Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 17, от дата 26.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.107


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г. и бр. 53 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 39,72 евро/ЖЕ;“
б) в т. 2 накрая се добавя „а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 66,21 евро/ЖЕ;“
в) в т. 3 накрая се добавя „а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 24,70 евро/ЖЕ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 47,86 евро/ЖЕ;“
б) в т. 2 накрая се добавя „а за заявените по дейността животни от 2021 г. е левовата равностойност на 28 евро/ЖЕ“.
§ 2. В чл. 12, ал. 4 думите „и § 96 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 14 от 2016 г.)“ се заличават.
§ 3. В чл. 19, ал. 1 думите „съгласно приложение № 4“ се заменят с „който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и се публикува на интернет страниците на ДФЗ – РА, и на Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 4. В чл. 19а се създава ал. 4:
„(4) При промяна на обстоятелствата по ал. 2, с изключение на броя животни, се прилага становище с отразените промени към заявлението за подпомагане.“
§ 5. Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
1206