Народно събрание
брой: 17, от дата 26.2.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

 

УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от 44-то Народно събрание на 11 февруари 2021 г.
Издаден в София на 23 февруари 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 2, 7 и 77 от 2018 г. и бр. 17 и 28 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ се заменят с „нелоялни търговски практики между стопански субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Този закон урежда правомощията на Комисията за защита на конкуренцията като компетентен орган по чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 345/1 от 27 декември 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/2394“, при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама по чл. 32 от закона.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 5:
„5. физически и юридически лица, групи от физически или юридически лица или публични органи, които при покупката на селскостопански и хранителни продукти упражняват нелоялни търговски практики в отношенията с доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти, когато доставчикът и/или купувачът са установени на територията на Европейския съюз.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Общностното право“ се заменят с „правото на Европейския съюз“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията упражнява правомощията си по този закон без право на намеса и даване на инструкции в работата й от страна на всички органи на държавната власт, включително органи на изпълнителната власт, на местното самоуправление или частноправни субекти, като това не засяга спазването на приетите от Народното събрание на Република България и от Министерския съвет стратегии, програми и планове за развитие на съответните сектори на икономиката.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо цифрата „5“ се заменя със „7“.
2. В ал. 3, изречение първо думата „членове“ се заменя със „заместник-председател и членове“.
§ 5. В чл. 5 се създава ал. 7:
„(7) Правомощията на членовете на комисията не могат да бъдат прекратени на основания, свързани с точното изпълнение на техните задължения или упражняването на техните правомощия при прилагането на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За ефективното изпълнение на своите правомощия комисията разполага с необходимия квалифициран персонал, технически и технологични ресурси.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 4 думите „и Регламент (ЕО) № 139/2004“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 139/2004, Регламент (ЕС) 2017/2394 при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама и с Европейската комисия и националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (OB, L 111/59 от 25 април 2019 г.), наричана по-нататък „Директива (ЕС) 2019/633“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията упражнява своите правомощия по този закон и прилага чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз в съответствие с правото на Европейския съюз и при спазването на неговите общи принципи и тези на Хартата на основните права на Европейския съюз.“
§ 8. В чл. 9, ал. 1, т. 7 думите „т. 14“ се заменят с „ал. 1, т. 14“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Членовете на комисията и служителите в администрацията й упражняват своите правомощия, съответно изпълняват своите задължения, безпристрастно и в интерес на ефективното прилагане на този закон и на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В едногодишен срок от датата на прекратяването на правомощията им или на служебното им правоотношение членовете на комисията и служителите в администрацията й не могат да участват във висящи производства по този закон, образувани по време на изпълнение на техните правомощия или задължения, в качеството им на упълномощени представители на предприятия, нито да бъдат консултанти по неприключили производства по закона, като в противен случай това ще се счита за конфликт на интереси с предходните функции, които са изпълнявали.“
§ 10. В чл. 11, ал. 2 накрая се добавя „на правоприлагащ орган по Директива (ЕС) 2019/633 и на компетентен орган по чл. 3, т. 6 от Регламент (ЕС) 2017/2394“.
§ 11. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) При разработване на бюджетната прогноза за съответната година комисията планира в своя бюджет разходи, които позволяват тя да проведе по всяко време разследване за евентуални нарушения на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, на нарушения по Регламент (ЕС) 2017/2394 при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама и по глава седма „б“, както и да осъществява ефективно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция с оглед на взаимодействието, предвидено в глава единадесета на закона, с Европейската комисия и компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394 при заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама и с Европейската комисия и националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633.“
§ 12. В чл. 14 се създава ал. 3:
„(3) Годишният доклад на комисията по ал. 1 в частта, която съдържа броя на получените искания, образуваните и приключилите производства по глава седма „б“, се изпраща предварително на Европейската комисия не по-късно от 15 март на следващата година. За всяко приключило производство докладът съдържа обобщено описание на случая и на решението на комисията при спазване на изискванията на чл. 55 и чл. 49, ал. 3.“
§ 13. В чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 думата „оборотът“ се заменя с „общият оборот“.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Оценка и разрешение за концентрация“.
2. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Концентрация, подлежаща на уведомяване съгласно чл. 24, ал. 1, се оценява, за да се определи ефектът й върху конкуренцията на съответния пазар.
(2) При оценката на концентрацията комисията държи сметка за необходимостта от поддържане и развитие на конкуренцията на съответния пазар, като се вземат предвид обстоятелства като структура на съответните пазари и на действителната и потенциалната конкуренция между предприятията, намиращи се във и извън рамките на Европейския съюз, съответно Република България, положението на предприятията на съответните пазари преди и след концентрацията, икономическата и финансовата сила на участниците в концентрацията, наличието на сила на купувача, възможни алтернативи за избор на доставчици и клиенти, техния достъп до доставки или до пазари, технически и икономически прогрес, осигуряващ ползи за потребителите в резултат на концентрацията, тенденциите в търсенето и предлагането на съответните стоки и услуги, интересите на потребителите, правни, административни, икономически или други бариери за навлизане на съответните пазари, както и други относими към конкретния случай обстоятелства.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При създаването на съвместно предприятие по смисъла на чл. 22, ал. 2 се оценява дали концентрацията има за цел или резултат координиране на конкурентното поведение на предприятия, които остават независими.“
4. Досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Комисията разрешава концентрацията, ако тя не води до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение.“
5. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея думите „установява или засилва“ се заменят с „води до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на установяване или засилване на“.
§ 15. В чл. 34, ал. 3 думите „Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.)“.
§ 16. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. Заблуждаваща реклама и неразрешена сравнителна реклама, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 2017/2394, са нарушения в рамките на Европейския съюз, широко разпространени нарушения или широко разпространени нарушения със съюзно измерение.“
§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение второ думите „т. 14“ се заменят с „ал. 1, т. 14“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Забраняват се продажбите на стоки или предлагането на услуги на вътрешния пазар в значителни количества за продължителен период от време на цени, по-ниски от разходите за производството и реализацията на стоките, съответно от разходите за реализацията на услугите, с цел нелоялно привличане на клиенти.“
§ 18. Глава седма „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ с чл. 37а се отменя.
§ 19. В дял втори се създава глава седма „б“ с чл. 37б – 37е:
„Глава седма „б“
НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПО ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Абсолютни забрани
Чл. 37б. (1) Забранени са нелоялни търговски практики в отношенията между купувачите и доставчиците във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти като:
1. плащане от купувач на доставчик:
а) по-късно от 30 дни след изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума за този период на доставка, в зависимост от по-късната дата – по договори за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и други селскостопански и хранителни продукти;
б) по-късно от 30 дни след датата на доставка или по-късно от 30 дни след датата на определяне на платимата сума, считано от по-късната дата – по договори, които не предвиждат условия за редовна доставка на нетрайни селскостопански и хранителни продукти и на други селскостопански и хранителни продукти;
2. отказ на купувача от поръчки за нетрайни селскостопански и хранителни продукти с по-малко от 30 дни предизвестие, така че да не може основателно да се очаква доставчикът да намери друг начин за търговска реализация или за употреба на тези продукти;
3. едностранна промяна от купувача на условия по договора за доставка, свързани с честотата, метода, мястото, времето или обема на доставката или снабдяването, стандартите за качество, условията на плащане или цените, срока, както и по отношение на предоставянето на услугите, посочени в чл. 37в;
4. искане на купувача от доставчика на плащания, които не са свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти на доставчика;
