Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)

 

Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
(Приети с Резолюция MSC.135(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от 1 юли 2004 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.88(71), с която прие Международния кодекс за безопасен превоз на отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (наричан по-долу „INF кодекс“), който стана задължителен съгласно глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва също член VIII, буква b) и правило VII/14.1 от Конвенцията относно процедурата за изменение към INF кодекса,
Като признава необходимостта от изменение към INF Кодекса с цел привеждането му в съответствие с изменения към глава VII от Конвенцията, приета с Резолюция MSC. 123(75),
Като взема предвид на своята седемдесет и шеста сесия измененията към INF Кодекса, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от Конвенцията, изменения към INF Кодекса, чийто текст се съдържа в Приложението към тази резолюция;
2. Установява в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 01 януари 2004 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани търговски флоти съставляват не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията си по измененията;
3. Приканва договарящите правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 01 юли 2004 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, на всички договарящи правителства по Конвенцията;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ, С ИЗМЕНЕНИЯТА
(INF Code)
Глава 1 – Общи положения
1.1 Определения
1 Съществуващият подпараграф .3 на параграф 1.1.1 се заменя със следното:
 „.3 „INF товар“ означава отработено ядрено гориво, плутоний и силно радиоактивни отпадъци, превозвани като товар в съответствие с клас 7 от Международния кодекс за превоз на опасни товари по море.“
2 В параграф 1.1.1.7 позоваване „VII/14.6“ се заменя с позоваване „VII/1.1“.
1.2 Приложение
3 В параграф 1.2.2 думите „трябва да се“ се заменят с думата „се“.
1889