Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.31


Постановление № 57 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 10 049 000 лв., разпределени по бюджетите на общини за 2021 г., както следва:
1. по бюджета на Община Благоевград – 1 045 000 лв. за оборудване и обзавеждане на сграда, намираща се в Благоевград, ул. Иван Вазов № 2, с предназначение „Сграда за култура и изкуство“ – Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“;
2. по бюджета на Община Свищов – 1 630 000 лв. за реконструкция на спортна зала „Септември“, гр. Свищов;
3. по бюджета на Община Брезник – 246 000 лв. за оборудване и обзавеждане на голям салон на Народно читалище „Просвещение – 1870“, гр. Брезник;
4. по бюджета на Община Перник – 2 310 000 лв. за изграждане на улица към индустриална зона „Перник“, пътна връзка с път І-6 при км 82+790;
5. по бюджета на Община Радомир – 2 050 000 лв. за реконструкция и ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в „Ниска зона“, гр. Радомир;
6. по бюджета на Община Трън – 2 168 000 лв. за реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Трън, от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000 m3;
7. по бюджета на Община Опан – 600 000 лв. за основен ремонт на път IV-50304 Опан – Тракия от км 0+000 до км 0+300 и на път IV-50303 Опан – Кравино от км 5+600 до км 6+800.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. в размер 2 477 408 лв. за Българската православна църква – Българска патриаршия, разпределени, както следва:
1. за строително-ремонтни дейности по храм „Св. Димитър“, гр. Кюстендил – 535 903 лв.;
2. за строително-ремонтни дейности по храм „Св. Мина“, гр. Кюстендил – 311 332 лв.;
3. за доизграждане на храм „Св. Петка“, с. Невестино, община Невестино – 195 689 лв.;
4. за строително-ремонтни дейности по храм „Св. апостол и евангелист Лука“, с. Граница, община Кюстендил – 562 504 лв.;
5. за строително-ремонтни дейности по храм „Св. архангел Михаил“, с. Шума, община Годеч – 396 980 лв.;
6. за строително-ремонтни дейности по манастир „Св. Марина“, с. Каран Върбовка, община Две могили – 400 000 лв.;
7. за продължаване строителството на храм „Сретение Господне“, гр. Перник – 75 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона за вероизповеданията.
§ 2. В Постановление № 408 на Министерския съвет от 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2021 г.; изм., бр. 13 от 2021 г.), в чл. 27, ал. 1, т. 1 думите „86, ал. 5 и 6“ се заменят с „86, ал. 2, т. 5 и 6“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1096