5. искане от купувач за плащане от доставчика при влошаване на качеството, бракуване и/или липси на селскостопански и хранителни продукти, които са настъпили в помещенията на купувача или след като собствеността е прехвърлена на купувача, когато това не се дължи на причини, за които доставчикът носи отговорност;
6. отказ от купувач да потвърди в писмен вид условията по договора, за които доставчикът е поискал писмено потвърждение, с изключение на случаите, когато договорът за доставка се отнася за доставянето на продукти от член на организация на производителите, включително кооперация, на организацията на производителите, в която доставчикът членува, ако устройственият акт на тази организация на производителите или правилата и решенията, установени в устройствения акт или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на условията по договора за доставка;
7. неправомерно придобиване, използване или разкриване от купувача на търговска тайна на доставчика по смисъла на Закона за защита на търговската тайна;
8. предупреждаване от купувача за предприемане на ответни търговски действия срещу доставчика или предприемането на такива действия, ако доставчикът упражнява своите договорни или законни права, включително като подава жалба или сътрудничи в проучване по реда на тази глава;
9. искане от купувача към доставчика за компенсация за разходите по разглеждане на жалби на клиенти, свързани с продажбата на продуктите на доставчика, въпреки че не е налице основание за ангажиране на отговорността на доставчика;
10. забрана или ограничаване от купувача на доставчика по договора да предлага или да закупува стоки или услуги на или от трети лица;
11. забрана, ограничаване или налагане на санкции от купувача на доставчика по договора за предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
12. едностранно и неоснователно прекратяване на договора от купувача или прекратяване без предизвестие в разумен срок, достатъчен за доставчика да покрие инвестиционните си разходи и с оглед на предишните търговски отношения на страните по договора.
(2) За целите на сроковете за плащане договорените срокове за доставка по ал. 1, т. 1, буква „а“ във всеки случай са не по-дълги от един месец.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 за дата на определяне на платимата сума се приема датата на издаване на фактурата или датата на получаването й от купувача. Когато платимата сума се определя от купувача, сроковете за плащане, посочени в ал. 1, т. 1, буква „а“, започват да текат от изтичането на договорения срок за доставка, в който доставките са направени, а сроковете за плащане по ал. 1, т. 1, буква „б“ започват да текат от датата на доставката.
Условни забрани
Чл. 37в. (1) Забранени за прилагане са търговски практики, освен когато те са предварително договорени между страните с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка на селскостопански и хранителни продукти или в последващо споразумение между доставчика и купувача, като:
1. връщане от купувача на непродадени продукти, без той да е заплатил за тях и/или за изхвърлянето им;
2. заплащане от доставчика на купувача като условие за складирането, излагането или включването в продуктовата гама на негови продукти или предлагането на пазара на такива;
3. искане от купувача за заплащане от доставчика на всички или част от разходите за намалени цени на селскостопански и хранителни продукти, продавани от купувача в рамките на промоция, освен ако преди промоцията, която се прави по инициатива на купувача, купувачът уточни срока на промоцията и очакваните количества селскостопански и хранителни продукти, които ще бъдат поръчани по намалени цени;
4. искане от купувача за заплащане от доставчика на рекламни дейности на купувача;
5. искане от купувача за заплащане от доставчика за маркетингови дейности на купувача;
6. заплащане от доставчика на купувача за оборудване и/или поддържане на помещения, използвани за продажбата на продуктите;
7. искане от купувача за заплащане от доставчика на транспортни и/или логистични разходи;
8. искане от купувача за намаление на цените на продуктите със задна дата пряко или чрез прилагане на необосновани отстъпки, бонуси и такси или предоставяни услуги.
(2) Когато купувачът изисква заплащане в случаите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, той представя на доставчика по негово искане разчет в писмен вид за плащанията за единица стока или общия размер на плащанията, в зависимост от случая. В случаите по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6 и 7 купувачът представя в писмен вид и разчет за разходите на доставчика, както и информация за това на какво се основава този разчет.
