Народно събрание
брой: 20, от дата 9.3.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

 

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от 44-то Народно събрание на 24 февруари 2021 г.
Издаден в София на 2 март 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44, 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28, 51, 62 и 64 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. от Министерството на отбраната, от Министерството на вътрешните работи, от Държавна агенция „Национална сигурност“, от Националната служба за охрана, от Държавна агенция „Разузнаване“ и от Държавна агенция „Технически операции“, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки;“.
2. Създава се т. 3:
„3. от държавните органи и органите на местно самоуправление и техните администрации, държавните предприятия, центровете за спешна медицинска помощ, държавните и общинските лечебни заведения, стратегическите обекти от значение за националната сигурност и доброволните формирования по Закона за защита при бедствия в случаите, когато са включени към Националната система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и защита на населението при бедствия и аварии.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Целите на този закон са:
1. да се създават необходимите условия за развитие на конкуренцията при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения, включително ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;
2. да се създават необходимите условия за развитие на свързаността и достъпа до мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и тяхното използване от страна на всички граждани и стопански субекти;
3. да се подпомага развитието на вътрешния пазар, като се:
а) отстраняват оставащите пречки и улесняват съгласуваните условия за инвестиции и предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги, прилежащи съоръжения и прилежащи услуги;
б) създават общи правила и предвидими регулаторни подходи;
в) насърчават ефективното, ефикасното и координираното използване на радиочестотния спектър, отворените иновации, изграждането и развитието на общоевропейски мрежи, предоставянето, достъпността и оперативната съвместимост на общоевропейски услуги и свързаността от край до край и се осигуряват свързаност, широка достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет;
4. да се защитават интересите на гражданите, като се:
а) осигурява свързаност, достъпност и използване на мрежи с много голям капацитет, включително фиксирани, мобилни и безжични мрежи, както и на електронни съобщителни услуги;
б) осигурява възможност за максимални ползи по отношение на избора, цената и качеството въз основа на ефективна конкуренция;
в) гарантира поддържането на сигурността на мрежите и услугите;
г) осигурява високо и общо ниво на защита на крайните ползватели чрез необходимите правила, включително условия за предоставянето на ясна информация, чрез поставяне на изисквания за прозрачност на тарифите и на условията за ползване на обществените електронни съобщителни услуги и използване на приложения и услуги по техен избор;
д) вземат предвид нуждите на специфични социални групи, по-конкретно на хората с увреждания, на възрастните хора и лицата със специфични социални потребности, както и изборът и равният достъп за хората с увреждания.
(2) Органите по управление и регулиране на електронните съобщения предприемат всички обосновани мерки за постигане на целите по ал. 1 в обем и в срокове, пропорционални на съответната цел, като:
1. отчитат в максималната възможна степен необходимостта от технологична неутралност;
2. насърчават регулаторната предвидимост чрез:
а) осигуряване на последователен регулаторен подход с подходящи срокове за преразглеждане, и
б) сътрудничество между държавите – членки на Европейския съюз, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър и Европейската комисия;
3. прилагат политики, насочени към насърчаване на свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, културното и езиковото многообразие, както и на медийния плурализъм;
4. гарантират, че при наличие на сходни обстоятелства няма дискриминация в третирането на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги;
5. насърчават ефикасните инвестиции и иновации в нова и подобрена инфраструктура, включително като гарантират, че всяко задължение за предоставяне на достъп отчита по подходящ начин риска, поет от инвестиращите предприятия, и като позволяват различните споразумения за сътрудничество между инвеститорите и страните, търсещи достъп, да диверсифицират инвестиционния риск, като същевременно се гарантира запазване на конкуренцията на пазара и зачитане на принципа за недопускане на дискриминация;
6. отчитат надлежно разнообразието от условия, свързани с инфраструктурата, конкуренцията, обстоятелствата на крайните ползватели и по-специално на потребителите в различните географски райони, включително местната инфраструктура, управлявана от физически лица с нестопанска цел;
7. налагат предварителни регулаторни задължения само до степента, необходима за осигуряване на ефективна и устойчива конкуренция в интерес на крайните ползватели, и облекчават или отменят тези задължения веднага щом това условие е изпълнено.“
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. При изпълнение на дейностите, свързани със стратегическо планиране и координиране на политиката в областта на радиочестотния спектър, държавните органи:
1. сътрудничат със съответните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия при стратегическото планиране, координиране и хармонизиране на използването на радиочестотния спектър в съответствие с политиките на Европейския съюз за създаването и функционирането на вътрешния пазар в сектора на електронните съобщения, като се отчитат също и икономическите аспекти, аспектите, свързани с безопасността, здравето, обществения интерес, свободата на изразяване, културните, научните, социалните и техническите аспекти на политиките на Европейския съюз, както и разнородните интереси на групите от ползватели на радиочестотния спектър с оглед на оптимизиране на използването на радиочестотния спектър и избягването на вредните смущения;
2. насърчават координацията на подходите в Европейския съюз, свързани с политиката за радиочестотния спектър, и ако е необходимо, хармонизираните условия във връзка с разполагаемостта и ефикасното използване на радиочестотния спектър, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар в сектора на електронните съобщения;
3. сътрудничат със съответните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисията в рамките на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър и в случай на необходимост – с Европейския парламент и със Съвета на Европейския съюз, с оглед на подкрепата за стратегическото планиране и координирането на подхода на политиката в областта на радиочестотния спектър, като:
а) разработват добри практики по въпроси, свързани с радиочестотния спектър;
б) улесняват координацията с другите държави – членки на Европейския съюз, с оглед на прилагането на разпоредби на правото на Европейския съюз и допринасят за развитието на вътрешния пазар;
в) координират подходите за предоставянето на радиочестотен спектър, разрешават неговото ползване и публикуват доклади или становища по въпроси, свързани с радиочестотния спектър.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. При прилагане на този закон държавните органи спазват принципите на законоустановеност, безпристрастност, обективност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, равнопоставеност, пропорционалност, неутралност по отношение на мрежите и услугите и свеждане на регулаторната намеса до минимално необходимото.“
§ 5. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Държавните органи при упражняване на своите правомощия не следва да ограничават достъпа на крайните ползватели до или използването от тях на услуги и приложения посредством електронни съобщителни мрежи по начини, които водят до ограничаване на упражняването на правата или свободите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз и принципите на правото на Европейския съюз.
(2) Изключения от принципа, посочен в ал. 1, са допустими при спазване на следните изисквания:
1. ограниченията се налагат само ако това е предвидено в закон и се зачитат правата или свободите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на ефективни правни средства за защита и справедлив процес;
2. при налагане на тези ограничения се спазват принципът за презумпцията за невиновност и правото на неприкосновеност на личния живот и се гарантира предварителна, справедлива и безпристрастна процедура, включително правото на изслушване на засегнатото лице или лица, при зачитане на необходимостта от подходящи условия и процедурни правила в надлежно обосновани спешни случаи в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз.“
§ 6. В чл. 7, ал. 3 думите „най-малко веднъж на 4 години“ се заменят с „при настъпване на съществени изменения в правото на Европейския съюз в тази област, както и при необходимост, възникнала от промени в обществените отношения, свързани с осъществяване на електронните съобщения“.
§ 7. В чл. 9, ал. 1 думите „Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет, наричан по-нататък „съвета“ се заменят със „Съветът по националния радиочестотен спектър, наричан по-нататък „съвета“, е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет, който“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В съвета участват като членове представители на Министерството на икономиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“ и Държавна агенция „Технически операции“.“
2. В ал. 2 думите „един от представителите“ се заменят със „служител“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ползване“ се добавя „за краткосрочни събития“.
2. В ал. 2 след думата „Исканията“ се добавя „по ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съветът приема решение за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от радиочестотния спектър, определен за национална сигурност, за радиосъоръжения на чужди съседни държави за целите на трансграничния контрол и сътрудничество на основата на взаимност, когато това произтича от поети от Република България международни задължения.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Извън случаите по ал. 1 и 3, когато е необходимо издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения по реда на този закон, посолствата на чужди държави или представителствата на международни организации подават заявление за ползване на радиочестотен спектър до Комисията за регулиране на съобщенията, която:
1. издава съответното разрешение;
2. събира определените такси, освен ако в международен акт е предвидено друго.“
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думата „единния“ се заменя с „вътрешния“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. осъществява международно координиране и регистриране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват, за радиослужби въздушна подвижна, въздушна подвижна-спътникова, въздушна радионавигация, въздушна радионавигация-спътникова, морска подвижна, морска подвижна-спътникова, морска радионавигация и морска радионавигация-спътникова;“.
3. В т. 10 след думата „координиране“ се добавя „и регистриране“, а след думите „националната сигурност“ се добавя „след съгласуване със заинтересования държавен орган или служба по чл. 3, т. 1“.
§ 11. В чл. 17, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. осигурява електронни съобщения за управление при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма;“.
§ 12. В чл. 18, ал. 1 думите „изготвените проекти в национален ежедневник, както и съобщение заедно с текста на проекта“ се заменят с „изготвения проект, текста на проекта, мотивите и предварителната оценка на въздействието“, а след думата „интернет“ се добавя „и на Портала за обществени консултации“.
§ 13. В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) Конкретният размер на трансфера по ал. 1 се определя със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се извършва на четири равни вноски до края на всяко тримесечие.“
§ 14. В чл. 21, ал. 4 накрая се добавя „и с правото на Европейския съюз, определящо правомощия и задължения на националните регулаторни или други компетентни органи в областта на електронните съобщения“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. с висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;“
б) създава се т. 4:
„4. с установена репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 5 години в областта на електронните съобщения, пощенските услуги, медиите, информационните технологии, правото или икономиката.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията се определят след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
§ 16. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен при участие в международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска дейност или упражняване на имуществени авторски права, регламентирани в Закона за авторското право и сродните му права.“
§ 17. В чл. 24, ал. 1, т. 4 думата „три“ се заменя с „шест“.
§ 18. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думата „комисията“ се добавя „и нейната администрация“.
2. В т. 4 думата „съвета“ се заменя с „комисията“.
3. В т. 5 думите „и отговаря за изпълнението“ се заменят с „планирането, изпълнението, приключването и отчитането“.
§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „правилник, определящ устройството, дейността“ се заменят с „устройствен правилник, определящ дейността“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Главният директор на главна дирекция в комисията може да бъде подпомаган от заместник главен директор.“
§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 6 думата „възлага“ се заменя с „налага, продължава, изменя или отменя мерки и задължения във връзка с“;
б) в т. 7 думите „номера, адреси и имена“ се заменят с „номерационни ресурси“;
в) в т. 10 думата „спира“ се заличава и думите „индивидуално определен“ се заличават;
г) създава се нова т. 11:
„11. регистрира и заличава регистрации за ползване на радиочестотен спектър;“
д) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „индивидуално определен“ се заличават;
е) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея думата „спира“ се заличава, а думите „разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови“ се заменят с „разрешения за ползване на радиочестотен спектър от“;
ж) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея думите „на радио- и телевизионни програми“ се заличават;
з) досегашната т. 14 става т. 15;
и) досегашната т. 15 става т. 16 и в нея след думата „предоставя“ се добавя „права“, а думите „номера, адреси и имена“ се заменят с „номерационни ресурси“;
к) досегашната т. 16 става т. 17 и се изменя така:
„17. контролира използването на националните номерационни ресурси;“
л) досегашната т. 17 става т. 18 и в нея думите „номера, адреси и имена“ се заменят с „номерационни ресурси“;
м) досегашната т. 18 става т. 19 и в нея думите „електронни съобщителни“ се заличават;
н) досегашните т. 19 и 20 стават съответно т. 20 и 21;
о) досегашната т. 21 става т. 22 и се изменя така:
„22. осигурява спазването на изискванията за поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи и за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и разследва случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги, както и въздействието им върху сигурността на мрежите и услугите, като при необходимост си съдейства с компетентните органи по чл. 244а, ал. 3;“
п) досегашната т. 22 става т. 23;
р) досегашната т. 23 става т. 24 и в нея думата „води“ се заменя със „създава и поддържа“;
с) досегашните т. 24 и 25 стават съответно т. 25 и 26;
т) досегашната т. 26 става т. 27 и се изменя така:
„27. допринася за защитата на правата на крайните ползватели в сектора на електронните съобщения в координация с другите компетентни органи и разглежда жалби на крайни ползватели в случаите, предвидени в този закон;“
у) създават се т. 28 и 29:
„28. определя мястото на крайната точка на мрежата за целите на регулирането на електронните съобщителни мрежи и услуги;
29. одобрява за целите на прилагането на чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2120“, механизъм за наблюдение на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата; механизмът се разработва и поддържа от комисията или от трето лице и предоставя възможност на крайните ползватели да извършват измерване на показателите на услугата за достъп до интернет относно скоростта или другите параметри за качество на услугата.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При осъществяване на своите правомощия по този закон комисията отчита в най-голяма степен насоките, становищата, препоръките, общите позиции, добрите практики и методологии, приети от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ведно с националните и местни особености в сектора.“
§ 21. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В т. 7 след думите „регулаторни органи“ се поставя запетая, добавя се „като може да сключва споразумения за сътрудничество с тях“ и се поставя запетая.
2. Създава се т. 10:
„10. наблюдава и оценява пазара и конкуренцията по отношение на достъпа до отворен интернет.“
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията има следните правомощия, свързани с управлението на радиочестотния спектър за граждански нужди, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система:“;
б) в т. 2 след думата „определя“ се добавя „условия за използване на радиочестотния спектър, включително“, а думата „изисквания“ се заменя с „параметри“;
в) в т. 3 след думата „координиране“ се добавя „и регистриране“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. осъществява заявяването и международното координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, като информира министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за това;“
д) в т. 6 думите „изпити и издава“ се заменят с „изпити, издава и отнема“;
е) в т. 7 думите „ефективното използване“ се заменят с „използването“, а думите „и/или“ се заменят с „и“;
ж) в т. 9 думите „за ползване“ се заменят с „и отнема“;
з) точка 12 се изменя така:
„12. с оглед на обществения интерес по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано предприятие, осъществяващо електронни съобщения, може да разпределя свободния ограничен ресурс – радиочестотен спектър, позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, определени за Република България съгласно международни споразумения, както и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, който ще се ползва за предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги за обществени или собствени нужди;“
и) точка 13 се изменя така:
„13. по собствена инициатива или по инициатива на заинтересовано лице може да започне процедура за заявяване, международна координация и регистрация на радиочестотен спектър, позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, съобразно правилата на международните организации по електронни съобщения.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Дейностите по ал. 1, т. 6 се извършват от оправомощени от комисията длъжностни лица.“
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Комисията създава и поддържа публични регистри на:
1. лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги;
2. лицата, които имат разрешения за ползване на ограничен ресурс;
3. лицата, които са регистрирани за ползване на радиочестотен спектър;
4. предприятията, определени за такива със значително въздействие върху съответен пазар;
5. предоставените за ползване на предприятията номерационни ресурси;
6. броя крайни ползватели, страна по договор по чл. 227, разпределени по видове услуги, предлагани от съответното предприятие, въз основа на данните от ежегодния отчет за дейността, предоставян от предприятието във връзка с чл. 38, ал. 1.
(2) Регистърът по ал. 1, т. 1 съдържа следната информация:
1. идентификационни данни на лицето – наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код;
2. предоставяни електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. страницата на предприятието в интернет.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 съдържат следната информация:
1. идентификационни данни на лицето:
а) за юридически лица и еднолични търговци – наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код;
б) за физически лица – трите имена;
2. номер, дата, срок на разрешението или регистрацията и данни за предоставен ограничен ресурс.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 цифрата „3“ се заменя с „4“;
б) в т. 1 след думата „предприятието“ се поставя тире и се добавя „наименование (фирма) и съответния единен идентификационен код“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Комисията създава и поддържа регистър на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, и извършените дейности по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията, както и на точки за безжичен достъп с малък обхват. Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на регистъра, както и дължимите административни такси, включително за издаване на документи по чл. 151, ал. 4, т. 4 от Закона за устройство на територията, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на комисията.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „електронната съобщителна мрежа“ се добавя „по ал. 6“ и се създава изречение второ: „Уведомления за вписване в регистъра по ал. 6 на точки за безжичен достъп с малък обхват се подават в 14-дневен срок от тяхното разполагане.“
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 24. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Комисията заличава лице от регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 в следните случаи:
1. при подадено уведомление по чл. 76;
2. при смърт на физическото лице, прекратяване на юридическото лице или прекратяване на дейността на едноличния търговец;
3. ако съответното лице подлежи на регистрация в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не фигурира в същия;
4. ако за предходните три календарни години лице, което е вписано в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 като осъществяващо електронни съобщения само въз основа на подадено уведомление, не е предоставяло на комисията ежегодни отчети за дейността във връзка с чл. 38, ал. 1;
5. ако е налице някое от горните обстоятелства по отношение на чуждестранно лице, имащо право да осъществява дейност по предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги на територията на Република България;
6. в случаите по чл. 78, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 6, освен при смърт на физическото лице, комисията приема списък на съответните лица, който се публикува на страницата на комисията в интернет. Включените в списъка лица се уведомяват за предстоящото заличаване от регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 и за конкретните основания и мотиви и им се дава срок за становище, не по-кратък от 30 дни от получаването на уведомлението.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 комисията се произнася с решение.“
§ 25. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думата „предвидени“ се добавя „за регистрациите и“.
2. В т. 5 думите „за осъществяване на електронни съобщения“ се заменят с „по реда на този закон“.
§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 6:
а) в т. 5 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“;
б) създава се т. 6:
„6. решения за налагане на задължения за достъп и/или взаимно свързване и за оперативна съвместимост на услугите.“
§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в национален ежедневник и“ се заличават, а след думите „в интернет“ се добавя „и на Портала за обществени консултации“.
2. В ал. 4 след думите „в интернет“ се поставя запетая и се добавя „а за нормативните актове – и на Портала за обществени консултации“ и се поставя запетая.
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „в национален ежедневник, както и“ се заличават.
2. В ал. 3 числото „14“ се заменя с „30“ и се създава изречение второ: „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите комисията може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.“
§ 29. В чл. 37а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „крайните потребители на електронни съобщителни услуги“ се заменят с „крайните ползватели, включително на потребители с увреждания“, а думите „обработване на личните“ се заменят с „обработване на лични“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията в координация с другите компетентни органи установява механизъм за консултация, достъпен за потребители с увреждания, който да гарантира, че при вземането на решения по въпроси, свързани с правата на крайните ползватели по отношение на обществените електронни съобщителни услуги, интересите на крайните ползватели в областта на електронните съобщения са взети предвид в необходимата степен.“
§ 30. В чл. 38, ал. 1, т. 2 думите „на индивидуално определен“ се заличават.
§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да изисква информация, свързана с изпълнението на този закон и подзаконовите актове по прилагането му, правата за ползване или наложените задължения по реда на този закон.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Комисията може да отправя до предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, прилежащи съоръжения или прилежащи услуги, обосновани писмени искания за предоставяне на информация в съответен обем, срок и подробности, необходима за изпълнението на регулаторните й функции или необходима на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, включително: финансова информация; информация относно бъдещо развитие на мрежите или услугите, което може да окаже въздействие върху услугите на едро, предоставяни от тях на конкуренти; счетоводни данни относно пазарите на дребно, свързани с пазарите на едро, от предприятията със значително въздействие върху пазара на едро; информация относно електронните им съобщителни мрежи или прилежащите съоръжения, която е детайлизирана на местно ниво и достатъчно подробна, за да е възможно да се извърши географското проучване по чл. 181а и определянето на районите съгласно чл. 181б.
(3) Комисията посочва причините и целите, за които се иска информацията, в мотивите към искането по ал. 1 и 2. Искането трябва да бъде пропорционално и обективно обосновано за следните цели:
1. системна или целева проверка във връзка със:
а) заплащането на административни такси и/или такси за ползване на ограничен ресурс;
б) ефективното и ефикасното използване на ограничен ресурс;
в) спазването на наложените задължения по реда на този закон;
2. целева проверка за спазването на изискванията на чл. 73, както и условията и задълженията по чл. 85, ал. 11, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 2, когато е получена жалба, или по инициатива на комисията;
3. провеждане на процедури за разглеждане и оценка на искане за предоставяне на индивидуално право за ползване на ограничен ресурс;
4. публикуване на сравнителни прегледи на качеството и цените на услугите в полза на потребителите;
5. ясно определени статистически нужди, доклади или проучвания;
6. анализ на съответния пазар, включително данни относно пазарите надолу по веригата или пазарите на дребно, прилежащи или свързани с пазарите, които са подложени на пазарния анализ;
7. гарантиране на ефикасното използване и ефективното управление на радиочестотния спектър и номерационните ресурси;
8. оценяване на бъдещото развитие на мрежите или услугите, което би могло да повлияе върху услугите на едро, предоставяни на конкуренти, върху териториалния обхват, върху свързаността за крайните ползватели или върху определянето на районите по чл. 181б;
9. извършване на географски проучвания;
10. предоставяне на отговор на обосновани искания за информация от страна на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Информацията за целите по ал. 3, т. 1, 2, 4 – 10 не може да се изисква преди или като условие за достъп до пазара.“
4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 5, 6 и 7 и навсякъде в тях след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думите „Европейската комисия“ се добавя „Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“, а след думите „на регулаторен“ се добавя „или друг компетентен“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Ако информацията по ал. 1 и 2, включително събраната при извършването на географско проучване, се предоставя на Европейската комисия, Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на други органи, включително регулаторни или други компетентни органи на държави – членки на Европейския съюз, комисията изисква от получателите да спазват търговската тайна съобразно ал. 6. Търговската тайна не може да e пречка за своевременния обмен на информация за целите на прегледа, наблюдението и контрола върху прилагането на закона и приложимото право на Европейския съюз.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, след думите „Европейската комисия“ се добавя „и от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“, а след думите „на регулаторни“ се добавя „или други компетентни“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“, след думите „Европейската комисия“ се добавя „Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения“, а думите „регулаторни органи“ се заменят с „други органи, включително регулаторни или други компетентни органи“.
9. Създават се ал. 12 – 17:
„(12) Когато информацията, събрана в съответствие с ал. 1 и 2, е недостатъчна, за да може комисията и Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да изпълняват своите регулаторни задачи, тази информация може да се поиска от други предприятия, чиято дейност е в областта на електронните съобщения или в тясно свързани сектори.
(13) Комисията може да получава информация от Единната информационна точка по чл. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
(14) Информацията, достъпна на комисията, може да бъде предоставена и на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на друг орган, включително регулаторен или друг компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, след мотивирано искане и при условията на ал. 9 и 10, когато това е необходимо, за да може съответният орган да изпълнява възложените му задължения.
(15) Искането за информацията може да бъде отправено по образец, разработен от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, за да се улесни обработването, анализът и представянето на тази информация.
(16) Информацията по ал. 2 по отношение на правата за ползване на радиочестотен спектър включва данни за ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър и изпълнение на задължения за покритие, качество на услугите, свързани с правата за ползването му и осъществяването на контрол.
(17) Информацията, която е изискана от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения съгласно чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009 (ОВ, L 321/1 от 17 декември 2018 г.) и е предоставена на комисията, не се изисква повторно от нея.“
§ 32. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думата „единния“ се заменя с „вътрешния“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията участва в съвместни партньорски проверки, организирани от Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър.“
§ 33. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „изпраща“ се добавя „едновременно“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. проектът на решение е свързан с правомощията на комисията по чл. 30, ал. 1, т. 1 – 4 или попада в обхвата на чл. 152, 154 – 157а, 160 – 160в, 163, 166 или 221, и“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите, когато се изпълняват задължения по международен договор, се прилага процедурата по ал. 1.“
§ 34. В чл. 42а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „приложим акт“ се заменят с „приложимата препоръка“, а след думите „Европейската комисия“ се добавя „относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения“.
2. В ал. 2 думата „единния“ се заменя с „вътрешния“.
§ 35. В чл. 42б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „единния“ се заменя с „вътрешния“, а думата „проект“ се заменя с „проекта“.
2. В ал. 9 след думата „решение“ се добавя „въз основа на препоръката на Европейската комисия“.
3. Създава се нова ал. 10:
„(10) В случай че в 6-седмичен срок от началото на срока по ал. 4 Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения подкрепи съмненията на Европейската комисия и комисията измени или поддържа проекта на решение за мярка по чл. 160а или чл. 172ж, Европейската комисия може в рамките на един месец от изтичането на срока по ал. 4 да приеме решение, с което се изисква комисията да оттегли проекта на решение. В този случай се спазва процедурата по чл. 42а, ал. 4 и 5.“
4. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
§ 36. В чл. 42в, ал. 1 думата „потребителите“ се заменя с „ползвателите“.
§ 37. Създава се чл. 42г:
„Чл. 42г. При предоставяне на проекта на решение по чл. 42 на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите – членки на Европейския съюз, комисията се съобразява с препоръките или насоките на Европейската комисия, които определят формата, съдържанието и степента на подробност, обстоятелствата при които не се изисква уведомяване, както и определянето на сроковете.“
§ 38. В чл. 43а, ал. 1 думата „единния“ се заменя с „вътрешния“, а думите „с изключение на случаите, свързани с управлението на ограничените ресурси – радиочестотен спектър“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 39. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
2. В ал. 4 думите „лицензирани телевизионни програми, които са с вид и профил, определен, съответно съгласуван от Съвета за електронни медии по реда на Закона за радиото и телевизията“ се заменят с „лицензирани по реда на Закона за радиото и телевизията радио- или телевизионни програми“.
§ 40. В чл. 48, ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
§ 41. В чл. 49а, ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
§ 42. В чл. 49б, ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
§ 43. В чл. 49в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да възложи задължения за пренос на определени радио- и телевизионни програми и свързани с тях допълнителни услуги, включително услуги за достъпност, целящи предоставяне на подходящ достъп за потребители с увреждания, и услуги по пренос на данни, поддържащи свързана телевизия и електронни програмни ръководства на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми, в случай че тези мрежи и услуги се използват от значителен брой крайни ползватели като основно средство за приемане на радио- и телевизионни програми.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Задълженията по ал. 1 са пропорционални и прозрачни и се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5 и в тях думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „наложените задължения по ал. 1“ се заменят с „по реда на ал. 1, 3 и 4 задълженията за пренос на определени радио- и телевизионни програми“.
§ 44. В чл. 51, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават.
2. В т. 3 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – номера“ се заменят с „номерационни ресурси“.
3. В т. 5 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
4. В т. 6 думите „орбита, определени за Република България съгласно международни споразумения“ се заменят с „орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система“.
§ 45. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Комисията публикува в годишния доклад по чл. 38, ал. 1 преглед на административните си разходи и общия размер на събраните такси.“
§ 46. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53 (1) В случай на разлика между общата сума на събраните административни такси и административните разходи на комисията, комисията предлага на Министерския съвет изменение на тарифата по чл. 147 относно размера на административната такса за контрол.
(2) Комисията ежегодно извършва анализ на необходимостта от преразглеждане на тарифата по чл. 147 и провежда обществени консултации по реда на чл. 37.
(3) Комисията, в зависимост от резултатите от анализа по ал. 2, може да предложи на Министерския съвет да приеме изменение или допълнение на тарифата по чл. 147.“
§ 47. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията оказва съдействие или дава задължителни указания в случай на спор, възникващ във връзка със съществуващи задължения по този закон между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, или между такива предприятия и предприятия, ползващи се от наложени задължения за достъп или взаимно свързване, или между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги, и доставчици на прилежащи съоръжения, когато някоя от засегнатите страни е отправила писмено искане.“
2. В ал. 2 думите „и документ за платена такса за административни услуги в случаите, когато се искат задължителни указания от комисията“ се заличават.
§ 48. В чл. 61 се създава ал. 3:
„(3) Независимо от действията, предприети по реда на чл. 54, всяка от страните във всеки момент от процедурата може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред.“
§ 49. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. В ал. 6 след думите „регулаторни органи“ се добавя „а когато спорът засяга търговията между държави – членки на Европейския съюз, уведомява“, а думите „и има право да се консултира с“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „може да отправи“ се заменят с „отправя“.
4. В ал. 8 след думите „възможността при“ се добавя „спешна“, а думите „спешни мерки“ се заменят с „временни мерки, по искане на страните или по собствена инициатива, за да се защитят конкуренцията или интересите на крайните ползватели“.
5. В ал. 10 думите „ако има такова, както и позицията“ се заменят с „както и становището“.
6. Създава се нова ал. 11:
„(11) Становището на комисията по направеното искане по ал. 1 се приема в срок до един месец след приемане на становището на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
8. Създава се ал. 13:
„(13) Независимо от предприетите по реда на ал. 1 – 4 и 6 – 12 действия всяка от страните може да се обърне към компетентния съд за разрешаване на спора по съдебен ред.“
§ 50. В глава четвърта, раздел VIII се създава чл. 62а:
„Чл. 62а. Процедурата по чл. 62 не се прилага към споровете във връзка с координацията на радиочестотния спектър.“
§ 51. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Задължението по ал. 1, т. 1 не се прилага“ се заменят със „Задълженията по ал. 1 не се прилагат“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, не са търговски дружества и не са микро-, малки и средни предприятия по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за счетоводството, техните финансови отчети се съставят, подлежат на независим финансов одит и се публикуват чрез икономическо издание или чрез интернет. Одитът се извършва в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и правото на Европейския съюз.
(4) Изискванията по ал. 3 се прилагат и за разделното счетоводство по ал. 1, т. 1.“
§ 52. В чл. 64 думите „уведомяване и/или“ се заменят с „уведомяване, след регистрация или“, а думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 53. Член 65 се изменя така:
„Чл. 65. Електронните съобщения за собствени нужди чрез електронни съобщителни мрежи без ползване на ограничен ресурс се осъществяват свободно.“
§ 54. Член 65а се отменя.
§ 55. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Обществени електронни съобщителни мрежи или услуги се предоставят след подаване на уведомление до комисията.
(2) Уведомление не се изисква, когато:
1. се предоставят междуличностни съобщителни услуги без номера;
2. се предоставя достъп до обществена електронна съобщителна мрежа чрез локална радиомрежа от предприятия, организации от обществения сектор, неправителствени организации или крайни ползватели, за които предоставянето на такъв достъп не е част от икономическа дейност или е допълнително към икономическа дейност или обществена услуга, която не е зависима от преноса на сигнали по тези мрежи.
(3) Условията и редът за подаване на уведомления се определят от комисията в общите изисквания по чл. 73, ал. 1. Комисията отчита насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за образеца на уведомлението.“
§ 56. Създава се чл. 66а:
„Чл. 66а. (1) Радиочестотният спектър се използва свободно, след регистрация или след издаване на разрешение.
(2) Индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър се предоставят с регистрация или с издаване на разрешение.
(3) Използването на радиочестотния спектър за всеки от случаите по ал. 1 се определя с правила, приети от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36. Правилата се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 57. Член 67 се изменя така:
„Чл. 67. (1) Предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър се ограничава до случаите, когато тези права са необходими за максимално ефикасно използване на радиочестотния спектър с оглед на търсенето, като се отчитат критериите по ал. 2.
(2) При определяне на режима на използване на радиочестотния спектър се вземат предвид:
1. конкретните характеристики на съответния радиочестотен спектър;
2. необходимостта от защита срещу вредни смущения;
3. установяването на надеждни условия за споделено ползване на радиочестотен спектър, ако това е целесъобразно;
4. необходимостта да се гарантира техническото качество на връзката или услугата;
5. необходимостта да се защити ефикасното използване на радиочестотния спектър;
6. цели от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз.
