Министерски съвет
брой: 27, от дата 2.4.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 113 от 29 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 29 МАРТ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 96 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:
1. за увеличаване на разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 46 000 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19;
2. за увеличаване в размер 50 000 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредната епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейното отменяне съгласно чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. с 96 000 000 лв.
(3) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(4) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за сметка на намаляване на утвърдените разходи, трансфери и бюджетни взаимоотношения съгласно приложението.
Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет да извършат произтичащите промени по бюджетите си за 2021 г., включително по области на политики/функционални области и бюджетни програми, както и на относимите показатели по чл. 86, ал. 2 от Закона за публичните финанси, в т.ч. максималните размери на новите задължения за разходи, и да уведомят министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на съответните разпоредители с бюджет съгласно приложението по чл. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 26 март 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Приложение към чл. 2
Разпределение на намалението на разходите по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и на субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
                                                                             
                                                            (в левове)

 
Сума
I.
Разпределение на намалението на разходите по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1.
Сметна палата
179 800
2.
Администрация на президента
74 500
3.
Министерски съвет
1 091 000
4.
Конституционен съд
46 300
5.
Омбудсман
30 200
6.
Министерство на финансите
5 627 600
7.
Министерство на външните работи
1 250 500
8.
Министерство на отбраната
13 497 300
9.
Министерство на вътрешните работи
16 197 900
10.
Министерство на правосъдието
3 029 900
11.
Министерство на труда и социалната политика
15 266 600
12.
Министерство на здравеопазването
6 511 400
13.
Министерство на образованието и науката
1 411 700
14.
Министерство на културата
1 610 700
15.
Министерство на околната среда и водите
536 900
16.
Министерство на икономиката
841 600
17.
Министерство на енергетиката
612 300
18.
Министерство на туризма
208 100
19.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
7 565 600
20.
Министерство на земеделието, храните и горите
2 022 200
21.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2 748 000
22.
Министерство на младежта и спорта
701 400
23.
Държавна агенция „Национална сигурност“
1 142 400
24.
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
36 100
25.
Комисия за защита от дискриминация
26 400
26.
Комисия за защита на личните данни
26 700
27.
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
194 300
28.
Национална служба за охрана
397 700
29.
Държавна агенция „Разузнаване“
414 900
30.
Национален статистически институт
236 600
31.
Комисия за защита на конкуренцията
48 500
32.
Комисия за регулиране на съобщенията
178 500
33.
Съвет за електронни медии
24 200
34.
Комисия за енергийно и водно регулиране
77 500
35.
Агенция за ядрено регулиране
62 300
36.
Държавна комисия по сигурността на информацията
95 900
37.
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
405 700
38.
Комисия за финансов надзор
163 600
39.
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
17 300
40.
Централна избирателна комисия
48 100
41.
Държавен фонд „Земеделие“
3 080 300
42.
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
14 100
43.
Държавна агенция „Технически операции“
586 800
44.
Държавна агенция „Електронно управление“
274 600
 
ВСИЧКО по I.
88 614 000
II.
Разпределение на намалението на предоставените трансфери за други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1.
Министерство на околната среда и водите
354 600
2.
Министерство на икономиката
482 300
 
ВСИЧКО по II.
836 900
III.
Разпределение на намалението на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет на разпоредителите с бюджет по чл. 48 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
1.
Българско национално радио
449 100
2.
Българска национална телевизия
683 700
3.
Българска телеграфна агенция
55 200
 
ВСИЧКО по III.
1 188 000
IV.
Разпределение на намалението на субсидиите и другите текущи трансфери и капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
А.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
1 976 800
1.
Столична община – вътрешноградски транспорт
91 400
2.
За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
265 800
3.
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
1 619 600
Б.
Kапиталови трансфери за нефинансови предприятия
3 384 300
1.
За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
83 100
2.
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
1 162 800
3.
„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД
905 300
4.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
1 233 100
 
ВСИЧКО по IV.
5 361 100
 
ВСИЧКО (I.+II.+III.+IV.)
96 000 000

1882