Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 21, от дата 12.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.171


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „но не по-късно от 2022 г.“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Новите ангажименти, поети с подадени заявления за подпомагане от 2021 г., в съответствие със заповедта по чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) се изпълняват за срок от една година.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и 4“.
2. В ал. 5 след думите „ал. 2“ се добавя „и 4“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „ – до 126,80 евро/ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:
„аа) до 126,80 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;
бб) до 134,09 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2021 г.;“
б) в буква „б“ думите „ – до 113,51 евро/ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:
„аа) до 113,51 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;
бб) до 125,78 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2021 г.;“.
2. В т. 4:
а) в буква „б“:
аа) в тире първо след думите „до 156 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;
бб) в тире второ след думите „до 142 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г., и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;
б) в буква „в“:
аа) в тире първо след думите „буферни ивици“ се добавя „с медоносна тревна растителност“, а след думите „след 1.01.2018 г.“ се добавя „а за площи, заявени след 1.01.2021 г. – до 63,82 евро/ха“;
бб) в тире второ след думите „до 38,2 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г.; за площи, заявени след 1.01.2021 г. за поясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха“.
§ 4. В чл. 15 се създава ал. 7:
„(7) Земеделските стопани, на които част от заявени площи по направление по чл. 3, т. 1 попадат в новообявени защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди, продължават да изпълняват поетия ангажимент с останалите площи.“
§ 5. В чл. 17 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. земеделските стопани заявяват за подпомагане земеделски парцели по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“, които не са били заявени с трайни насаждения през кампания 2020 г. по схемите и мерките на директните плащания;
11. земеделските стопани са заявили за подпомагане нови площи по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“ и не са предоставили оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 65 от 1991 г.); оценката трябва да съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 2“ се добавя „и 4“.
§ 6. В чл. 18 се създава ал. 7:
„(7) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява ангажимента на земеделски стопани, на които всички одобрени парцели по направление по чл. 3, т. 1 попадат в новообявени защитени зони по Натура 2000 с влезли в сила заповеди, без да се изисква възстановяване на получената до момента финансова помощ по съответното направление.“
§ 7. В чл. 19 се създава ал. 7:
„(7) За новите ангажименти по чл. 8, ал. 4, поети през 2021 г., крайният срок по ал. 1, т. 1 е до 31.12.2021 г.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент“ се заменят с „периода на поетия агроекологичен ангажимент“.
2. В ал. 3 думите „в петгодишен период от“ се заменят със „за периода на“.
3. В ал. 7 думите „за нов петгодишен период“ се заличават.
4. В ал. 8 думите „петгодишен период“ се заменят с „период на ангажимента“.
§ 9. В чл. 21, ал. 2 думите „петгодишния си ангажимент“ се заменят с „ангажимента“.
§ 10. В чл. 23, ал. 6 думите „петгодишния си агроекологичен“ се заменят с „агроекологичния“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „от приложение № 5“.
2. В т. 12 думата „земеделски“ се заличава, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
3. Създават се т. 13 и 14:
„13. парцели, заявени за подпомагане по дейността по чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“, за които не е предоставена оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения;
14. парцели, заявени за подпомагане за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“, когато не е предоставен разходно-оправдателен документ със заявлението за подпомагане за закупените семена на медоносни тревни растения по приложение № 11.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „петгодишния период“ се заменят с „ангажимента“.
2. В ал. 2 след думата „декларацията“ се добавя „и всички изискуеми документи“.
§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2:
аа) в буква „а“ накрая се добавя „ – поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията от приложение № 10“;
бб) в буква „б“ накрая се добавя „ – дължината на браздите е 5 – 10 м, като се прекъсват през 5 м; разполагат се перпендикулярно на наклона и шахматно по склона в редовете; браздите се прокопават три пъти годишно“;
б) в т. 3:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност от приложение № 11 – ширината на ивиците е от поне 4 м; прокарват се напречно на склона в зависимост от наклона на терена, почвения тип и други фактори; в зависимост от разстоянието между тях и ширината им те заемат 15 % от обработваемата площ на парцела;“
бб) в буква „б“ след думите „поясно редуване на“ се добавя „окопни със слята повърхност“, а след думата „култури“ и преди думата „поясите“ се добавя „перпендикулярно на склона“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думите „Заявление за подпомагане“ се добавя „или „Заявление за плащане“, думата „петгодишен“ се заличава, а в изречение второ накрая се добавя „периодът на извършване на агротехническите мероприятия, както и използваните медоносни растения във връзка с ангажиментите по ал. 1, т. 3, буква „а“.