(3) При определяне на режима на използване на хармонизиран радиочестотен спектър се отчитат техническите мерки за изпълнение, приети в съответствие с чл. 4 от Решение № 676/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър), наричано по-нататък „Решение № 676/2002/EО“, и необходимостта да се сведат до минимум проблемите, свързани с вредни смущения.
(4) В случаите на споделено ползване на радиочестотен спектър въз основа на комбинация от режимите по чл. 66а, ал. 1 се прилагат изискванията по ал. 3.
(5) Възможността за използване на радиочестотния спектър въз основа на комбинация от режимите по чл. 66а, ал. 1 се разглежда от комисията по целесъобразност, като се отчита вероятното въздействие на различните комбинации от използване на радиочестотния спектър и на постепенното преминаване от единия режим към другия върху конкуренцията, иновациите и навлизането на пазара.
(6) Комисията прилага възможно най-облекчения режим на използване на радиочестотния спектър, като взема предвид технологичните решения за управление на вредните смущения.
(7) При вземането на решенията по ал. 1 – 6 комисията може да определя условия за споделено ползване на радиочестотен спектър, които да улесняват ефикасното използване на радиочестотния спектър, конкуренцията и иновациите.“
§ 58. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. (1) Използването на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър е след издаване на разрешение.
(2) Използването на радиочестотен спектър от негеостационарна спътникова система е след издаване на разрешение, освен в случаите, когато за този радиочестотен спектър не се изискват индивидуални права за ползване.“
§ 59. Създава се чл. 67б:
„Чл. 67б. Права за ползване на номерационни ресурси се предоставят с издаване на разрешение.“
§ 60. В чл. 68 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „ограничен ресурс, за който се изискват индивидуални права за ползване“.
§ 61. В чл. 70 думите „в разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс или в“ се заменят със „с индивидуалните права за ползване на ограничен ресурс или с“.
§ 62. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „индивидуално определен“ се заличават;
б) в изречение второ думите „ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с „на разрешение за ползване на номерационни ресурси“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При определяне на първоначалния срок на разрешение за ползване на радиочестотен спектър комисията се съобразява с целите по чл. 90, ал. 1, с необходимостта да се гарантира конкуренцията, с ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър и стимулирането на иновациите и ефикасните инвестиции, като отчита и периода за амортизация на инвестициите.“
§ 63. Създава се чл. 71а:
„Чл. 71а. (1) Разрешението за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги е с първоначален срок, не по-кратък от 15 години, с възможност за удължаване най-малко до 20 години с оглед на осигуряване на предвидимост по отношение на условията за инвестиции в инфраструктура, която се основава на използването на този радиочестотен спектър. При определяне на първоначалния срок на разрешението комисията взема предвид изискванията по чл. 71, ал. 3.
(2) Ако е необходимо за спазване на изискването по ал. 1, комисията включва в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 възможността за удължаване на срока на разрешението при условията и по реда на чл. 114а.
(3) Удължаването на срока на разрешение по ал. 1 с първоначален срок 20 години, както и на разрешение, на което вече е удължен срокът по реда на чл. 114а, се извършва по реда на чл. 114б, освен ако в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено такова удължаване.
(4) Когато се предвижда удължаване на срока на разрешението по ал. 1, преди издаването на разрешението комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от три месеца, относно общите критерии за удължаване на срока на разрешението, отнасящи се до:
1. необходимостта да се гарантира ефективно и ефикасно използване на съответния радиочестотен спектър;
2. постигането на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, както и покритие по основните транспортни трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ, L 348/1 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1315/2013“;
3. улесняването на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични технологии и приложения, включително, ако е необходимо, чрез междусекторен подход в управлението на радиочестотния спектър;
4. необходимостта да се постигнат цели от общ интерес, свързани с осигуряването на безопасността на човешкия живот, обществения ред, обществената сигурност или отбраната, и
5. необходимостта да се гарантира конкуренция без нарушения.
(5) Комисията може с мотивирано решение да определи различен от посочения в ал. 1 срок в следните случаи:
1. в ограничени географски райони, където достъпът до високоскоростни мрежи е сериозно затруднен или липсва такъв достъп, и това е необходимо в съответствие с изискванията по чл. 124, ал. 4;
2. за конкретни краткосрочни проекти;
3. за експериментално използване;
4. за използване на радиочестотния спектър, което в съответствие с чл. 130 може да съществува съвместно с безжичните широколентови услуги, или
5. за алтернативно използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 124а.“
§ 64. Създава се чл. 71б:
„Чл. 71б. Правото за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрация е със срок до 20 години и в съответствие с изискванията по чл. 71, ал. 3.“
§ 65. Създава се чл. 71в:
„Чл. 71в. Комисията може да определи или измени по реда на чл. 115 и в съответствие с изискванията по чл. 129, ал. 4 определения срок на регистрация, на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, включително за безжични широколентови услуги, така че да се осигури едновременното изтичане на срока на правата в една или няколко радиочестотни ленти.“
§ 66. Член 72 се отменя.
§ 67. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятие, което е подало уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения по чл. 66, ал. 1, спазва общи изисквания, приети с решение на комисията.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При определянето на общите изисквания по ал. 1 комисията спазва принципите за прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В зависимост от вида на електронната съобщителна мрежа или услуга приложимите общи изисквания могат да съдържат всички или някои от следните изисквания:
1. общи условия за:
а) заплащане на административни такси съгласно глава осма;
б) гарантиране на защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот в съответствие с изискванията на глава петнадесета, раздели II и III;
в) предоставяне на комисията на информацията при подаването и разглеждането на уведомление съгласно чл. 75, както и информацията по чл. 40;
г) създаване на възможности за прихващане на електронни съобщения на законно основание от компетентните органи при условията на чл. 251б – 251и, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“;
д) осигуряване на условия за използване на мрежата или услугата по отношение на съобщения, отправяни от държавните органи към обществото за предупреждение в случай на непосредствени заплахи и за смекчаване на последиците от тежки извънредни ситуации и бедствия;
е) осигуряване на условия за използване на мрежата и на съоръженията от нея при обявено бедствено положение по смисъла на Закона за защита при бедствия, при обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма, за обезпечаване на комуникациите между службите за спешно реагиране и държавните органи;
ж) задължения за достъп извън предвидените в чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 2, както и в глави десета и единадесета;
з) прилагане на действащите стандарти или стандартизационни документи в областта на електронните съобщителни мрежи и услуги и прилежащите съоръжения и услуги;
и) задължения за прозрачност с цел да се осигури свързаност „от край до край“ в съответствие с целите и принципите, посочени в чл. 4 и 5; и при необходимост и в съответствие с принципа за пропорционалност, с цел да се осигури достъп на комисията до информацията, необходима за проверка на точността на оповестяването;
2. специфични условия при предоставяне на електронни съобщителни мрежи за:
а) взаимно свързване на мрежи в съответствие с глава десета;
б) задължения за „задължителен пренос“ в съответствие с чл. 49в;
в) мерки за опазване на общественото здраве от вредното въздействие на електромагнитните полета в резултат на действието на електронни съобщителни мрежи в съответствие с правото на Европейския съюз, като се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета;
г) поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи в съответствие с изискванията на глава петнадесета, раздел I, включително с условия за предотвратяване на електромагнитни смущения между електронни съобщителни мрежи или услуги в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му;
д) защита на обществените мрежи срещу неразрешен достъп до данни на ползватели и лични данни в съответствие с изискванията на глава петнадесета, раздели II и III, и Закона за защита на личните данни;
е) условия за използване на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 266, когато използването не е предмет на предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър в съответствие с чл. 67 и 79;
3. специфични условия при предоставяне на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностните съобщителни услуги без номера, за:
а) оперативна съвместимост на услугите в съответствие с глава десета;
б) достъпност за крайни ползватели на номера от Националния номерационен план, на номера от универсалните международни безплатни телефонни номера и когато е технически и икономически осъществимо, на номера от номерационните планове на други държави – членки на Европейския съюз, и условията за това в съответствие с глава седма;
в) правила за защита на потребителите, специфични за сектора на електронните съобщения;
г) ограничения във връзка с преноса на незаконно съдържание в съответствие със Закона за електронната търговия и ограничения във връзка с преноса на вредно съдържание в съответствие със Закона за радиото и телевизията.“
§ 68. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Предприятието“ се заменя с „Предприятие“, а думите „осъществява обществени електронни съобщения“ се заменят с „предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или услуги“;
б) в т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите „е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен“ се заменят със „са необходими индивидуални права за ползване на“;
в) в т. 2 накрая се добавя „съгласно действащото законодателство“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. да ползва радиочестотен спектър във връзка с електронните съобщителни мрежи или услуги, като спазва общите изисквания по чл. 73, правилата по чл. 66а, ал. 3, и когато е приложимо, условията на разрешение за ползване на радиочестотен спектър, издадено по реда на тази глава;“
д) създава се нова т. 4:
„4. исканията му за предоставяне на необходимите права за ползване на номерационни ресурси да бъдат разгледани при условията и по реда на тази глава;“
е) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „и получава достъп до и“ се заменят с „взаимно свързване и, при възможност, да получава достъп до или“, а думите „и/или“ се заменят с „или“;
ж) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя така:
„6. да получи възможност да бъде определено да предлага някоя или всички услуги от обхвата на универсалната услуга на цялата територия на страната или на част от нея по реда на глава единадесета.“
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 69. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „надлежно“ се заличава, а думите „издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен“ се заменят с „предоставяне на индивидуално право за ползване на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Уведомлението съдържа само следната информация:
1. идентификационни данни на лицето – наименование (фирма), адрес на управление или на установяване на лицето в държава – членка на Европейския съюз, и когато е приложимо – на дъщерни дружества в други държави – членки на Европейския съюз, както и съответния единен идентификационен код или друг регистрационен номер на лицето, когато то е регистрирано в търговски или в друг публичен регистър на държава – членка на Европейския съюз;
2. кратко описание на мрежите или услугите, които ще се предоставят;
3. териториален обхват;
4. лице и данни за контакт;
5. предполагаема дата за начало на дейността;
6. адрес на интернет страницата на лицето, свързан с предоставянето на електронни съобщителни мрежи или услуги.“
3. В ал. 5 думите „за осъществяване на обществени електронни съобщения е необходимо ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, комисията писмено уведомява лицето за необходимостта от подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „е необходимо индивидуално право за ползване на ограничен ресурс, комисията писмено уведомява лицето за това“.
4. В ал. 6 след думите „чл. 33, ал. 1, т. 1“ се добавя „и изпраща полученото уведомление на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения по електронен път“.
5. В ал. 7 думите „Предприятието, осъществяващо обществени електронни съобщения“ се заменят с „Лицето“ и запетаята след тях се заличава.
§ 70. В чл. 76 думите „и/или“ се заменят с „или“.
§ 71. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и/или“ се заменят с „или“.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1, или на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 72. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „условията на“ се заменят с „условията, свързани с регистрации или“, а думите „и/или“ се заменят с „или“.
2. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. отнето индивидуално право за ползване на ограничен ресурс.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предприятието по ал. 3 може да подаде уведомление за предоставяне на същите електронни съобщителни мрежи или услуги само в случай че са отстранени всички нередности в осъществяваната дейност, които са били основание за приемане на решение по ал. 3.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) По искане от страна на национален регулаторен орган или друг компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, в която се използват номерационни ресурси по чл. 133, ал. 4, доказал нарушение на приложимите правила за защита на потребителите или на свързаното с използването на номерационни ресурси национално право на съответната държава – членка на Европейския съюз, комисията прилага условията, предвидени в чл. 107, ал. 2, т. 9, в съответствие със своите правомощия, включително, в по-сериозни случаи, посредством отнемане на правата за извънтериториално ползване на предоставените на съответното предприятие номерационни ресурси.“
§ 73. В чл. 78а, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „общи изисквания или задължения по разрешенията и/или“ се заменят с „общи изисквания, задължения по регистрациите или разрешенията, или“.
§ 74. В глава пета наименованието на раздел III се изменя така: „Издаване на разрешение и регистрация – общи положения“.
§ 75. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. Предоставянето на индивидуално право за ползване на определен ограничен ресурс е чрез регистрация или разрешение.“
§ 76. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Изискванията за“ се добавя „регистрация и“, а думите „чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „Издаването“ се заменя с „Регистрацията и издаването“, а думата „извършва“ се заменя с „извършват“.
§ 77. Създава се чл. 80а:
„Чл. 80а. (1) При предоставянето, изменението или удължаването на срока на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър комисията насърчава ефективната конкуренция и избягва нарушения на конкуренцията във вътрешния пазар и може да предприема мерки, като:
1. ограничаване на количеството радиочестотни ленти, за които на предприятията се предоставят права за ползване, или в обосновани случаи, определяне на условия за правата за ползване при тяхното предоставяне, като условия, свързани с възможността за налагане на задължения за предоставяне на достъп на едро или роуминг в някои радиочестотни ленти или определени групи радиочестотни ленти със сходни характеристики;
2. запазване, в зависимост от условията на пазара, на определена част от радиочестотна лента или група радиочестотни ленти за предоставяне на нови предприятия;
3. отказ от предоставяне на нови права за ползване на радиочестотен спектър или разрешаване на използване по нов начин на радиочестотния спектър в определени радиочестотни ленти, или определяне на условия към предоставянето на нови права за ползване на радиочестотен спектър или към разрешаването на използване по нов начин на радиочестотния спектър, за да се избягва нарушаването на конкуренцията поради предоставяне, прехвърляне или натрупване на права за ползване;
4. включване на условия за забрана или налагане на условия към прехвърлянето на права за ползване на радиочестотен спектър, които не подлежат на контрол от страна на Европейския съюз или Република България по отношение на сливанията, когато е вероятно тези прехвърляния да доведат до значителна вреда за конкуренцията;
5. изменение на съществуващите права в съответствие с този закон, когато това е необходимо за последващо отстраняване на нарушаването на конкуренцията поради прехвърляне или натрупване на права за ползване на радиочестотен спектър.
(2) Комисията определя необходимите мерки по ал. 1 за запазване или осигуряване на ефективна конкуренция, като отчита пазарните условия и наличните референтни нива чрез обективна оценка и прогноза на пазарните условия на конкуренция и на възможните последици от тези мерки за съществуващите и бъдещите инвестиции от участниците на пазара, по-специално по отношение на разгръщането на мрежите.
(3) При определяне на мерките по ал. 1 комисията взема предвид подхода за пазарен анализ по чл. 154, ал. 3, принципите на консултативност, публичност и прозрачност и спазва изискванията на раздели V и IX и глава шеста.
(4) Мерките по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешения за ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване.“
§ 78. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс –“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Комисията издава разрешение без провеждане на конкурс или търг за ползване на радиочестотен спектър с оглед на постигане на целите по чл. 4 и 4а, в следните случаи:“;
б) в т. 4 думите „използване на налични и/или нови аналогови“ се заличават;
в) създава се т. 6:
„6. за предоставяне на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър на радио- и телевизионни оператори, когато е необходимо за постигане на цел от общ интерес, определена в съответствие с правото на Европейския съюз, след провеждане на обществени консултации по реда на чл. 37.“
3. В ал. 3 думите „лицензията за радио- или телевизионна дейност“ се заменят с „лицензията, издадена от Съвета за електронни медии“.
4. В ал. 4 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – номера“ се заменят с „номерационни ресурси“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията издава разрешение за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, които са регистрирани в международни организации по електронни съобщения по инициатива на лице, без провеждане на конкурс или търг.“
§ 79. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заявленията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър“ се заменят със „Заявленията за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявленията за регистрация се удовлетворяват, като радиочестотният спектър се предоставя за ползване на първия по време заявител.“
§ 80. В чл. 83 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Процедурите по регистрация и издаване на разрешение започват след подаване на заявление за ползване на ограничен ресурс по образец. Заявлението съдържа:
1. идентификационни данни на лицето, което иска издаване на разрешение или регистрация:
а) за физическите лица – трите имена и постоянния адрес;
б) за юридическите лица и едноличните търговци – наименованието (фирмата) и съответния идентификационен код;
2. посочване на необходимия радиочестотен спектър или номерационни ресурси, или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
3. кратко описание на вида електронни съобщения;
4. описание на технически характеристики на електронната съобщителна мрежа и съоръженията;
5. описание на услугата или услугите, които лицето ще предлага чрез ограничения ресурс, в случай че той е предназначен за осъществяване на обществени електронни съобщения;
6. срок за ползване на ограничения ресурс;
7. териториален обхват;
8. лице и данни за контакт.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. за лица, регистрирани в друга държава – документ за актуалната регистрация по националното законодателство, и документ, който удостоверява, че лицето не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадени от компетентния орган на съответната държава на лицето;
2. декларация, че едноличният търговец не е в процедура по заличаване;
3. декларация от управителя и членовете на управителните органи на лицето, че не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
4. декларация за липса на основания по чл. 3, т. 17 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.“
§ 81. В чл. 84, ал. 1, т. 3, буква „г“ думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 82. Член 85 се изменя така:
„Чл. 85. (1) В случай на непълнота на заявлението за регистрация в 7-дневен срок от получаването му комисията уведомява лицето да отстрани непълнотите, като му предоставя 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(2) Комисията вписва лицето в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3 в 20-дневен срок от датата на получаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите.
(3) Комисията отказва регистрация, когато са налице обстоятелствата по чл. 84, ал. 1.
(4) Лицето по ал. 2 може да поиска писмено от комисията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 3. В удостоверението комисията вписва следните обстоятелства:
1. идентификационни данни на лицето:
а) за юридически лица и еднолични търговци – наименованието (фирмата) и съответния единен идентификационен код;
б) за физически лица – трите имена;
2. предоставен радиочестотен спектър, технически и експлоатационни параметри;
3. дата и срок на регистрацията.
(5) Комисията издава удостоверението по ал. 4 в 7-дневен срок от постъпване на искането.
(6) За издаване на удостоверение по ал. 4 се заплаща административна такса в размер, определен в тарифата по чл. 147.
(7) Регистрацията се заличава при изрично искане от страна на лицето.
(8) Комисията заличава регистрацията в следните случаи:
1. при установени системни неизпълнения на правилата по чл. 66а, ал. 3;
2. когато при извършена проверка от комисията е установено наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“.
(9) Регистрацията се заличава и в случаите:
1. на мотивирано писмено искане на компетентен орган при установени действия на регистрираното лице, които застрашават националната сигурност при ползване на предоставения му с регистрацията ограничен ресурс;
2. когато регистрираното лице заяви наличие на някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3, букви „а“, „б“ и „в“;
3. при смърт на физическото лице, при ликвидация или прекратяване на юридическото лице или прекратяване дейността на едноличния търговец;
4. на основание задължение, произтичащо от ратифицирано и влязло в сила международно споразумение, по което Република България е страна.
(10) Заличаването на регистрацията в случаите на ал. 9, т. 1 подлежи на незабавно изпълнение.
(11) По отношение на регистрациите в приложимите правила по чл. 66а, ал. 3 се включват всички или някои от условията по чл. 106, ал. 2.
(12) Правата за ползване, придобити чрез регистрация, не подлежат на прехвърляне и отдаване под наем или на удължаване на срок.
(13) Изменение на регистрация се извършва по реда на чл. 115.
(14) Регистрираното лице може да отправи искане за изменение в регистрацията му, извън случаите по чл. 115, ал. 1. Комисията проучва искането, преценява необходимостта от изменението на регистрацията и отразява промяната в 20-дневен срок от постъпване на искането.“
§ 83. В глава пета в наименованието на раздел IV думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 84. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават и запетаята след думите „радиочестотен спектър“ се заличава.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В случай че в международния акт по ал. 3 са определени такси за извършване на международното координиране и регистриране, заплащането им се извършва по реда на правилата по чл. 127, ал. 2.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „тридневен“ се заменя с „едномесечен“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „индивидуално определен“ се заличават, а след думата „ресурс“ се добавя „съобразно резултата от приключилата процедура по международно координиране по ал. 2“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“, а думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават.
7. Създава се ал. 8:
„(8) Сроковете по ал. 1 – 7 не засягат приложимите разпоредби на международните споразумения, свързани с използването на радиочестотния спектър и спътниковата координация.“
§ 85. В чл. 87, ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават.
§ 86. В чл. 88, ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – номера“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 87. В глава пета наименованието на раздел V се изменя така: „Издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, определена за Република България съгласно международни споразумения, след провеждане на конкурс или търг“.
§ 88. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може по своя инициатива да обяви намерение да проведе конкурс или търг за ползване на конкретен радиочестотен спектър при необходимост от ограничаване на броя на издаваните разрешения или за ползване на конкретна позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Конкурсът или търгът по ал. 1 и 2 приключва в срок до 8 месеца, като се спазват всички срокове по чл. 124б. Този срок не засяга приложимите разпоредби на международните споразумения, свързани с използването на радиочестотния спектър и спътниковата координация.“
§ 89. Създава се чл. 89а:
„Чл. 89а. (1) Когато обявява намерение да проведе конкурс или търг за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови мрежи и услуги, за който са установени хармонизирани условия чрез технически мерки за изпълнение в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО, комисията информира Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър за всяка проектомярка, която попада в обхвата на процедурата по чл. 89.
(2) При предоставяне на информацията по ал. 1 комисията може да поиска Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър да свика форум за партньорска проверка, като посочи периода на нейното провеждане.
(3) По време на форума за партньорска проверка комисията трябва да представи обяснение как проектомярката:
1. стимулира развитието на вътрешния пазар, трансграничното предоставяне на услуги и конкуренцията;
2. осигурява възможно най-много ползи за потребителите;
3. постига целите, свързани с управлението и използването на радиочестотния спектър и условията на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, и като цяло целите по чл. 4 и 4а;
4. осигурява ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър, и
5. осигурява стабилни и предвидими инвестиционни условия за съществуващите и бъдещите ползватели на радиочестотния спектър при разгръщане на мрежите за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
(4) Комисията може да поиска Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър да приеме доклад за начина, по който проектомярката по ал. 1 постига целите по ал. 3, в който е отразен обменът на мнения в рамките на форума за партньорска проверка, както и становище относно проектомярката след провеждането на форума за партньорска проверка.“
§ 90. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Броят на издаваните разрешения за ползване на определен радиочестотен спектър може да бъде ограничаван от съображения за увеличаване в максимална степен на ползата за ползвателите и насърчаване на конкуренцията, както и с цел:
1. постигане на по-голямо покритие;
2. гарантиране на необходимото качество на услугата;
3. насърчаване на ефикасното използване на радиочестотния спектър, включително при отчитане на условията, свързани с правата за ползване и размера на таксите; или
4. насърчаване на иновациите и развитие на бизнеса.
(2) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни, относно обявеното по чл. 89 намерение, като публикува съобщение на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации. Съобщението съдържа:
1. радиочестотния спектър или позицията на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5, за които могат да бъдат издадени разрешения;
2. мотиви за избора на процедура по чл. 89 и когато е приложимо, за налаганото ограничение на броя на разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, които могат да бъдат издадени;
3. условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
4. покана за подаване на намерение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър в определен от комисията срок, който не може да бъде по-кратък от срока за провеждане на обществените консултации;
5. резултати от свързани оценки на конкурентоспособността и техническото и икономическото положение на пазара;
6. основания за използване на форума за партньорска проверка по чл. 89а, ал. 2 и избор на мерки по чл. 89а, ал. 4, в случай че се предвиждат такива.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато ограничението по ал. 1 се отнася до ползването на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови мрежи и услуги, едновременно с публикуването на съобщението по ал. 2 комисията предприема действията по чл. 89а, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея в т. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават, а думите „геостационарна орбита“ се заменят с „геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „разумни“ се заменя с „редовни“, думата „искания“ се заменя с „основателни искания“, а думите „или позиция на геостационарна орбита“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „обществени консултации“ се добавя „по реда на чл. 37“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) В случай че в резултат на обществените консултации по ал. 6 се установи, че може да се предоставят допълнителни права за ползване на радиочестотен спектър или да се разреши използването на радиочестотния спектър въз основа на комбинация от свободно използване, използване след регистрация или използване след издаване на разрешение, комисията обявява на страницата си в интернет резултатите от проведените обществени консултации и решението си. В зависимост от решението комисията предприема действия за провеждане на процедура по ал. 4, т. 1 или 2 или по изменение и допълнение на правилата по чл. 66а, ал. 3.“
§ 91. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 изречение първо се изменя така: „След подаване на заявление по чл. 83 по инициатива на заинтересовано лице за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, извън случаите по чл. 81, ал. 5 и след приключване на международното координиране, когато такова е необходимо, комисията в 5-дневен срок публикува съобщение на страницата си в интернет и на Портала за обществени консултации.“;
б) в т. 1 след думата „ресурс“ се добавя „и за свободния радиочестотен спектър в същия радиочестотен обхват, в случай че е наличен такъв“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. покана за подаване на други заявления за ползване на същия ограничен ресурс или на свободен радиочестотен спектър в същия радиочестотен обхват в срок до 21 дни от датата на публикуване на съобщението на Портала за обществени консултации, а когато заявеният ограничен ресурс е с национален обхват – от датата на публикуването му в „Държавен вестник“; в поканата се включват условията, които комисията има намерение да наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако в срока по ал. 1, т. 2 в комисията не постъпи друго заявление за ползване на същия ограничен ресурс или наличният свободен радиочестотен спектър е достатъчен за удовлетворяване на постъпилите заявления, комисията в 10-дневен срок приема решение/решения за издаване на разрешение/разрешения за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.“
§ 92. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „геостационарна орбита“ се заменят с „геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „търга“ се добавя „и условията, които комисията ще наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“;
б) в т. 2 думата „специфични“ се заменя с „обективни, прозрачни, пропорционални и недискриминационни“, а след думата „участват“ се добавя „отразяващи условията по т. 1, включително“.
3. В ал. 3 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават, а думите „позиции на геостационарната орбита“ се заменят с „позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 93. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „принципите за управление“ се заменят с „изискванията, свързани с управлението“, а след думите „чл. 4“ се добавя „и 4а“.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 94. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „чл. 4“ се добавя „и 4а“.
2. В т. 6 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 95. В чл. 98 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 96. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „участие“ се добавя „с посочване на идентификационните си данни“;
б) в т. 1 думите „Закона за търговския регистър“ се заменят със „Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“;
в) в т. 2 след думата „разходите“ се добавя „(освен ако са заявени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел)“;
г) точка 7 се отменя.
2. В ал. 3 думите „7-дневен срок“ се заменят със „срок 10 работни дни“.
3. В ал. 4, т. 4 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
4. В ал. 5 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“.
§ 97. В чл. 102, ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „приема“ се добавя „мотивирано“.
§ 98. В чл. 104, ал. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“, а думата „предприятието“ се заменя с „лицето“.
§ 99. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) Разрешенията за ползване на радиочестотен спектър и позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър съдържат:
1. предоставен радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
2. териториален обхват, когато е приложимо;
3. идентификационни данни;
4. датата на издаване на разрешението.
(2) В разрешенията по ал. 1 се включват всички или някои от следните условия:
1. задължение за предоставяне на услуга или за използване на вид технология в съответствие с чл. 130 и изисквания за покритие и качество на услугата, ако са поставени такива изисквания;
2. условия за осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър в съответствие с този закон;
3. технически и експлоатационни условия за избягване на вредни смущения и за опазване на общественото здраве от вредното влияние на електромагнитните полета, като се отчитат в максимална степен изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета, когато условията са различни от посочените в общите изисквания по чл. 73;
4. максимален срок в съответствие с чл. 71 и 71а, който може да бъде променян съобразно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
5. възможност и условия за прехвърляне или отдаване под наем на права по разрешението по искане на носителя на правата;
6. такса за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър в съответствие с чл. 143 и 146;
7. всички ангажименти на предприятието, което получава права за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, поети в процедура по издаване или удължаване на срока на разрешение, преди издаването на разрешението или преди поканата за подаване на намерение или заявление за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър;
8. задължения за обединяване или споделяне на радиочестотен спектър, или за даване на достъп до радиочестотния спектър на други ползватели на територията на страната или на част от нея;
9. задължения, произтичащи от международни споразумения, които уреждат използването на радиочестотния спектър;
10. задължения, свързани с експериментално използване на радиочестотен спектър.“
§ 100. Създава се чл. 106а:
„Чл. 106а. (1) Комисията определя условията за ползване на радиочестотен спектър по чл. 106, ал. 2 така, че да гарантира оптималното и най-ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър, преди предоставянето или удължаването на срока на предоставените права. Условията включват и нивото на необходимото ползване и възможността да се изпълни това изискване чрез прехвърляне или отдаване под наем на радиочестотния спектър, за да се осигури тяхното спазване. Условията за удължаване на срока на правата за ползване на радиочестотен спектър не могат да предоставят неправомерни предимства на притежателите на предоставените права.
(2) В условията по ал. 1 се посочват приложимите параметри, включително краен срок за упражняване на правата за ползване на радиочестотен спектър, чието неспазване дава право на комисията да отнеме правото за ползване или да наложи други мерки.
(3) Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 относно условията, свързани с индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър, и критериите за оценка на изпълнението на тези условия преди тяхното налагане.
(4) С цел осигуряване на ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър или насърчаване на увеличаването на покритието при определянето на условията за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър комисията може да предвиди условия, свързани с възможностите за:
1. налагане на задължения за съвместно ползване на физическа инфраструктура или активни елементи от електронни съобщителни мрежи, които се основават на радиочестотния спектър, или споделено ползване на радиочестотен спектър;
2. налагане на задължения за сключване на споразумения за достъп чрез роуминг;
3. съвместно разгръщане на инфраструктури за предоставяне на мрежи или услуги, които се основават на използването на радиочестотния спектър.
(5) В условията, свързани с правата за ползване на радиочестотен спектър, комисията не възпрепятства споделеното ползване на радиочестотен спектър.
(6) Комисията прилага правото в областта на конкуренцията относно изпълнението от страна на предприятията на условията по ал. 4 при спазване на принципите на консултативност, публичност и прозрачност.“
§ 101. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. (1) Разрешенията за ползване на номерационни ресурси съдържат:
1. предоставени номерационни ресурси;
2. идентификационни данни;
3. датата на издаване на разрешението.
(2) В разрешенията за ползване на номерационни ресурси се включват всички или някои от следните условия:
1. услугата, за която се ползват номерационните ресурси, включително изисквания във връзка с предоставянето на тази услуга, както и изисквания за прозрачност на тарифните принципи и максимални цени, които могат да се прилагат в специфичен номерационен обхват за гарантиране на защита на потребителите в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 4;
2. изисквания за ефективно и ефикасно ползване на номерационни ресурси в съответствие с този закон;
3. изисквания за преносимост на номерата в съответствие с този закон;
4. задължение за предоставяне на информация за крайните ползватели, включена с тяхно изрично съгласие в телефонен указател, за целите на чл. 258;
5. максимален срок в съответствие с чл. 71;
6. възможност и условия за прехвърляне на права по разрешението по искане на носителя на правата, включително условие, че правото за ползване на номерационни ресурси е обвързващо за всички предприятия, на които се прехвърлят правата;
7. такса за ползване на номерационни ресурси в съответствие с чл. 143;
8. задължения, произтичащи от международни споразумения, които уреждат използването на номерационни ресурси;
9. задължения във връзка с извънтериториалното ползване на номерационни ресурси в рамките на Европейския съюз с цел да се осигури спазването на правилата за защита на потребителите и други правила във връзка с използването на номерационните ресурси в държавите – членки на Европейския съюз, в които тези ресурси ще се използват.“
§ 102. В чл. 108 думите „чл. 106 или 107“ се заменят с „чл. 106, ал. 2 или чл. 107, ал. 2“, след думата „предприятията“ се поставя запетая, а думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 103. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията издава временни разрешения за ползване на радиочестотен спектър в следните случаи:
1. за експериментално използване;
2. за краткосрочни проекти, или
3. за краткосрочни събития.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Временно разрешение не се издава за радиочестотен спектър, за който вече са предоставени индивидуални права за ползване с разрешение или въз основа на регистрация или за който е подадено заявление за права за ползване и не е приключила процедурата по тяхното предоставяне, както и ако предоставянето на правата за ползване на радиочестотен спектър противоречи на изискванията за управление на радиочестотния спектър по чл. 124 и 128.“
3. В ал. 4 думите „за всеки от случаите“ се заличават, думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1“, а след думата „издава“ се добавя „за срок, не по-дълъг от 6 месеца“.
