Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 28, от дата 6.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)

 

Изменения към Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (INF Code)
(Приети с Резолюция MSC.118(74) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 6 юни 2001 г. В сила за Република България от 1 януари 2003 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомня член 28, буква b) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.88(71), с която прие Международния кодекс за безопасен превоз на отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци на борда на кораби (наричан по-долу „INF кодекс“), който е задължителен съгласно глава VII от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. (наричана по-долу „Конвенцията“),
Освен това отбелязва, че изменение 30 към Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) (разпространено чрез MSC/Circ. 961) включва, наред с други, нов транспортен график 14 в този Кодекс,
Като признава необходимостта от изменение към INF Кодекса с цел привеждането му в съответствие с гореспоменатото изменение 30 към IMDG Кодекса,
Като отбелязва също член VIII, буква b) и правило VII/14.1 от Конвенцията относно процедурата за изменение към INF кодекса,
Като взема предвид на своята седемдесет и четвърта сесия измененията към INF Кодекса, предложени и разпространени в съответствие с член VIII, буква b), подточка i) от Конвенцията,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква b), подточка iv) от Конвенцията, изменения към INF Кодекса, чийто текст се съдържа в Приложението към тази резолюция;
2. Установява в съответствие с член VIII, буква b), подточка vi), параграф 2, буква bb) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 01 юли 2002 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от договарящите правителства по Конвенцията или договарящите правителства, чиито комбинирани търговски флоти съставляват не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са уведомили за възраженията си по измененията;
3. Приканва договарящите правителства да отбележат, че в съответствие с член VIII, буква b), подточка vii), параграф 2 от Конвенцията, измененията влизат в сила на 01 януари 2003 г. след приемането им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Отправя искане към генералния секретар, в съответствие с член VIII, буква b), подточка v) от Конвенцията, да предаде заверени копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението, на всички договарящи правителства по Конвенцията;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на членовете на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНО ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И ВИСОКО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ (INF Code)
Глава 1 – Общи положения
1.1 Определения
В параграф 1.1.1.3 думите „таблица 10, 11, 12 или 13“ се заменят с думите „график за транспортиране 10, 11, 12, 13 или 14“.
1888