;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2:
а) в буква „а“ думата „инсталира“ се заменя с „монтира“;
б) в буква „б“ думата „инсталира“ се заменя с „монтира“.
2. В ал. 2 думата „инсталиране“ се заменя с „монтиране“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пуска на пазара и/или в действие“ се заменят с „пуска и/или предоставя на пазара“.
2. В ал. 2 думата „инсталирано“ се заменя с „монтирано“.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите „инсталирано на борда на морски кораб и/или предлагано на българския пазар“ се заменят с „монтирано на борда на морски кораб и/или предоставяно на пазара“.
§ 5. В заглавието на глава четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с „Монтиране“.
§ 6. В заглавието на раздел I от глава четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с „Монтиране“.
§ 7. В чл. 9 думата „инсталиране“ се заменя с „монтиране“.
§ 8. В чл. 11, ал. 1 думата „инсталирането“ се заменя с „монтирането“.
§ 9. В заглавието на раздел II от глава четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с „Монтиране“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „инсталирането“ се заменя с „монтирането“.
2. В т. 2 думата „инсталира“ се заменя с „монтира“.
§ 11. В чл. 17, ал. 1 думата „инсталирането“ се заменя с „монтирането“.
§ 12. В заглавието на раздел III от глава четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с „Монтиране“.
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „инсталира“ се заменя с „монтира“, думата „инсталирането“ се заменя с „монтирането“ и думата „инсталираното“ се заменя с „монтираното“.
2. В ал. 2 думата „инсталирането“ се заменят с „монтирането“.
§ 14. В чл. 19 думите „преглед за съответствие на оборудването с техническите изисквания на международните договори в тази област“ се заменят с „проверка за съответствие на морското оборудване с техническите изисквания по чл. 6“.
§ 15. В чл. 20 думата „инсталираното“ се заменя с „монтираното“.
§ 16. В заглавието на раздел IV от глава четвърта думата „Инсталиране“ се заменя с „Монтиране“.
§ 17. В чл. 21 думата „инсталирането“ се заменя с „монтирането“.
§ 18. В чл. 23 думата „инсталирането“ се заменя с „монтирането“.
§ 19. Заглавието на глава пета се изменя така:
„Проверки на морско оборудване“.
§ 20. В чл. 25 думите „преглед за установяване на съответствието на инсталираното оборудване с изискванията към него“ се заменят с „проверка по чл. 80а, ал. 5, т. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване за установяване на съответствието на монтираното оборудване с изискванията по чл. 6“.
§ 21. В чл. 26, ал. 1 думата „прегледа“ се заменя с „проверката“, а думата „инсталираното“ се заменя с „монтираното“.
§ 22. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Когато при проверката по чл. 25 се установи, че монтираното оборудване не отговаря на техническите изисквания към него и не е маркирано, инспекторите, извършили проверката, предлагат налагането на коригиращи действия по реда на чл. 80г, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.“
§ 23. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Проверките на морското оборудване, извършвани по реда на раздел IIa „Надзор на пазара на морско оборудване“ от глава четвърта от Кодекса на търговското корабоплаване, не дублират елементи от процедурите за оценяване на съответствието на морското оборудване.“
§ 24. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Когато по реда на чл. 80г от Кодекса на търговското корабоплаване е установено несъответствие на морското оборудване с техническите изисквания към него, инспекторите, извършили проверката, предлагат налагане на коригиращи действия и следят за тяхното изпълнение.
(2) При неизпълнение на наложените коригиращи действия в срок от два месеца инспекторите предлагат налагане на ограничителни мерки по чл. 80г, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и уведомяване на Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, с посочване на съответна причина за несъответствието на морското оборудване, като:
1. неспазване на изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели на морското оборудване; или
2. неспазване на стандартите за изпитване; или
3. недостатъци в съответните стандарти за изпитване.
§ 25. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Когато при проверката по чл. 29 е установено несъответствие на морското оборудване, което не е ограничено до територията на Република България или до корабите, плаващи под българско знаме, изпълнителният директор на ИА „МА“ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, по реда на чл. 80г, ал. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване за резултатите от оценката на риска и наложените коригиращи действия чрез контактните точки на Република България по Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) и по Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS).
(2) По реда на ал. 1 изпълнителният директор на ИА „МА“ или оправомощено от него длъжностно лице незабавно уведомява Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, и в случаите, когато инспекторите на ИА „МА“ установят, че даден елемент от монтираното на борда на кораба морско оборудване представлява риск за морската безопасност, околната среда или здравето.“
§ 26. В чл. 42, ал. 1 думата „разпространителя“ се заменя с „дистрибутора“.
§ 27. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „разпространител“ се заменя с „дистрибутор“.
2. В ал. 2 думата „разпространителите“ се заменя с „дистрибуторите“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Производителите, вносителите и дистрибуторите на морско оборудване предприемат коригиращи действия по отношение на оборудването в случаите по чл. 80г, ал. 6, чл. 80е, ал. 1 и чл. 80ж, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.“
§ 28. В чл. 50, ал. 3 думата „разпространител“ се заменя с „дистрибутор“.
§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 49, ал. 1, т. 1“ се поставя запетая, а думите „и ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:
1. да съхранява EС декларацията за съответствие и техническата документация на разположение на органа за надзор на пазара на морското оборудване за срок минимум 10 години след полагането на маркировката „щурвал“, но не по-кратък от очаквания период на експлоатация на съответното морско оборудване;
2. при обосновано искане от страна на компетентен орган да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на даден продукт;
3. да сътрудничи на компетентните органи, по тяхно искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, създадени от продукти, обхванати от неговото пълномощно.“
§ 30. В чл. 52 думата „разпространител“ се заменя с „дистрибутор“.
§ 31. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз морско оборудване от трета държава.“
2. В т. 3 думата „инсталирано“ се заменя с „монтирано“.
3. В т. 4 думата „предложено“ се заменя с „предоставено“.
4. В т. 5 думата „разпространителят“ се заменя с „дистрибуторът“.
5. В т. 7 след думата „среда“ се поставя запетая и се добавя „за който се прилагат международните актове по т. 6“.
6. В т. 12 думата „предлагане“ се заменя с „предоставяне“.
7. В т. 15 думата „предлагане“ се заменя с „предоставяне“.
8. В т. 16 думата „разпространител“ се заменя с „дистрибутор“, а думата „предлага“ с „предоставя“.
9. В т. 17 думите „чийто постоянен адрес или седалище се намира на територията на Република България“ се заменят с „установено в Европейския съюз“.
10. Създава се т. 18:
„18. „Стандарти за изпитване“ са стандартите за изпитване за морско оборудване, определени от Международната морска организация (ММО), Международната организация по стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC), Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC), Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI), Комисията, в съответствие с член 8 и член 27, параграф 6 от Директива 2014/90/ЕС, регулаторните органи, признати в споразуменията за взаимно признаване, по които Европейският съюз е страна.“
Министър: Росен Желязков
1926