4. Създават се нови ал. 5 – 7:
„(5) Временно разрешение по ал. 1, т. 2 се издава за срок, не по-дълъг от 12 месеца.
(6) Временно разрешение по ал. 1, т. 3 се издава за срока и териториалния обхват, необходими за провеждане на краткосрочното събитие, но за не повече от три месеца.
(7) Срокът и териториалният обхват на всяко временно разрешение се определят от комисията за всеки отделен случай, като се взема предвид целта, за която се издава временното разрешение. Когато комисията прецени, че срокът или териториалният обхват, посочени в заявлението по ал. 8, не съответстват на данните за предназначението на заявения радиочестотен спектър, съгласно обосновката по ал. 8, комисията дава възможност в 7-дневен срок заявителят да посочи подходящ срок или да предостави допълнителни данни. В случай че заявителят не упражни правото си по изречение второ, комисията с мотивирано решение отказва да издаде временно разрешение.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „и данни за предназначението на заявения ограничен ресурс“ се заменят с „и подробна обосновка за необходимостта от използване на заявения радиочестотен спектър и издаване на временно разрешение“, думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1“, а изречение трето се заличава.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) Комисията приема решение за издаване на временно разрешение в срок до 21 дни от датата на получаване на заявлението или отстраняване на непълнотите. При произнасянето си комисията проучва основателността на искането за издаване на временно разрешение, като отчита:
1. необходимостта от издаване на временно разрешение за всеки отделен случай;
2. необходимостта от заявения териториален обхват и срока на действие на разрешението;
3. ползите за потребителите и необходимостта от насърчаване на конкуренцията и развитието на новите технологии;
4. изискванията за управление на радиочестотния спектър по чл. 124 и 128.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 12 и в нея думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 11“.
§ 104. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 109, ал. 5“ се заменят с „чл. 109, ал. 8 и в решението по чл. 109, ал. 10“.
2. В ал. 2 думите „Индивидуално определеният ограничен ресурс“ се заменят с „Предоставеният радиочестотен спектър“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Предприятие, на което е издадено временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали, може да излъчва само немодулиран носещ сигнал.“
§ 105. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за прекратяване, отнемане или спиране на действието“ се заменят със „за прехвърляне, отдаване под наем, прекратяване или отнемане“.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
§ 106. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и/или номера“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационни ресурси“, а думите „индивидуално определен“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. електронните съобщителни мрежи или услуги, за предоставянето на които ще се ползва допълнителният радиочестотен спектър или номерационен ресурс;“
в) в т. 3 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. срок за ползване на допълнителния радиочестотен спектър или номерационен ресурс, който не може да бъде по-дълъг от срока на ползване на първоначалния радиочестотен спектър или номерационен ресурс;“
д) в т. 5 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“.
3. В ал. 3 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“, а думите „както и документ за внесена такса за административни услуги“ и запетаята пред тях се заличават.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“;
б) в т. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс, и“ се заменят с „ограничен ресурс“;
в) точка 3 се отменя.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Комисията в едномесечен срок от получаване на заявлението провежда консултации с предприятията за предоставяне на съответния допълнителен радиочестотен спектър съгласно регулаторната политика по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „а“.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър или номерационен ресурс“, а след думата „търг“ се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по ал. 7“.
7. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случай че не е наличен достатъчен радиочестотен спектър за предоставяне на всички заявители въпреки проведените консултации по реда на ал. 5, се прилага редът, посочен в раздел V.“
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Ако условията по ал. 4 и 6 са изпълнени, комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, като изменя и допълва разрешението за ползване на радиочестотен спектър на заявителя, в срок до 42 дни от датата на подаване на заявлението.“
9. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Ако условията по ал. 4 са изпълнени, комисията предоставя заявения допълнителен номерационен ресурс, като изменя и допълва разрешението за ползване на номерационен ресурс на заявителя, в срок до 21 дни от датата на подаване на заявлението.“
10. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
„(10) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за решението по ал. 8 и 9 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен радиочестотен спектър или номерационен ресурс пропорционално на времето за ползване в текущата година.“
§ 107. В глава пета, раздел VIII се създава чл. 113а:
„Чл. 113а. (1) Само предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, може да заяви ползване на допълнителен радиочестотен спектър. Предприятието подава заявление, което освен данните по чл. 83 съдържа и:
1. номер и дата на издаване на разрешението;
2. позицията на геостационарната орбита, която е предоставена на предприятието;
3. допълнителния радиочестотен спектър, за чието ползване се иска изменение и допълнение на разрешението, и наименованието на спътниковата система, за която се иска този спектър;
4. срок за ползване на допълнителния радиочестотен спектър, който не може да бъде по-дълъг от срока за ползване на позицията на геостационарната орбита;
5. друга информация, определена в правилата по чл. 127, ал. 2.
(2) Към заявлението се прилагат документи и данни, обосноваващи необходимостта от ползване на допълнителния радиочестотен спектър.
(3) Комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, когато:
1. предприятието има доказана необходимост от такъв ресурс за разширяване, модернизиране и развитие на собствената спътникова система, когато чрез нея осъществява обществени електронни съобщения, и
2. спътниковата система на предприятието допуска възможност за разширяване, модернизиране и развитие, и
3. приключи международната координация на искания допълнителен радиочестотен спектър, и
4. предприятието е заплащало в срок и размер необходимите такси, определени в международни актове за международно координиране и регистриране на допълнителния радиочестотен спектър.
(4) Допълнителният радиочестотен спектър се предоставя без провеждане на конкурс или търг.
(5) Ако условията по ал. 3 са изпълнени, комисията предоставя заявения допълнителен радиочестотен спектър, като изменя и допълва разрешението за ползване на позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, в срок до 42 дни от датата на подаване на заявлението.
(6) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за решението по ал. 5 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси за ползване на предоставения допълнителен радиочестотен спектър пропорционално на времето за ползване в текущата година.“
§ 108. В глава пета в наименованието на раздел IX думата „спиране“ се заличава.
§ 109. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „три месеца“ се заменят с „45 дни“.
2. В ал. 4 след думите „удължаване на действието на разрешението,“ се добавя „както и в случай, че искането по ал. 2 не бъде удовлетворено“ и се поставя запетая, а думите „индивидуално определен“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови“ се заменят с „радиочестотен спектър от“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за удовлетворяване на искането по ал. 2 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.“
§ 110. Създава се чл. 114а:
„Чл. 114а. (1) Не по-късно от две години преди изтичането на първоначалния срок на действие на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги по чл. 71а, ал. 2 комисията по своя инициатива или по искане на предприятието, на което е издадено разрешението, прави обективна и перспективна оценка на общите критерии за удължаване на срока по чл. 71а, ал. 4 на разрешението в съответствие с чл. 124, ал. 4, т. 3.
(2) Комисията приема решение за удължаване на срока на разрешението по ал. 1, ако не е започнала процедура по чл. 117 и е стигнала до заключението, че това удължаване е в съответствие с общите критерии за удължаване на срока на разрешението.
(3) Въз основа на оценката по ал. 1 комисията уведомява писмено предприятието, на което е издадено разрешението, дали срокът на разрешението трябва да бъде удължен и провежда обществени консултации по реда на чл. 37 относно своята позиция в срок, не по-кратък от 3 месеца.
(4) Резултатите от обществените консултации се публикуват на интернет страницата на комисията.
(5) Комисията приема мотивирано решение за удължаване на срока на разрешението или за обявяване на намерение за провеждане на конкурс или търг за предоставяне на права за ползване на конкретния хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги.
(6) При приемането на решение по ал. 5 не се прилагат правилата по чл. 114, ал. 2 – 5.“
§ 111. Създава се чл. 114б:
„Чл. 114б. (1) Комисията може да приеме решение за удължаване на срока на издадено разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, освен ако в условията по чл. 106, ал. 2, т. 4 изрично е изключено такова удължаване, по своя инициатива или по искане на предприятието, на което е издадено разрешението, подадено не по-рано от 5 години преди изтичането на срока на разрешението.
(2) Комисията проучва основателността на искането не по-малко от две години преди изтичането на срока на действие на разрешението, като отчита:
1. изпълнението на целите по чл. 4 и чл. 124, ал. 4 и целите от общ интерес, определени в съответствие с правото на Европейския съюз;
2. прилагането на техническа мярка за изпълнение, приета в съответствие с чл. 4 от Решение № 676/2002/EО;
3. изпълнението на условията и задълженията на издаденото разрешение;
4. необходимостта да се насърчава конкуренцията или да се избягват нарушенията й;
5. необходимостта от по-ефикасното използване на радиочестотния спектър с оглед на развитието на технологиите или пазара;
6. необходимостта да се избягва сериозно прекъсване на услугите.
(3) Преди приемането на решение за удължаване на срока на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, за който броят на правата за ползване е ограничен, комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37, като излага мотивите си за евентуално удължаване на срока на разрешението.
(4) Резултатите от обществените консултации се публикуват на интернет страницата на комисията.
(5) Комисията приема решение за удължаване на срока или за провеждане на процедура по чл. 90, ал. 4, като взема предвид резултатите от проучването по ал. 2 и резултатите от обществените консултации по ал. 3, включително изразен в хода на консултациите интерес от други предприятия за получаване на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър.
(6) При приемането на решение по ал. 1 не се прилагат правилата по чл. 114, ал. 2 – 5.“
§ 112. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „ефективното ползване“ се заменят с „необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното използване“, а след думите „интересите на“ се добавя „ползвателите и“;
б) създава се т. 5:
„5. необходимост от промяна на срока на издадено разрешение във връзка с чл. 71в.“
2. В ал. 2 след думите „т. 4“ се добавя „и 5“, а думата „предприятие“ се заменя с „лице, на което е издадено разрешението“.
3. В ал. 3 след думите „т. 4“ се добавя „и 5“.
§ 113. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават;
б) в т. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита“ се заменят с „радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър“, а думите „чл. 106, т. 9“ се заменят с „чл. 106, ал. 2, т. 7“;
в) в т. 2 думите „при установени системни нарушения“ се заменят с „при системни неизпълнения“, а думите „индивидуално определен“ се заличават;
г) точка 5 се изменя така:
„5. предприятие, на което е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър или позиция на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, не е спазило някои или всички от задълженията по чл. 106, ал. 2, т. 2 и не е подало искане за прехвърляне или отдаване под наем на предоставения с разрешение радиочестотен спектър по реда на чл. 121.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават;
б) в т. 1 думата „предприятието“ се заменя с „лицето, на което е издадено разрешение“, а думите „индивидуално определен“ се заличават;
в) в т. 2 и 3 думата „предприятието“ се заменя с „лицето“;
г) в т. 7 думите „лицензия за радио- или телевизионна дейност“ се заменят с „лицензия, издадена от Съвета за електронни медии“, а думите „налични и/или нови“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „предприятието и установи“ се заменят с „предприятието, установи“, а накрая се добавя „и направи предварителна оценка на вредите, които могат да произтекат от отнемането на разрешението“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато отнемането на разрешението по ал. 6 засяга обществения интерес, интересите на ползвателите и потребителите и осигуряването на универсална услуга, комисията провежда обществена консултация по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни.“
§ 114. В чл. 118, ал. 1 думите „ползването на индивидуално определения ограничен“ се заменят с „ползването на ограничения“, а след думата „същия“ думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 115. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават;
б) в т. 1 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“;
в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 116. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават, думите „индивидуално определения ограничен ресурс -“ се заличават и се създава изречение второ: „Изискванията за прехвърляне на издадено разрешение при правоприемство се посочват в нормативния административен акт по чл. 122, ал. 1.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3 и ал. 4 – 6:
„(2) Предприятие, което желае да прехвърли издаденото му разрешение за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или да отдаде под наем радиочестотен спектър, подава заявление до комисията.
(3) Заявлението по ал. 2 е на български език и съдържа:
1. идентификационни данни на предприятието по ал. 2;
2. идентификационни данни на лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем;
3. номер на разрешението;
4. описание на вида на прехвърлянето – цялото разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, съответно на отдаването под наем на радиочестотен спектър;
5. съгласие на лицето по т. 2;
6. съгласие на предприятието по ал. 2 за изпълнение на задълженията по разрешението за ползване на радиочестотен спектър при отдаване под наем на радиочестотен спектър.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. документи съгласно чл. 83, ал. 2, т. 1 – за предприятието по ал. 2 и за лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем;
2. документи съгласно чл. 83, ал. 2, т. 2 – 4 – за лицето, което желае да му бъде прехвърлено разрешението за ползване на ограничен ресурс или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър, или същият да му бъде отдаден под наем.
(5) Комисията уведомява писмено заявителя да отстрани непълноти или нередовности в документите по ал. 3 и 4 в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
(6) Комисията се произнася по искането по ал. 2 в 42-дневен срок от подаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите или нередовностите по ал. 5.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават, а след думата „ресурс“ се добавя „и дава възможност тези права или съответният радиочестотен спектър да се разделят оптимално“;
б) в т. 2 думите „индивидуално определения ограничен“ се заменят с „ограничения“;
в) в т. 3 думите „или отдаването под наем“ се заличават, думите „използване на налични и/или нови аналогови“ се заличават и думите „радио- и телевизионни“ се заличават;
г) в т. 4 думите „индивидуално определения ограничен“ се заменят с „ограничения“;
д) създават се т. 5 и 6:
„5. в случаите на хармонизиран радиочестотен спектър – прехвърлянето по ал. 1 отговаря на условията за хармонизирано използване;
6. предприятието, на което ще се прехвърлят правата, отговаря на изискванията по чл. 93, ал. 2, т. 2.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 8.
5. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Комисията с мотивирано решение отказва прехвърляне на разрешение или част от правата и съответните задължения, включени в разрешение за ползване на радиочестотен спектър или отдаването на последния под наем, когато по отношение на лицето по ал. 3, т. 2 е налице някое от обстоятелствата по чл. 84, ал. 1, т. 3.
(10) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението за издаване на решението по ал. 1 заявителят внася по сметка на комисията дължимите такси.“
§ 117. В чл. 122 навсякъде думите „индивидуално определен“ и „индивидуално определения ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават.
§ 118. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „информация за“ се добавя „намеренията на предприятията за прехвърляне или отдаване под наем, както и“, а думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ и тирето след тях се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Публикуването се извършва в стандартизиран електронен формат и информацията се съхранява до изтичането на срока на разрешението.“
§ 119. В наименованието на глава шеста след думата „орбита“ се добавя „със съответния радиочестотен спектър“.
§ 120. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „радиосмущения“ се заменя със „смущения“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разпределението на радиочестотния спектър и определянето на условията за неговото използване се:
1. гарантира ефективното управление на радиочестотния спектър в съответствие с чл. 4 и 4а;
2. прилагат обективни, прозрачни, насърчаващи конкуренцията, недискриминационни и пропорционални критерии.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При управлението на радиочестотния спектър се спазват международните споразумения, включително Правилникът за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения и други споразумения, приети в рамките на тази организация, които са приложими за радиочестотния спектър, и се вземат предвид съображения, свързани с обществената политика.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Хармонизираното използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи и услуги в Европейския съюз се насърчава в съответствие с необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното му използване и да се създават ползи за потребителите, като конкуренция, икономии от мащаба и оперативна съвместимост на мрежите и услугите, както и с цел:
1. постигане на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, както и покритие на основните транспортни трасета на национално и на европейско равнище, включително трансевропейската транспортна мрежа, както е посочена в Регламент (ЕС) № 1315/2013;
2. улесняване на бързото развитие в Европейския съюз на нови безжични съобщителни технологии и приложения, включително, ако е необходимо, чрез междусекторен подход в управлението на радиочестотния спектър;
3. гарантиране на предвидимост и последователност при предоставянето, удължаването на срока, изменението, ограничаването и отнемането на права за ползване на радиочестотен спектър, за да се насърчават дългосрочните инвестиции;
4. предотвратяване на трансграничните или националните вредни смущения и предприемане на целесъобразните превантивни и корективни мерки;
5. насърчаване на споделеното ползване на радиочестотен спектър между сходно или различно използване на радиочестотния спектър в съответствие с правото в областта на конкуренцията;
6. прилагане на възможно най-целесъобразната и най-облекчената система за разрешаване, за да се увеличат максимално гъвкавостта, споделянето и ефикасността при използването на радиочестотния спектър;
7. прилагане на правила за предоставяне, прехвърляне, удължаване на срока, изменение и отнемане на права за ползване на радиочестотен спектър, които са ясно и прозрачно установени, за да се осигури регулаторна сигурност, последователност и предвидимост;
8. последователност и предвидимост в Европейския съюз по отношение на начина на разрешаване на използването на радиочестотния спектър, като се опазва общественото здраве предвид изискванията относно ограничаването на излагането на населението на електромагнитни полета.“
§ 121. Създава се чл. 124а:
„Чл. 124а. (1) Когато на национално или регионално ниво липсва пазарно търсене за използването на радиочестотна лента в хармонизирания радиочестотен спектър, комисията може да разреши алтернативно използване на цялата радиочестотна лента или част от нея, включително съществуващо използване, при условие че:
1. заключението за липса на пазарно търсене за използването на такава лента е основано на обществени консултации, проведени по реда на чл. 37, включително на прогнозна оценка на пазарното търсене;
2. алтернативното използване не възпрепятства, нито затруднява наличността или използването на такава лента в други държави – членки на Европейския съюз, и
3. са взети предвид дългосрочната наличност или използване на такава лента в Европейския съюз и икономиите от мащаба за оборудването в резултат на използването на хармонизирания радиочестотен спектър в Европейския съюз.
(2) Комисията преразглежда всяко прието решение за разрешаване на алтернативно използване по изключение най-малко на всеки 2 години. При обосновано искане на заинтересовано лице до комисията за използване на радиочестотната лента в съответствие с техническите мерки за изпълнение, приети съгласно чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО, комисията преразглежда решението си в най-кратки срокове.
(3) Комисията информира Европейската комисия и другите държави – членки на Европейския съюз, за приетото решение по ал. 1 и неговата обосновка, както и за резултата от преразглеждането по ал. 2.“
§ 122. Създава се чл. 124б:
„Чл. 124б. (1) При координирането на използването на хармонизиран радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи и услуги в рамките на Европейския съюз, като се вземат предвид условията на националния пазар, може да бъде определена обща дата, до която трябва да се разреши използването на конкретен хармонизиран радиочестотен спектър.
(2) Когато са установени хармонизирани условия чрез технически мерки за изпълнение в съответствие с Решение № 676/2002/ЕО, използването на радиочестотния спектър за безжични широколентови мрежи и услуги се разрешава не по-късно от 30 месеца след приемането на техническата мярка за изпълнение или във възможно най-кратък срок след отмяната на решение за разрешаване на алтернативно използване по чл. 124а, ал. 1.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде отложен за конкретна радиочестотна лента при следните обстоятелства:
1. ограничение на използването на тази радиочестотна лента въз основа на цел от общ интерес по чл. 130, ал. 3, т. 1 или 4;
2. нерешени проблеми с трансграничната координация, водещи до вредни смущения с трети държави, при условие че е поискана подкрепа от Европейския съюз по чл. 131а, ал. 6;
3. защитни мерки за националната сигурност и отбрана, или
4. непреодолима сила.
(4) Отлагането на срока по ал. 3 се преразглежда най-малко веднъж на всеки две години.
(5) Крайният срок по ал. 2 може да бъде отложен за конкретна радиочестотна лента за срок до 30 месеца в случай на:
1. нерешени проблеми с трансграничната координация, водещи до вредни смущения с други държави – членки на Европейския съюз, при условие че са предприети своевременно всички необходими мерки по чл. 131а, ал. 4 и 5;
2. необходимост да се осигури, както и сложност на осигуряването на техническата миграция на съществуващите ползватели на тази радиочестотна лента.
(6) Комисията съгласувано с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява за отлагането на срока по ал. 3 или 5 другите държави – членки на Европейския съюз и Европейската комисия, като представя съответните мотиви.“
§ 123. Създава се чл. 124в:
„Чл. 124в. (1) Комисията може да определя общи аспекти на процедура по издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър съвместно с регулаторен или друг компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, включително да провежда съвместно с този орган процедура на конкурс или търг, като отчита интересите, изразени от участниците на пазара.
(2) При подготовката на процедурата по ал. 1 се разглеждат следните критерии:
1. започване и изпълняване на индивидуалните национални процедури съгласно съвместно договорен график;
2. общи условия и процедури за избора и предоставянето на индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър;
3. общи или сравними условия за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър, които дават възможност на ползвателите да се предоставят сходни блокове от радиочестотния спектър;
4. възможност за присъединяване на регулаторни или други компетентни органи на други държави – членки на Европейския съюз, по всяко време, докато тече процедурата.
(3) Когато, въпреки интереса, изразен от участници на пазара, комисията и регулаторен или друг компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, не действат съвместно, тя информира съответните участници на пазара за причините за своето решение.“
§ 124. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато използването на радиочестотния спектър е хармонизирано, условията и процедурите са съгласувани и предприятията, на които се предоставя радиочестотният спектър, са избрани в съответствие с международни споразумения и правото на Европейския съюз, комисията издава разрешение за ползване на този радиочестотен спектър.“
2. В ал. 2 думите „правото на ползване на радиочестотите“ се заменят с „правото за ползване на съответния радиочестотен спектър“ и думите „присвояване на тези радиочестоти“ се заменят с „предоставяне на радиочестотния спектър“.
§ 125. В чл. 126 думите „в обхвата от 9 kHz до 3000 GHz“ се заличават.
§ 126. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „за Република България“ се заменят със „със съответния радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Във връзка с упражняването на правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 5 комисията приема правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяването на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позициите на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотния спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт. Правилата се приемат от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 127. В чл. 128 след думите „геостационарната орбита“ се добавя „със съответния радиочестотен спектър“, а думата „радиосмущения“ се заменя със „смущения“.
§ 128. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „геостационарната орбита“ се добавя „със съответния радиочестотен спектър“.
2. В ал. 2 думите „Радиочестотите и радиочестотните ленти се предоставят от комисията“ се заменят с „Комисията предоставя индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър“.
3. В ал. 3 думите „радиочестотите и радиочестотните ленти“ се заменят с „радиочестотен спектър“ и думите „с мотивирано“ се заменят с „по мотивирано“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Правото за ползване на радиочестотен спектър може да бъде ограничено или отнето поради причини, произтичащи от необходимостта да се гарантира ефективното и ефикасното използване на радиочестотния спектър или прилагането на технически мерки за изпълнение, приети съгласно чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО, при спазване на принципите на пропорционалност и равнопоставеност и след провеждане на обществена консултация по реда на чл. 37 в срок, не по-кратък от 30 дни. В тези случаи може да се предвиди компенсация от държавния бюджет, като размерът й се определя по мотивирано предложение на комисията, което подлежи на обществената консултация по изречение първо.“
§ 129. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ползването на радиочестоти и радиочестотни ленти“ се заменят с „ползване на радиочестотен спектър“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „радиочестоти и радиочестотни ленти“ се заменят с „радиочестотен спектър“;
б) в т. 4 думите „съвместно използване на радиочестоти“ се заменят със „споделено ползване на радиочестотен спектър“;
в) в т. 5 накрая се добавя „или“;
г) в т. 6 думите „при спазване принципа на неутралност по отношение на услугите“ се заменят с „в съответствие с ал. 3“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „радиочестоти и радиочестотни ленти“ се заменят с „радиочестотен спектър“;
б) в т. 3 думата „радиочестоти“ се заменя с „радиочестотния спектър“;
в) в т. 4 думите „чрез осъществяване на радио- и телевизионна дейност“ се заменят с „предоставянето на услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми“.
4. В ал. 4, изречение второ след думите „разширен с“ се добавя „оглед на постигане на“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Изменение на използването на радиочестотния спектър по ал. 2 – 4 не може да бъде единствено основание за отнемане на индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър.“
§ 130. В глава шеста се създава чл. 131а:
„Чл. 131а. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с комисията предприема необходимите мерки за използването на радиочестотния спектър по начин, който не създава пречки за други държави – членки на Европейския съюз, да разрешат използването на територията си на хармонизиран радиочестотен спектър в съответствие с правото на Европейския съюз, включително трансгранични вредни смущения между Република България и други държави – членки на Европейския съюз.
(2) Мерките по ал. 1 се приемат в съответствие със задълженията, произтичащи от международен договор, по който Република България е страна, включително Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения и регионалните споразумения за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения.
(3) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с комисията осъществява сътрудничество с компетентните органи на други държави – членки на Европейския съюз, включително в рамките на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, при трансграничната координация на използването на радиочестотния спектър, за:
1. предприемане и изпълнение на мерките по ал. 1;
2. разрешаване на проблеми или спорове във връзка с трансграничната координация или трансграничните вредни смущения между държавите – членки на Европейския съюз, както и с трети държави, които възпрепятстват използването на хармонизирания радиочестотен спектър на територията на Република България или друга държава – членка на Европейския съюз.
(4) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с комисията може да поиска съдействие от Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър за разрешаването на проблем или спор във връзка с трансграничната координация или трансграничните вредни смущения.
(5) Когато действията по ал. 3 или 4 не са довели до решаване на проблем или спор, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с комисията може да поиска Европейската комисия да приеме решение за разрешаването на спор във връзка с проблем с трансгранични вредни смущения между Република България и друга държава – членка на Европейския съюз, които затрудняват използването на хармонизирания радиочестотен спектър.
(6) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с комисията може да поиска Европейският съюз да осигури правна, политическа и техническа подкрепа за решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър със съседни на Европейския съюз държави, включително държави кандидатки и присъединяващите се държави, така че Република България да може да изпълни задълженията си съгласно правото на Европейския съюз.“
§ 131. Наименованието на глава седма се изменя така: „Номерационни ресурси“.
§ 132. В глава седма наименованието на раздел I се изменя така: „Национални номерационни ресурси“.
§ 133. В чл. 132 след думите „електронни съобщителни услуги“ се поставя запетая и се добавя „различни от междуличностни съобщителни услуги без номера“.
§ 134. Създава се чл. 132а:
„Чл. 132а. (1) Комисията предоставя права за ползване на всички национални номерационни ресурси, управлява Националния номерационен план, осигурява адекватни номерационни ресурси за всички обществени електронни съобщителни услуги и контролира използването им.
(2) Права за ползване на национални номерационни ресурси се предоставят чрез обективни, прозрачни и недискриминационни процедури.
(3) Комисията може да предоставя за ползване национални номерационни ресурси с оглед на предоставянето на специфични услуги на предприятия, различни от доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги, при условие че:
1. са осигурени достатъчни номерационни ресурси за удовлетворяването на текущите и предвидимите бъдещи потребности;
2. предприятията докажат, че могат да управляват номерационните ресурси и да спазват съответните условия, определени в разрешението за ползване на номерационни ресурси.
(4) Комисията може да прекрати ползването на номерационни ресурси по ал. 3, ако установи, че е налице риск от изчерпване на номерационните ресурси.“
§ 135. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 30, т. 7“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 7“, а думите „при спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените интереси“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите „номера, адреси и имена“ се заменят с „номерационни ресурси“.
3. В ал. 3 след думите „Националният номерационен план“ се добавя „и всички негови последващи допълнения или изменения“, а думата „обнародва“ се заменя с „обнародват“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Комисията определя обхват от негеографски номера за предоставянето на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги, на цялата територия на Европейския съюз при спазване на изискванията и ограниченията на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 531/2012“ и чл. 138в, ал. 3.“
5. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Номера от обхвата по ал. 4 могат да бъдат предоставяни за ползване и в случаите по чл. 132а, ал. 3.
(6) Комисията изпраща на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения информация за определения по ал. 4 обхват от номера.
(7) Комисията може да разреши номерата по ал. 4 да бъдат използвани и на територията на държави извън Европейския съюз.
(8) Доставчиците, които използват номерационни ресурси с кода на Република България в други държави – членки на Европейския съюз, спазват правилата за защита на потребителите и другите национални норми във връзка с използването на номерационните ресурси, приложими в държавите, в които се използват номерационните ресурси.“
§ 136. В чл. 133а думите „номера, адреси и имена“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 137. В глава седма, раздел І се създава чл. 133б:
„Чл. 133б. Комисията може да сключва споразумения за използването на междуличностни съобщителни услуги с номера между съседни населени места в граничните райони с други държави – членки на Европейския съюз, включително за използване на общ номерационен план за всички или за конкретни категории номера. Комисията информира всички засегнати от споразумението предприятия и крайни ползватели в подходящ срок преди влизане в сила на споразумението.“
§ 138. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал 1:
а) в текста преди т. 1 думите „абонатите могат да запазват“ се заменят с „крайните ползватели имат право, при поискване, да запазят номерата си, независимо от предприятието, което предоставя услугата, за“;
б) в т. 2 думите „при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга“ се заменят със „за всяко местоположение“;
в) точка 3 се отменя.
2. В ал. 4:
а) в т. 5 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“;
б) създават се т. 8 и 9:
„8. правила за компенсиране на крайните ползватели от доставчиците по лесен и навременен начин в случай на неспазване на задълженията по този раздел, включително в случаи на забавяния или на злоупотреби с процесите на пренасяне на номера, както и на пропуснати срещи за услуга и инсталация;
9. изисквания за информиране на крайните ползватели по време на процесите на пренасяне, както и за съществуването на правата на компенсация, посочени в т. 8.“
3. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Пренасянето на номера и последващото им активиране се осъществява във възможно най-кратък срок, определен във функционалните спецификации по ал. 3, по възможност на датата, когато такава е изрично договорена с крайния ползвател. Приемащият доставчик активира заявения за пренасяне номер в срок до един работен ден от договорената дата, като лишаването от услуга по време на процеса на преносимост не надвишава един работен ден. В случаите, когато крайният ползвател не се възползва от правото си да договори конкретна датата на преносимост, същата се определя от приемащия и даряващия доставчик.
(6) Когато краен ползвател прекрати договор, той запазва правото за пренасяне на номер по ал. 1 към друг доставчик за срок от минимум един месец след датата на прекратяване, освен ако изрично не се откаже от това право.“
§ 139. Създава се чл. 134а:
„Чл. 134а. (1) Приемащият доставчик води процесите по пренасяне на номера, като си сътрудничи добросъвестно с даряващия доставчик. Доставчиците са длъжни да не забавят, да не злоупотребяват с процесите на пренасяне на номера и да не пренасят номера без изричното съгласие на крайните ползватели. Договорите на крайните ползватели с даряващия доставчик се прекратяват автоматично, след като приключи процесът на преносимост.
(2) При поискване даряващите доставчици възстановяват оставащия кредит на потребителите, които ползват предплатени услуги. За възстановяването даряващият доставчик може да изисква такса, която е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от даряващия доставчик, само ако това е предвидено в договора.
