Министерски съвет
брой: 25, от дата 26.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 99 от 19 март 2021 г. за изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 19 МАРТ 2021 Г.
за изменение на Постановление № 325 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 101 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 година и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.“
§ 2. В чл. 7 ал. 3 думите „не по-късно от 31 март 2021 г.“ се заменят с „не по-късно от 30 юни 2021 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 и чл. 16, т. 14 от Закона за насърчаване на заетостта.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1741