Институт за космически изследвания и технологии при БАН – София   София
брой: 22, от дата 16.3.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.214


конкурс за главен асистент

 

238. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ – един, със срок 2 месеца от обнародването й в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
1542