Обхват на забраните за нелоялни търговски практики
Чл. 37г. (1) Забраните по чл. 37б и 37в се прилагат по отношение на нелоялни търговски практики, свързани с продажбата на селскостопански и хранителни продукти от:
1. доставчик, който има годишен оборот, не по-голям от 3 911 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв.;
2. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 3 911 000 лв. и по-малък от 19 558 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв.;
3. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 19 558 000 лв. и по-малък от 97 791 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 97 791 000 лв.;
4. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 97 791 000 лв. и по-малък от 293 374 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 293 374 000 лв.;
5. доставчик, който има годишен оборот, по-голям от 293 374 000 лв. и по-малък от 684 540 000 лв., на купувач, който има годишен оборот, по-голям от 684 540 000 лв.;
6. доставчик, чийто годишен оборот не надвишава 684 540 000 лв., на купувач, който е публичен орган.
(2) Годишният оборот по ал. 1 се определя в съответствие с чл. 4, 4б и 4г от Закона за малките и средните предприятия, включително съгласно дефинициите за независимо предприятие, за предприятия партньори и свързани предприятия и други приложими разпоредби, свързани с годишния оборот, на същия закон.
(3) Годишният оборот на предприятие – доставчик и купувач, включва нетния размер на приходите от обичайната дейност на предприятието през предходната финансова година.
Изключения
Чл. 37д. (1) Забраната по чл. 37б, ал. 1, т. 1 не засяга:
1. последиците от просрочени плащания и средствата за правна защита, предвидени в чл. 303а и 309а от Търговския закон;
2. договаряне между купувач и доставчик на клауза за споделяне на стойността по смисъла на чл. 172а от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1308/2013“.
(2) Забраната по чл. 37б, ал. 1, т. 1 не се прилага по отношение на плащания:
1. от купувач към доставчици в рамките на Схемата за училищен плод и мляко съгласно чл. 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
2. от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и държавните лечебни заведения – търговски дружества, по отношение на които се прилагат сроковете за плащане по чл. 3, ал. 6 от Закона за лечебните заведения;
3. по договори между доставчици на грозде или гроздова мъст за производство на вино и техните преки купувачи, при условие че:
а) специфичните условия на плащане са включени в стандартните договори, които са обявени за задължителни съгласно чл. 164 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и че това разширяване на обхвата на стандартните договори спрямо други оператори се подновява от тази дата без значителни промени на условията на плащане в ущърб на доставчиците на грозде или гроздова мъст, и
б) договорите са многогодишни или стават многогодишни.
(3) Забраните по чл. 37б и 37в не се прилагат по отношение на договорите между доставчици и потребители.
Защита по друг ред
Чл. 37е. Образуването на производство по тази глава не е пречка всяка от страните по договора за доставка да защити правата си по друг установен ред.“
§ 20. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. искане от доставчици на селскостопански и хранителни продукти, от организации на производители на селскостопански продукти, от организации на доставчици или сдружения на такива организации по искане на един или повече от техните членове или на един или повече от членовете на членуващи в тях организации, включително от други организации с правен интерес да представляват доставчици по искане на доставчик и в негов интерес, при условие че такива организации са юридически лица с нестопанска цел.“
2. В ал. 3 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато комисията е сезирана с искане по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 9, председателят с мотивирано разпореждане може да откаже да образува производство, ако случаят не попада в обхвата на приоритетите за правоприлагане, определени с правила, приети от комисията и публикувани на нейната интернет страница.
(5) Разпореждането по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на чл. 64, ал. 3.“
§ 21. Създава се чл. 38а:
„Предварително проучване
Чл. 38а. (1) Комисията може да извършва предварително проучване по постъпили искания по чл. 38, ал. 1, т. 2 – 4 и т. 9, по получени сигнали и по други въпроси от своята компетентност.
(2) При предварителното проучване комисията има правомощията по чл. 45, т. 1, 2 и т. 5 – 7.“
§ 22. В чл. 40, ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и ал. 2, предложение първо“.
