Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 17, от дата 26.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.102


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г. и бр. 18 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4.Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB, L 206 от 22 юли 1992 г.) (Директива 92/43/ЕИО), транспонирана със Закона за биологичното разнообразие;
5. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (OB, L 20 от 26 януари 2010 г.) (Директива 2009/147/ЕО), транспонирана със Закона за биологичното разнообразие.“
§ 2. В чл. 4, т. 1 думите „съответната защитена зона“ се заменят със „защитените зони“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и/или няма забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., която попада в обхвата на защитени зони, за които има влязла в сила забрана за използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство и/или забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Земеделски стопани, които заявяват площи, попадащи едновременно в обхвата на защитени зони по Директивата за птиците 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, спазват всички забрани/режими/ограничения в заповедите и плановете за управление на съответните зони, но могат да получат компенсаторно плащане само за забраните и ограниченията за селскостопанска дейност в една зона.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. забрана за премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;
в) създават се т. 5 и 6:
„5. забрана за употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди;
6. забрана за използванена продукти за растителна защита в горското и селското стопанство;“
г) досегашната т. 4 става т. 7;
д) създава се т. 8:
„8. забрана за употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „и 4“ се заменят с „3, 7 и 8“;
б) в т. 2 думите „и 3“ се заменят с „4, 5 и 6“;
в) в т. 3 думите „и 3“ се заменят с „4, 5 и 6“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „и приложение № 1а“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 4, в таблица № 1 в наименованието след думите „защитени зони“ се добавя „по Директива 2009/147/ЕО“.
§ 6. Създава се приложение № 1а към чл. 7, ал. 4:
„Приложение № 1а към чл. 7, ал. 4
Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 2009/147/ЕО за земеделски земи в евро/ха

№ по ред
Код на защитената зона
Име на защитената зона
 
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
BG0002048
Суха река
Х
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
77
82
119
2
BG0002046
Ятата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
3
BG0002017
Комплекс Беленски острови
Х
 
Х
 
 
 
 
 
 
 
65
38
30
4
BG0002015
Язовир Конуш
 
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
0
44
89
5
BG0002086
Оризища Цалапица
Х
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
21
81
118
6
BG0002067
Остров Голя
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
7
BG0002091
Остров Лакът
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
38
30
8
BG0000242
Залив Ченгене скеле
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
38
30
9
BG0002007
Остров Ибиша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
10
BG0002005
Понор
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
87
34
28
11
BG0002009
Златията
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
12
BG0002023
Язовир Овчарица
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
13
BG0002028
Комплекс Стралджа
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
37
30
14
BG0002085
Чаиря
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
38
30
15
BG0002008
Остров до Горни Цибър
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
16
BG0002114
Рибарници Челопечене
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
17
BG0002112
Руй
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
87
34
28
18
BG0002096
Обнова
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
19
BG0002094
Адата – Тунджа
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
92
81
118
20
BG0002095
Горни Дъбник – Телиш
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
21
BG0002104
Цибърско блато
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
22
BG0000494
Централен Балкан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
23
BG0002018
Остров Вардим
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
24
BG0002024
Рибарници Мечка
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
38
30
25
BG0002025
Ломовете
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
26
BG0002110
Априлци
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
87
34
28
27
BG0000241
Сребърна
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
28
BG0002006
Рибарници Орсоя
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
29
BG0002031
Стената
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
30
BG0002064
Гарванско блато
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
31
BG0002065
Блато Малък Преславец
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
32
BG0002001
Раяновци
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
87
34
28
33
BG0000209
Пирин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
34
BG0002004
Долни Богров – Казичене
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
38
30
35
BG0002010
Язовир пясъчник
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
38
30
36
BG0002019
Бяла река
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
37
BG0002102
Деветашко плато
Х
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
38
30
38
BG0002003
Кресна
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
34
28
39
BG0002052
Язовир Жребчево
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
40
BG0002059
Каменски баир
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
37
30
41
BG0002078
Славянка
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
34
28
42
BG0002088
Микре
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
36
29
43
BG0000113
Витоша
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
17
0
0
44
BG0000495
Рила
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
45
BG0002012
Крумовица
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
28
46
BG0002013
Студен кладенец
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
28
47
BG0002039
Хърсовска река
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
48
BG0002083
Свищовско – Беленска низина
Х
Х
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
79
116
49
BG0000273
Бургаско езеро
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
50
BG0002099
Кочериново
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
80
36
29
51
BG0002103
Злато поле
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
37
30
52
BG0002105
Персенк
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
34
28
53
BG0002111
Велчево
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
77
35
28
54
BG0002079
Осогово
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
34
28
55
BG0002107
Бобошево
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
78
34
28
56
BG0002108
Скрино
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
77
34
28
57
BG0002020
Радинчево
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
58
BG0002071
Мост Арда
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
59
BG0002070
Рибарници Хаджи Димитрово
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
60
BG0002057
Бесапарски ридове
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
92
76
112
61
BG0002014
Маджарово
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
62
BG0000332
Карлуковски карст
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
63
BG0000240
Студенец
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
64
BG0002053
Врачански Балкан
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
65
BG0002040
Странджа
 
