Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН    София
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.231


конкурс за доцент

 

46. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
1033