Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.157


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „0,04 лв.“ се заменят с „0,07 лв. без ДДС“.
2. В ал. 2 в изречение първо накрая се добавя „налична в склада/помещението преди подаване на заявлението по чл. 92, ал. 2 и проверката на място по чл. 92, ал. 8.“
§ 2. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „периода за прием по мярката“ се заличават, а след думите „бюджет по мярката“ се добавя „за съответния прием“.
2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган; когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, следва да се предостави декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.“
3. В ал. 7 се създава изречение второ: „В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 90, ал. 4, ДФЗ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението следва да представи оригинал на свидетелство за съдимост.“
4. В ал. 8 накрая се добавя „и наличието на заявените партиди вино в склада/помещението.“
5. Създават се ал. 10а и 10б:
„(10а) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо – със срока за получаване на отговор от кандидата.
(10б) В случаите по ал. 10а, т. 1, 2 и 3 ДФЗ уведомява кандидата за удължаването на срока и за съответното основание за удължаване.“
6. В ал. 11, т. 1 след думите „по ал. 9“ се добавя „и ал. 10а, т. 4“.
7. Създава се ал. 11а:
„(11а) Заявлението за предоставяне на финансова помощ получава частичен отказ, когато при проверката на място по ал. 8 се установи, че част от заявените партиди не са налични в склада/помещението или не отговарят на изискванията по тази глава. В тези случаи заявлението за предоставяне на финансова помощ получава одобрение само за наличните в склада/помещението партиди вино, които отговарят на изискванията.“
§ 3. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че при проверката на място по ал. 1 се установи неспазване на договорените задължения, изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за пълен или частичен отказ за изплащане на финансовата помощ в срок от 15 работни дни от извършването на проверката на място. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.“
2. В ал. 3 след думите „надхвърля бюджета“ се добавя „за съответния прием“.
3. Създават се ал. 4 – 11:
„(4) В случай че не бъдат осигурени средства по реда на ал. 3 и заявеният бюджет надхвърля бюджета за съответния прием, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ по чл. 92, ал. 1, същият се разпределя пропорционално между всички кандидати.
(5) Финансовата помощ може да бъде изплатена авансово, при условие че със заявлението за кандидатстване е заявено авансово плащане. Размерът на авансовата помощ е 100 на 100 от договорената финансова помощ.
(6) Заявление за авансово плащане се подава в ЦУ на ДФЗ до 1 месец от подписване на договора по чл. 92, ал. 13. Към заявлението за авансово плащане кандидатът прилага:
1. банкова гаранция в размер на 110 на сто от исканата за авансово плащане сума със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за съхранение;
2. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
(7) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(8) След подаване на заявлението за авансово плащане ЦУ на ДФЗ извършва проверка на наличието и съответствието на документите по ал. 6, както и за наличието на изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.
(9) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите по ал. 6 ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат отстранени нередовностите и/или непълнотите в посочения срок, заявлението за авансово плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(10) В срок до 30 работни дни от подаване на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ със заповед:
1. одобрява изплащането на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя;
2. мотивирано отказва изплащането на авансово заявената сума; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(11) Срокът по ал. 10 се удължава, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. са постъпили документи и/или информация, които създават съмнения за нередност и/или измама – със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
3. е постъпил сигнал от съответната прокуратура или разследващи органи при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.“
§ 4. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявление за“ се добавя „окончателно“.
2. В ал. 2 и 3 след думите „заявлението за“ се добавя „окончателно“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Заявление за окончателно плащане се подава и от заявителите, получили финансовата помощ авансово.“
§ 5. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Заявлението за изплащане на цялата финансова помощ“ се заменят със „Заявлението за окончателно плащане“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заявлението за окончателно плащане, подадено от кандидати, които не са получили финансовата помощ авансово, получава частичен отказ за партидите вино, за които се установи неспазване на изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 92, ал. 4.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Заповедта по чл. 92, ал. 1 за 2021 г. се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок до 3 работни дни от обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
(2) Периодът за прием на заявления по чл. 92, ал. 2 за 2021 г. е 1 – 12 март 2021 г.
(3) В случай на наличен бюджет след приема по ал. 2 през 2021 г. може да бъде проведен втори прием на заявления по чл. 92, ал. 2 в периода 1 – 11 юни 2021 г., като заповедта по чл. 92, ал. 1 се публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно на 29 май 2021 г.
(4) При провеждане на втори прием по ал. 3 не се предоставя финансово подпомагане за партиди вино за срок на съхранение, за който срок същите партиди са били одобрени за подпомагане по подадено заявление по чл. 92, ал. 2 през същата година на кандидатстване.
§ 7. (1) Мярка „Кризисно съхранение на вино“ се прилага през финансовата 2021 г. на основание Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки (OB, L 31, 29.01.2021 г.).
(2) Финансовата помощ по чл. 91 се предоставя за складирана партида вино с период на складиране между 16 октомври 2020 г. и 20 септември 2021 г. включително и се изплаща до 15 октомври 2021 г. Когато кандидатът е заявил авансово изплащане на помощта, периодът на складиране може да бъде до 31 декември 2021 г.
(3) В случай че кандидат е заявил авансово плащане със заявлението за кандидатстване, но не подаде заявление за авансово плащане в срока по чл. 93, ал. 5, същият има право на финансова помощ за период на съхранение до 20 септември 2021 г.
§ 8. За финансовата 2021 година по мярка „Събиране на реколтата на зелено“:
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на ДФЗ най-късно до 13 май 2021 г. документите по букви „а“ и „б“;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката;
3. не се прилага чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в ИАЛВ по чл. 81, ал. 1 е 9 април 2021 г.;
5. не се прилага чл. 82;
6. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83, ал. 1 е не по-късно от 10 май 2021 г.;
7. срокът за подаване на заявления в ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 17 – 28 май 2021 г.;
8. срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 28 юли 2021 г.;
9. се допуска прилагане на мярката за отделни парцели в стопанството;
10. преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2 се възстановяват на база фиксирана цена 1155,48 лв./ха;
11. не се прилагат чл. 85, ал. 3 и 4; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно т. 1, буква „б“, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
§ 9. За финансовата 2021 година по мярка „Застраховане на реколтата“:
1. не се прилага чл. 74, ал. 9; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;
2. за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3 се считат и „загуби, причинени от пандемии при хората“;
 3. финансовото подпомагане по чл. 68, ал. 3, т. 2 и 3 е 70 на сто от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.
§ 10. За дейности по договори, сключени между 16 октомври 2020 г. и 15 октомври 2021 г.:
1. максималният размер на финансовата помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до 70на сто и до 10 на сто от стойността на допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум 30на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е до 70 на сто;
5. максималният размер на финансовата помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 70 на сто, 35 на сто и 25 на сто;
6. максималният размер на финансовата помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 70на сто и до 10 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум 30 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е до 70 на сто.
§ 11. За финансовата 2021 година, когато невъзможността за изпълнение на операциите/действията върху цялата заявена площ е в резултат на пандемията от COVID-19:
1. за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2; заявлението за окончателно плащане следва да бъде подадено до 15 октомври 2021 г. и да бъде придружено с доказателства;
 2. за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Събиране на реколтата на зелено“ не се прилагат съответно чл. 21, ал. 1 и чл. 87, ал. 2, 3 и 4; финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди окончателно плащане.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Лозана Василева
1047