Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 21, от дата 12.3.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.168


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г., бр. 18 от 2018 г., бр. 18 и 76 от 2019 г.; изм. с Решение № 8834 от 11.06.2019 г. на ВАС на РБ; попр. с Решение № 13963 от 18.10.2019 г. на ВАС на РБ – бр. 97 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 накрая се добавя „и/или няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се предоставя подпомагане за заявена едновременно една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 навсякъде след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) През 2021 г. могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност:
1. две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
2. една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
3. две години по направление „Биологично животновъдство“;
4. една година по направление „Биологично пчеларство“.
(5) Площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2021 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г.“
§ 3. В чл. 7, ал. 3 накрая се добавя „или до края на поетия ангажимент“.
§ 4. Създават се чл. 11б и 11в:
„Чл. 11б. (1) За всички кандидати от 2021 г. и следващи кампании са в сила следните условия:
1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар;
2. за култури от групата на ароматни и медицински растения:
а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100 % от годишното плащане на хектар;
б) за площи над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;
в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10 % от годишното плащане на хектар.
(2) Изчислението на финансовата помощ по ал. 1 за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи.
Чл. 11в. (1) От 2021 г. и следващи кампании допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ могат да бъдат площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха. При определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство към началото на кампанията за кандидатстване и да са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
(2) За площите с фуражни култури, заявени по направление „Биологично животновъдство“, които заедно с постоянно затревените площи, заявени по направление „Биологично растениевъдство“, се изпълнява съотношението на биологични животни от 0,3 ЖЕ/1 ха, може да се получава пълният размер на подпомагане по чл. 11, ал. 1, т. 1, буква „б“ и ал. 2, т. 1, буква „б“.“
§ 5. В чл. 12, ал. 1 накрая се добавя „или до края на поетия ангажимент“.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „който не съответства на информацията от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и/или системата по чл. 49, ал. 1“.
2. Създава се т. 10:
„10. кандидатите, които са заявили за подпомагане нови площи по направление „Биологично растениевъдство“ с трайни насаждения, не са предоставили оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.); оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“.
2. В т. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 5“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 се заличават думите „след изтичане на сроковете по чл. 11, ал. 4“, а след думите „чл. 33, ал. 1, т. 2“ се добавя „за съществуващи ангажименти, а за ангажиментите, поети през 2021 г. в срока по чл. 33, ал. 1, т. 5“;
б) в т. 3 се заличават думите „след изтичане на минималните периоди на преход“.
§ 8 . В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „петгодишен период от поемане на задължението“ се заменят с „периода на многогодишния ангажимент“.
2. В ал. 2 се създава изречение трето: „Удължените след 2020 г. ангажименти се изпълняват на одобрената площ за извършване на дейности по направление „Биологично растениевъдство“, която може да варира с процент, по-голям от 10 %, като ангажиментът продължава да се изпълнява с одобрените през текущата година площи, при условие че за незаявените площи земеделският стопанин няма регистрирано правно основание за текущата година.“
3. В ал. 3 думите „ново задължение за петгодишен период“ се заменят с „нов ангажимент“.
4. В ал. 4 думите „ново задължение“ се заменят с „нов ангажимент“.
5. В ал. 5 думите „ново задължение за петгодишен период“ се заменят с „нов ангажимент“.
6. В ал. 6 думите „ново задължение“ се заменят с „нов ангажимент“, а думите „петгодишният период“ се заменят с „периодът на ангажимента“.
§ 9. В чл. 18 думите „ново петгодишно задължение“ се заменят с „нов многогодишен ангажимент“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 1, т. 1 след думите „чл. 42“ се добавя „от“.
2. В ал. 6 думите „на петгодишното си агроекологично задължение“ се заменят с „в периода на ангажимента си“.
§ 11. В чл. 21 се създават ал. 11, 12 и 13:
„(11) От кампания 2021 допустими за заявяване постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 0,3 ЖЕ/1 ха към началото на кампанията по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 2009 г.
(12) Компетентното звено по чл. 2 от Наредба № 5 от 2018 г. въз основа на данните в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз предоставя на ДФЗ – РА, информация за включените в система на контрол площи, животни и пчелни семейства на оператора към края на предходната календарна година, както и за биологичните животни към началото на кампанията за кандидатстване. Площите, включени в регистъра, се предоставят като цифрови географски данни от МЗХГ.
(13) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя на ДФЗ – РА, цифрови географски данни за площите с биологичен статус, включени в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз към края на предходната календарна година. Сертифицираните площи, животни и пчелини с пчелни семейства могат да бъдат подпомагани само за дейности от подмярка „Плащания за поддържане на биологично земеделие“.“
§ 12. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „съгласно приложение № 1“.
2. Създава се т. 4:
„4. новозаявени парцели с трайни насаждения, за които не е предоставена оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.“
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „петгодишния период“ се заменят с „поетия многогодишен ангажимент“.
2. В ал. 2 след думата „декларацията“ се добавя „и всички изискуеми документи“.
§ 14. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „документите по т. 2 удостоверяват“ се заменят с „да предоставят документите по т. 2 и 5, които удостоверяват“ и се заличават думите „преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 4“.
2. Създава се т. 5:
„5. за площите/животните/пчелните семейства по чл. 6, ал. 4 до края на ангажимента поне веднъж да получат сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство; сертификатът или писменото доказателство удостоверяват произведена биологична продукция.“
§ 15. В чл. 35, ал. 2 думите „петгодишния период“ се заменят с „периода на ангажимента“.
§ 16. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „или преди края на ангажимента, поет през кампания 2021“.
§ 17. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „в“ накрая се добавя „а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент“;
б) създава се буква „д“:
„д) оценка по реда на Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, удостоверяваща, че заявените трайни насаждения са в период на плододаване; оценката съдържа номера на парцелите от ИСАК за заявените нови площи и се предоставя до 15 юли за годината на кандидатстване.“
2. В т. 2, буква „б“ накрая се добавя „а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент;“.
3. В т. 3, буква „б“ накрая се добавя „а за новите ангажименти, поети през 2021 г., до края на поетия ангажимент;“.
§ 18. В чл. 41, ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 9“.
§ 19. В чл. 43, ал. 1 след думата „животни“ се добавя „и пчелни семейства“.
§ 20. В чл. 46, ал. 7 след думите „по ал. 1 ДФЗ – РА“ се добавя „може да“.
§ 21. В § 1 на допълнителните разпоредби в т. 1 се заличават думите „регистриран в Система за идентификация на земеделски парцели“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Изискванията на чл. 17, ал. 5 и 6 не се прилагат за ангажименти, поети през кампания 2020 г.
§ 23. Изискванията на чл. 21, ал 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се прилагат само за кампания 2020 г.
§ 24. Параграф 19 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 38 от 2020 г.) се прилага само за кампания 2020 г.
§ 25. За трайни насаждения, създадени чрез одобрени/финансирани проекти по ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., не се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения.
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
1493