Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 53 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в общ размер до 10 000 000 лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития на държавните висши училища.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Студентско подпомагане“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. на базата на фактически извършени разходи от държавните висши училища и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1092