§ 23. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „или от друг национален орган по конкуренцията на държава – членка на Европейския съюз, или от Европейската комисия“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Давността за установяване от комисията на нарушение и налагане на санкции за нарушение по чл. 101 или 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз се прекъсва по време на производство по правоприлагане пред национален орган по конкуренция на друга държава – членка на Европейския съюз, или Европейската комисия, във връзка с нарушение, засягащо същото споразумение, решение на сдружение на предприятие или съгласувана практика или друго поведение, забранено в чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
3. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Прекъсването на давността по ал. 5 се извършва с уведомяването на поне едно предприятие, срещу което е образувано производството по този закон, за първото официално действие по разследването. Прекъсването на давността се прилага за всички предприятия или сдружения на предприятия, участвали в нарушението.
(7) В случаите по ал. 5 нова давност започва да тече от деня, в който влезе в сила решението на съответния национален орган по конкуренция или на Европейската комисия, с което се установява нарушение, налага се санкция или се одобряват поети задължения, или се постанови, че няма основание за предприемане на действия.
(8) Уведомлението за първото официално действие по разследването, получено от национален орган по конкуренция съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003, се предоставя на другите национални органи по конкуренция в рамките на Европейската мрежа по конкуренция.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
§ 24. В чл. 45 се създават т. 6 и 7:
„6. изискват информация и съдействие от правоприлагащи органи на държавите – членки на Европейския съюз, и от Европейската комисия при упражняване на правомощията при трансгранични разследвания в областта на нелоялните търговски практики;
7. изискват информация и съдействие от други компетентни национални органи, от компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и от Европейската комисия по реда на Регламент (ЕС) 2017/2394.“
§ 25. В чл. 46 думите „Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1/2003, Регламент (ЕО) № 139/2004 и Регламент (ЕС) 2017/2394“.
§ 26. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1/2003, Регламент (ЕО) № 139/2004 и Регламент (ЕС) 2017/2394“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата, от които е поискано снемане на устни или писмени обяснения, трябва да се явят пред комисията в определения срок.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
4. Създава се ал. 8:
„(8) Задължението за предоставяне на информация в производствата по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз се отнася за информацията, която обичайно е достъпна за лицата.“
§ 27. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Страните могат да използват информацията, съдържаща се в материалите, събрани във връзка с освобождаване и намаляване на санкция по реда на чл. 101, единствено когато това е необходимо, за да упражнят правото си на защита в производства по съдебен контрол на решение, с което комисията е установила нарушение по чл. 15 или 21 от този закон и/или по чл. 101 или 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
(3) Информация, изготвена от лица, които не са страни в производството по глава девета, и предоставена специално за неговите цели, както и информация, която комисията е подготвила и изпратила на страните в хода на производството, не може да се използва от тях в производства пред съд, преди комисията да е приключила производството с решение по отношение на всички страни.“
§ 28. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „всякакви“ се добавя „внезапни“, а думите „предприятия и сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия или купувачи на селскостопански и хранителни продукти“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“;
б) в т. 2 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“;
в) в т. 6 думите „предприятия или сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия или купувачи на селскостопански и хранителни продукти“;
г) в т. 7 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията може да извършва проверки по ал. 1 в помещения, превозни средства и в други обекти, различни от посочените в ал. 2, т. 1, включително в домовете на всеки представител или член на управителните органи или на персонала на предприятия или на сдружения на предприятия, в случай на основателни съмнения, че документи или други записи, които са свързани със стопанската дейност и с предмета на проверката, се съхраняват там. При проверките служителите, определени със заповед на председателя на комисията, имат правомощията по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 7.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.           
