Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.156


Наредба за изменение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз

 

Наредба за изменение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2013 г. и бр. 65 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 4 думите „утвърден от директора на ОДБХ“ се заменят с „утвърден от изпълнителния директор на БАБХ“.
§ 2. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50“ се заменя с „11“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Животни, идентифицирани с марки по ал. 1, които се придвижват или транспортират като свине за клане, както и такива, предназначени за доотглеждане в технологично свързани обекти, могат да запазят първоначално поставените ушни марки, като във ветеринарномедицинското свидетелство се записват номерът на марката и броят на животните.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (обн., ДВ, бр. 90 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г. и бр. 5 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1, т. 5 думите „и на електронната ушна марка“ се заличават.
2. В чл. 8:
а) в т. 9 думите „стопанството, в което“ се заменят с „животновъдния обект, в който“;
б) в т. 11 думите „и електронната ушна“ се заличават.
3. В чл. 9:
а) в ал. 1, т. 2 думите „и с максимални размери – дължина 35 мм и ширина 30 мм за всяка част, като максималната квадратура е 10,5 кв. см“ се заличават;
б) в ал. 3 думите „и групова“ се заличават.
4. В чл. 19:
а) в т. 1 след думите „пчелни семейства“ се добавя „птици“;
б) създават се т. 8а и 8б:
„8а. пробовземачите, свързани с контрола на качеството на суровото мляко;
8б. резултати от анализи на проби в акредитирани лаборатории.“
5. В чл. 21, ал. 7 след думите „дейността му“ се добавя „или липса на събития или извършени мероприятия в обекта в три последователни години“.
6. В чл. 22, т. 6 след думите „ветеринарен лекар“ се добавя „пробовземач на мляко“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Лозана Василева
1020