Министерство на труда и социалната политика
брой: 25, от дата 26.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.80


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда (обн., ДВ, бр. 54 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 думите „розов цвят и лавандула“ се заменят с „розов цвят, лавандула и тютюн“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Регистрацията на образците на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се извършва след представяне от работодателя – регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, на платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Министерството на земеделието, храните и горите обменят по служебен ред информация за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
Допълнителна разпоредба
§ 3. Навсякъде в наредбата след думите „земеделски стопанин“ се добавя „или тютюнопроизводител“, а след думите „земеделски стопани“ се добавя „или тютюнопроизводители“.
Министър: Деница Сачева
1692