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „чл. 15, 21 или 24“ се заменят с „чл. 15, 21, 24, 34а, 37б и 37в“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Алинея 3 не се прилага в производства, образувани за установяване на нарушения по чл. 34а, 37б и 37в.“
§ 29. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „град София“ се заменят със „София област“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. целта на проверката и наименованието на предприятието, сдружението на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти, за което се иска разрешение да бъде проверено, а в случаите на искане за извършване на проверка по чл. 50, ал. 3 – посочване на обектите;“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Административен съд – София област, се произнася по искането в деня на постъпването му с определение. В определението съдът посочва точното наименование на предприятието, сдружението на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти, което или който подлежи на проверка. Разрешението се отнася за всички помещения, превозни средства и други обекти, които се използват от проверяваното предприятие, сдружение на предприятия или от купувача на селскостопански и хранителни продукти. В определението, с което се разрешава проверка по чл. 50, ал. 3, съдът посочва конкретните обекти.“
4. В ал. 5 думите „предприятия или сдружения на предприятия“ се заменят с „предприятия, сдружения на предприятия, купувачи на селскостопански и хранителни продукти или обекти по чл. 50, ал. 3“.
5. В ал. 6, изречение второ думите „предприятието или сдружението на предприятия“ се заменят с „предприятието, сдружението на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти“.
§ 30. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Събирането на доказателства при проверките на място се извършва от служителите на комисията в присъствието на представители на предприятието, сдружението на предприятия или на купувача на селскостопански и хранителни продукти, негови служители или други лица, които са упълномощени и имат право да присъстват в помещенията или превозните средства или са заварени по време на проверката в тях.“
2. В ал. 2 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“.
3. В ал. 4 думите „предприятието или сдружението на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувача на селскостопански и хранителни продукти“.
4. В ал. 5 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“.
5. В ал. 6 думите „предприятията или сдруженията на предприятия“ се заменят с „предприятията, сдруженията на предприятия или купувачите на селскостопански и хранителни продукти“.
§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Сътрудничество при проучване с националните органи по конкуренция, с Европейската комисия и с други органи от Европейския съюз“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията си сътрудничи с Европейската комисия и с националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633, получава и оказва съдействие, обменя информация, участва в провеждането на срещи и оказва взаимопомощ при упражняване на правомощията си по трансгранични разследвания на нарушения по глава седма „б“.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията си сътрудничи, като получава и оказва съдействие, обменя информация и си оказва взаимна помощ с компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия по реда на Регламент (ЕС) 2017/2394.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думата „който“ се заменя с „и националния правоприлагащ орган по Директива (ЕС) 2019/633, които“.
§ 32. Създава се чл. 54а:
„Съдействие за уведомяване
Чл. 54а. (1) Комисията си сътрудничи с другите национални органи по конкуренция на държавите – членки на Европейския съюз, като получава и оказва съдействие във връзка с изпращане на уведомления по искане и от името на запитващия орган за:
1. твърдения за извършено нарушение на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и решения по прилагането на тези членове;
2. всякакви процедурни актове, които подлежат на съобщаване съгласно националното право на държавата членка на запитващия орган;
3. документи, свързани с прилагането на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително отнасящи се до изпълнението на решения за налагане на санкции или периодични имуществени санкции.
(2) Законосъобразността на актовете по ал. 1 се обжалва пред компетентните органи на държавата членка на запитващия орган съгласно правото на тази държава членка.
(3) Валидността на уведомленията по ал. 1 се обжалва пред компетентните органи на държавата членка на запитания орган съгласно правото на тази държава членка.“
§ 33. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ накрая се добавя „с Европейската комисия и с националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633 и с Европейската комисия и компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394, а на конституираните заинтересовани лица – и до материалите, събрани във връзка с освобождаване и намаляване на санкция по реда на чл. 101“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията отказва да предостави достъп на страните и конституираните заинтересовани лица до информация, представена от лицата по чл. 38, ал. 1, т. 9, за която считат, че ако бъде оповестена, би навредила на техните интереси. В тези случаи лицето изрично посочва информацията и материалите, за които твърди, че съдържат информация, която засяга неговите интереси, като мотивира твърденията си и представя същите материали във вариант със заличени данни.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се създава изречение второ: „Комисията може да разкрие информация, необходима за доказване или за преустановяване на нарушения съгласно чл. 33, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2394.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 34. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „достатъчно“ се заличава.