(3) В случай на неуспех на процеса по пренасяне даряващият доставчик активира отново номера и услугите на крайния ползвател до успешното завършване на пренасянето. Даряващият доставчик продължава да предоставя своите услуги при условията на действащия договор с крайния ползвател до активирането на услугите на приемащия доставчик.
(4) Задълженията по ал. 3 не се прилагат при преносимост на номера по чл. 134, ал. 6.“
§ 140. Създава се чл. 134б:
„Чл. 134б. Предприятията, чиито мрежи или съоръжения за достъп се използват от даряващия или приемащия доставчик, или и от двамата, гарантират, че няма лишаване от услуга, което би забавило преносимостта на номера.“
§ 141. Член 136а се изменя така:
„Чл. 136а. Предприятията по чл. 134, ал. 1 не могат да определят и да налагат на крайните ползватели заплащането на цени за пренасяне на номер.“
§ 142. Член 138а се изменя така:
„Чл. 138а. Предприятие, на което е предоставено право за ползване на номерационни ресурси, не дискриминира други доставчици на електронни съобщителни услуги и предприятия с предоставено право за ползване на номерационни ресурси по чл. 132а, ал. 3 чрез неравнопоставени условия по отношение на номерационните ресурси, използвани за осигуряване на достъп до техните услуги.“
§ 143. В чл. 138б думите „електронни съобщителни услуги“ се заменят с „обществени междуличностни съобщителни услуги с номера“ и думите „безплатен достъп на крайните потребители“ се заменят с „безплатен достъп, включително чрез обществени платени телефони, на крайните ползватели“.
§ 144. В чл. 138в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато е икономически възможно, осигуряват на всички крайни ползватели възможност за:
1. достъп до негеографски номера и ползване на услуги, предоставяни чрез тези номера в рамките на Европейския съюз; и
2. достъп до всички номера, предоставяни в рамките на Европейския съюз, независимо от използваните от предприятието технология и устройства, включително номерата от националните номерационни планове на държавите – членки на Европейския съюз, и универсални международни телефонни номера за достъп до услуги с безплатен достъп.“
2. В ал. 2 думата „абонат“ се заменя с „краен ползвател“.
3. В ал. 4 думите „Европейския съюз, или е номер от Европейското телефонно номерационно пространство, или“ се заменят с „Европейския съюз или е“.
§ 145. Член 138г се изменя така:
„Чл. 138г. Предприятията, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез фиксирани или мобилни наземни мрежи, нямат право да регистрират и да активират на името на един краен ползвател повече от 10 телефонни номера, чрез които се предоставят предплатени услуги за гласови съобщения.“
§ 146. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „съответстват“ се заменя със „съответства“.
2. В ал. 2 т. 2 и 3 се отменят.
§ 147. Член 140 се изменя така:
„Чл. 140. (1) При предоставяне на индивидуални права за ползване на ограничен ресурс лицата заплащат еднократна такса за издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс.
(2) При провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване на ограничен ресурс окончателната тръжна цена включва таксата по ал. 1.
(3) При изменение и допълнение на разрешение за ползване на радиочестотен спектър се дължи еднократна такса.
(4) При удължаване срока на действие на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса.
(5) Таксите за ползване на ограничен ресурс при индивидуални права за ползване са:
1. годишна такса за ползване на ограничен ресурс;
2. такса за временно ползване на ограничен ресурс.“
§ 148. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В брутните приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги се включват и всички приходи, произтичащи от ползването на ограничения ресурс.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Таксата по ал. 1 се заплаща от лицата, осъществяващи обществени електронни съобщения, до 15 юли на следващата година и се изчислява на база на приходите и разходите по ал. 1, информацията за които е предоставена от предприятията по реда на чл. 40.“
§ 149. Член 142 се изменя така:
„Чл. 142. (1) Еднократната такса за административни услуги включва разходите за труд и материали.
(2) Еднократните такси по чл. 140 за индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър включват разходите за честотно планиране и национална координация.“
§ 150. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. Лицата, осъществяващи електронни съобщения след предоставяне на индивидуални права за ползване на ограничен ресурс, заплащат годишни такси за ползване на номерационни ресурси, радиочестотен спектър или позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.“
§ 151. Създава се чл. 143а:
„Чл. 143а. (1) Размерите на таксите по чл. 140 и 143 се определят при отчитане на икономическото и технологичното състояние на пазара.
(2) Комисията определя размерите на приложимите такси за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър по начин, който осигурява ефикасно предоставяне и използване на радиочестотния спектър, включително чрез:
1. определяне на минимални еднократни такси по чл. 140, ал. 1, 3 и 4, като се отчита стойността съгласно тарифата по чл. 147 на правата за ползване на радиочестотен спектър при възможно алтернативно ползване;
2. отчитане на разходите, които са породени от условията, с които са обвързани правата по т. 1, и
3. прилагане на условия за заплащане, свързани с действителната наличност за ползване на радиочестотния спектър.
(3) При определянето на размера на приложимите такси за индивидуалните права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги се отчитат изискванията по чл. 71а.
(4) Решение за удължаване на срока на разрешение за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър по реда на чл. 114б може да доведе до преразглеждане на размерите на приложимите такси и на други условия, свързани с тях, за индивидуалните права за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър в съответната радиочестотна лента, в съответствие с резултатите от извършения анализ по чл. 53, ал. 2.
(5) Размерът на таксата по чл. 140, ал. 1 за индивидуалните права за ползване на номерационни ресурси се определя по начин, който осигурява ефикасно използване на номерационните ресурси.
(6) Размерите на таксите по чл. 140 и 143 за индивидуалните права за ползване на радиочестотен спектър се определят въз основа на един или повече от следните критерии:
1. брой на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от електронната съобщителна мрежа, за която е предоставено индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър;
2. териториален обхват;
3. ефективно излъчена мощност или мощност на изхода на предавателя;
4. заемана честотна лента;
5. брой на използваните радиостанции;
6. брой на използваните радиочестотни канали;
7. вид на радиочестотния канал (радиочестотна лента) – симплексен/дуплексен;
8. вид на електронната съобщителна мрежа;
9. брой на използваните електронни съобщителни мрежи;
10. предназначение на радиостанциите и електронните съобщителни мрежи;
11. срок на ползване на радиочестотния спектър.
(7) Размерът на таксата за ползване на номерационни ресурси по чл. 143 се определя въз основа на степента на ограниченост на номерационните ресурси, като се отчита и икономическата им стойност, определена на базата на критерии, които комисията предварително определя и публикува на страницата си в интернет.“
§ 152. В чл. 145 ал. 1 се изменя така:
„(1) Таксите по чл. 143 се плащат на 4 равни вноски до края на тримесечието, за което се дължат.“
§ 153. В чл. 146, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „При издаване на временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър лицата заплащат следните такси:“.
2. В т. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
§ 154. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Таксите се определят с оглед на постигане на целите по чл. 4 и при спазване на принципите на обективност, прозрачност, равнопоставеност и пропорционалност, като допълнителните административни разходи и съпътстващите такси се свеждат до минимум.“
3. В ал. 4 думата „разрешение“ се заменя с „индивидуално право“, а думите „индивидуално определен“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) В тарифата по ал. 1 се определят случаите на освобождаване от една или повече административни такси по чл. 139, ал. 2 на предприятия, чийто оборот е под определен праг или чиито дейности не надвишават определен пазарен дял или ограничен териториален обхват.“
§ 155. В чл. 149, ал. 2 се създава т. 3:
„3. научни организации, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, за реализиране на краткосрочни проекти или експериментално използване.“
§ 156. В чл. 150 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „правото на Европейския съюз“ се поставя запетая и се добавя „като отчита в максимална степен приложимите препоръки относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения и насоки за пазарен анализ и оценка на значителната пазарна сила на Европейската комисия“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Документите и информацията, които предприятията предоставят на комисията за извършване на анализа по чл. 151, ал. 1, се определят в методиката по ал. 2.“
§ 157. В чл. 151, ал. 2 думите „се определя съответния пазар, анализа и“ се заменят със „се определят съответният пазар, анализът и“, а думите „и/или отменени“ се заменят с „или отменени“.
§ 158. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) след думите „националните условия“ се поставя запетая и се добавя „като отчита в максимална степен приложимите насоки на Европейската комисия за пазарен анализ и оценка на значителната пазарна сила“;
б) създава се изречение второ: „Комисията следва процедурите, посочени в чл. 36, 42 и 42а.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При определянето на географския обхват се вземат предвид също и степента на инфраструктурна конкуренция, както и, когато е приложимо, резултатите от географското проучване по чл. 181а.“
3. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „приложимия акт на Европейската комисия“ се заменят с „приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. структурата на пазара не предполага постигане на ефективна конкуренция в рамките на съответен времеви хоризонт, като се отчита състоянието на конкуренцията по отношение на инфраструктурата и други източници на конкуренция отвъд бариерите за навлизане, и;“
в) в т. 3 думите „бариерите по т. 1 и за възстановяване на конкуренцията на съответния пазар“ се заменят с „установените проблеми на пазара“.
4. В ал. 6 думите „приложим акт на Европейския съюз“ се заменят с „приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения“.
§ 159. Член 153 се отменя.
§ 160. В чл. 154 се създава ал. 3:
„(3) При анализа по чл. 151 комисията разглежда развитието на съответния пазар в перспектива при липса на наложена регулация и взема предвид всяко от следните обстоятелства:
1. тенденциите в развитието на пазара, които биха повлияли върху вероятността съответният пазар да клони към ефективна конкуренция;
2. всички конкурентни ограничения на ниво на едро и на дребно, независимо дали тези ограничения произтичат от електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги или други видове услуги или приложения, които са сравними от гледна точка на крайния ползвател, и независимо дали тези ограничения са част от съответния пазар;
3. други видове наложени задължения, засягащи съответния пазар или свързания пазар на дребно през разглеждания период, включително задълженията, наложени съгласно чл. 158, 160, 160а и 160б, както и съгласно чл. 28 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
4. наложени задължения на други съответни пазари на основание чл. 152, ал. 1.“
§ 161. В чл. 155, ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2 и 3“ и се създават изречения второ и трето: „Срокът се определя въз основа на баланс между нуждата да се осигури устойчив преход за лицата, които са придобили права от налагането на тези задължения, и за крайните ползватели, избора на крайните ползватели и това, че регулирането не продължава по-дълго от необходимото. Когато се определя срокът на предизвестието, комисията може да определя специални условия и срокове за предизвестия във връзка със съществуващите споразумения за достъп.“
§ 162. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато въз основа на анализ на съответния пазар се установи, че не е налице ефективна конкуренция, комисията определя предприятия, които самостоятелно или съвместно имат значително въздействие върху съответен пазар, и налага на това предприятие или предприятия специфични задължения, предвидени в чл. 166, или запазва, или изменя такива задължения, когато те вече съществуват, ако счете, че изборът за крайните ползватели би бил ограничен при липсата на такива задължения, без да се засягат:
1. разпоредбите на чл. 155, ал. 3, чл. 160 – 160в и чл. 178;
2. разпоредбите на чл. 28 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, чл. 63, чл. 106, ал. 2, т. 7, чл. 134, 138в и 230б във връзка със задълженията на предприятия, различни от тези, определени като предприятия със значително въздействие на съответен пазар;
3. спазването на международни ангажименти.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Комисията може да определи, че две или повече предприятия имат съвместно значително въздействие върху пазара, не само когато между тях съществуват структурни или други връзки, но и когато структурата на съответния пазар води до координирани резултати, насърчавайки паралелно или съгласувано антиконкурентно поведение на пазара.“
4. В ал. 7 думите „а когато тези специфични задължения не са достатъчни, се налагат и задължения съгласно чл. 221, ал. 3“ се заличават.
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) При изключителни обстоятелства, когато възнамерява да наложи на предприятията със значително въздействие на съответен пазар задължения за достъп или взаимно свързване, различни от тези, предвидени в чл. 166, ал. 2, т. 1 – 6 и ал. 3, т. 3 и 4, комисията отправя искане за разрешение до Европейската комисия.
(9) Задълженията по ал. 8 се налагат след разрешение от Европейската комисия.“
§ 163. Член 156а се отменя.
§ 164. Член 157 се изменя така:
„Чл. 157. Специфичните задължения, които комисията може да наложи, продължи, измени или отмени, трябва да са:
1. пропорционални, като се отчитат разходите и ползите, когато е възможно;
2. обосновани от гледна точка на целите, посочени в чл. 4;
3. наложени след провеждане на процедурите в съответствие с чл. 36 и 42;
4. основани на характера на проблема, идентифициран от комисията в пазарния анализ, като, ако е целесъобразно, се взема предвид определянето на трансгранично търсене съгласно чл. 157в.“
§ 165. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „въздействие върху съответните пазари“ се добавя „и изпраща уведомление относно съответния проект на решение съгласно чл. 42“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. пет години от определяне на специфични задължения на предприятието или предприятията със значително въздействие върху същия пазар; по изключение този петгодишен период може да се удължи най-много с една година, когато комисията е уведомила Европейската комисия, като й е представила мотивирано предложение за удължаване не по-късно от четири месеца преди изтичане на петгодишния период и Европейската комисия в рамките на един месец не е възразила срещу него;“
в) в т. 2 думата „две“ се заменя с „три“, а думите „съответния акт на Европейската комисия, с който“ се заменят с „приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, с която“.
2. В ал. 2 думите „от отправяне на искането за съдействие“ се заменят със „след изтичане на сроковете по ал. 1“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Комисията следи развитието на съответния пазар, като взема предвид въздействието на новопоявили се фактори, които влияят на конкурентната динамика, например търговски споразумения, включително споразумения за съвместни инвестиции.
(4) Когато пазарното развитие по ал. 3 не е достатъчно значимо, за да се наложи извършването на нов пазарен анализ по чл. 151, комисията незабавно преценява дали е необходимо да се преразгледат задълженията, наложени на предприятията със значително въздействие на съответния пазар, като може да измени всяко свое предходно решение, включително чрез отмяна на задължения или налагане на нови задължения, за да се гарантира, че тези задължения продължават да отговарят на условията, определени в чл. 157. Тези изменения се налагат само след провеждане на процедурите съгласно чл. 36 и 42.“
§ 166. Член 157б се изменя така:
„Чл. 157б. (1) Комисията съвместно с един или повече национални регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, може да отправи мотивирано искане, включително доказателства, до Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения да извърши анализ на потенциален трансграничен пазар. Трансграничните пазари се определят с решение на Европейската комисия.
(2) В случай на трансгранични пазари по ал. 1 комисията и съответните национални регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, извършват съвместно пазарния анализ, отчитайки приложимите насоки на Европейската комисия за пазарен анализ и оценка на значителната пазарна сила, и вземат съгласувано решение относно налагането, продължаването, изменението или отмяната на специфични задължения по чл. 156, ал. 1. Комисията и съответните национални регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, съвместно уведомяват Европейската комисия за мерките, които ще бъдат приети във връзка с пазарния анализ и регулаторните задължения съгласно чл. 42, 42а и 42б.
(3) Комисията и съответните национални регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, могат съвместно да уведомят Европейската комисия за мерките, които планират във връзка с пазарния анализ и регулаторните задължения при липса на трансгранични пазари, когато те считат, че пазарните условия в съответните държави – членки на Европейския съюз, са достатъчно еднородни.“
§ 167. В глава девета се създава чл. 157в:
„Чл. 157в. (1) Комисията съвместно с един или повече национални регулаторни органи на други държави – членки на Европейския съюз, може да отправи мотивирано искане до Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за извършване на анализ на трансграничното търсене от страна на крайните ползватели на продукти и услуги, които се предоставят в Европейския съюз на един или повече пазари, посочени в приложимата препоръка на Европейската комисия относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения. Искането трябва да бъде подкрепено със съответните доказателства за наличието на сериозен проблем във връзка с търсенето.
(2) Комисията отчита в максимална степен насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за общите подходи за идентифицираното трансгранично търсене, включително, ако е необходимо, когато се налагат специфични задължения по чл. 166.“
§ 168. В чл. 158 думите „Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, има“ се заменят с „Операторите имат“, думите „друго предприятие“ се заменят с „друг оператор“, а думата „договаря“ се заменя с „договарят“.
§ 169. В чл. 159 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи“ се заменят с „Операторите“ и запетаята след тях се заличава.
2. В ал. 2 думата „Предприятията“ се заменя с „Операторите“.
3. В ал. 3 думата „Предприятията“ се заменя с „Операторите“.
§ 170. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и иновациите“ се добавя „разгръщане на мрежи с много голям капацитет“, а думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
2. В ал. 2:
а) точки 1 – 3 се изменят така:
„1. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на свързаност от край до край, на предприятията, подали уведомление по чл. 66, ал. 1, контролиращи достъпа до крайните ползватели, включително в обосновани случаи задължения за взаимно свързване на мрежите им, ако такова не е осъществено;
2. в обосновани случаи и до необходимата степен, задължения на предприятията, подали уведомление по чл. 66, ал. 1, контролиращи достъпа до крайните ползватели, да направят услугите си оперативно съвместими;
3. задължения, доколкото е необходимо за гарантиране на достъп на крайните ползватели до цифрови радио- и телевизионни разпръсквателни услуги, както и до допълнителни свързани с тях услуги, определени от комисията, на оператори за осигуряване на достъп до интерфейси за приложни програми и до електронни програмни ръководства, при справедливи, обективни и равнопоставени условия;“
б) създава се т. 4:
„4. в обосновани случаи, когато свързаността от край до край между крайните ползватели е застрашена поради липсата на оперативна съвместимост между междуличностните съобщителни услуги и доколкото е необходимо, за да се гарантира свързаност от край до край между крайните ползватели, задължения за съответните доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номера, достигащи значителна степен на покритие и разпространение сред ползвателите, да направят своите услуги оперативно съвместими.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Задълженията по ал. 2, т. 4 могат да се налагат само:
1. до степента, необходима за осигуряване на оперативната съвместимост на междуличностните съобщителни услуги, и може да включват пропорционални задължения за доставчиците на тези услуги да публикуват и да разрешават използването, изменението и повторното разпространение на съответна информация от комисията или други компетентни органи и доставчици или задължение да използват и прилагат стандарти или спецификации съгласно чл. 280;
2. когато Европейската комисия е приела мерки за изпълнение, в които са определени естеството и обхватът на задълженията, които могат да бъдат наложени.
(4) Комисията изготвя насоки и публикува на интернет страницата си процедурите, приложими към получаване на достъп и взаимното свързване, за да се гарантира, че малките и средни предприятия и операторите с ограничено географско покритие могат да се възползват от наложените задължения.“
§ 171. Създава се чл. 160а:
„Чл. 160а. (1) При основателно искане, без да се засяга чл. 160, комисията може да налага задължения за предоставяне на достъп до електрически инсталации, кабели и прилежащите съоръжения в сгради или до първата концентраторна или разпределителна точка, определена от нея, когато тази точка е разположена извън сградата. Когато дублирането на тези мрежови елементи би било икономически нерентабилно или физически невъзможно, тези задължения могат да бъдат налагани на доставчиците на електронни съобщителни мрежи или на собствениците на тези инсталации, кабели и прилежащите съоръжения, когато тези собственици не са доставчици на електронни съобщителни мрежи.
(2) Наложените задължения за предоставяне на достъп могат да включват правила за:
1. достъп до съответните мрежови елементи и до прилежащи съоръжения и услуги;
2. прозрачност и равнопоставеност;
3. разпределяне на разходите за достъп, които се променят, когато е необходимо да се отчетат рисковите фактори.
(3) Комисията, като вземе предвид задълженията, определени въз основа на анализ на съответния пазар по чл. 151, и приеме, че наложените в съответствие с ал. 1 задължения не са достатъчни за преодоляване на сериозните и постоянни икономически или физически бариери, водещи до дублиране на мрежовите елементи, и тези бариери са в основата на съществуваща или нововъзникваща пазарна ситуация, която значително ограничава избора на крайните ползватели, може да разшири задълженията за достъп по ал. 1, при справедливи и разумни условия. Комисията може да наложи задължения за предоставяне на достъп и извън първата концентраторна или разпределителна точка, до точка, която според нея е най-близка до крайните ползватели и е в състояние да обслужва достатъчен брой крайни ползватели, така че тя да е икономически изгодна за търсещите ефикасен достъп.
(4) Ако е оправдано поради техническа неприложимост или от икономическа гледна точка, комисията може да налага задължения за достъп до активни мрежови елементи или за виртуален достъп.
(5) Комисията не налага на доставчици на електронни съобщителни мрежи задължения в съответствие с ал. 3 и 4, когато установи, че:
1. доставчикът притежава характеристиките по чл. 172к, ал. 1 и предоставя на всяко предприятие надеждни и сходни алтернативни средства за достигане до крайните ползватели чрез предоставянето на достъп до мрежа с много голям капацитет въз основа на справедливи, недискриминационни и обективни условия; комисията може да разшири това изключение, така че да включва и други доставчици, предлагащи при справедливи, недискриминационни и обективни условия достъп до мрежа с много голям капацитет, или
2. налагането на задължения би попречило на икономическата или финансовата ефективност на разгръщането на нова мрежа, особено при малки проекти.
(6) Извън случаите по ал. 5, т. 1, комисията може да налага задължения на доставчиците на електронни съобщителни мрежи, които отговарят на критериите по ал. 5, т. 1, когато мрежата е финансирана с публични средства.
(7) При прилагане на ал. 1 – 6 комисията отчита в най-голяма степен приложимите насоки на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“
§ 172. Създава се чл. 160б:
„Чл. 160б. (1) Комисията може да налага задължения на операторите във връзка със съвместното ползване на физическа инфраструктура или задължения за сключване на споразумения за достъп чрез роуминг в ограничен район, ако е пряко необходимо за предоставянето на услуги, използващи радиочестотен спектър на местно ниво, в съответствие със закона и при условие че на никое предприятие не са предоставени на разположение други надеждни и сходни алтернативни средства за достъп до крайните ползватели, въз основа на справедливи и разумни условия.
(2) Комисията може да налага задължения по ал. 1 само когато тази възможност е предвидена при предоставянето на права за ползване на радиочестотен спектър и когато в областта, която е предмет на такива задължения, пазарно ориентираното разгръщане на инфраструктурата за предоставяне на мрежи или услуги, които се основават на използването на радиочестотен спектър, е обект на непреодолими икономически или физически бариери и поради това достъпът до мрежите или услугите от страна на крайните ползватели е сериозно затруднен или липсва такъв достъп.
(3) В случаите, когато само достъпът и съвместното ползване на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи не са достатъчни, комисията може да налага задължения за съвместно ползване на активни елементи от електронна съобщителна мрежа.
(4) При налагането на задължения по ал. 1 – 3 комисията взема предвид:
1. необходимостта да се увеличи максимално свързаността в рамките на Европейския съюз по протежение на основните транспортни трасета и в конкретни територии, както и възможността за значително увеличаване на избора и подобряване на качеството на услугата за крайните ползватели;
2. ефикасното използване на радиочестотния спектър;
3. техническата осъществимост на съвместното ползване и свързаните условия;
4. състоянието на конкуренцията от гледна точка на инфраструктурата и услугите;
5. технологичните иновации;
6. първостепенната необходимост да се подкрепи стимулирането на оператора на приемащата мрежа приоритетно да разгръща инфраструктурата.
(5) При решаването на спорове комисията може да налага на предприятието, ползващо се от наложено задължение за съвместно ползване или достъп, задължение за споделено ползване на радиочестотен спектър с държателя на инфраструктурата в съответния район.“
§ 173. Създава се чл. 160в:
„Чл. 160в. (1) Задълженията и условията, наложени в съответствие с чл. 160 – 160б, следва да са обективни, прозрачни и пропорционални, да не допускат дискриминация и да се изпълняват в съответствие с процедурите, предвидени в чл. 36, 42 и 42б.
(2) Когато комисията е наложила задължения и условия в съответствие с чл. 160 – 160б, тя оценява резултатите от тях до 5 години след приемане на мерките по ал. 1 във връзка със същите предприятия и преценява дали е целесъобразно да ги отмени или измени с оглед на променени условия.
(3) Комисията оповестява резултата от оценката си по ал. 2 в съответствие с процедурите, посочени в членове 36, 42 и 42б.
(4) При определяне на крайната точка на мрежата в различни топологии на мрежите комисията отчита в най-голяма степен приложимите насоки на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.“
§ 174. Създава се чл. 160г:
„Чл. 160г. (1) Предоставянето на достъп до обществена електронна съобщителна мрежа чрез локални радиомрежи с използване на хармонизирания радиочестотен спектър се осъществява единствено при спазване на приложимите изисквания в правилата по чл. 66а, ал. 3.
(2) Когато предоставянето на достъп по ал. 1 не е част от икономическа дейност или е допълнително към икономическа дейност или обществена услуга, която не е зависима от преноса на сигнали по тези мрежи, за предприятията, организациите от обществения сектор, неправителствените организации или крайните ползватели, които предоставят такъв достъп, не се прилагат изискванията на чл. 66, ал. 1, задълженията за взаимно свързване по чл. 160 и задълженията по глава четиринадесета.
(3) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, могат да предоставят достъп до мрежите си чрез локални радиомрежи, разположени в помещения на крайния ползвател, при предварително информирано съгласие от страна на крайния ползвател и при спазване на приложимите общи изисквания.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, нямат право да ограничават или да възпрепятстват едностранно крайните ползватели:
1. да имат достъп до локални радиомрежи по свой избор, осигурявани от трети страни, или
2. да разрешават реципрочен или по-общ достъп до мрежите на доставчиците от страна на други крайни ползватели чрез локални радиомрежи, включително въз основа на инициативи на трети страни, които обединяват и правят обществено достъпни локални радиомрежи на различни крайни ползватели.
(5) Крайните ползватели имат право да разрешават реципрочно или по друг начин достъп до своите локални радиомрежи на други крайни ползватели, включително въз основа на инициативи на трети страни, които обединяват и правят обществено достъпни локални радиомрежи на различни крайни ползватели.
(6) Компетентните органи не налагат неоснователно ограничения на предоставянето на обществен достъп до локални радиомрежи:
1. от организации от обществения сектор или в обществени пространства в близост до помещенията, заемани от тези организации, когато предоставянето на достъпа се явява допълнение към обществените услуги, предоставяни в тези помещения;
2. по инициативи на неправителствени организации или организации от обществения сектор за обединение на локални радиомрежи на различни крайни ползватели, включително локални радиомрежи, до които общественият достъп е осигурен съгласно т. 1.
(7) Отговорността на лицата, които предоставят достъп по ал. 1, 4 и 5, е ограничена при условията на чл. 13 от Закона за електронната търговия.“
§ 175. Член 161 се отменя.
§ 176. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, и техните служители, които придобиват информация от други предприятия преди, по време или след преговорите за достъп или взаимно свързване, спазват изискванията за конфиденциалност по отношение на предоставената или съхраняваната информация и я ползват само за целите, за които е предназначена.“
2. В ал. 2 думата „лица“ се заменя с „трети страни, включително други вътрешни структури, дъщерни дружества или партньори“.
§ 177. Създава се чл. 162а:
„Чл. 162а. Предприятията при провеждане на преговори по отношение на достъпа или взаимното свързване могат да използват независими посредници, когато условията на конкуренция налагат това.“
§ 178. В чл. 163 накрая се поставя запетая и се добавя „включително процедурата по чл. 37.“
§ 179. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. Предприятия, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, но не предоставят услуги и не поддържат мрежи на територията на Република България, могат да искат достъп или взаимно свързване по реда на тази глава.“
§ 180. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
2. В ал. 2:
а) в т. 4 думите „средства и“ се заменят с „елементи и прилежащи“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. достъп до физическа инфраструктура, сгради и физическа инфраструктура в сгради;
7. спазване на условията по предложения на предприятията за поемане на ангажименти за договорености за сътрудничество за съвместни инвестиции в нови мрежи с много голям капацитет или за ефективен и равнопоставен достъп на трети страни при доброволно разделяне от вертикално интегрирано предприятие.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията може да налага, изменя или отменя задължения в случаите на:
1. доброволно разделяне от вертикално интегрирано предприятие;
2. миграция от съществуващата инфраструктура;
3. предложения за ангажименти за съвместни инвестиции за разгръщане на нови мрежи с много голям капацитет във връзка със специфичното регулаторно третиране на новите мрежови елементи;
4. предприятия само за продажба на едро.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2, т. 1 – 6“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 181. В чл. 167 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Задължението за осигуряване на прозрачност е свързано с публикуване на определена информация, като: финансови отчети, цени, технически спецификации, характеристики на мрежата и очакваното им развитие, както и условия и ред за предоставяне и използване, включително всички условия, които променят достъпа или използването на услуги и приложения, по-конкретно миграцията от съществуващата инфраструктура.“
2. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) В случай че на предприятие по чл. 166, ал. 1 освен задължението по ал. 1 е наложено и задължение за равнопоставеност, комисията може да изиска от него да публикува типово предложение, което съдържа описание на съответните услуги и отделните им компоненти според пазарните потребности, както и свързаните с тях условия и цени. Типовото предложение не може да включва изисквания към предприятията да използват съпътстващи услуги и съоръжения, които не са необходими за исканата услуга, както и да заплащат за такива услуги и съоръжения.
(4) Комисията приема с решение минималното съдържание на типовото предложение след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36.
(5) При определянето на минималното съдържание по ал. 4 комисията отчита в най-голяма степен приложимите насоки на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения.
(6) Комисията налага на предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи, на което е наложено задължение по чл. 166, ал. 2, т. 4 или 6, във връзка с предоставяне достъп на едро до мрежова инфраструктура да публикува типово предложение. Когато е необходимо, комисията определя ключови показатели за изпълнението и съответните нива на обслужване и осигурява тяхното спазване, като включително може предварително да определи обезщетение за тяхното неспазване.“
§ 182. Член 168 се изменя така:
„Чл. 168. Задължението за осигуряване на равнопоставеност гарантира, че задълженото предприятие прилага равностойни условия при равностойни обстоятелства, както и предоставя услуги и информация на други предприятия, предоставящи еквивалентни електронни съобщителни услуги, при същите условия и със същото качество, както и за собствените си поделения, дъщерни дружества или партньори.“
§ 183. В чл. 169 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „които се използват при определяне на цените“ се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Без да се засягат изискванията за предоставяне на информация от предприятията по този закон и с цел осигуряване изпълнението на задълженията за прозрачност и равнопоставеност, комисията може да изиска от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, счетоводни данни и информация, включващи и приходи, получени от трети лица.“
3. В ал. 6 думите „ефективна конкуренция“ се заменят с „развитието на отворен и конкурентен пазар“.
§ 184. Създава се чл. 169а:
„Чл. 169а. (1) Задължението за изпълнение на обосновани искания за достъп и ползване на физическа инфраструктура, включително сгради или подстъпи към сгради (включва електрически инсталации, антени, кули и други поддържащи конструкции, стълбове, мачти, канали, тръбопроводи, помещения за контрол, шахти и кутии), се налага от комисията, когато след анализа по чл. 151 се установи, че отказът на достъп или необоснованите условия със сходен ефект биха попречили на ефективната конкуренция и не са в интерес на крайните ползватели.
(2) Комисията може да налага на дадено предприятие задължения по ал. 1 независимо от това дали засегнатите от задължението активи са част от съответния пазар, при условие че задължението е необходимо и пропорционално с оглед на постигането на целите по чл. 4.“
§ 185. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „разходите при прилагане на система за определяне на разходите с цел“ се заменят с „разходите, включително при прилагане на система за определяне на разходите, с цел“, а думата „потребителите“ се заменя с „ползвателите“.
