Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 52 от 18 февруари 2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г., както следва:
1. Телевизионни предавания:

ТЕЛЕВИ-
ЗИОНЕН КАНАЛ
ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА
ЧАСОВИ ПОЯС
ЦЕНА
Клип ****
Предизборен репортаж (хроника) *
Интервю ***
Портрет/
анкета
до 30 секунди
90 секунди
60 секунди
120 секунди
БНТ 1
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
08:30 – 09:00
980
1 980**
250
1 250
17:30 – 18:00
820
20:30 – 21:00
2 255
23:00 – 24:00
1 650
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ
08:30 – 09:00
1 100
17:30 – 18:00
905
20:30 – 21:00
2 450
22:30 – 23:30
1 200
БНТ 2
ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ
08:30 – 09:00
250
300*
-
600*
17:30 – 18:00
300
21:00 – 22:00
350
23:00 – 23:30
220
БНТ 4
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
08:30 – 09:00
180
-
-
-
17:30 – 18:00
250
20:30 – 21:00
300
23:00 – 24:00
200
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ
08:30 – 09:00
180
17:30 – 18:00
250
20:30 – 21:00
300
22:30 – 23:00
200

* Забележка: Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ 1 включва и цена за изработка, а по БНТ 2 само за излъчване на заснети вече материали.
** Забележка: Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди цената се намалява с 30 %.
*** Забележка: Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.
**** Забележка: Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:

Продължителност в секунди
Коефициент към 30 секунди
31 – 40
130%
41 – 50
160%
51 – 60
200%
61 – 70
250%

***** Забележка: Цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70-а секунда за база се взема цената на 70 секунди.
Всички цени са в български левове и без включен ДДС.
2. Стойност на агитационни клипове и хроники по програмите на Българското национално радио (БНР):
 

 
 *  Радио Кърджали излъчва в часовия пояс 06:00 – 21:00 ч.
** Цените за агитационни клипове не включват цена за изработка.
     Цените за хроника, диспут, интервю включват и цена за изработка. При предоставяне на готов материал цената не се променя.
ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ ЗА БНР:
– в гр. София – 250 лв.;
– извън гр. София – 125 лв.
 
3. Диспут и интервю: 

 
4. Други форми: 

 
5. Банери, ПР публикации, интервю, визитка и подкаст на интернет страницата на Българското национално радио: 

* ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 ч. от публикуването, след което остава в редакционния поток завинаги. 

* Подкаст – изработват се от журналисти на БНР по тема, определена от кандидатите.
** Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да надхвърлят 10 мегабайта.
*** В цената на аудиоматериалите е включена и изработка. При предоставяне на готов материал цената не се променя.
Общи условия за прилагане на тарифите на БНР:
• За Експресна поръчка (направена след 14,30 ч. на деня, предхождащ излъчването) + 20%.
• Рекламни агенции не могат да сключват договори по тази тарифа с БНР, както и да ползват отстъпки.
• Всички цени са в левове без ДДС.
• Рекламата в интернет сайтовете на БНР се закупува на базата на цена на 1000 импресии (CPM) за съответния интернет сайт по официалните цени, определени от БНР.
• При недостиг на гарантирани импресии банерът остава видим до приключване на кампанията или до достигане на гарантираните импресии.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на 17 февруари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1091