Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 58 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в общ размер 20 146 830 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2021 г. в размер 2 000 000 лв.;
2. разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите в общ размер 4 912 762 лв., от които:
а) за спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма при км 38+000 с дължина 200 м, разрушена берма и лява предпазна дига при км 39+000 с дължина 200 м в землището на с. Илинденци, община Струмяни – 387 005 лв.;
б) за корекция на р. Марица „Капитан Андреево-граница“ – реконструкция на част от корекция при ляв приток р. Хаяз, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград – 4 125 134 лв.;
в) за реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево 1“, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград – 400 623 лв;
3. трансфер по бюджета на Община Сандански за подпорни стени на улици – ляво между о.т. 40 и о.т. 50 и дясно между о.т. 44 и о.т. 49 в регулацията на с. Левуново, в размер 910 902 лв.;
4. трансфер по бюджета на Община Симитли в общ размер 1 730 183 лв., от които:
а) за аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния бряг по ул. Васил Левски, гр. Симитли – II етап – 1 358 225 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на ул. Христо Смирненски, гр. Симитли – 371 958 лв.;
5. трансфер по бюджета на Община Варна за изграждане на „Буна „Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. „Св. св. Константин и Елена“ о.т. 360 м до о.т. 360 к, община Варна – в размер 5 775 000 лв.;
6. трансфер по бюджета на Община Дългопол за ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от центъра до ул. Маршал Толбухин; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере – покрита част, и до вливането му; СМР по открит отводнителен канал на жп прелез до заустването на р. Камчия, гр. Дългопол – етап II – в размер 540 972 лв.;
7. трансфер по бюджета на Община Кюстендил в общ размер 1 176 640 лв., от които:
а) за основно обновяване на храм „Успение Богородично“, гр. Кюстендил – 1 036 552 лв.;
б) за аварийни мерки на минаре и аркада преддверие на джамия „Фатих Мехмед“, бул. Цар Освободител № 95, гр. Кюстендил – 140 088 лв.;
8. трансфер по бюджета на Община Трън за аварийно възстановяване и реконструкция на моста при кв. Мурговица, гр. Трън, аварийно изграждане на подпорна стена на р. Ерма в регулацията на града и изграждане на подпорна стена на р. Ерма (500 м) в местността Ждрелото – 1 790 137 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Левски за възстановяване на здравен дом в с. Малчика – 189 391 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Гулянци за ремонт на част от ул. Гоце Делчев в с. Шияково и прилежащите към нея подпорни стени, при ОК 16 до ОК 74 – 563 447 лв.;
11. трансфер по бюджета на Община Иваново за укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № 803, 804, 805, 806, 807, в кв. 62 по плана на с. Пиргово, ул. Пиргос – 307 200 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Девин за изграждане на подпорна стена за възстановяване на улица между о.т. 88 и о.т. 91 по ЗРП на с. Осиково – 122 433 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Златоград за аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. Изгрев, от о.т. 240 до о.т. 242, между кв. 19 и кв. 27 по ПУП на с. Долен – 84 216 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Неделино за подпорна стена и възстановяване настилка на път към кв. Пиличеви в с. Средец – 43 547 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 14 се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, и показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Хидромелиорации“, и показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието, храните и горите да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването, на министъра на земеделието, храните и горите и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1097