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При налагане на задължението по ал. 1 комисията взема предвид необходимостта да се насърчават конкуренцията и дългосрочните интереси на крайните ползватели във връзка с разгръщането и използването на мрежи от следващо поколение, и по-специално на мрежи с много голям капацитет.“
4. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) При налагането на задълженията за ценови контрол комисията взема предвид направените от предприятието инвестиции, включително в мрежи от следващо поколение, като дава възможност на предприятието да реализира приемливо ниво на възвръщаемост на вложения капитал, като отчита рисковете, специфични за конкретен нов инвестиционен проект за мрежа.
(5) Комисията разглежда възможността да отменя или не налага задължения по ал. 1, ако установи, че е налице очевиден конкурентен натиск върху цените на дребно и че наложените в съответствие с чл. 166, ал. 2, т. 1 – 4 и 6 задължения, включително тест за икономическа възпроизводимост, гарантират ефективен и равнопоставен достъп.
(6) При налагането на задължения за ценови контрол по отношение на достъпа до съществуващи мрежови елементи комисията отчита ползите от предвидимите и стабилни цени на едро за осигуряването на успешно навлизане на пазара и достатъчни стимули за всички предприятия да внедряват нови и усъвършенствани мрежи.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея се създава изречение второ: „Всички наложени механизми за възстановяване на разходите или ценови методологии следва да допринасят за повишаване на разгръщането на нови и усъвършенствани мрежи, за ефективността и устойчивата конкуренция и да носят максимални устойчиви ползи за крайните ползватели.“
§ 186. В чл. 172 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията възлага проверка на прилагането на системата за определяне на разходите на регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. В случай че разполага с необходимия квалифициран персонал, комисията може самостоятелно да осъществи проверката на прилагането на системата за определяне на разходите. Резултатите от проверката се публикуват ежегодно.“
§ 187. В чл. 172б, ал. 2 се създава т. 6:
„6. правила, които да гарантират прозрачност на оперативните процедури спрямо други заинтересовани страни.“
§ 188. В чл. 172г думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 2, т. 1 – 6“.
§ 189. В чл. 172д се създават ал. 3 – 5:
„(3) Предприятията по ал. 1 могат да предлагат по реда на чл. 172и ангажименти по отношение на условията за достъп, които да се прилагат за тяхната мрежа в продължение на определен период, след като бъде приложена предложената форма на разделяне, с цел осигуряване на ефективен и равнопоставен достъп на трети страни.
(4) Предложението за поемане на ангажимент по ал. 3 съдържа всички съществени условия, включително сроковете и продължителността, за да се осигури изпълнението на правомощията на комисията по чл. 172е, ал. 1 – 3.
(5) Срокът за прилагане на ангажиментите може да бъде по-голям от определения в чл. 157а, ал. 1.“
§ 190. Член 172е се изменя така:
„Чл. 172е. (1) Комисията оценява въздействието от прехвърлянето на активи от мрежата за абонатен достъп заедно с предложените ангажименти, когато е приложимо, върху съществуващите регулаторни задължения. За тази цел комисията провежда анализ на различните пазари, свързани с мрежата за абонатен достъп, по реда на чл. 151.
(2) Комисията взема предвид всички предложени ангажименти, и по-специално тези, отговарящи на целите по чл. 4. Комисията провежда обществени консултации по реда на чл. 37 с трети страни, които са пряко засегнати от планираната сделка.
(3) Въз основа на анализа и оценката по ал. 1 комисията налага, продължава, изменя или отменя задължения на предприятието по чл. 172д, ал. 1. С решението комисията може да придаде обвързваща сила изцяло или отчасти на предложените ангажименти съобразно разпоредбите на чл. 172и, ал. 5 – 7.
(4) Без да се засягат разпоредбите на чл. 172к, комисията може да налага на предприятието, което е придобило активи от мрежа за абонатен достъп, всички или някои специфични задължения по чл. 166, ал. 1 и 2 или други задължения, разрешени от Европейската комисия съгласно чл. 156, ал. 8, когато всички предложени ангажименти са недостатъчни за постигането на целите по чл. 4.
(5) Комисията следи за изпълнението на предложените от предприятията ангажименти, на които е придала обвързваща сила по ал. 3 съгласно чл. 172и, ал. 9.“
§ 191. В глава десета, раздел II се създава чл. 172ж:
„Чл. 172ж. (1) Предприятията със значително въздействие на един или няколко съответни пазара могат да предложат по реда на чл. 172и и при спазване на ал. 3 поемането на ангажименти за допускане на съвместни инвестиции при разгръщането на нови мрежи с много голям капацитет, които осигуряват оптична свързаност до помещенията на крайните ползватели или до базовата станция.
(2) Ангажиментът по ал. 1 може да включва предлагане на съсобственост или дългосрочно споделяне на риска с други доставчици на електронни съобщителни мрежи или услуги чрез съфинансиране или чрез споразумения за изкупуване, които предоставят специфични права от структурно естество.
(3) Когато комисията оценява ангажиментите по ал. 1, тя установява дали предложението за съвместни инвестиции е съобразено със следните условия:
1. предложението е валидно във всеки момент от жизнения цикъл на мрежата за всеки доставчик на електронни съобщителни мрежи или услуги;
2. предложението би дало възможност на съинвеститорите да се конкурират ефективно по устойчив начин и в дългосрочен план на пазарите надолу по веригата, на които е активно предприятието със значително въздействие на съответен пазар при:
а) справедливи, разумни и недискриминационни условия, даващи възможност за достъп до пълния капацитет на мрежата, до степента, до която е обект на съвместно инвестиране;
б) гъвкавост по отношение на размера и сроковете на участие на всеки отделен съинвеститор;
в) възможност за увеличаване на участието в бъдеще, и
г) предоставяне на реципрочни права от страна на съинвеститорите след разгръщането на инфраструктурата, обхваната от съвместната инвестиция;
3. предложението се оповестява своевременно от предприятието и ако предприятието не отговаря на условията по чл. 172к, ал. 1, най-малко 6 месеца преди да започне разгръщането на новата мрежа;
4. кандидатите за достъп, които не участват в съвместната инвестиция, да могат да се ползват от същото качество, скорост, условия и достъп до крайните ползватели, както и преди разгръщането на новата мрежа, придружено с механизъм за адаптиране с течение на времето, потвърден от комисията в зависимост от развитието на свързаните пазари на дребно, който запазва стимулите за участие в съвместната инвестиция; механизмът гарантира, че кандидатите за достъп имат достъп до мрежовите елементи с много голям капацитет в даден момент и въз основа на прозрачни и недискриминационни условия, отразяващи по подходящ начин степента на риска, поет от съответните съинвеститори на различните етапи от разгръщането, и предвид конкуренцията на пазарите на дребно;
5. предложението трябва да отговаря най-малкото на критериите, посочени в чл. 172з, и да бъде отправено добросъвестно.
(4) Когато комисията установи, че предложеният ангажимент за съвместни инвестиции отговаря на условията по ал. 3, тя може да придаде на тези ангажименти обвързваща сила, следвайки процедурата по чл. 172и, като не налага допълнителни задължения по чл. 166, ал. 2, т. 1 – 6 по отношение на елементите от новата мрежа с много голям капацитет, които са предмет на ангажиментите, ако поне един потенциален съинвеститор е сключил споразумение за съвместни инвестиции с предприятие със значително въздействие на съответен пазар.
(5) Прилагането на ал. 4 не засяга регулаторното третиране на ангажиментите, които не отговарят на условията по ал. 3, като се вземат предвид резултатите от обществената консултация по чл. 172и, ал. 4, но които имат въздействие върху конкуренцията и са взети предвид за целите на приложението на чл. 152, 154 и 166.
(6) Извън случаите по ал. 5 комисията в обосновани случаи може да наложи, запази или измени специфични задължения в съответствие с чл. 166, ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 6 по отношение на нови мрежи с много голям капацитет, за да се разрешат значителни проблеми, свързани с конкуренцията на определени пазари, когато комисията установи, че в противен случай, предвид специфичните характеристики на тези пазари, проблемите, свързани с конкуренцията, не биха били разрешени.
(7) Комисията следи за спазването на условията по ал. 3 и може да изисква от предприятието със значително въздействие да й предоставя годишни отчети за спазването им.
(8) Комисията може да приеме решение съгласно чл. 54 в случай на спор, възникнал между предприятия във връзка със споразумение за съвместни инвестиции, което отговаря на условията по ал. 3.
(9) За последователното прилагане на условията по ал. 3 и критериите по чл. 172з комисията отчита насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения в тази област.“
§ 192. В глава десета, раздел ІІ се създава чл. 172з:
„Чл. 172з. (1) При оценяването на предложения за съвместна инвестиция в съответствие с чл. 172и, ал. 1 – 3 комисията проверява дали са изпълнени най-малко следните критерии:
1. предложението за съвместна инвестиция е валидно за всички предприятия, заявяващи интерес по време на жизнения цикъл на мрежата, изградена по силата на предложението за съвместна инвестиция, при спазване на принципа за равнопоставеност; предприятието със значително въздействие може да включи в предложението разумни условия по отношение на финансовите възможности на предприятията, съгласно които потенциалните съинвеститори трябва да докажат, че са в състояние да извършват разсрочени плащания, въз основа на които се планира разгръщането, и че са приели стратегически план, въз основа на който се изготвят плановете за средносрочно изграждане;
2. предложението за съвместна инвестиция е прозрачно, като:
а) е лесно достъпно на интернет страницата на предприятието със значително въздействие на съответен пазар;
б) на всеки потенциален участник, който е заявил интерес, се предоставят без необосновано забавяне изчерпателни и подробни условия, включващи правната форма на споразумението за съвместна инвестиция и, по целесъобразност, правилата за управление при съвместно инвестиране, и
в) подробностите за самия процес, като пътна карта за създаване и развитие на проекта за съвместна инвестиция, трябва да са предварително определени, разбираемо разяснени в писмен вид и предоставени на всички потенциални съинвеститори; всички важни етапи трябва да бъдат съобщавани ясно на всички предприятия, без да се допуска дискриминация;
3. предложението за съвместна инвестиция включва условия за потенциалните съинвеститори, благоприятстващи устойчивата конкуренция в дългосрочен план, и по-специално:
а) на всички предприятия са предложени справедливи, разумни и недискриминационни правила и условия за участие в споразумение за съвместна инвестиция, относими към момента на тяхното присъединяване, включително по отношение на:
аа) финансовия принос, изискван за придобиването на определени права на страните, както по време на фазата на изграждане, така и през експлоатационната фаза, например неотменими права за ползване през прогнозираната продължителност на жизнения цикъл на мрежата, обект на съвместната инвестиция;
бб) условията за присъединяване към споразумението за съвместна инвестиция и за евентуалното му прекратяване; недопускането на дискриминация не означава, че на всички потенциални съинвеститори са предложени напълно идентични условия, в това число финансови, а че всички различия в предложените условия са основани на едни и същи обективни, прозрачни, недискриминационни и предсказуеми критерии, като например брой на линиите на крайни ползватели, за които е поет ангажимент;
б) предложението позволява гъвкавост по отношение на стойността и сроковете на ангажиментите, предложени от всеки съинвеститор, като следва да позволява поетапно включване и изпълнение на ангажиментите, така че съинвеститорите с ограничени ресурси да се присъединят към съвместната инвестиция с обосновано минимален дял участие и постепенно да увеличават участието си, като същевременно гарантират подходящо равнище на първоначалния ангажимент; финансовият принос, който следва да предостави всеки съинвеститор, се определя при отчитане на факта, че включилите се по-рано инвеститори поемат по-голям риск и влагат капитал на по-ранен етап;
в) увеличението на размера на премията в течение на времето се счита за обосновано, когато ангажиментът е поет на по-късен етап, както и за новите съинвеститори, присъединили се към съвместната инвестиция след стартирането на проекта, така че да се отрази намаляването на риска и да се насърчат капиталовложенията през по-ранните етапи;
г) споразумението за съвместна инвестиция позволява прехвърлянето на придобити от съинвеститорите права на други съинвеститори или на трети страни, които желаят да се присъединят към споразумението, като придобилият правата се задължава да изпълни всички първоначални задължения на прехвърлящия правата съгласно споразумението за съвместна инвестиция;
д) съинвеститорите си предоставят реципрочни права при справедливи и разумни условия за достъп до инфраструктурата, обект на съвместната инвестиция, за целите на предоставяне на услуги надолу по веригата, включително за крайните ползватели, в съответствие с прозрачни условия, ясно изложени в предложението за съвместна инвестиция и в последващото споразумение, по-специално, когато съинвеститорите са поединично и отделно отговорни за изграждането на конкретни части от мрежата; в случай че бъде създаден механизъм за съвместно инвестиране, той осигурява на всички съинвеститори пряк или непряк достъп до мрежата въз основа на еквивалентност на вложените средства и в съответствие със справедливи и обективни условия, в това число финансови условия, които отразяват различните равнища на риск за отделните съинвеститори;
4. предложението за съвместна инвестиция гарантира устойчиви инвестиции, които да отговарят на бъдещите потребности посредством изграждането на нови мрежови елементи, които значително допринасят за разгръщането на мрежи с много голям капацитет.
(2) Комисията може да разгледа допълнителни критерии, необходими за осигуряването на достъпност на потенциалните инвеститори до съвместни инвестиции, в зависимост от конкретните условия и пазарната структура.“
§ 193. В глава десета, раздел II се създава чл. 172и:
„Чл. 172и. (1) Предприятията със значително въздействие на съответен пазар могат да предложат на комисията ангажименти във връзка с условията за достъп и/или съвместните инвестиции, приложими за техните мрежи, включително по отношение на:
1. споразумения за сътрудничество от значение за извършването на оценка на подходящите и пропорционални задължения съгласно чл. 166;
2. съвместни инвестиции в мрежи с много голям капацитет съгласно чл. 172ж, или
3. ефективен и равнопоставен достъп на трети страни съгласно чл. 172д и 172е, както през периода на изпълнение на доброволното разделяне от вертикално интегрирано предприятие, така и след изпълнението на предложената форма на разделяне.
(2) Предложението по ал. 1 трябва да съдържа подробна информация, включително по отношение на сроковете, обхвата на изпълнението и продължителността на ангажиментите, за да се даде възможност на комисията да извърши оценката си по ал. 3 – 5. Срокът за прилагане на тези ангажименти може да надвишава периодите за осъществяване на пазарни анализи, предвидени в чл. 157а, ал. 1.
(3) При оценката на задълженията в съответствие с чл. 157 по отношение на ангажиментите по ал. 1 комисията отделя специално внимание на:
1. доказателствата за справедливия и разумен характер на предложените ангажименти;
2. дали тези ангажименти са валидни за всички пазарни участници;
3. своевременното осигуряване на достъп при справедливи, разумни и недискриминационни условия, включително до мрежите с много голям капацитет, преди да започне предоставянето на съответните услуги на дребно, и
4. възможността на предложените ангажименти да създават устойчива конкуренция на пазарите надолу по веригата и улесняването на съвместното разгръщане и използване на мрежите с много голям капацитет в интерес на крайните ползватели.
(4) Комисията провежда обществена консултация със заинтересованите трети страни, които са пряко засегнати от ангажиментите по ал. 1, освен когато тези ангажименти явно не изпълняват едно или повече от приложимите условия или критерии по този закон. Потенциалните съинвеститори или кандидатите за достъп могат да изразят становище по предложените ангажименти.
(5) Като вземе предвид всички становища, изразени по време на консултацията по ал. 4, и степента, в която тези становища са представителни за различните заинтересовани страни, комисията информира предприятието със значително въздействие на съответен пазар за предварителните си заключения дали предложените ангажименти отговарят на целите, критериите и процедурите, определени в този закон, както и при какви условия може да се придаде на ангажиментите обвързваща сила. Предприятието може да преразгледа първоначалното си предложение, за да отчете предварителните заключения на комисията.
(6) Без да се засяга чл. 172ж, ал. 4, комисията с решение може изцяло или частично да придаде на ангажиментите обвързваща сила.
(7) Извън случаите по чл. 157а, ал. 1 комисията може да придаде на някои или на всички ангажименти обвързваща сила за определен период, който може да обхваща цялата продължителност на периода, за който те са предложени. На ангажименти за съвместни инвестиции съгласно чл. 172ж, ал. 4 комисията придава обвързваща сила за период от най-малко 7 години.
(8) Когато комисията придаде обвързваща сила на поетите ангажименти, тя преценява съгласно чл. 157а, ал. 3 и 4 последиците от това решение за развитието на пазара и целесъобразността на всяко задължение, което е наложила или което при липсата на тези ангажименти е възнамерявала да наложи съгласно чл. 166, ал. 2. При уведомяването в съответствие с чл. 42 за проекта на съответната мярка комисията прилага и решението за поемане на ангажименти.
(9) Комисията контролира спазването на ангажиментите, на които е придала обвързваща сила в съответствие с ал. 6, по същия начин, по който контролира спазването на задълженията, наложени по реда на чл. 166, и разглежда възможността за удължаване на срока, за който им е придадена обвързваща сила след изтичането на първоначалния срок. Независимо от процедурата по чл. 78, комисията може да направи повторна оценка на задълженията, наложени в съответствие с чл. 157а, ал. 3 и 4.
(10) Алинеи 1 – 9, при спазване на чл. 172ж, не засягат прилагането на процедурата за пазарен анализ по чл. 150 и налагането на задължения по чл. 166.“
§ 194. В глава десета, раздел II се създава чл. 172к:
„Чл. 172к. (1) Когато предприятие със значително въздействие на един или на няколко пазара на едро не участва на пазарите на електронни съобщителни услуги на дребно, комисията оценява дали това предприятие отговаря на следните условия:
1. всички дружества и структурни звена в рамките на предприятието, както и всички дружества, които са под контрола, но не са непременно изцяло собственост на един и същ краен собственик, и всеки акционер, който може да упражнява контрол върху предприятието, развиват текущите и планират бъдещите си дейности само на пазари на електронни съобщителни услуги на едро, поради което не извършват дейност на пазари на електронни съобщителни услуги на дребно за крайни ползватели;
2. предприятието не е обвързано да работи с предприятие, развиващо дейност надолу по веригата и активно на пазар на електронни съобщителни услуги на дребно за крайни ползватели, поради договор за изключителни права или друг договор, който може да се приравни на договор за изключителни права.
(2) Ако комисията установи, че условията, определени в ал. 1, са изпълнени, тя може да наложи на съответното предприятие само задълженията по чл. 166, ал. 2, т. 2 и 4 или задължения по чл. 166, ал. 2, т. 5, свързани със справедливо и разумно ценообразуване, ако са обосновани въз основа на анализ на пазара, включително прогнозна оценка на вероятното поведение на предприятието със значително въздействие на съответен пазар.
(3) Комисията преразглежда наложените на предприятието в съответствие с ал. 2 задължения, когато установи, че условията, определени в ал. 1, вече не се изпълняват, и при необходимост налага и други задължения, предвидени в чл. 166, ал. 2, т. 1 – 6, след провеждане на пазарен анализ по реда на чл. 151. Предприятията уведомяват комисията за всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) Когато въз основа на доказателства относно договорните условия, предлагани от предприятието на неговите клиенти надолу по веригата, комисията установи, че конкуренцията е нарушена или може да бъде нарушена във вреда на крайните ползватели, тя изменя задълженията, наложени в съответствие с ал. 2, или налага едно или няколко от задълженията, предвидени в чл. 166, ал. 2, т. 1, 3, 5 и 6.
(5) Налагането на задълженията и тяхното преразглеждане се осъществяват по реда на чл. 36, 42 и 42б.“
§ 195. В глава десета, раздел ІІ се създава чл. 172л:
„Чл. 172л. (1) Предприятията със значително въздействие на един или няколко съответни пазара уведомяват предварително и своевременно комисията, когато възнамеряват да изведат от експлоатация или да заменят с нова инфраструктура части от мрежата, включително съществуваща инфраструктура, необходима за функционирането на медна мрежа, които са предмет на наложени от комисията задължения по чл. 166.
(2) В уведомлението по ал. 1 предприятието включва срокове и условия на процеса по извеждане от експлоатация или замяна, включително подходящ период на предизвестие за прехода, както и наличието на алтернативни продукти най-малко със сравнимо качество, осигуряващи достъп до модернизираната мрежова инфраструктура, които да заместят заменените елементи, ако това е необходимо за запазване на конкуренцията и за защита на правата на крайните ползватели.
(3) Комисията може да отмени задължения по отношение на предложените за извеждане от експлоатация или замяна активи, след като доставчикът на достъп:
1. е осигурил подходящи условия за миграция, като това включва предоставянето на алтернативен продукт за достъп най-малко със сравнимо качество както наличния продукт при използването на съществуващата инфраструктура, осигуряващ на търсещите достъп да достигнат до същите крайни ползватели, и
2. е спазил условията и процеса, представени пред комисията в съответствие с ал. 2.
(4) Отмяната по ал. 3 се осъществява в съответствие с процедурите, посочени в чл. 36, 42 и 42б.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат, без да се засяга наличието на регулирани продукти, наложени от комисията на модернизираната физическа инфраструктура за разполагането на електронна съобщителна мрежа в съответствие с чл. 151 и 166.“
§ 196. В глава десета, раздел ІІ се създава чл. 172м:
„Чл. 172м. Комисията отчита в максимална степен насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно критериите, на които трябва да отговаря дадена мрежа, за да се определи като мрежа с много голям капацитет, по-специално по отношение на широчината на честотната лента за предаването в права и обратна посока, стабилността, свързаните с грешките параметри, закъснението и промяната му.“
§ 197. В глава десета в наименованието на раздел III след думите „мрежови елементи и“ се добавя „прилежащи“.
§ 198. Член 173 се изменя така:
„Чл. 173. Задължението за предоставяне при обосновано искане на достъп до и ползване на необходими мрежови елементи и/или прилежащи съоръжения може да се наложи на предприятие със значително въздействие върху пазара по преценка на комисията, включително когато отказът на достъп или необосновани условия със сходен ефект могат да възпрепятстват наличието на устойчив конкурентен пазар на услуги на дребно или е във вреда на крайните ползватели.“
§ 199. В чл. 174, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на достъп на трети лица до определени мрежови елементи и/или прилежащи съоръжения, включително необвързан достъп до абонатна линия или част от нея;“.
2. Създава се нова т. 2:
„2. предоставяне на трети страни на достъп до специфични активни мрежови елементи и услуги или за виртуален достъп;“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея накрая се добавя „до съоръжения“.
5. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.
6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „потребители, включително средства за интелигентни мрежови услуги“ се заменят с „ползвателите“.
7. Досегашната т. 8 става т. 9.
8. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „свързване на мрежи“ се заменят с „предоставяне на взаимно свързване на мрежи“.
9. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея накрая се добавя „като услуги по идентифициране, местоположение и присъствие“.
§ 200. Член 175 се изменя така:
„Чл. 175. (1) Комисията налага задължението по чл. 173 за постигане на целите по чл. 4, като отчита дали други форми на достъп, регулиран или чрез търговски предложения, до услуги на едро на същия или на свързан пазар за продажби на едро биха били достатъчни за преодоляване на идентифицирания в анализа по чл. 151 проблем в интерес на крайните ползватели, следва принципа на пропорционалност и взема предвид:
1. техническата и икономическата жизнеспособност на ползването или инсталирането на съоръжения от конкурентни предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, с оглед развитието на пазара и характера и вида на използваното взаимно свързване и достъп, включително приложимостта на други свързани продукти за достъп на едро, като достъп до канална мрежа;
2. очаквания технологичен напредък във връзка с проектирането и управлението на мрежи;
3. необходимостта да се гарантира технологична неутралност, която дава възможност на страните да проектират и управляват своите собствени мрежи;
4. възможността за предоставяне на достъп с оглед на наличния капацитет;
5. направените първоначални инвестиции от собственика на съоръженията, отчитайки всички направени публични инвестиции и инвестициите в мрежи с много голям капацитет, както и свързаните с тях рискове;
6. необходимостта от защита на конкуренцията в дългосрочен план и по-специално икономически ефикасната и основана на инфраструктурата конкуренция и новаторски бизнес модели, включително съвместни инвестиции в мрежи;
7. правата на интелектуална собственост, когато са относими;
8. предоставянето на общоевропейски услуги.
(2) Когато комисията налага задължения по чл. 169а или 173, тя оценява дали само налагане на задължения по чл. 169а би представлявало пропорционално средство за насърчаване на конкуренцията в интерес на крайните ползватели.“
§ 201. В чл. 178, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. услугите на радиооператори;
2. услугите на телевизионни оператори;“.
§ 202. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „операторите за радио- и телевизионна дейност“ се заменят с „радио- и телевизионните оператори“.
2. В ал. 4 думите „операторите за радио- и телевизионно разпръскване“ се заменят с „радио- и телевизионните оператори“.
§ 203. В глава десета се създава раздел V „Географски проучвания за разгръщането на мрежите“ с чл. 181а – 181ж:
„Раздел V
Географски проучвания за разгръщането на мрежите
Чл. 181а. (1) Комисията провежда географско проучване за покритието на електронните съобщителни мрежи, които могат да осигуряват широколентов достъп. Проучването се актуализира най-малко на три години.
(2) За целите на проучването по ал. 1 комисията може да използва информацията, налична в Единната информационна точка по чл. 4, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и друга относима информация.
(3) Географското проучване по ал. 1 включва проучване на актуалното географско покритие на широколентовите мрежи на територията на страната за изпълнение на правомощията на комисията. Географското проучване служи и за проучванията, необходими за прилагане на правилата за държавните помощи.
(4) Географското проучване може да включва и прогноза за покритието на широколентовите мрежи, включително мрежи с много голям капацитет на територията на страната за период, определен съвместно от комисията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(5) Прогнозата по ал. 4 включва цялата необходима информация, включително за планираните от предприятия или обществени органи разгръщания на мрежи с много голям капацитет и за значителните подобрения или разширения на мрежи за достигане на скорост за изтегляне поне 100 Mbps. Комисията може да изиска от предприятията и обществените органи да представят тази информация, доколкото такава информация е налична и може да бъде предоставена, без това да води до прекомерна административна или финансова тежест.
(6) Комисията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията определят степента на използване на събраната за изготвянето на прогнозата информация или част от нея съобразно възложените им по този закон правомощия.
(7) Събраната при географското проучване информация следва да притежава необходимата степен на подробност на данните, да включва достатъчно информация за качеството на услугата и параметрите й и да се обработва при спазване на изискванията на чл. 40, ал. 9.
Чл. 181б. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да определя райони с ясни териториални граници, за които на базата на събраната информация и прогнозата по чл. 181а, ал. 4 е установено, че за периода на съответната прогноза никое предприятие или държавен или общински орган не е разгърнал и не планира да разгърне мрежа с много голям капацитет, или да подобри или разшири значително мрежата си за достигане на скорост за изтегляне поне 100 Mbps. Информацията по изречение първо е публична и се поддържа на информационния портал на Единната информационна точка по чл. 5, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.
Чл. 181в. (1) За определените по чл. 181б райони комисията или Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията могат да поканят предприятията и държавните и общинските органи да обявят намерението си за разгръщане на мрежи с много голям капацитет за периода на съответната прогноза.
(2) Когато в отговор на поканата е обявено намерение за разгръщане на такава мрежа от предприятие или държавен или общински орган, органът по ал. 1, отправил поканата, може да изиска от други предприятия и държавни и общински органи да обявят дали имат намерение за разгръщане на мрежи с много голям капацитет или за значително подобряване или разширяване на съществуващите мрежи с цел достигане на скорост за изтегляне поне 100 Mbps в съответния район.
(3) Органите по ал. 1 определят данните, които трябва да се съдържат в заявленията за намерение, за да се осигури сходна степен на подробност като тази в прогнозата по чл. 181а, ал. 4.
(4) Въз основа на информацията, събрана съгласно чл. 181а, органът по ал. 1, отправил поканата, уведомява предприятията и държавните и общинските органи, изразили интерес, дали в определения район са разгърнати или предстои разгръщане или модернизация на мрежи, включително на такива, предоставящи скорост на изтегляне под 100 Mbps.
Чл. 181г. Действията по чл. 181в се предприемат при спазване на принципите за ефикасност, обективност, прозрачност и равнопоставеност, като никое предприятие не е предварително изключено.
Чл. 181д. (1) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комисията и другите компетентни органи, отговорни за разпределяне на публични средства за разгръщане на електронни съобщителни мрежи, за разработването на националния план за широколентовия достъп, за определянето на задълженията за покритието, с които са обвързани правата за ползване на радиочестотен спектър, и за проверка на наличността на услуги в рамките на задълженията за универсална услуга, вземат предвид резултатите от географското проучване и всички определени райони по този раздел.
(2) При предоставяне на резултатите от географското проучване на органите по ал. 1, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или на Европейската комисия Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и комисията изискват от получателите да спазват търговската тайна, определена съгласно чл. 40, ал. 9, и информират страните, предоставили информацията.
Чл. 181е. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя достъп до данните от географските проучвания, които не съдържат търговска тайна, в съответствие с глава четвърта от Закона за достъп до обществена информация. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията посредством Единната информационна точка по чл. 4, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура осигурява възможност на крайните ползватели да определят наличността и свързаността в определен район с необходимата степен на подробност, за да могат да изберат оператор или доставчик на услуги.
Чл. 181ж. При събирането на данните и извършването на географските проучвания и прогнозите комисията и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията следват насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно съгласуваното изпълнение на задълженията си по този раздел.“
§ 204. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „крайни“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Универсалната услуга включва:
1. предоставяне на услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение към обществена електронна съобщителна мрежа независимо от използваната технология;
2. осигуряване на подходящ широколентов достъп до интернет в определено местоположение, чрез който могат да се поддържат най-малко следните услуги:
а) електронна поща;
б) търсачки за търсене и намиране на всякакъв вид информация;
в) базови онлайн инструменти за обучение и образование;
г) онлайн вестници или новини;
д) закупуване или поръчка на стоки или услуги онлайн;
е) търсене на работа и инструменти за търсене на работа;
ж) общности за работа в мрежа с професионална цел;
з) интернет банкиране;
и) използване на електронни административни услуги;
к) социални медии и комуникация в реално време чрез текстови съобщения;
л) гласови и видеоразговори;
3. предоставяне на услуги, различни от посочените по т. 1 и 2, за които са налице действащи задължения за предоставяне на универсална услуга.“
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) По искане на потребителя свързването по ал. 2 може да бъде ограничено до поддържане на услуги за гласови съобщения.
(4) Комисията, при съобразяване на националните условия и минималната широчина на честотната лента, която използват повечето потребители на територията на Република България, и като взима предвид доклада на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за най-добрите практики, определя подходящата услуга за широколентов достъп до интернет за целите на ал. 2, т. 2 с цел да се осигури широчина на честотната лента, необходима за участието на гражданите в социалния и икономическия живот.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2, както и параметрите им за качество“.
§ 205. Член 183 се отменя.
§ 206. Член 183а се отменя.
§ 207. Член 184 се отменя.
§ 208. Член 185 се отменя.
§ 209. Член 186 се отменя.
§ 210. В чл. 187 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да наложи на предприятията, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение, да предприемат специални мерки за хора с увреждания, като осигуряват наличност и достъпност на свързани крайни устройства, специфично оборудване и специфични услуги, подобряващи равния достъп, включително, когато е необходимо, услуги за цялостен разговор или услуги за предаване.“
2. В ал. 2 думата „крайни“ се заличава и думите „телефонен указател, справочни услуги“ се заличават.
3. В ал. 3 навсякъде думата „крайни“ се заличава.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
6. В ал. 6 думите „услугата, за които са разработени“ се заменят със „услугата и“, а думата „крайни“ се заличава.
