Национална здравноосигурителна каса
брой: 24, от дата 23.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.213


Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българския фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-28 от 23.02.2021 г. и Решение на Управителния съвет на БФС от 10.02.2021 г., съгласно Протокол № 129 от 10.02.2021 г. приемат следните изменения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред) (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.):
§ 1. В чл. 51, ал. 2 и 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31.03.2021 г.“ се заменят с „31.07.2021 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.03.2021 г.“ се заменят с „31.07.2021 г.“.
§ 2. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните изменения:
1. В чл. 45, т. 1 думите „31.03.2021 г.“ се заменят с „31.07.2021 г.“.
2. В чл. 45, т.2 думите „31.03.2021 г.“ се заменят с „31.07.2021 г.“.
§ 3. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.07.2021 г.
Образецът на допълнително споразумение е в приложение към настоящите Условия и ред.
§ 4. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2021 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на Условията и реда.
Допълнителните споразумения следва да бъдат подписани в срок до 30.04.2021 г.
§ 5. Сключените преди влизане в сила на настоящите Условия и ред договори с търговците на дребно се прекратяват от 1.05.2021 г., ако търговецът не е сключил допълнително споразумение за удължаване срока на договора си.
§ 6. При неподписване на допълнително споразумение в срок до 30.04.2021 г. се сключва срочно допълнително споразумение за периода от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г., след което договорът се счита за прекратен.
§ 7. Настоящите Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от 1.04.2021 г.

За НЗОК:
За БФС:
Милена Цонева
маг. фарм. Димитър Маринов
Зоя Вълева
маг. фарм. Валентин Петков
Вирджиния Вълкова
маг. фарм. МаргаритаГрозданова
Кирил Обрешков
маг. фарм. Димитрия Стайкова
Евгения Стойчева
маг. фарм. Анджела Мизова
Ваня Илиева
маг. фарм. Виргиния Лазарова
Антон Величков
маг. фарм. Йордан Славчев
Ася Симеонова
маг. фарм. Ростислав Курдов
Насие Асипова
маг. фарм. Светослав Крумов

Приложение към § 3 към Условия и ред за изменение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ………..……/……………2021 г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………….................... 2021 г., в гр. …………….................................................................., между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ………………………………………………………… –
директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. ………………...........................…………………..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. …....................., ул. № ..................................................................,
тел. ........................................, факс: .........................., e-mail ...........................................................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – от една страна,
и .............................................................................................................................................................,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество,
вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия
                                               на дребно с лек. продукти)
представляван от ….................................................................................................................................
                                          (имена по документ за самоличност)
в качеството му на …………………………………………....................................................................................,
ЕИК ……………….........................................................................................................................................
                  (на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ……………..…… Адрес на банката: ……………………………….…….......................................................
BIC …………………………… IBAN ……………………………….,
открита на името на: ………………………..……………...............................................................................
Тел./факс № …….....…...................................................…, email ……………....……..............................,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
№/дата ........................................................., издадено от …................................………………………..
Адрес на аптеката:
област ..................................................................., община ...........................................................,
населено място: гр./с. ..................., ул. № ...................................................................................,
тел. ....................................................................., факс: .................................................................,
ръководител на аптеката:
маг. фарм. .....................................................................................................................................,
                                        (имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): …...................................................................………
Телефон ………................................................……, факс: .............….....................………………………
E-mail …………….........................................………, моб. телефон ..……….............................…………
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .......…………………………….......................................…,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения в образец на типов договор – Приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 46, ал. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения на посочените по-долу клаузи от договора:
1. В чл. 45, т. 1 думите „31.03.2021 г.“ се заменят с „31.07.2021 г.“.
2. В чл. 45, т. 2 думите „31.03.2021 г.“ се заменят с „31.07.2021 г.“.
3. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнителни споразумения до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.07.2021 г.
4. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2021 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на Условията и реда.
5. В „Държавен вестник“, бр. 17 от 26.02.2021 г., е обнародвана поправка на явна техническа грешка в Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 11 от 2021 г.): В „Образец на типово допълнително споразумение в т. 4 думите „Създава се нов раздел IX“ да се четат „Създава се нов раздел X“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
..........................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..............................................
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
.........................................
(подпис на представителя и печат на изпълнителя)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................
ЮРИСКОНСУЛТ:
.........................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА
АПТЕКАТА:
..............................................
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)

1727