Министерски съвет
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 51 от 17 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 41 на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 41 на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г. (ДВ, бр. 11 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст числото „43 226 000“ се заменя с „40 278 400“;
б) в т. 1 числото „42 986 000“ се заменя с „40 038 400“.
2. В ал. 2 числото „1 812 300“ се заменя с „1 546 889“.
3. В ал. 4, т. 1 числото „42 466 500“ се заменя с „39 518 900“.
§ 2. Създава се чл. 18:
„Чл. 18. (1) Със сумата 2 947 600 лв. по пореден № 15 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.
(2) Със сумата 2 947 600 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, да се създаде администриран разходен параграф „Разход в обществена полза“ – 2 947 600 лв.“
§ 3. В приложението се правят следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 2, колона 3 числото „43 226,0“ се заменя с „40 278,4“.
2. В пореден № 2.2, колона 3 числото „15 226,0“ се заменя с „12 278,4“.
3. Създава се пореден № 15:

15.
Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването
2 947,6

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 февруари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1090