§ 211. Член 188 се изменя така:
„Чл. 188. (1) Комисията може да наложи на едно или повече предприятия, предоставящи услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение, задължения да предоставят всички или някои от услугите по чл. 182, ал. 2 на цялата или на част от територията на страната с цел осигуряване на универсалната услуга на територията на цялата страна и с цел да бъдат удовлетворени всички обосновани искания от потребители за достъп до тези услуги.
(2) Комисията налага задълженията по ал. 1, когато, вземайки предвид резултатите от географското проучване по чл. 181а, ако има такова, и всички допълнителни доказателства, установи, че наличността в определено местоположение на услуга за подходящ широколентов достъп до интернет и на услуги за гласови съобщения не може да бъде осигурена при обичайни търговски условия на територията на цялата страна или в различни части от нея.“
§ 212. В глава единадесета наименованието на раздел III се изменя така: „Налагане на задължения за предоставяне на универсална услуга“.
§ 213. Член 190 се отменя.
§ 214. В чл. 191 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „възлага“ се заменя с „налага задължения във връзка с“ и думите „крайните потребители“ се заменят с „потребителите“.
2. В ал. 2 думите „определяне на предприятията по чл. 190“ се заменят с „налагане на задълженията по ал. 1“ и думата „икономически“ се заменя с „и ефикасен“.
§ 215. В чл. 191а думите „Когато предприятието по чл. 190“ се заменят с „Когато предприятие с наложени задължения по реда на чл. 188“ и думите „на универсалната услуга по чл. 182, ал. 2, т. 1 и 2“ се заменят с „в определено местоположение на услугата за подходящ широколентов достъп до интернет и на услуги за гласови съобщения“.
§ 216. Член 192 се изменя така:
„Чл. 192. Комисията прави оценка за необходимостта от налагане на задължения, включително преглед на вече наложените такива, на всеки три години или при промяна в обстоятелствата на пазара.“
§ 217. Член 193 се изменя така:
„Чл. 193. Редът за налагането на задължения във връзка с предоставянето на универсалната услуга се определя в наредбата по чл. 182, ал. 5.“
§ 218. В чл. 194 думата „определените“ се заменя с „наложените“, а думите „предприятия и за наложените“ се заличават.
§ 219. В чл. 194а думите „когато те се предоставят въз основа на наложено задължение или се предоставят при пазарни условия, ако не са определени предприятия със задължения за предоставяне на тези услуги“ и запетаята след тях се заличават.
§ 220. Член 197 се изменя така:
„Чл. 197. (1) Комисията може да наложи на предприятията, които предоставят услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение, да предлагат на потребителите, по-конкретно на хора със специални социални нужди или с ниски доходи, тарифни планове или ценови пакети, различни от предлаганите при обичайните търговски условия, когато в изпълнение на чл. 194а установи, че цените на дребно за услугите по чл. 182, ал. 2 не са достъпни за потребителите с нисък доход или със специални социални потребности.
(2) За специалните тарифни планове и ценови пакети по ал. 1 комисията може да задължи предприятията по ал. 1 да прилагат общи тарифи, включително географски осреднени цени на дребно за цялата територия на страната, или да спазват ценови ограничения, определени съгласно методиката по чл. 195.
(3) По изключение, когато налагането на задълженията по ал. 1 и 2 на всички предприятия би довело до прекомерна административна или финансова тежест за държавата или за предприятията, комисията може да наложи тези задължения само на определени предприятия. В този случай предприятията се определят по реда на раздел III.
(4) Предприятие, предоставящо услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение или такова, определено в съответствие с изискванията на ал. 3, предоставя право на потребителите да сключат договор за ползване на тарифните планове или ценовите пакети по ал. 1, осигурява запазване на абонатния номер за подходящ период и избягва нежелани прекъсвания на услугата.
(5) Предприятията, на които са наложени задължения по ал. 1, 2 и 3, спазват принципите на прозрачност и равнопоставеност при предоставянето на услугите си.
(6) Комисията може да измени или отмени задълженията по ал. 1, 2 и 3.“
§ 221. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Предприятията, които предоставят услуги за гласови съобщения чрез свързване в определено местоположение и услуги за достъп до интернет в определено местоположение и имат наложени задължения по чл. 197, предлагат съответните устройства и услуги, когато са приложими, по начин, който дава възможност на потребителите да следят и контролират разходите си чрез:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на безплатни детайлизирани сметки, така че:
а) да осигуряват възможности за проверка и контрол на таксите за използване на услуги за достъп до интернет или услуги за гласови съобщения, и
б) потребителите да следят потреблението и разходите си и да упражняват контрол върху своите сметки;“
в) точка 2 се изменя така:
„2. безплатно избирателно ограничаване на изходящи повиквания, кратки текстови и мултимедийни съобщения с добавена стойност или където е технически възможно, на други подобни приложения, като потребителят има възможност чрез подаване на заявление до доставчика на гласови повиквания безплатно да спре определени видове изходящи повиквания или специални кратки текстови съобщения и мултимедийни съобщения с добавена стойност или други видове подобни приложения от или до определени видове номера;“
г) в т. 3 след думите „достъп до обществени“ се добавя „електронни“, а думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения или услуги за достъп до интернет“;
д) в т. 4 думите „обществени съобщителни мрежи“ се заменят с „обществената електронна съобщителна мрежа“;
е) в т. 5 думата „абоната“ се заменя с „потребителя, и минимално ниво на услуги за достъп до интернет, включително достъпа до номер 112 през интернет“;
ж) точка 7 се изменя така:
„7. осигуряване на други средства за контрол на разходите за услуги за гласови съобщения или достъп до интернет, включително безплатни предупреждения в случай на нетипичен трафик или прекомерно потребление;“
з) създава се т. 8:
„8. възможност за деактивиране на фактуриране от трета страна – крайните ползватели да могат да деактивират опцията доставчиците на услуги, които са трети страни, да използват фактурата на предприятието за услуга за достъп до интернет, за да фактурират техни продукти или услуги.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предприятията по ал. 1 внедряват система за избягване на нежелани прекъсвания на услугите за гласови съобщения или на услугата за подходящ широколентов достъп до интернет за потребителите, включително подходящ механизъм за проверка на интереса към запазване на достъпа до услугата.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „крайните потребители“ се заменят с „потребителите“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „възлага“ се заменя с „налага“.
§ 222. В чл. 199 думите „Крайните потребители“ се заменят с „Потребителите“ и думите „универсална услуга“ се заменят с „услуги по чл. 182, ал. 2“.
§ 223. В чл. 200 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, на които са наложени задължения във връзка с предоставянето на универсалната услуга, могат да искат компенсиране на доказаните нетни разходи, когато предоставянето на универсалната услуга представлява несправедлива тежест за тях.“
§ 224. В чл. 201 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предприятията, на които са наложени задължения във връзка с предоставянето на универсална услуга, изчисляват нетните разходи от предоставяне на универсална услуга съгласно правилата по ал. 1.“
§ 225. В чл. 202, ал. 1 думите „телефонни услуги“ се заменят с „електронни съобщителни мрежи и услуги“, а думите „и от други източници“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 226. В чл. 203, ал. 2 думите „Ежегодно до 31 май“ се заменят с „В случай че е подадено заявление по чл. 207, ал. 1, в срок до 31 май на следващата година“, а думите „за предходната година“ се заличават.
§ 227. В чл. 206 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „телефонни услуги“ се заменят с „електронни съобщителни мрежи и услуги“.
2. В ал. 2 думите „обществена телефонна услуга“ се заменят с „обществени електронни съобщителни мрежи и услуги“, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми“.
3. В ал. 5 думите „обществени телефонни“ се заменят с „електронни съобщителни мрежи и“.
§ 228. В чл. 207 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „доказателства“ се заменя с „останалата информация, която служи за основа за изчисляване на нетните разходи за задълженията за предоставяне на универсална услуга“.
2. В ал. 3 думите „възлага одит“ се заменят с „може да възложи проверка“ и се създава изречение второ: „В случай че разполага с необходимия квалифициран персонал, комисията може самостоятелно да осъществи тази проверка.“
3. В ал. 4 думата „одита“ се заменя с „проверката“ и думата „одитираното“ се заменя с „проверяваното“.
4. В ал. 5 думата „одита“ се заменя с „проверката“.
5. В ал. 6 в текста преди т. 1 думата „одита“ се заменя с „проверката“.
§ 229. В чл. 216, ал. 1 думите „крайни потребители“ се заменят с „крайни ползватели“.
§ 230. В чл. 220, ал. 2, т. 2 думата „конкуренти“ се заменя с „конкурентни“.
§ 231. Създава се чл. 220а:
„Чл. 220а. (1) Комисията контролира прилагането на цените за терминиране на гласови повиквания от страна на доставчиците на услуги за терминиране на гласови повиквания.
(2) Комисията може по всяко време да изиска от доставчик на услуги за терминиране на гласови повиквания да измени цената, която той налага на други предприятия, ако тя не отговаря на изискванията на приложимия делегиран регламент на Европейската комисия за определяне на единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи и единна максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи.
(3) Комисията информира ежегодно Европейската комисия и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения относно прилагането на ал. 1 и 2.
(4) Комисията може да извърши анализ на пазарите за терминиране на гласови повиквания в съответствие с чл. 151, за да прецени дали е необходимо налагането на регулаторни задължения, когато Европейската комисия реши да не налага максимална цена за терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи или максимална цена за терминиране на гласови повиквания във фиксирани мрежи, или нито една от двете.
(5) В случай че в резултат от анализа по ал. 4 и в съответствие с процедурите, посочени в чл. 36, 42 и 42б, комисията наложи задължения за разходоориентирани цени за терминиране на съответния пазар, тя спазва следните принципи, критерии и параметри:
1. цените се основават на възстановяването на разходите, направени от ефективен оператор; оценката на ефективните разходи се основава на текущите стойности на разходите; методологията за изчисляване на ефективните разходи се основава на подход за моделиране „отдолу нагоре“ при използване на дългосрочните допълнителни свързани с трафика разходи за услугата за терминиране на гласови повиквания, предоставяна на едро на трети страни;
2. съответните допълнителни разходи по услугата на едро за терминиране на гласови повиквания представляват разликата между общите дългосрочни разходи на един оператор, предоставящ своята пълна гама от услуги, и общите дългосрочни разходи на този оператор, когато не предоставя на едро на трети страни услугата за терминиране на гласови повиквания;
3. на съответната добавка за терминиране следва да се разпределят само тези свързани с трафика разходи, които биха били избегнати в отсъствие на услугата на едро за терминиране на гласови повиквания;
4. разходите за допълнителен мрежови капацитет се включват само ако са направени с оглед на потребността от увеличаване на капацитета за целите на преноса на допълнителен трафик във връзка с терминирането на гласови повиквания на едро;
5. таксите за използване на радиочестотен спектър не се включват в добавката за терминиране на гласови повиквания в мобилна мрежа;
6. включват се само разходите за търговия на едро, пряко свързани с услугата за терминиране на гласови повиквания, предоставяна на едро на трети страни;
7. счита се, че всички оператори на фиксирани мрежи предоставят услуги за терминиране на гласови повиквания при същите разходи за труд за единица продукция като ефективния оператор, независимо от техния размер;
8. за операторите на мобилни мрежи минималният ефективен мащаб се определя на най-малко 20 на сто пазарен дял;
9. подходът, който следва да се използва при изчисляването на амортизацията на активите, е икономическата амортизация, и
10. изборът на технология за моделираните мрежи следва да бъде ориентиран към бъдещото развитие на основата на мрежи, базирани на интернет протокол, като се отчитат различните технологии, които е вероятно да се използват през периода на валидност на максималната цена; по отношение на фиксираните мрежи се приема, че повикванията се осъществяват изключително с комутация на пакети.“
§ 232. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
3. В ал. 4, т. 3 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) При изпълнението на наложените по ал. 3 задължения предприятията със значително въздействие на съответния пазар прилагат необходимите системи за отчитане на разходите. Комисията може да определя формата и счетоводната методология, които трябва да се използват. Спазването на изискванията спрямо системата за отчитане на разходите се проверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит или от комисията, в случай че разполага с необходимия квалифициран персонал. Резултатите от проверката се публикуват ежегодно.
(8) Без да се засягат разпоредбите на глава единадесета, раздел IV, комисията не прилага механизмите за контрол върху пазара на дребно съгласно ал. 1 към географски пазари или пазари на дребно, ако е установила, че на тях съществува ефективна конкуренция.“
§ 233. В чл. 222 ал. 8 се изменя така:
„(8) Комисията възлага проверка на прилагането на системата за определяне на разходите на регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. В случай че разполага с необходимия квалифициран персонал, комисията може самостоятелно да осъществи проверката на прилагането на системата за определяне на разходите. Резултатите от проверката се публикуват ежегодно.“
§ 234. Член 224а се отменя.
§ 235. В наименованието на глава четиринадесета думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
§ 236. В глава четиринадесета преди чл. 225 се създава наименование „Раздел I Изисквания за предоставяне на информация в договорите“.
§ 237. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея навсякъде думата „потребители“ се заменя с „ползватели“, думите „и/или“ се заменят с „или“, а думата „абонати“ се заменя с „крайни ползватели“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Предприятията по ал. 1 не могат да прилагат спрямо крайните ползватели различни изисквания или общи условия за достъп до или използване на своите мрежи или услуги по причини, свързани с националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на крайния ползвател, освен ако са налице обективни основания за различното им третиране.
(3) При предоставянето на достъп на крайните ползватели до електронни съобщителни мрежи или използването на услуги и приложения чрез такива мрежи се спазват Хартата на основните права на Европейския съюз и правото на Европейския съюз.“
§ 238. Член 226 се изменя така:
„Чл. 226. (1) Преди потребителят да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от услуги за пренос при свързване машина-машина, предоставят следната относима към заявената услуга информация:
1. име/наименование, седалище и адрес на управление, телефонен номер, както и електронен адрес и интернет страница, ако има такива;
2. вид, описание и основни характеристики на услугите, включително:
а) всички пречки за достъпа до услуги за спешни повиквания или информация за местоположението на викащия краен ползвател поради липса на техническа осъществимост, доколкото услугата позволява на крайните ползватели да генерират повиквания до номер в национален или международен номерационен план;
б) предлагани минимални нива на качество на услугите:
аа) за услуги за достъп до интернет: най-малкото информация за закъснение, колебание на закъснението и загуба на пакети;
бб) за междуличностни съобщителни услуги, когато те упражняват контрол върху някои елементи на мрежата, пряко или по силата на споразумение за нивото на обслужване с предприятия, предоставящи достъп до мрежата: време за установяване на връзка, вероятност за неуспех, закъснение в сигнализацията;
вв) информация, че не се предлагат минимални нива на качество на услугите, когато е приложимо;
гг) за доставчиците на услуги за достъп до интернет и информацията, изисквана по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120;
в) срокове за активиране на електронната съобщителна услуга;
3. условия и срокове за заплащане на предлаганите услуги; наличието на депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от крайния ползвател по искане на предприятието, и условията по тях;
4. подробна информация за продуктите и услугите, предназначени за потребители с увреждания, и начините за получаване на актуализации на тази информация;
5. процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на крайните ползватели, както и средства за започване на процедури за решаване на спорове, включително национални и трансгранични спорове, в съответствие със Закона за защита на потребителите;
6. условия и ред за договаряне, определяне на размера и изплащане на обезщетения и възстановяване на суми, приложими при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата, включително, когато е приложимо, изрично посочване на правата на потребителите, които се прилагат при неизпълнение на договорени нива за качество на услугата, или ако доставчикът не е взел подходящи мерки при възникнал инцидент, заплаха или уязвимост, свързани със сигурността на мрежата;
7. правото на крайните ползватели да решават дали да включат личните си данни в указател и видовете данни, подлежащи на включване съгласно чл. 258;
8. действия, които предприятието може да предприеме при заплаха или в отговор на инциденти, свързани с уязвимости или със сигурността на мрежата;
9. информация за това какви лични данни се предоставят преди предоставянето на услугата или се събират при предоставянето на услугата, без да се засяга задължението по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679;
10. поддържане на услуги за наблюдение и контрол на разходите на услугите за достъп до интернет и междуличностните съобщителни услуги от страна на потребителя, когато такива са договорени или такова задължение е наложено по реда на чл. 237а, включително предизвестие преди достигане на пределния обем, включен в тарифния план на потребителя, и когато услугата, включена в плана, е усвоена изцяло;
11. срок на договора и условия за подновяване и прекратяване на услугите и на договора, дължими суми за прекратяване, ако се предвиждат такива, включително:
а) всички изисквания за минимално потребление или минимална продължителност за възползване от промоционални условия;
б) дължими суми, свързани със смяна на доставчик и договорености за компенсации и възстановяване на суми, при закъснение или злоупотреба със смяната на доставчика, както и информация за съответните процедури;
в) неустойки и обезщетения, свързани с предсрочно прекратяване на договора, включително възстановяване на направени разходи по отношение на крайни устройства и информация за разблокирането и възстановяването на разходи за крайно устройство;
г) информация за правото на потребителите, които ползват предплатени услуги, на възстановяване при поискване на оставащия кредит в случай на смяна на доставчика;
д) условията, включително таксите, наложени от доставчика за използването на предоставеното крайно устройство, без да се нарушава правото на крайните ползватели да използват крайно устройство по свой избор в съответствие с чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120;
е) за пакетни услуги – условията за продължаване и прекратяване на договора, когато това е приложимо, условията за прекратяване на пакета или на елементи от него;
12. цени на предоставяните услуги и доколкото е приложимо, съответните цени за активиране на електронната съобщителна услуга, както и за всички повтарящи се или свързани с потреблението такси;
13. за услуги за достъп до интернет и за обществени междуличностни съобщителни услуги:
а) подробна информация за конкретния тарифен план или планове съгласно договора: видове предлагани услуги, в това число, когато е приложимо, информация за техния обем (мегабайти, минути, съобщения и други) за определения период на фактуриране, както и за цената на допълнителните единици съобщителни услуги;
б) при избран тарифен план или планове с предварително определен обем услуги – възможността потребителите да прехвърлят всеки неизползван обем от предходния период на фактуриране за следващия период на фактуриране, когато такава опция е включена в договора;
в) механизми за гарантиране на прозрачност на фактурирането и наблюдение на нивото на потребление;
г) тарифна информация за всеки номер или услуга, за които важат специални ценови условия;
д) за пакетни услуги и пакети, които включват едновременно услуги и крайно устройство – цените на отделните елементи в пакета, доколкото те също се предлагат на пазара поотделно;
е) условия, включително такси, за сервизно обслужване, поддръжка и обслужване на клиенти;
ж) средствата за получаване на актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя от предприятието по ясен и разбираем начин на траен носител по смисъла на Закона за защита на потребителите или, когато предоставянето на траен носител не е възможно, в предоставен от предприятието документ, който е лесен за изтегляне. Предприятието изрично насочва вниманието на потребителя към наличието на този документ и към това, че е важно документът да бъде изтеглен за целите на документацията, бъдещи справки и непроменено възпроизвеждане.
(3) При поискване информацията по ал. 1 се предоставя от предприятието в достъпен формат за потребители с увреждания в съответствие с действащото законодателство и правото на Европейския съюз в областта на хармонизирането на изискванията за достъпност на продукти и услуги.
(4) Предприятията по ал. 1 предоставят и на крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел, информацията по ал. 1 и чл. 228а, ал. 1, освен ако те изрично са се отказали изцяло или частично от нея.
(5) По отношение на отделни категории услуги комисията може в допълнение да изиска информацията по ал. 1, т. 13, буква „г“ да се предоставя непосредствено преди свързване на повикването или преди свързване с доставчика на услугата.“
§ 239. Създава се чл. 226а:
„Чл. 226а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, когато извършват автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел предварителна оценка на риска при получено искане за сключване на договор от краен ползвател, имат право да използват:
1. данните по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква „а“, предоставени от крайния ползвател за целите на сключване на договор;
2. информацията по чл. 249, ал. 3, ако се предоставя и крайно устройство;
3. данните, които се отнасят за други действащи или прекратени договори със същия краен ползвател, доколкото предприятието разполага с такива данни към момента на получаване на искането.
(2) В случаите по ал. 1 предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват предварително крайния ползвател, че предварителната оценка на риска се извършва чрез автоматизирана обработка, и го информират за правата му да поиска човешка намеса при извършването й, за правото му и начина, по който може да изрази становище и да оспори решението, взето в резултат на автоматизираната обработка.“
§ 240. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Информацията по чл. 226, ал. 1 не подлежи на промяна, освен ако страните писмено не се договорят за това преди сключване на договора. Информацията по чл. 226, ал. 1 е неразделна част от договорите, сключвани от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от услугите за пренос при свързване машина-машина, и потребителите, с оглед на удостоверяване на идентичност между нея и условията на договора към момента на сключването му.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 5 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 1 и 4“.
§ 241. В чл. 228 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът с потребителите влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, освен ако потребителят изрично не е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думата „абоната“ се заменя с „потребителя“ и думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 1“.
4. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 1“ и думата „абонатът“ се заменя с „потребителят“.
5. Алинея 6 се отменя.
§ 242. Създава се чл. 228а:
„Чл. 228а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, с изключение на услуги за пренос при свързване машина-машина, изготвят кратко и лесно четимо резюме на договор с потребителя по установен образец съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2243 на Комисията от 17 декември 2019 г. за определяне на образец на резюмето на договор, който да се използва от доставчиците на обществени електронни съобщителни услуги съгласно Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 336/274 от 30 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2243“.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от услуги за пренос при свързване машина-машина, попълват образеца на резюме на договор по ал. 1 и го предоставят безплатно на потребителите преди сключването на договора, включително при договори от разстояние.
(3) Когато по обективни технически причини не е възможно да се предостави резюме на договор по реда на ал. 2, същото се предоставя в 7-дневен срок след сключване на договора. В този случай договорът влиза в сила от датата, на която потребителят потвърди съгласието си със сключения договор, след като е получил резюмето.
(4) Резюмето по ал. 2 и 3 не се променя, освен ако страните изрично писмено не се договорят за това преди сключване на договора. Резюмето по ал. 2 и 3 е неразделна част от договора с потребителя с оглед на удостоверяване на идентичност между него и условията на договора към момента на сключването му.“
§ 243. В глава четиринадесета след чл. 228а се създава наименование „Раздел II Срок на договора и прекратяване“.
§ 244. Член 229 се изменя така:
„Чл. 229. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги без номера и различни от услуги за пренос при свързване машина-машина, предлагат на потребителите възможност за сключване на договор с първоначален срок, не по-дълъг от две години.
(2) Предприятията по ал. 1 предлагат на потребителите възможност да сключат договор със срок до една година.
(3) Независимо от срока на договора условията и процедурите за прекратяване на договорите между предприятията по ал. 1 и потребителите не са пречка за смяна на доставчика.
(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на продължителността на договор за изплащане на вноски в случаите, когато потребителят се е съгласил с отделен договор да изплаща вноски изключително за изграждането на физическа връзка, по-специално към мрежи с много голям капацитет. Договорите за изплащане на вноски за изграждане на физическа връзка не включват крайното устройство, като модем или рутер, и не възпрепятстват потребителите да упражняват правата си по този раздел.
(5) Алинеи 1, 2 и 3 се прилагат и за крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел, освен ако те изрично не са се отказали от съответните права при сключването на договора.“
§ 245. Чл. 229а се изменя така:
„Чл. 229а. (1) Срочен договор за електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги без номера и различни от услуги за пренос при свързване машина-машина, може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на крайния ползвател относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Крайният ползвател има право да прекрати безсрочния договор по всяко време с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки и допълнителни разходи за това, с изключение на сумите, дължими за услугата през периода на предизвестието.
(2) Преди автоматичното преобразуване на договора в безсрочен предприятията информират крайните ползватели своевременно, по разбираем начин и на траен носител за изтичането на срока на договорните отношения и за начините за прекратяване на договора. Едновременно с това предприятията препоръчват на крайните ползватели най-добрите тарифи за ползваните от тях услуги. Предприятията предоставят на крайните ползватели поне веднъж годишно информация за най-добрите тарифи.
(3) Когато краен ползвател има правото на законово основание да прекрати договор за обществена електронна съобщителна услуга, различна от междуличностна съобщителна услуга без номер, преди края на договорения срок, крайният ползвател не дължи друга компенсация, освен за запазеното субсидирано крайно устройство.“
§ 246. Създава се чл. 229б:
„Чл. 229б. По отношение на услуги за пренос при свързване машина-машина правата, посочени в чл. 229а, ал. 3, чл. 230, ал. 2 и 3 и чл. 230г, ал. 3, се ползват само от крайни ползватели, които са потребители, микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел.“
§ 247. Член 230 се изменя така:
„Чл. 230. (1) Когато договорът с крайния ползвател се сключва при общи условия, общите условия или измененията им се публикуват от предприятията на страницата им в интернет и се представят на видно място в търговските им обекти или по друг подходящ начин в срок, не по-кратък от един месец преди влизането им в сила.
(2) Крайните ползватели имат правото да прекратят сключения от тях договор без допълнителни разходи, когато доставчикът на обществени електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги без номера, ги уведоми за предложени от него промени в договорните условия, включително промени в общите условия, освен когато предложените промени са изключително в интерес на крайния ползвател или са от административен характер и нямат неблагоприятно въздействие за крайния ползвател, или са пряко наложени от действащото законодателство, от правото на Европейския съюз или от компетентен орган.
(3) В случаите по ал. 2 доставчиците уведомяват крайните ползватели за всички промени в договорните условия, включително промени в общите условия, в срок, не по-кратък от един месец преди влизането им в сила, и едновременно с това ги уведомяват и за правото им да прекратят договора си без допълнителни разходи, в случай че не приемат новите условия. Правото на прекратяване на договора се упражнява в срок един месец след уведомлението.
(4) Потребителят има право да прекрати договора при всяко значително и непрекъснато или често повтарящо се несъответствие между действителните показатели на електронната съобщителна услуга, различна от услуга за достъп до интернет, или междуличностна съобщителна услуга без номер, и показателите, посочени в договора. Предприятията следва да включат в своите договори с крайните ползватели определения на понятията „значително и непрекъснато несъответствие“ и „значително и често повтарящо се несъответствие“.
(5) В случаите по ал. 4 потребителят разполага и с всички други законови средства за правна защита.
(6) Уведомяването по ал. 3 се извършва по ясен и изчерпателен начин на траен носител. Комисията може да определи начина и формата на уведомяването.
(7) При прекратяване на договор крайните ползватели разполагат с възможността да върнат оборудването за цифрова телевизия чрез безплатна и лесна процедура, освен ако доставчикът не докаже, че то е напълно оперативно съвместимо с услугите за цифрова телевизия на други доставчици, включително тези, към които е преминал крайният ползвател.“
§ 248. Създава се чл. 230а:
„Чл. 230а. (1) Изменение или допълнение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на предприятието или на комисията.
(2) Изменение или допълнение на общите условия по инициатива на предприятието се извършва по реда на чл. 230.
(3) Изменение или допълнение на общите условия може да бъде извършено по инициатива на комисията с цел защита на интересите на крайните ползватели. В този случай комисията дава задължителни указания на предприятието за съответните изменения.“
§ 249. В глава четиринадесета след чл. 230а се създава раздел III „Смяна на доставчик“ с чл. 230б и 230в:
„Раздел III
Смяна на доставчик
Чл. 230б. (1) Доставчиците на услуги за достъп до интернет, когато това е технически осъществимо, осигуряват възможност за смяна на доставчика, като предоставят на крайния ползвател съответната информация преди началото и в хода на процеса на смяна, с цел да се осигури непрекъснатост на услугата за достъп до интернет, освен ако това е технически неосъществимо.
(2) Приемащият доставчик активира услугата за достъп до интернет във възможно най-кратък срок, на датата, изрично договорена между приемащия доставчик и крайния ползвател. Даряващият доставчик продължава да предоставя своите услуги за достъп до интернет при същите условия, докато приемащият доставчик активира своите услуги за достъп до интернет. Прекъсването на услугата по време на процеса на смяна на доставчика не надвишава един работен ден.
(3) Предприятията, чиито мрежи или съоръжения за достъп се използват от даряващия или приемащия доставчик, или от двамата, гарантират, че няма лишаване от услуга, което би забавило процеса на смяна на доставчика.
(4) Приемащият доставчик води процесите по смяна на доставчика в сътрудничество с даряващия доставчик. Доставчиците са длъжни да не забавят, да не злоупотребяват с процесите на смяна на доставчика и да не правят смяна на доставчика без изричното съгласие на крайните ползватели. Договорите на крайните ползватели с даряващия доставчик се прекратяват автоматично, след като приключи процесът на смяна на доставчика.
(5) При поискване даряващите доставчици възстановяват оставащия кредит на потребителите при ползване на предплатени услуги. За възстановяването даряващият доставчик може да изисква такса само ако това е предвидено в договора. Всяка такава такса е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от даряващия доставчик при предлагането на възстановяването.
Чл. 230в. (1) Комисията приема правила за процеса на смяна на доставчика, вземайки предвид техническата осъществимост и необходимостта да се поддържа непрекъснатост на услугата за крайните ползватели, след обществено обсъждане по чл. 36 и ги обнародва в „Държавен вестник“.
(2) Крайните ползватели трябва да са подходящо осведомени и защитени по време на процеса и да не се прехвърлят към друг доставчик против волята им.
(3) В правилата по ал. 1 се предвижда механизъм за компенсиране на крайните ползватели от доставчиците по лесен и навременен начин в случай на неспазване на задълженията по този раздел, включително в случаи на забавяния или на злоупотреби с процесите на смяна на доставчика, както и на пропуснати срещи за услуга и инсталация.“
§ 250. В глава четиринадесета след чл. 230в се създава наименование „Раздел IV Пакетни предложения“.
§ 251. В глава четиринадесета, раздел IV се създава чл. 230г:
„Чл. 230г. (1) Ако предлаган на потребител пакет от услуги или пакет от услуги и крайно устройство включва най-малкото услуга за достъп до интернет или обществени междуличностни съобщителни услуги с номера, се прилагат чл. 228а – 230, чл. 230б, ал. 1 и 2 и чл. 231а за всички елементи от пакета, включително за онези елементи, които не попадат в обхвата на тези разпоредби.
(2) Когато потребителят има право на законово основание да прекрати някои от елементите в пакета по ал. 1, преди изтичането на договорения срок, поради липса на съответствие с договора или липса на доставка, потребителят има право да прекрати договора по отношение на всички елементи на пакета.
(3) Когато крайният ползвател избере да запази крайно устройство, предоставено в пакет с договора към момента на неговото сключване, дължимата компенсация не може да превишава по-малката от двете суми:
1. пропорционална част от стойността на устройството в зависимост от времето на ползване на устройството, договорена в момента на сключването на договора, или
2. оставащата част от таксата за услугата до изтичането на срока на договора.
(4) Доставчикът премахва всички условия и ограничения по отношение на използването на крайното устройство в други мрежи безплатно след заплащането от крайния ползвател на компенсацията по ал. 3.
(5) Сключването на договор за допълнителни услуги или крайно устройство, предоставяни или разпространявани от същия доставчик на услуги за достъп до интернет или на обществени междуличностни съобщителни услуги с номера, не удължава първоначалния срок на договора, към който се добавят тези услуги или крайно устройство, освен ако потребителят изрично не се съгласи с това при сключването на договора за допълнителните услуги или крайното устройство.