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
68
28
67
66
BG0002069
Рибарници Звъничево
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
67
BG0002089
Ноевци
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
56
0
0
68
BG0002101
Мещица
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
56
0
0
69
BG0002100
Долна Козница
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
78
35
29
70
BG0002030
Комплекс Калимок
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
71
BG0002022
Язовир Розов кладенец
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
72
BG0002058
Сините камъни – Гребенец
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
28
73
BG0002063
Западни Родопи
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
17
0
0
74
BG0002087
Марица Пловдив
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
75
BG0002062
Лудогорие
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
76
BG0000237
Остров Пожарево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
77
BG0000270
Атанасовско езеро
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
78
BG0002027
Язовир Малко Шарково
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
79
BG0002074
Никополско плато
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
80
BG0002090
Берковица
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
79
36
29
81
BG0002092
Харманлийска река
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
36
29
82
BG0002093
Овчарово
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
79
36
29
83
BG0002106
Язовир Ивайловград
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
36
29
84
BG0002041
Комплекс Ропотамо
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
85
BG0002029
Котленска планина
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
88
61
94
86
BG0002081
Марица-Първомай
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
87
BG0000152
Поморийско езеро
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
38
30
88
BG0002016
Рибарници Пловдив
Х
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
38
30
89
BG0002051
Калиакра
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
90
BG0002043
Емине
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
92
79
116
91
BG0002050
Дуранкулашко езеро
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
92
BG0000156
Шабленски езерен комплекс
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
93
BG0002098
Рупите
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
35
29
94
BG0002072
Мелнишки пирамиди
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
34
28
95
BG0002026
Дервентски възвишения
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
66
105
96
BG0002073
Добростан
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
17
0
0
97
BG0002109
Васильовска планина
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
 
40
0
0
98
BG0002077
Бакърлъка
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
99
BG0002113
Триград – Мурсалица
 
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
56
0
0
100
BG0002076
Места
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
101
BG0002066
Западна Странджа
 
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
72
36
81
102
BG0002021
Сакар
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
69
107
103
BG0002002
Западен Балкан
 
Х
 
Х
 
Х
 
 
 
 
46
27
66
104
BG0002060
Галата
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
105
BG0000191
Варненско-Белославско езеро
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
106
BG0002082
Батова
 
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
72
44
88
107
BG0002061
Балчик
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
108
BG0000271
Мандра-Пода
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
109
BG0002044
Камчийска планина
 
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
70
34
76
110
BG0002084
Палакария
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
 
77
34
28
111
BG0002038
Провадийска-Роякско плато
Х
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
93
82
119
112
BG0002054
Средна гора
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
37
34
28
113
BG0002097
Белите скали
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
36
38
30
114
BG0002045
Комплекс Камчия
 
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
0
0
115
BG0002128
Централен Балкан Буфер
 
Х
 
Х
 
 
 
 
 
 
17
23
61
116
BG0002126
Пирин Буфер
 
Х
 
Х
 
 
 
 
 
 
17
23
61
117
BG0000399
Българка
 
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
67
23
61
118
BG0000496
Рилски манастир
 
Х
 
Х
Х
 
 
 
 
 
67
23
61
119
BG0002115
Било
 
Х
 
Х
 
 
 
 
 
 
16
44
89
120
BG0002129
Рила буфер
 
 
 
 
Х
 
 
 
 
Х
67
0
0

Таблица № 2: Компенсаторни плащания по защитени зони по Директива 92/43/ЕИО – за земеделски земи в евро/ха

№ по ред
Код на защитената зона
Име на защитената зона
 
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
BG0000589
Марина дупка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
2
BG0000605
Божкова дупка
 
 
 
 
 
 
 
 
Х
 
0
44
89
3
BG0000587
Варкан
 
 
 
 
 
 
 
 
Х
 
0
44
89
4
BG0000269
Пещера Лястовицата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
5
BG0000591
Седларката
 
 
 
 
 
 
 
 
Х
 
0
44
89
6
BG0000552
Остров Кутово
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
0
0
7
BG0000574
Ахелой – Равда – Несебър
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х
16
0
0
8
BG0000610
Река Янтра
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
Х
36
38
30
9
BG0000573
Комплекс Калиакра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х
16
0
0
10
BG0000635
Девненски хълмове
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
 
21
38
30
11
BG0000130
Крайморска Добруджа
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
 
21
38
30
12
BG0000119
Трите братя
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
Х
37
36
30
13
BG0000134
Чокльово блато
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
Х
37
34
28
14
BG0000205
Стралджа
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
Х
37
37
30
15
BG0000291
Гора Шишманци
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х
16
0
0
16
BG0000295
Долни Коритен
 
 
 
 
 
 
Х
 
 
Х
37
34
28
17
BG0000553
Гора Тополчане