Министерски съвет
брой: 24, от дата 23.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 93 от 18 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 18 МАРТ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 6 думите „от 1 януари до 31 март 2021 г.“ се заменят с „от 1 април до 31 май 2021 г.“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „същия месец на предходната календарна година“ се заменят с „усреднените приходи за 2019 г.“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „същия месец на предходната календарна година“ се заменят с „усреднените приходи за 2019 г.“.
§ 3. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създават ал. 3 и 4:
„(3) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на ДОО и могат да се използват за допълнителни плащания през 2021 г. за същата цел.
(4) За операциите по ал. 3 може да се прилага сметката за чужди средства по ал. 1, като съответните суми по възстановяването и извършването на допълнителните плащания се отразяват в отчета за касовото изпълнение на бюджета на ДОО за 2021 г. съгласно изискванията на чл. 148 от Закона за публичните финанси.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 5. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 януари до 31 март 2021 г., подадени преди 15 април 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
§ 6. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.).
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1709