Президент на Републиката
брой: 24, от дата 23.3.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 93 за назначаване на Ирена Генадиева Ганчева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад

 

УКАЗ № 93
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Ирена Генадиева Ганчева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Пакистан със седалище в гр. Исламабад.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 март 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1662