(6) Алинеи 1 и 5 се прилагат и за крайни ползватели, които са микропредприятия, малки предприятия или юридически лица с нестопанска цел, освен ако те изрично не са се съгласили да се откажат от всички или от част от тези разпоредби.“
§ 252. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Правото да се прекрати договорът може да се упражни в срок два месеца, считано от изричното уведомяване на потребителя за отпадане на телевизионна програма от списъка по ал. 1.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Алинея 3 не се прилага, когато е преустановено разпространението на съответната отпаднала програма от списъка по ал. 1 на територията на страната.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 4“.
§ 253. В глава четиринадесета след чл. 231 се създава наименование „Раздел V Прозрачност, сравнимост на предложенията и публикуване на информация“.
§ 254. Член 231а се изменя така:
„Чл. 231а. (1) Предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги или услуги за достъп до интернет, публикуват на страницата си в интернет, на видно място в търговските си обекти, както и при необходимост по друг подходящ начин актуална информация за:
1. общите условия на договора с крайните ползватели, когато е приложимо;
2. данни за връзка с предприятието: име/наименование, седалище и адрес на управление, телефонен номер, както и електронен адрес и интернет страница, ако има такива;
3. описание на предлаганите услуги:
а) обхват и основни характеристики на всяка от предлаганите услуги, включително всички минимални нива на качество на услугите, когато са предлагани, и всички ограничения, наложени от доставчика по отношение на използването на предоставеното крайно устройство;
б) тарифи за предлаганите услуги, включително информация за обема на включените съобщителни услуги (мегабайти, минути, съобщения и други) в конкретните тарифни планове и приложимите тарифи за допълнителни съобщителни единици, телефонни номера или услуги, които подлежат на определени ценови условия, такси за достъп и поддръжка, всички видове потребителски такси, специалните и целевите тарифни планове и всички допълнителни такси, както и разходите във връзка с крайното устройство;
в) предлагани услуги за сервизно обслужване, поддръжка и обслужване на клиенти и данни за връзка със съответните служби;
г) стандартни договорни условия, включително срок на договора, прекратяване на договора, дължими такси при предсрочно прекратяване на договора, права във връзка с прекратяването на пакетни предложения или на елементи от тях и процедури и преки такси, свързани с преносимостта на номерата и други идентификатори, ако е приложимо;
д) за предприятия, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера – информация относно достъпа до служби за спешно реагиране и предоставянето на информация за местоположението на викащия или всички ограничения във връзка с това;
е) за предприятия, предоставящи междуличностни съобщителни услуги без номера – информация относно степента, до която може да се осигури достъп до служби за спешно реагиране;
ж) подробности за продукти и услуги, включително функции, практики, политики и процедури, и промени в действието на услуга, специално предназначена за потребители с увреждания, в съответствие с действащото законодателство и правото на Европейския съюз за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите;
4. механизми за решаване на спорове, включително такива, разработени от предприятията.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува в ясна, изчерпателна и леснодостъпна машинночетима форма и във формат, който е достъпен за потребители с увреждания в съответствие с действащото законодателство и правото на Европейския съюз в областта на хармонизирането на изискванията за достъпност на продукти и услуги.
(3) Комисията може да определи допълнителни изисквания по отношение на формата, в която да се публикува информацията по ал. 1.
(4) При поискване информацията по ал. 1 се предоставя на комисията преди нейното публикуване.“
§ 255. Член 231б се изменя така:
„Чл. 231б. (1) Комисията самостоятелно или чрез възлагане осигурява безплатен достъп до най-малко едно независимо средство за сравнение, което дава възможност на крайните ползватели да сравняват и оценяват различни услуги за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги с номера и когато е приложимо, обществени междуличностни съобщителни услуги без номера, по отношение на:
1. цените и тарифите за услуги, предоставяни срещу повтарящи се или основани на потреблението преки парични плащания, и
2. качеството на предоставяне на услугите, когато се предлага минимално качество на услугата или от предприятието се изисква да публикува тази информация съгласно чл. 235а.
(2) Средството за сравнение по ал. 1:
1. е функционално независимо от доставчиците на услуги по ал. 1, като се гарантира, че доставчиците са еднакво третирани в резултатите от търсенето;
2. ясно посочва собствениците и операторите на средството за сравнение;
3. определя ясни и обективни критерии, въз основа на които се извършва сравнението;
4. използва ясен и недвусмислен език;
5. предоставя точна и актуална информация и посочва датата на последната актуализация;
6. е достъпно за всеки доставчик на услуги за достъп до интернет или обществени междуличностни съобщителни услуги, като се предоставя подходяща информация и се включва широк спектър от предложения, обхващащи значителна част от пазара, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, това ясно се съобщава преди показването на резултатите;
7. предоставя ефективна процедура за докладване на невярна информация;
8. включва възможността за сравняване на цените, тарифите и качеството на предоставяната услуга между наличните предложения за потребителите и между тези предложения и стандартните предложения, общественодостъпни за други крайни ползватели.
(3) Средствата за сравнение, които изпълняват изискванията по ал. 2, при поискване от доставчика на средството се сертифицират по механизъм за сертифициране, определен от комисията.
(4) Трети страни имат правото да използват безплатно и в отворени формати за данни информацията, публикувана от доставчиците на услуги за достъп до интернет или обществени междуличностни съобщителни услуги, за целите на предоставянето на такива независими средства за сравнение.“
§ 256. Член 231в се отменя.
§ 257. В чл. 231г се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги с номера или услуги за достъп до интернет, да разпространяват безплатно и в стандартизиран формат информация от обществен интерес на съществуващи и нови крайни ползватели като:
1. най-разпространените начини на използване на услуги за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги с номера за извършване на незаконни дейности или разпространяване на вредно съдържание, по-специално когато то може да засегне правата и свободите на други лица, включително нарушаване на правата за защита на данните и на авторското право и сродните му права, и правните последици от тях, и
2. средствата за защита срещу рисковете за личната сигурност, неприкосновеността на личния живот и личните данни при ползването на услуги за достъп до интернет и на обществени междуличностни съобщителни услуги с номера.“
2. В ал. 2 думите „на абонатите“ се заличават.
§ 258. Член 232 се отменя.
§ 259. Член 233 се отменя.
§ 260. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 226, ал. 1“ се заличават.
§ 261. В чл. 235а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да задължи предприятията, предоставящи услуги за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги, да публикуват изчерпателна, сравнима, надеждна, леснодостъпна и актуална информация за крайните ползватели относно качеството на услугите си, доколкото предприятията контролират поне някои елементи на мрежата, пряко или по силата на споразумение за нивото на обслужване, и относно мерките, които са предприели за осигуряване на равнопоставеност по отношение на достъпа за потребители с увреждания.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията може да изисква от доставчиците на обществени междуличностни съобщителни услуги да информират потребителите, ако качеството на предоставяните от тях услуги зависи от външни фактори като контрол върху преноса на сигнала или мрежова свързаност.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 262. Член 236 се изменя така:
„Чл. 236. (1) Комисията определя, като отчита в максимална степен насоките на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, параметрите за качеството на услугата, които се измерват, приложимите методи за измерване, както и съдържанието, формата и начина на публикуване на информацията, включително възможни механизми за сертифициране на качеството.
(2) Когато е необходимо, се използват следните параметри:
1. за доставчици на достъп до обществена електронна съобщителна мрежа: време за първоначално свързване към мрежата, коефициент на повреди на линия за достъп, време за отстраняване на повреди;
2. за доставчици на междуличностни съобщителни услуги, когато те упражняват контрол върху някои елементи на мрежата или имат споразумение за нивото на обслужване в този смисъл с предприятия, предоставящи достъп до мрежата: време за установяване на връзка, качество на гласовата връзка, жалби относно коректност на сметките, коефициент на неуспешните повиквания, вероятност за неуспех, закъснение в сигнализацията;
3. за доставчици на услуги за достъп до интернет: закъснение, колебание на закъснението и загуба на пакети.“
§ 263. Член 236а се отменя.
§ 264. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения и услуги за достъп до интернет“.
2. В ал. 2 думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения“, а след думите „спешни повиквания“ се добавя „и непрекъснато предаване на предупреждения за населението“.
§ 265. В чл. 237а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Без да се засяга чл. 198, комисията може да наложи на предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги с номера или услуги за достъп до интернет, да осигуряват безплатно на крайните ползватели всички или някои от допълнителните възможности по чл. 198, ал. 1 или чл. 257, ал. 1 и 11 при наличие на техническа възможност. Допълнителните възможности по чл. 198, ал. 1, т. 3, 4 и 7 се осигуряват само на потребители.“
2. В ал. 2 думите „Общите условия за взаимоотношенията между предприятието и“ се заменят с „договорите с“ и думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
3. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“ и думите „и/или чл. 257, ал. 1“ се заменят с „или чл. 257, ал. 1 и 11“.
§ 266. В чл. 237б се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „може да“ се заличават, а думите „крайните потребители с увреждания“ се заменят с „потребителите с увреждания на“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. достъп до електронни съобщителни услуги и свързаната с тях договорна информация, включително услугите за спешни повиквания и услуги със социална значимост, предоставяни чрез номер 116000, и другите хармонизирани услуги със социална значимост, предоставяни чрез номера от този обхват, равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството крайни ползватели;“.
3. В т. 2 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
4. Създава се т. 3:
„3. достъп до службите за спешно реагиране на потребители с увреждания, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, пребиваващи на територията на страната, наравно с другите крайни ползватели, когато това е осъществимо, без предварителна регистрация.“
§ 267. Член 237в се изменя така:
„Чл. 237в. Лицата, получили права за ползване на номера в номерационния обхват за хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост, предприемат мерки за популяризиране на съществуването и използването на услугите, предоставяни с номер 116000 и номер 116111, както и на другите хармонизирани услуги със социална значимост, предоставяни чрез номера от този обхват, като осигуряват безплатен достъп на крайните ползватели до тези услуги.“
§ 268. Член 238 се отменя.
§ 269. Член 239 се отменя.
§ 270. Член 240 се отменя.
§ 271. Член 241 се отменя.
§ 272. В глава четиринадесета след чл. 242 се създава раздел VI „Спешни повиквания и системи за предупреждение на населението“ с чл. 242а – 242в:
„Раздел VI
Спешни повиквания и системи за предупреждение на населението
Чл. 242а. (1) Достъпът на крайните ползватели до службите за спешно реагиране се осъществява посредством единния европейски номер за спешни повиквания 112. На всички спешни повиквания се отговаря по подходящ начин и те се поемат съобразно националната организация на системите за спешна помощ.
(2) Предприятията, държавните органи и службите за спешно реагиране информират надлежно крайните ползватели за съществуването и използването на единния европейски номер за спешни повиквания 112, както и за неговите характеристики по отношение на достъпността, включително чрез инициативи, които са специално насочени към лица, пътуващи между държави – членки на Европейския съюз, и към потребители с увреждания. Тази информация се предоставя в достъпни формати, отнасящи се за различни видове увреждания.
(3) Предприятията, предоставящи обществени междуличностни съобщителни услуги с номера, предоставят информация на най-подходящия център за приемане на спешни повиквания за местоположението на викащия до номер 112 незабавно след установяване на връзка при спешно повикване. Това включва базирана на мрежата информация за местоположението и когато е налична – получена от телефонния апарат информация за местоположението на викащия. Събирането и предаването на информацията за местоположението на викащия са безплатни за крайния ползвател и за съответните центрове за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112. Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 насочва информацията към най-подходящия център за приемане на спешни повиквания
Чл. 242б. Когато са налични системи за предупреждение на населението, предупрежденията за тежки извънредни ситуации и бедствия, които предстоят или са в ход, се предават от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера до засегнатите крайни ползватели.
Чл. 242в. (1) Изискванията по тази глава, с изключение на чл. 225, не се прилагат за микропредприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги без номера, освен ако те предоставят и други електронни съобщителни услуги.
(2) Предприятията по ал. 1 информират крайните ползватели за изключението по ал. 1 преди сключването на индивидуалния договор.“
§ 273. В наименованието на глава петнадесета думите „и цялост“ се заличават.
§ 274. В глава петнадесета, в наименованието на раздел I думите „и цялост“ се заличават.
§ 275. Член 243 се изменя така:
„Чл. 243. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, предприемат подходящи и пропорционални технически и организационни мерки за управление на риска за сигурността на мрежите и услугите, осигуряващи ниво на сигурност, съответстващо на оценения риск.
(2) Мерките по ал. 1, включително криптиране, когато е целесъобразно, са насочени към предотвратяване и свеждане до минимум на въздействието от инциденти, свързани със сигурността, върху ползвателите и върху други мрежи и услуги.
(3) Комисията приема правила за минималните изисквания за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и методи за управление на риска за тяхната сигурност. При определянето им комисията се съобразява с изискванията на приложимите актове на Европейската комисия и отчита в максимална степен препоръките, насоките, становищата, общите и добрите практики и методологии на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност, както и приложимите европейски схеми за сертифициране на киберсигурността, установени с актове на Европейската комисия, и приложимите европейски и международни стандарти и стандартизационни документи. Правилата се приемат след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36 и се обнародват в „Държавен вестник“.“
§ 276. Член 243а се отменя.
§ 277. В чл. 243б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“ и думите „пробив в сигурността или нарушаване на целостта, които са оказали“ се заменят с „инцидент, свързан със сигурността, който е оказал“.
2. В ал. 2 думата „пробивът“ се заменя с „инцидентът, свързан със сигурността“.
3. В ал. 3 думите „национални регулаторни органи на засегнатите“ се заменят с „органи в другите“ и думите „Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност“ се заменят с „Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност“.
4. В ал. 5 думите „Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност“ се заменят с „Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност“.
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) За определяне на въздействието като значително на инцидент, свързан със сигурността по ал. 1, се вземат предвид следните критерии, когато са налични:
1. броят ползватели, засегнати от инцидента, свързан със сигурността;
2. продължителността на инцидента, свързан със сигурността;
3. географският обхват на областта, засегната от инцидента, свързан със сигурността;
4. степента, в която е засегнато функционирането на мрежата или услугата;
5. степента на въздействие върху стопанските и обществените дейности.
(7) Изискваната информация, формата и начинът на уведомяване за инцидентите, свързани със сигурността по ал. 1, се определят от комисията с правилата по чл. 243, ал. 3“.
§ 278. В чл. 243в се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“;
б) в т. 1 думите „и/или целостта на техните услуги и мрежи“ се заменят с „на техните мрежи и услуги“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. да подложат сигурността на одит от квалифициран независим орган или от друг компетентен орган и да предоставят резултатите от одита на комисията в срок 7 дни след получаването на доклада; разходите за одита са за сметка на предприятието.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията може да дава задължителни указания на предприятията по ал. 1, включително за мерки, изисквани за преодоляване на последствията от инцидент, свързан със сигурността, или за предотвратяване на такъв при наличието на значителна заплаха, както и за срокове за изпълнение на задължителните указания.“
§ 279. Член 244 се изменя така:
„Чл. 244. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, информират ползвателите, които могат да бъдат засегнати от конкретна и значителна заплаха от инцидент, свързан със сигурността на своите мрежи или услуги, за всички възможни защитни или корективни мерки, които ползвателите могат да предприемат, за да защитят сигурността на своите съобщения.
(2) Предприятията по ал. 1 могат да информират ползвателите и за самата заплаха.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя на ползвателите безплатно.
(4) Предприятията по ал. 1 предприемат за своя сметка подходящи и незабавни мерки за отстраняване на каквито и да било заплахи за сигурността на своите мрежи или услуги и възстановяват нормалното им ниво на сигурност.“
§ 280. В глава петнадесета, раздел І се създава чл. 244а:
„Чл. 244а. (1) Комисията може да изисква от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, да предоставят изчерпателна и надеждна информация за конкретните инциденти, свързани със сигурността, които са оказали значително въздействие върху функционирането на техните мрежи или услуги.
(2) Комисията може да изисква информация за рисковете и инцидентите, свързани със сигурността, които засягат обществените електронни съобщителни мрежи и услуги, както и препоръки за справяне с тях от Националния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 19, ал. 1 от Закона за киберсигурност.
(3) Комисията може да се консултира и сътрудничи с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Електронно управление“, компетентните органи, определени по реда на чл. 16 от Закона за киберсигурност, или Комисията за защита на личните данни.“
§ 281. В чл. 245, ал. 1 думата „потребителя“ се заменя с „крайния ползвател“.
§ 282. В глава петнадесета, в наименованието на раздел III думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
§ 283. В чл. 248 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
2. В ал. 2:
а) в текстa преди т. 1 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“;
б) в т. 1:
аа) в текстa преди буква „а“ думата „абонатите“ се заменя с „крайните ползватели – страна по договор по чл. 227“;
бб) в буква „а“ думата „потребител“ се заменя с „ползвател“;
в) в т. 2:
аа) в текстa преди буква „а“ думите „абонатните сметки“ се заменят с „документите по чл. 260, ал. 1 и чл. 260а, ал. 1“;
бб) в буква „а“ думата „абоната“ се заменя с „крайния ползвател – страна по договор по чл. 227“;
вв) в буква „д“ думите „от абоната“ се заличават;
г) в т. 3 думите „електронно съобщително“ се заличават.
§ 284. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „потребител“ се заменя с „краен ползвател“.
2. В ал. 2 думата „потребителя“ се заменя с „крайния ползвател“.
3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Когато при сключване на договор се предоставя и крайно устройство, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, имат право да поискат от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения на крайния ползвател към тях. Запитаните предприятия предоставят поисканата информация, когато са изпълнени следните условия:
1. общият размер на задължението на крайния ползвател надвишава 15 на сто от минималната работна заплата за страната, и
2. продължителността на забавата на крайния ползвател е поне 30 дни, и
3. запитаните предприятия не са уведомени за оспорване на задължението на крайния ползвател по съдебен ред или, ако задължението е било оспорено, вземането е установено по основание и размер с влязло в сила решение на съд, и
4. не е изтекла приложимата погасителна давност.
(4) Условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация по ал. 3 се определят със съвместни указания на комисията и Комисията за защита на личните данни.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „физически лица“ се заличават и думите „на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“ се заличават.
5. Създава се ал. 6:
„(6) За целите на идентификация на крайния ползвател и/или на неговия представител (пълномощник или законен представител), за осигуряване на точността на данните за крайния ползвател/неговия представител, включително данните по чл. 248, ал. 2, т. 2, както и за предотвратяване на злоупотреби, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, могат да:
1. изискат от крайния ползвател или от неговия представител да представи личен документ, в това число да запишат и съхранят данни за вида, номера, датата, мястото и органа на издаване на представения личен документ;
2. извършат проверка на данните по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква „а“ на крайния ползвател или на неговия представител, на снимката от представения личен документ, както и на данните по т. 1 чрез справка в информационните фондове за българските лични документи, с изключение на пръстовите отпечатъци, и в единния регистър за чужденците; достъп до справката се осъществява единствено от лица, изрично определени от предприятието.“
§ 285. В чл. 250 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“, а думите „на абонатите“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „на абонатите“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „изискванията на потребителите“ се заменят с „изискванията на крайните ползватели“, думите „съгласието на потребителите“ се заменят с „тяхното съгласие“ и думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
4. В ал. 6 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
5. В ал. 7 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
6. В ал. 8 думите „от потребителите“ се заменят с „от крайните ползватели“, след думата „предоставят“ се добавя „техни“, а думите „свързани с потребителите“ се заличават.
7. В ал. 9 думите „в отношенията си с потребителите механизъм, чрез който потребителите“ се заменят с „механизъм, чрез който крайните ползватели“.
§ 286. В чл. 251б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „електронно съобщително“ се заличават.
2. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя „както и за издирване на обявено за общодържавно издирване лице, което е осъдено за тежко престъпление на лишаване от свобода с влязла в сила присъда, чието изпълнение на наказанието не е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс и присъдата не е приведена в изпълнение, или което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му“.
§ 287. В чл. 251в, ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. разумен период от време, който да обхваща справката, необходим за постигане на целта;“.
§ 288. В чл. 251г, ал. 6 т. 2 се изменя така:
„2. разумен период от време, който да обхваща справката, необходим за постигане на целта;“.
§ 289. В чл. 251г1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думите „по чл. 251в, ал. 1“ се добавя „или 2“.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. разумен период от време, който да обхваща справката;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководителите на структурите по чл. 251в, ал. 1 или 2 уведомяват незабавно органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4 за осъществения достъп, прилагат искането и излагат мотиви, обосноваващи необходимостта от незабавен достъп до данните по чл. 251б, ал. 1, като пълно и изчерпателно посочват фактите и обстоятелствата, обуславящи наличието на непосредствена опасност от извършване на престъпление по ал. 1.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данните по чл. 251б, ал. 1, предоставени по реда на ал. 1, се унищожават незабавно от структурите по чл. 251в, ал. 1 или 2, ако в срок от 24 часа бъде постановен отказ от органа по чл. 251г, ал. 1, 2 или 4, за което се уведомява незабавно предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.“
§ 290. В чл. 251д, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Комисията за регулиране на съобщенията“ се заменят с „ръководителите на органите по чл. 251в, ал. 1 или 2“.
2. В т. 2 думите „се уведомява писмено Комисията за регулиране на съобщенията и нейният председател незабавно предоставя“ се заменят със „се уведомяват писмено и се предоставят“.
§ 291. В чл. 251и се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „обществена телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“ и думите „абоната или потребителя“ се заменят с „крайния ползвател“;
б) в т. 2 навсякъде думата „потребителя“ се заменя с „крайния ползвател“, а думите „абоната или“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „обществена телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“ и думите „абоната или потребителя“ се заменят с „крайния ползвател“;
б) в т. 2 навсякъде думата „потребителя“ се заменя с „крайния ползвател“, а думите „абоната или“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „обществена телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“;
б) в т. 2 думите „абоната или потребителя“ се заменят с „крайния ползвател“.
4. В ал. 4, т. 1 думите „обществена телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“.
5. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласови съобщения“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. при услуга за гласови съобщения, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа – за викащ и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен краен ползвател – страна по договор по чл. 227 (IMSI); международен идентификатор на викания мобилен краен ползвател – страна по договор по чл. 227 (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно устройство (IMEI); в случай на предплатени услуги – дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение – идентификатор на клетката, от което е активирана услугата и за идентифициране на крайния ползвател;“.
§ 292. В чл. 252, ал. 1, т. 2 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
§ 293. В чл. 253 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „данни за местоположението на потребители и абонати“ се заменят с „информация за местоположението на крайното устройство на крайните ползватели“.
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „потребителите“ се заменя с „крайните ползватели“.
§ 294. В чл. 255 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Предприятията по чл. 252, ал. 1 обработват и предоставят за своя сметка данни за местоположението на крайните потребители“ се заменят с „Предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера и осигуряващи възможност за осъществяване на изходящи повиквания към номера от Националния номерационен план, обработват и предоставят за своя сметка информация за местоположението на потребителите“, думите „Данните се предоставят“ се заменят с „Информацията се предоставя“ и думите „повиквания към единен“ се заменят със „спешни повиквания към единния“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предприятията по ал. 1 осигуряват достъпа на потребителите до службите за спешно реагиране чрез спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112. Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 насочва повикванията към най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „чл. 252“ и запетаята след тях се заличават.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Условията и редът за предоставяне от предприятията по ал. 1 на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател – страна по договор по чл. 227, при спешни повиквания се определят с правила, приети от комисията.“
§ 295. В чл. 256, ал. 1, т. 3 думата „абонат“ се заменя с „краен ползвател“.
§ 296. В чл. 257 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да наложи на предприятията, предлагащи услуги за гласови съобщения, задължения да осигуряват функциите на електронната съобщителна мрежа „тонално номеронабиране“, „идентификация на линията на викащия“ и „идентификация на свързаната линия“, при които номерът на викащия се представя на викания, преди да бъде осъществено повикването, при спазване на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Ако е технически възможно, предприятията предоставят данни и сигнали, за да улеснят идентифицирането на викащия и тоналното номеронабиране при осъществяване на международни повиквания.“
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
3. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
4. В ал. 4 навсякъде думата „потребител“ се заменя с „ползвател“.
5. В ал. 6 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
6. В ал. 9 думите „абонатите си“ се заменят с „крайния ползвател – страна по договор по чл. 227“.
7. Създава се ал. 11:
„(11) Комисията може да наложи на предприятията, които предоставят достъп до интернет, задължение да осигуряват безплатно препращане на електронна поща или достъп до електронна поща след прекратяване на договора с доставчик на услуга за достъп до интернет, когато това е технически осъществимо. Тази възможност позволява на крайните ползватели, които прекратяват договора си с доставчик на услуга за достъп до интернет, при поискване и безплатно, да имат достъп до своите съобщения, получени на адресите за електронна поща, включващи търговското наименование или марката на предишния доставчик, за период, определен от комисията като необходим и пропорционален, или да прехвърлят съобщения, изпратени на тези адреси през посочения период, на нов електронен адрес, посочен от крайния ползвател.“
§ 297. В чл. 258 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера, които изготвят и публикуват телефонни указатели в електронна форма, включват безплатно в телефонните указатели името или наименованието, адреса и телефонния номер на крайните ползватели – страна по договор по чл. 227. В телефонния указател могат да бъдат включени и допълнителни данни, заявени от крайния ползвател – страна по договор по чл. 227.
(2) Предприятията по ал. 1 са длъжни предварително и безвъзмездно да информират крайните ползватели – страна по договор по чл. 227, за предназначението на телефонния указател, в който ще бъдат включени данните им, както и за всяка възможност за ползването им чрез функциите за търсене при телефонни указатели в електронна форма, позволяващи да се открият име, наименование и адрес само въз основа на телефонен номер.
(3) Предприятията по ал. 1 са длъжни да осигуряват достъп до съответния телефонен номер само при пълно и точно въведен минимален обем от данни, като предприемат подходящи технически и организационни мерки, които възпрепятстват копирането от указателите в електронна форма.“
2. В ал. 4 в текста преди т. 1 думата „Абонатът“ се заменя с „Крайният ползвател – страна по договор по чл. 227“.
3. В ал. 5 думата „Абонатът“ се заменя с „Крайният ползвател – страна по договор по чл. 227“.
4. В ал. 6 думата „Абонатът“ се заменя с „Крайният ползвател – страна по договор по чл. 227“, думите „на потребителите да получат“ се заменят с „да се получи“, а думите „на абоната“ се заличават.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера, които предоставят номера от номерационен план, изпълняват всички обосновани искания за предоставяне на необходимата информация с оглед на изготвянето на телефонни указатели и осигуряването на справочни услуги в съгласуван формат при условия, които са справедливи, обективни, разходоориентирани и равнопоставени. Информацията се предоставя при наличие на изрично съгласие от страна на крайните ползватели – страна по договор по чл. 227.“
§ 298. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „междуличностни съобщителни услуги с номера“, думите „телефонни справочни услуги“ се заменят със „справочни услуги“, а думите „в печатна или електронна форма“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“, а думата „телефонни“ се заличава.
3. В ал. 3 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“, думите „достъп директно“ се заменят с „директен достъп“, думите „гласова телефонна услуга“ се заменят с „услуга за гласово повикване“, а след думата „съобщение“ се добавя „и взема мерки за осигуряване на този достъп съгласно чл. 138в“.
4. В ал. 5 думата „телефонни“ се заличава.
§ 299. В чл. 260 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Абонатите имат“ се заменят с „Крайните ползватели – страна по договор по чл. 227, имат“.
2. В ал. 2 думите „обществени телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения“ и думите „на абонатите“ се заменят с „на лицата по ал. 1“.
3. В ал. 3, т. 6 думата „абоната“ се заменя с „крайния ползвател – страна по договор по чл. 227“.
4. В ал. 4:
а) в текстa преди т. 1 думите „телефонни услуги“ се заменят с „услуги за гласови съобщения“;
б) в т. 4 думата „потребител“ се заменя с „ползвател“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Предприятията по ал. 2 осигуряват възможност за получаване на детайлизираните сметки на хартиен носител или в електронен вид.“
§ 300. В чл. 260а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „абонатите си“ се заменят с „крайните ползватели – страна по договор по чл. 227“ и след тях се поставя запетая.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. име/наименование на крайния ползвател – страна по договор по чл. 227;“
б) в т. 2 думите „от абоната“ се заличават;
в) в т. 6 думата „абоната“ се заменя с „крайния ползвател – страна по договор по чл. 227“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Предприятията по ал. 1 осигуряват възможност за получаване на писмена информация на хартиен носител или в електронен вид“.
4. В ал. 4 думите „по ал. 2“ се заличават.
§ 301. В чл. 261б, ал. 2, т. 4 думите „прави предложения“ се заменят с „дава указания“.
§ 302. В чл. 261в се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „абонат“ се заменя с „потребител“.
2. В ал. 3 в изречение първо думата „Абонатът“ се заменя с „Потребителят“.
3. В ал. 4 думата „абоната“ се заменя с „потребителя“.
4. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думата „абоната“ се заменя с „потребителя“;
б) в т. 3 думата „абоната“ се заменя с „потребителя“.
§ 303. В наименованието на глава шестнадесета думите „електронни съобщителни“ се заличават, а думите „и/или“ се заменят с „и“.
§ 304. В глава шестнадесета в наименованието на раздел I думите „електронни съобщителни“ се заличават.
§ 305. В чл. 266, т. 2 думата „радиосмущения“ се заменя със „смущения“.
§ 306. В чл. 267 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 3 думите „чл. 65а“ се заменят с „чл. 66а, ал. 3“;
б) в т. 4 думите „техническите изисквания по чл. 32, т. 2 и/или в“ се заличават, думите „индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и/или“ се заменят с „радиочестотен спектър или“, а след думата „орбита“ се добавя „със съответния радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изключения от ал. 1 се допускат в случаите на издаване на временни разрешения по чл. 109, ал. 1, т. 1 и 2, ако са взети необходимите мерки за избягване на радиосмущения, на смущаващи електромагнитни въздействия и на риск за здравето или безопасността на хората или на домашните животни, или за вещите.“
§ 307. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.
2. В ал. 2 думите „електронни съобщителни“ се заличават.
§ 308. В чл. 271 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.
2. В ал. 2 думата „потребителите“ се заменя с „ползвателите“, а думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.
§ 309. В чл. 273 думата „интерфейсите“ се заменя с „типовете интерфейси“ и думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.
§ 310. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „и“, думите „електронни съобщителни“ се заличават и думите „Дирекция „Технически операции“ на“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „електронни съобщителни“ се заличават.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в публичния регистър по ал. 3 или на които са необходими данни, налични в публичния регистър, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който се започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.“
§ 311. В чл. 275 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „и“, думите „електронни съобщителни“ се заличават и думите „Дирекция „Технически операции“ на“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ абревиатурата „ЕГН“ се заменя с „единен граждански номер“;
бб) в буква „б“ думите „по БУЛСТАТ“ се заличават;
б) в т. 3 думите „електронно съобщително“ се заличават.
3. В ал. 3, т. 1 думите „електронно съобщително“ се заличават.
§ 312. В чл. 276, ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“, думите „електронни съобщителни“ се заличават и думите „Дирекция „Технически операции“ на“ се заличават.
§ 313. В чл. 277 думите „и/или“ се заменят с „и“, а думите „електронни съобщителни“ се заличават.
§ 314. В чл. 278 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „цифрови телевизионни устройства, предназначени за приемане на цифрови интерактивни телевизионни услуги върху интерактивни цифрови телевизионни платформи“ се заменят с „потребителски радиоприемници, включително за автомобили и потребителско оборудване за цифрова телевизия“, а думите „тези телевизионни устройства“ се заменят с „тези устройства“.
2. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) Потребителското оборудване, предназначено за приемане на цифров телевизионен сигнал, което се предлага за продажба, под наем или по друг начин за ползване и може да декодира цифрови телевизионни сигнали, трябва да:
1. позволява декодиране на такива сигнали в съответствие с общ европейски алгоритъм за кодиране, който се управлява от призната европейска организация за стандартизация;
2. изобразява на екран свободно излъчен сигнал, когато е взето под наем оборудване и наемателят спазва условията на съответния договор за наем.
(3) Цифровите телевизионни апарати с интегриран екран с видим диагонал над 30 cm, които се пускат на пазара за продажба или под наем, следва да са оборудвани с поне един изход за отворен интерфейс (стандартизиран или съответстващ на стандарт, приет от призната европейска организация за стандартизация, или съответстващ на отраслова спецификация), който дава възможност за просто свързване на периферни устройства и пренос на всички съответни елементи на цифров телевизионен сигнал, включително информация, свързана с интерактивни услуги и с услуги за условен достъп.
(4) Радиоприемник за автомобил, предназначен за интегриране в нови превозни средства от категория М, които се пускат на пазара за продажба или вземане под наем, трябва да позволява приемането и възпроизвеждането поне на радиоуслуги, предоставяни чрез наземно цифрово радиоразпръскване. Радиоприемник, който е в съответствие с хармонизираните стандарти, позоваванията на които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, или на части от тези стандарти, се счита, че отговаря на това изискване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Доставчиците на услуги за цифрова телевизия предоставят на своите крайни ползватели оперативно съвместимо оборудване за цифрова телевизия, така че, когато е технически възможно, оборудването за цифрова телевизия да се използва повторно за услугите на други доставчици на услуги за цифрова телевизия.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „предприятията по ал. 2“ се заменят с „доставчиците по ал. 5“, а думата „крайни“ се заличава.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите „предприятията по ал. 2“ се заменят с „доставчиците по ал. 5“.
§ 315. Член 279а се отменя.
§ 316. В глава шестнадесета в наименованието на раздел II думите „и/или“ се заменят с „и“.
§ 317. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „обществени“ се заличава, думите „и/или“ се заменят с „и“, а след думата „услуги“ се добавя „и прилежащи съоръжения и услуги“;
б) в т. 1 думите „електронни съобщителни“ се заличават;
в) в т. 2 след думите „електронните съобщителни услуги“ се добавя „свързаност от край до край, улесняване на смяната на доставчика, преносимост на номера и идентификатори, както“, думите „потребителите на електронни съобщителни услуги“ се заменят с „ползвателите“, а думите „и/или“ се заменят с „или“.
2. В ал. 2 навсякъде думите „и/или“ се заменят с „или“, думите „стандартизационни организации“ се заменят с „организации за стандартизация“, а думите „институт за стандартизация“ се заменят с „институт за стандарти“.
3. В ал. 3 думите „и/или“ се заменят с „или“.
4. В ал. 5 навсякъде думите „и/или“ се заменят с „и“, а след думата „услуги“ се добавя „и прилежащи съоръжения и услуги“.
5. В ал. 6 навсякъде думите „и/или“ се заменят с „и“, думата „обществени“ се заличава, а след думата „услуги“ се добавя „и прилежащи съоръжения и услуги“.
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Прилагането на стандартите и стандартизационните документи по ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 3 не възпрепятства достъпа съгласно глава десета, когато достъпът е възможен.
(8) Оборудването за цифрова телевизия, което отговаря на хармонизираните стандарти, включени в списъка по ал. 1, т. 2, или на части от тези стандарти, се счита за отговарящо на изискванията за оперативна съвместимост по чл. 230, ал. 6, които са обхванати от тези стандарти или части от тях.“
§ 318. В наименованието на глава осемнадесета думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“.
§ 319. В чл. 300, ал. 2 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“.
§ 320. В чл. 301, ал. 1 думите „режим „военно положение“, режим „положение на война“ или режим „извънредно положение“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение“.
§ 321. В чл. 302 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „режим „военно положение“ или режим „положение на война“ се заменят с „военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ и думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разпределението на радиочестотния спектър при положение на война, военно положение или извънредно положение се осъществява от компетентен орган, определен по реда на чл. 114 и 122 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
§ 322. В чл. 303 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При осъществяването на правомощията си по чл. 17 председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ използва, модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма, съобщителните обекти със специално предназначение – елемент от Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили, и инсталираните мощности за военно време.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и имащи военновременни задачи, използват и поддържат в готовност електронните съобщителни мрежи за осигуряване на електронни съобщения при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, при въвеждане на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и при обявяване на извънредно положение по смисъла на Закона за противодействие на тероризма.“
§ 323. В чл. 305, ал. 2 след думите „Държавна агенция „Технически операции“ се добавя „и Държавна агенция „Национална сигурност“, а думите „председателя й“ се заменят с „председателите им“.
§ 324. В чл. 307 след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или Държавна агенция „Технически операции“.
§ 325. В чл. 310 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „установяване самоличността на абоната“ се заменят с „идентифициране на крайния ползвател – страна по договор по чл. 227“.
2. В т. 3 след думите „Държавна агенция „Технически операции“ се добавя „и Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 326. В чл. 313, ал. 1 се създава т. 10:
„10. да дават предписания да не се пускат в действие и използват радиосъоръжения, които не отговарят на изискванията по чл. 267; неизпълнението на предписанията е административно нарушение по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 327. В чл. 319 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 328. В чл. 321 думите „Дирекция „Технически операции“ на“ се заличават.
§ 329. В чл. 324 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“, думите „индивидуално определен“ се заличават и думите „спиране или“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен“ се заличават и думата „спиране“ се заличава.
3. В ал. 3 думите „и/или“ се заменят с „или“, думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“, думите „спиране или“ се заличават и думите „или отнемане“ се заличават.
4. В ал. 4 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“, думите „спиране или“ се заличават и думите „или отнемане“ се заличават.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) Който без регистрация осъществява електронни съобщения, за които е необходима регистрация, се наказва с глоба в размер от 3000 до 30 000 лв.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите „включени в списъка по чл. 72, определен от комисията“ се заличават.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 6“.
§ 330. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или“ се заменят с „или“, а думите „индивидуално определен“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заменят с „радиочестотен спектър“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Който осъществява електронни съобщения въз основа на регистрация и наруши приложимите правила по чл. 66а, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.“
§ 331. Член 326а се изменя така:
„Чл. 326а. (1) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, което извърши нарушение по глава седма, раздел II, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.
(2) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, което наруши функционалните спецификации за преносимост на номерата, приети от комисията, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.
(3) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, което извърши нарушение по глава четиринадесета, раздел III, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв.“
§ 332. В чл. 330 след думите „чл. 267“ се добавя „ал. 1“.
§ 333. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) Предприятие, което не изпълни ангажимент във връзка с условията за достъп и/или съвместните инвестиции по чл. 172и, ал. 1, на който комисията е придала обвързваща сила на основание чл. 172и, ал. 7 се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 до 1 000 000 лв.“
3. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (OB, L 172/10 от 30 юни 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 531/2012“ се заличават.
5. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (OB, L 310/1 от 26 ноември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/2120“ се заличават.
6. Създава се ал. 12:
„(12) Предприятие или обществен орган, които предоставят невярна, непълна или неточна информация по чл. 181а или не я предоставят в срока, определен от комисията, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.“
§ 334. В чл. 334г, ал. 1 и 2 думите „Регламент (ЕС) № 2015/2120“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2015/2120“.
§ 335. В чл. 334д думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 336. Създава се чл. 334е:
„Чл. 334е. За нарушение по чл. 160г, ал. 4 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.“
§ 337. Създава се чл. 334ж:
„Чл. 334ж. За нарушение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2243 се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.“
§ 338. В чл. 336 думите „ал. 1 – 6“ се заменят с „ал. 1 – 7“, думите „чл. 326а“ се заличават, думите „ал. 1 – 5“ се заменят с „ал. 1 – 4“, а числото „338“ се заличава.
§ 339. В чл. 337, ал. 2 думите „чл. 324 – 335“ се заменят с „чл. 324 – 334б, 334г – 335, 339, 339а, 340 и 343“.
§ 340. Член 338 се отменя.
§ 341. В чл. 339, ал. 1 и 2 думите „индивидуално определен“ се заличават.
§ 342. В чл. 342, ал. 1 думите „електронно съобщително“ и „Дирекция „Технически операции“ на“ се заличават.
§ 343. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Абонатна линия“ е физическото трасе, използвано от електронните съобщителни сигнали, което свързва крайната точка на мрежата към разпределител или равностойно съоръжение във фиксираните обществени електронни съобщителни мрежи.“
3. Точка 3 се отменя.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. „Взаимно свързване“ е специфична форма на достъп, която се прилага между операторите на обществени мрежи чрез физическото и логическото свързване на обществени електронни съобщителни мрежи, използвани от едно или от различни предприятия, за да се даде възможност на ползвателите на едно предприятие да разменят съобщения с ползватели на същото или друго предприятие или да получат достъп до услуги, предоставяни от друго предприятие, когато такива услуги се предоставят от участващите страни или от други страни, които имат достъп до мрежата.“
5. Точка 5 се изменя така:
„5. „Вредни смущения“ са смущения, които застрашават функционирането на радионавигационна радиослужба или други радиослужби за безопасност или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която работи в съответствие с приложимите разпоредби на международното право, правото на Европейския съюз или националното законодателство.“
6. В т. 6 думите „и които се използват за маршрутизация на повиквания към физическо местоположение на крайна точка на електронна съобщителна мрежа“ се заменят с „използвано за маршрутизация на повикванията към физическото местоположение на крайната точка на мрежата“.
7. Точка 7 се изменя така:
„7. „Информация за местоположението на викащия“ в рамките на обществена мобилна мрежа са обработените данни, извлечени от мрежовата инфраструктура или от крайното устройство, които показват географското местоположение на мобилното крайно устройство, а в рамките на обществена фиксирана мрежа – данните за физическия адрес на крайната точка на мрежата.“
8. Точка 8 се изменя така:
„8. „Достъп“ е предоставяне на съоръжения или услуги на друго предприятие при определени условия, на изключителна или неизключителна основа, с цел предоставяне на електронни съобщителни услуги, включително когато те се използват за предоставяне на услуги на информационното общество или услуги за разпространение на радио- или телевизионно съдържание. Това включва достъп до мрежови елементи и прилежащи съоръжения, който може да включва свързване на оборудване по жичен или безжичен начин (включително достъп до абонатната линия и до съоръжения и услуги, необходими за предоставяне на услуги посредством абонатната линия); достъп до физическа инфраструктура, включително сгради, канали и мачти; достъп до съответните програмни системи, включително системи за оперативна поддръжка; достъп до информационни системи или бази данни за предварително подаване на заявки, предоставяне, подаване на заявки, поддръжка, ремонт и таксуване; достъп до системи за транслиране на номера или системи със същата функционалност; достъп до фиксирани и мобилни мрежи, включително за осъществяване на роуминг; достъп до системи за условен достъп за цифрови телевизионни услуги; достъп до виртуални мрежови услуги.“
9. Точка 9 се отменя.
10. Създават се т. 9а и 9б:
„9а. „Европейска схема за сертифициране на киберсигурността“ е определен и установен в Европейския съюз набор от правила, технически изисквания, стандарти и процедури, които се прилагат по отношение на сертифицирането или оценката на съответствието на специфични продукти, услуги или процеси в областта на информационните и комуникационните технологии.
9б. „Експериментално използване“ е използване на радиочестотния спектър за изпробване на нови радиосъоръжения в условията на експлоатация с цел насърчаване на техническите иновации.“
11. Точка 10 се изменя така:
„10. „Електромагнитна съвместимост“ е способността на съоръжението да функционира задоволително в своята електромагнитна обстановка, без да създава недопустими смущаващи електромагнитни въздействия върху друго съоръжение в тази обстановка.“
12. В т. 11 думата „оборудване“ се заменя с „устройство“.
13. В т. 13 думата „жици“ се заличава, а думите „електронни съобщителни устройства“ се заменят с „устройства“.
14. Точка 15 се изменя така:
„15. „Електронна съобщителна мрежа“ е съвкупност от преносни системи, независимо дали са базирани на постоянна инфраструктура или на централизиран административен капацитет, и когато е приложимо, оборудване за комутация или маршрутизация и други ресурси, включително неактивни мрежови елементи, които позволяват пренос на сигнали посредством проводници, радиовълни, оптични или други електромагнитни способи, включително спътникови мрежи, фиксирани (с комутация на канали и с пакетна комутация, включително интернет) и мобилни мрежи, електропроводни системи, доколкото се използват за пренос на сигнали, мрежи, използвани за радио- и телевизионно разпръскване, и кабелни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми, независимо от вида на пренасяната информация.“
15. Точка 17 се изменя така:
„17. „Електронна съобщителна услуга“ е услуга, обичайно предоставяна по възмезден начин чрез електронни съобщителни мрежи, която включва следните видове услуги: услуга за достъп до интернет; междуличностна съобщителна услуга и услуги, състоящи се изцяло или главно от пренос на сигнали, като предавателни услуги, използвани за предоставяне на услуги от типа машина-машина и за разпръскване. Електронната съобщителна услуга не включва услугите, осигуряващи или упражняващи редакторски контрол върху съдържанието, предавано посредством електронни съобщителни мрежи и услуги.“
16. В т. 19 и 20 навсякъде думата „абонат“ се заменя с „краен ползвател“.
17. Точка 21 се отменя.
18. Точка 24 се изменя така:
„24. „Интерфейс за приложни програми“ (API) е софтуерният интерфейс между различните приложения, предоставен от радио- и телевизионните оператори или доставчиците на услуги, както и ресурсите в усъвършенстваното цифрово телевизионно оборудване за предоставяне на цифрови радио- и телевизионни услуги.“
19. Точка 25 се отменя.
20. Създава се т. 25а:
„25а. „Инцидент, свързан със сигурността“ е събитие, което има реално неблагоприятно въздействие върху сигурността на електронните съобщителни мрежи и услуги.“
21. Точки 26 – 28 се изменят така:
„26. „Краен ползвател“ е ползвател, който не предоставя обществени електронни съобщителни мрежи или обществени електронни съобщителни услуги.
27. „Крайна точка на мрежата“ е физическата точка, в която крайният ползвател получава достъп до обществена електронна съобщителна мрежа и която, когато мрежите включват комутация или маршрутизация, се идентифицира с определен мрежов адрес, който може да бъде свързан с номер или име на краен ползвател.
28. „Крайно устройство“ е:
а) оборудване за изпращане, обработване или получаване на информация, предназначено за пряко или непряко свързване към интерфейс на обществена електронна съобщителна мрежа; и в двата случая, пряко или непряко, свързването може да бъде осъществено жично, чрез оптични влакна или по електромагнитен път; свързването е непряко, ако между крайното устройство и интерфейса на мрежата е поставено друго оборудване;
б) оборудване за спътникови земни станции.“
22. Създават се т. 28а и 28б:
„28а. „Краткосрочен проект“ е проект, при който се ползва радиочестотен спектър за тестване на мрежови съоръжения с цел въвеждане в експлоатация на нови мрежи и/или технологии; по осигуряване на техническата съвместимост на мрежови съоръжения, целостта и сигурността на мрежите и качеството на предоставяните услуги, както и за научни цели.
28б. „Краткосрочно събитие“ е събитие, свързано с провеждане на срещи, конференции, културни и образователни дейности, търговски панаири, развлечения (фестивали, концерти, театри, въздушни демонстрации и други), спортни състезания, създаване на филми и реклами, корпоративни видеовръзки, религиозни и други публични или частни събития. Краткосрочното събитие може да е свързано с производство на програми за пряко предаване на новини и информация от мястото на събитието.“
23. Създават се т. 29а и 29б:
„29а. „Локална радиомрежа“ (RLAN) е система за безжичен достъп с малка мощност и обхват, за която са слабо вероятни взаимни смущения с други подобни системи, разгърнати в непосредствена близост до други ползватели, и която използва хармонизиран радиочестотен спектър на неизключителна основа.
29б. „Малко предприятие“ е предприятие по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, с изключение на случаите по чл. 63, ал. 3.“
24. Създават се т. 31а – 31ж:
„31а. „Междуличностна съобщителна услуга“ е услуга, предоставяна обикновено по възмезден начин, която дава възможност за пряк междуличностен и интерактивен обмен на информация по електронни съобщителни мрежи между определен брой лица, като лицата, иницииращи или участващи в комуникацията, определят адресата (адресатите) й, и не включва услуги, даващи възможност за междуличностна и интерактивна комуникация, която е само като незначителен допълнителен елемент, пряко свързан с друга услуга.
31б. „Междуличностна съобщителна услуга без номер“ е междуличностна съобщителна услуга, която не се осъществява чрез номер или номера от национални или международни номерационни планове или която не дава възможност за връзка с номер или номера от тези планове.
31в. „Междуличностна съобщителна услуга с номер“ е междуличностна съобщителна услуга, за която се осъществява връзка чрез номер или номера от национални или международни номерационни планове, или която дава възможност за връзка с номер или номера от национални или международни номерационни планове. Използването на номер единствено като идентификатор не се разглежда като равностойно на използването на номер за осъществяване на връзка чрез номер или номера от национални или международни номерационни планове и не се счита за достатъчно, за да се определи дадена услуга като междуличностна съобщителна услуга с номер.
31г. „Международно координиране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти“ е процес на получаване на съгласие от всички засегнати администрации, когато съгласно разпоредбите на Правилника за радиосъобщенията на Международния съюз по далекосъобщения се изисква такова съгласие.
31д. „Международно регистриране на радиочестотен спектър, позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти“ е процес на вписване на вече координирани позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър, радиочестоти и радиочестотни ленти в Международния регистър на честотите на Международния съюз по далекосъобщения.
31е. „Микропредприятие“ е предприятие по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия, с изключение на случаите по чл. 63, ал. 3.
31ж. „Мрежа с много голям капацитет“ е електронна съобщителна мрежа, която се състои изцяло от оптични елементи най-малко до мрежова разпределителна точка в обслужван район, или електронна съобщителна мрежа, която е в състояние да осигурява при обичайни условия на върхово натоварване сходни мрежови показатели по отношение на наличната широчина на честотната лента за предаването в права и обратна посока, стабилността, свързаните с грешките параметри, закъснението и колебанието му. Мрежовите показатели могат да се считат за сходни, независимо дали възприятието от страна на крайния ползвател се различава поради различните характеристики на преносната среда до крайната точка на мрежата.“
25. Точка 32 се изменя така:
„32. „Наземно аналогово/цифрово радиоразпръскване“ е излъчване от наземни радиопредаватели на аналогови/цифрови радио- или телевизионни сигнали, предназначени за приемане от населението. Радиопредавателите на радио- и телевизионни сигнали са част от електронните съобщителни мрежи за наземно радиоразпръскване.“
26. Създава се т. 32а:
„32а. „Най-подходящ център за приемане на спешни повиквания“ е център за приемане на спешни повиквания, създаден от Министерството на вътрешните работи да приема спешните повиквания от определен район или от определен вид.“
27. Точка 33 се изменя така:
„33. „Негеографски номер“ е номер от Националния номерационен план, който не е географски номер като номера за мобилни услуги, услуги с безплатен достъп и услуги с добавена стойност.“
28. Създава се т. 34б:
„34б. „Ново радиосъоръжение“ е радиосъоръжение, предназначено за изпитване на нови технологии, което не отговаря на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и актовете по прилагането му и чиито технически характеристики не отговарят на тези, определени в правилата по чл. 66а, ал. 3.“
29. Точка 36 се изменя така:
„36. „Номерационни ресурси“ са кодове, номера, имена, адреси и идентификатори, използвани за предоставяне на съобщителни услуги или за работата на мрежите, чрез които се предоставят тези услуги.“
30. Точка 38 се изменя така:
„38. „Център за приемане на спешни повиквания“ е физическото място, където първоначално постъпват спешните повиквания и за което отговаря център за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания 112 по смисъла на чл. 7 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.“
31. В т. 41 думите „Обществена телефонна услуга“ се заменят с „Услуга за гласови съобщения“, а думите „в национален или международен телефонен“ се заменят с „от национален или международен“.
32. Създава се т. 42а:
„42а. „Оператор“ е предприятие, което предоставя или което има право да предоставя обществена електронна съобщителна мрежа или прилежащо съоръжение.“
33. Точка 43 се изменя така:
„43. „Ограничен ресурс“ е ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини – номерационни ресурси, радиочестотен спектър и позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър.“
34. Създават се т. 43а и 43б:
„43а. „Пакет от услуги“ по смисъла на раздел IV от глава четиринадесета включва две или повече самостоятелни електронни съобщителни услуги (мобилна гласова услуга, мобилен достъп до интернет – като всяка от тези услуги се предоставя чрез различни номера, фиксирана гласова услуга, фиксиран достъп до интернет, телевизия и/или други), предлагани от дадено предприятие заедно на обща цена.
43б. „Пакет от услуги и крайно устройство“ по смисъла на раздел IV от глава четиринадесета включва пакет от услуги, предлагани заедно с крайно устройство на обща цена.“
35. В т. 44 думите „експлоатацията и предоставянето“ се заменят с „експлоатацията, контролът или осигуряването“, а думите „тази мрежа“ се заменят с „такава мрежа“.
36. В т. 45 и 46 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
37. В т. 47 думата „електронна“ се заменя с „междуличностна“.
38. Създава се т. 48а:
„48а. „Ползвател“ е физическо или юридическо лице, което ползва или заявява ползване на обществена електронна съобщителна услуга.“
39. В т. 49 думите „юридическо или“ се заличават, а накрая се добавя „за цели, излизащи извън обхвата на неговото занятие, стопанска дейност, служба или професия“.
40. Точка 50 се изменя така:
„50. „Предприятие“ е всяко физическо лице – едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява електронни съобщения при условията на този закон.“
41. В т. 51 думата „потребители“ се заменя с „ползватели“.
42. Създават се т. 51а и 51б:
„51а. „Прилежаща услуга“ е услуга към електронна съобщителна мрежа или електронна съобщителна услуга, която прави възможно или позволява предоставянето, самостоятелното предоставяне или автоматизираното предоставяне на услуги посредством тази мрежа или услуга или има потенциал да извършва това и включва транслиране на номера или системи, осъществяващи еквивалентни функции, системи за условен достъп и електронни програмни ръководства (EPG), както и други услуги, като идентифициране, определяне на местоположение и присъствие.
51б. „Прилежащи съоръжения“ са прилежащите услуги, физическата инфраструктура и другите съоръжения или елементи, свързани с електронна съобщителна мрежа или електронна съобщителна услуга, които правят възможно или позволяват предоставянето на услуги посредством тази мрежа или услуга или имат потенциал да извършват това и включват сгради или подстъпи към сгради, окабеляване на сгради, антени, кули и други поддържащи конструкции, канали, кабелопроводи, мачти, шахти и кутии.“
43. В т. 52 думата „абонат“ се заменя с „краен ползвател“.
44. В т. 54 в изречение първо думите „и/или“ се заменят с „или“, а изречение второ се заличава.
45. В т. 58а думата „ползване“ се заменя с „използване“, а думите „и ползватели“ се заменят с „когато е целесъобразно, при определени условия“.
46. В т. 61 думите „абонат на“ се заменят с „краен ползвател – страна по договор с“, а думите „без да е неин абонат“ се заличават.
47. Точка 63 се изменя така:
„63. „Сигурност на мрежи и услуги“ е способността на електронните съобщителни мрежи и услуги да издържат – при определено ниво на увереност – на действия, които компрометират наличността, автентичността, целостта или поверителността на тези мрежи и услуги, на съхранените, пренесените или обработените данни или на свързаните услуги, които тези електронни съобщителни мрежи или услуги предоставят или до които осигуряват достъп.“
48. Създават се т. 64а и 64б:
„64а. „Служба за спешно реагиране“ е национална служба за спешно реагиране по смисъла на чл. 19 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, която оказва непосредствена и бърза помощ в ситуации, при които е налице пряка заплаха за човешкия живот, за здравето и сигурността на индивида или на обществото, за частната или публичната собственост или за околната среда.
64б. „Споделено ползване на радиочестотен спектър“ е достъп от двама или повече ползватели до едни и същи радиочестотни ленти с оглед на използването им съгласно определено споразумение за споделено ползване, разрешено въз основа на общо разрешение, индивидуални права за ползване на радиочестотен спектър или комбинация от тях, включително регулаторни подходи, като споделен достъп при предоставено индивидуално право за ползване на радиочестотен спектър, с цел улесняване на споделеното ползване на дадена радиочестотна лента при условията на задължително споразумение за всички засегнати страни съгласно правилата за споделено ползване, включени в правата им за ползване на радиочестотния спектър, за да се гарантират предвидими и надеждни споразумения за споделено ползване за всички ползватели и без да се засяга прилагането на правото в областта на конкуренцията.“
49. В т. 68 думите „абонат или потребител“ се заменят с „краен ползвател“.
50. В т. 69а, букви „а“ и „б“ думите „индивидуално определен“ се заличават.
51. Създава се т. 69б:
„69б. „Съществени изменения и допълнения на разрешение“ са изменения, които променят по същество естеството на индивидуалните права за ползване, като могат да създадат конкурентно предимство на предприятието пред другите предприятия.“
52. Точка 70 се изменя така:
„70. „Справочни услуги“ са електронни съобщителни услуги, даващи възможност на краен ползвател да получи телефонен номер и друга информация по подадени данни за индивидуализация – име, а когато е необходимо – адрес.“
53. Създава се нова т. 70а:
„70а. „Точка за безжичен достъп с малък обхват“ е оборудване за мрежа за безжичен достъп с малка мощност, размери и обхват, което: използва радиочестотен спектър свободно, след регистрация или след издаване на разрешение, или комбинация от тях; може да бъде използвано като част от обществена електронна съобщителна мрежа; може да е оборудвано с една или повече дискретни антени и позволява безжичен достъп на ползватели до електронни съобщителни мрежи, независимо от основната мрежова топология (мобилна или фиксирана).“
54. Досегашната т. 70а става т. 70б и в нея думата „установени“ се заменя с „определени“.
55. Точка 72 се изменя така:
„72. „Система за условен достъп“ е всяка техническа мярка, система за удостоверяване или режим, посредством които достъпът до защитена радио- или телевизионна услуга в разбираема форма се предоставя при наличие на абонамент или друга форма на предварително индивидуално разрешение.“
56. Създават се т. 72а и 72б:
„72а. „Услуга за достъп до интернет“ е обществена електронна съобщителна услуга, която предоставя достъп до интернет и посредством него свързаност с практически всички крайни точки на интернет, независимо от използваните мрежова технология и крайно устройство.
72б. „Услуга за цялостен разговор“ е мултимедийна услуга за разговор в реално време, която осигурява двупосочно симетрично предаване на видео, текст и глас между ползватели, намиращи се на две или повече места.“
57. В т. 73 думата „потребителят“ се заменя с „ползвателят“.
58. Точка 74 се изменя така:
„74. „Спешно повикване“ е повикване, получено чрез междуличностни съобщителни услуги между краен ползвател и център за приемане на спешни повиквания с цел да се поиска и получи неотложна помощ от службите за спешно реагиране. Спешните повиквания включват не само услугите за гласови съобщения, но и текстовите съобщения, видео или други видове съобщения.“
59. Създава се т. 74а:
„74а. „Услуги на информационното общество“ са услуги по смисъла на чл. 1, ал. 3 и § 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на Закона за електронната търговия.“
60. Точка 75 се изменя така:
„75. „Устройство за условен достъп“ е всяко оборудване или софтуер, създадени или адаптирани така, че да предоставят достъп до защитена услуга в разбираем вид.“
61. В т. 76 думите „са външни приставки, предназначени“ се заменят с „е всяка външна приставка, предназначена“.
62. Точка 77 се изменя така:
„77. „Фиксирана услуга за гласови съобщения“ е услуга за гласови съобщения с определено качество, предоставяна между фиксирани крайни точки на обществена електронна съобщителна мрежа.“
63. Създават се т. 77а и 77б:
„77а. „Хармонизиран радиочестотен спектър“ е радиочестотен спектър, за който са установени хармонизирани условия във връзка с неговата разполагаемост и ефикасно използване чрез технически мерки за изпълнение в съответствие с чл. 4 от Решение № 676/2002/ЕО.
77б. „Хора с увреждания“ са лицата по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания.“
64. В т. 78 думата „потребителите“ се заменя с „ползвателите“.
65. В т. 79а думата „концентратор“ се заменя с „концентраторна“.
66. Точка 80 се отменя.
67. В т. 83 думите „абонат и/или потребител“ се заменят с „краен ползвател“.
68. В т. 84 думата „потребителя“ се заменя с „крайния ползвател“.
Допълнителна разпоредба
§ 344. Този закон въвежда изискванията на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (ОВ, L 321/36 от 17 декември 2018 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 345. В Наказателно-процесуалня кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г. и бр. 9 и 16 от 2021 г.) в чл. 159а се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „електронно съобщително“ се заличават.
2. В ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. разумен период от време, който да обхваща справката;“.
3. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. разумен период от време, който да обхваща справката;“.
§ 346. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; доп., бр. 89 от 1959 г.; изм., бр. 21 от 1960 г.; доп., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 104 от 2020 г. и бр. 16 от 2021 г.) в § 2 от преходните разпоредби думите „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за защитените територии“ се заменят със „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за защитените територии и Закона за електронните съобщения“.
§ 347. В Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ДВ, бр. 21 от 2018 г.) в § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби се създава изречение трето: „За целите на разполагането на точки за безжичен достъп с малък обхват „мрежов оператор“ по смисъла на този закон са и държавните органи и органите на местно самоуправление, които стопанисват физическа инфраструктура, включително улични съоръжения, като осветителни стълбове, улични табели, светофари, билбордове, автобусни и трамвайни спирки и метростанции, която е технически подходяща да приеме такива точки или която е необходима, за да се свържат подобни точки за достъп към опорна мрежа.“
§ 348. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20 и 37 от 2018 г., бр. 17, 45 и 100 от 2019 г. и бр. 13 и 52 от 2020 г.) в чл. 50, т. 1 след думата „услуги“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 228а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения – считано от датата, на която потребителят потвърди съгласието си със сключения договор.“
§ 349. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г. и бр. 60 и 85 от 2020 г.) в част първа, глава втора се създава раздел VIа „Комуникационна дейност“ с чл. 29а:
„Раздел VIа
Комуникационна дейност
Чл. 29а. (1) Комуникационната дейност е дейност, свързана с изграждане, поддържане и използване на единна радиокомуникационна среда за взаимодействие между структурите на МВР и държавните органи, държавните предприятия, държавните и общинските лечебни заведения, стратегическите обекти от значение за националната сигурност и доброволните формирования по Закона за защита при бедствия, с цел опазване на националната сигурност, защита на населението и реакция при бедствия.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез Националната система за осигуряване на единна комуникационна среда за взаимодействие между държавните структури на Република България при опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и защита на населението при бедствия и аварии.“
§ 350. В Закона за противодействие на тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм., бр. 51 и 69 от 2020 г.) в чл. 41, ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
§ 351. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2009 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 и 109 от 2020 г.) в чл. 106, ал. 4 думите „чл. 121, ал. 2“ се заменят с „чл. 121, ал. 7“.
§ 352. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г., бр. 1, 24, 25, 41, 44, 62 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 21, 60 и 62 от 2020 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 92 от 2020 г.; изм., бр. 104 и 107 от 2020 г. и бр. 16 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 56 се създава ал. 14:
„(14) Не се изисква разрешение за поставяне по ал. 2 за точки за безжичен достъп с малък обхват, ко