Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.31


Постановление № 56 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните технологии в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Открива Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
(2) Институтът по ал. 1 работи в сътрудничество с международно утвърдени изследователи, които след решение на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ може да участват в органите му за управление.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1095