§ 14. В чл. 37, ал. 2 думите „през петгодишния период на подпомагане“ се заличават, а накрая след думите „ал. 2“ се добавя „и 4“.
§ 15. В чл. 38 се създават т. 4 и 5:
„4. животните се придружават от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин;
5. на придружаващите стадото кучета се поставят спъвачки.“
§ 16. В чл. 45, ал. 3 накрая се добавя „или до края на новите ангажименти по чл. 8, ал. 4“.
§ 17. В чл. 46, т. 2 се създават букви „г“ и „д“:
„г) разходно-оправдателен документ за закупените семена на медоносни тревни растения за дейността по чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“ – към „Заявлението за подпомагане“;
д) оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване; оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване;“.
§ 18. В чл. 48, ал. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
§ 19. В чл. 52, ал. 2 се създава изречение второ: „За направлението по чл. 3, т. 6 ДФЗ използва и информацията от регистъра на БАБХ към 80 дни след последния ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.“
§ 20. В допълнителните разпоредби, в § 1, т. 1 думите „регистриран в СИЗП“ се заличават.
§ 21. В приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2, в т. 5 се правят следните допълнения:
1. На ред „• В националните паркове се забраняват:“ накрая се добавя „нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; намеса в биологичното разнообразие“.
2. Създава се ред „• В резерватите се забраняват извършването на всякакви дейности, с изключение на посочените в чл. 17 от Закона за защитените територии.“
§ 22. Създава се приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“:
„Приложение № 10 към чл. 36, ал. 1, т. 2, буква „а“
Допустими земеделски култури:
1. винени лозя
2. десертни лозя
3. ябълки
4. круши
5. дюли
6. мушмули
7. други семкови овощни видове
8. сливи
9. праскови
10. нектарини
11. кайсии/зарзали
12. череши
13. вишни
14. дрян
15. други костилкови овощни видове
16. орехи
17. бадеми
18. лешници
19. кестени
20. шамфъстъци
21. други ядкови (черупкови) видове
22. малини
23. къпини
24. френско грозде
25. арония
26. касис
27. актинидия (киви)
28. бодливо грозде
29. боровинки
30. смокини
31. други ягодоплодни видове
32. маслодайна роза
33. шипка“
§ 23. Създава се приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“:
„Приложение № 11 към чл. 36, ал. 1, т. 3, буква „а“
Медоносни тревни растения
1. Хмелна люцерна – Medicago lupulina L.
2. Жълта люцерна – Medicago falcata L.
3. Жълта комунига – Melilotus officinalis (L.) Pall.
4. Бяла комунига – Melilotus albus Medik.
5. Червена детелина – Trifolium pretense L.
6. Бяла детелина – Trifolium alba L.
7. Хибридна детелина – Trifolium hybridum L.
8. Еспарзета – Onobrychis sativa L.
9. Фиеволистна еспарзета – Onobrychis viciifolia scop.
10. Нежна еспарзета – Onobrychis gracilis Bess.
11. Звездан – Lotus corniculatus L.
12. Птичи фий – Vicia cracca L.
13. Елда (Fagopyrum esculentum)
14. Фацелия (Phacelia sp.)
15. Ливадно секирче (от сем. Бобови) – Lathyrus
16. Глухарче – Taraxacum
17. Обикновена маргаритка – Chryzanthemum leucanthemum
18. Едногодишен ранилист (Stachys annua)
19. Обикновено усойниче (Echium vulgare)
20. Бял синап – Sinapsis alba
21. Врабчови чревца (Stellaria media)
22. Парички (Bellis perennis)“
Заключителни разпоредби
§ 24. За трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.
§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
1497