Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 54 от 18 февруари 2021 г. за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Открива Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора.
Чл. 2. Органи за управление на института са управителен съвет и директор.
Чл. 3. (1) Управителният съвет се състои от 10 членове – по един представител на Тракийския университет – Стара Загора, Техническия университет – София, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и община Стара Загора, по двама представители на национално представителните организации на работодателите и на национално представителните организации на работниците и служителите и двама външни независими експерти, определени съответно от министъра на образованието и науката и министъра на енергетиката.
(2) Директорът на института участва в заседанията на управителния съвет без право на глас.
Чл. 4. Ректорът на Тракийския университет – Стара Загора, назначава и освобождава от длъжност директора на института по предложение на управителния съвет.
Чл. 5. По предложение на управителния съвет на института Академичният съвет на Тракийския университет – Стара Загора, приема правилник за устройството и дейността на института.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1093