2. В ал. 2, изречение първо думата „разпоредени“ се заменя с „наложени“, а в изречение четвърто накрая се добавя „като съдът се произнася във възможно най-кратък срок“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията уведомява Европейската комисия и националните органи по конкуренцията на държавите – членки на Европейския съюз, за постановените от нея временни мерки по производствата за нарушение на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
§ 35. В чл. 58 се създава ал. 5:
„(5) С мотивирано разпореждане на председателя на комисията заседанията може да се провеждат от разстояние при спазване на изискванията на чл. 59 за кворум, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в производството. Комисията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.“
§ 36. В чл. 66, ал. 1 след думата „конкуренцията“ се добавя „или се постановява преустановяване на прилагането на нелоялни търговски практики по глава седма „б“.
§ 37. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „решенията на комисията, с които се приключва производството, както и решенията за започване на задълбочено проучване на концентрация по чл. 82, ал. 3, т. 4“ се заменят с „всички решения на комисията“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „други съобщения и определения, за които това е предвидено в актовете по чл. 8, ал. 1, т. 14, както и съобщения и уведомления до страни в производства, които не могат да бъдат открити на посочения от тях адрес“.
§ 38. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Размерът на таксите се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на комисията.“
2. В ал. 4 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Когато комисията постанови решение, с което установи, че не е извършено нарушение, или когато производството е прекратено поради оттегляне на искането, комисията възлага направените разноски на лицето, по чието искане е образувано производството, ако са поискани от другата страна. Във всички останали случаи разноските остават за страните така, както са направени.“
§ 39. В чл. 70, ал. 2 думата „7-дневен“ се заменя с „30-дневен“.
§ 40. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „по реда на чл. 55“ се добавя „в срока за представяне на възражения или становища“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „молителя и на ответната“ се заменят с „всяка“, а думите „страните по определението“ се заменят с „останалите страни в производството“.
§ 41. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Преди да приеме решението по ал. 2, комисията публикува съобщение в регистъра по чл. 68, в което се съдържа обобщение на предмета на производството и на предложените задължения. В съобщението се посочва срок, не по-дълъг от 30 дни от публикацията, в който всеки участник на съответния пазар и/или техни обединения могат да представят информация и становище във връзка с предложените задължения.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията осъществява контрол за изпълнението на поетите задължения, като може да упражнява правомощията по чл. 45.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 42. В чл. 76, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Председателят с резолюция насрочва открито заседание, на което комисията изслушва страните и заинтересованите лица, които са поискали това в срока по чл. 74, ал. 2, както и лицата по ал. 2.“
§ 43. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „насрочва“ се добавя „в 6-месечен срок“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай на фактическа и/или правна сложност председателят може да удължи срока по ал. 1 с два месеца.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 44. В чл. 78, ал. 2 думата „тридневен“ се заличава, а след думата „срок“ се добавя „от 5 работни дни“.
§ 45. В чл. 79, ал. 1, т. 9 числото „1“ се заменя с „4“ и числото „2“ се заменя с „5“.
§ 46. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При наличие на данни относно съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция комисията указва на лицата по чл. 78, ал. 1 да предложат промени в условията на концентрацията с цел отстраняване на антиконкурентните ефекти, в случай че с подаване на уведомлението не са предложени такива.“
§ 47. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При необходимост от предоставянето на допълнителна информация от уведомяващите предприятия сроковете по ал. 1 спират да текат.“
2. В ал. 4 думите „предложения за изменения“ се заменят с „промени в условията“.
§ 48. В чл. 82, ал. 3, т. 2 числото „1“ се заменя с „4“.
§ 49. В чл. 83, ал. 1 думите „ще се създаде или засили съществуващо господстващо положение и ефективната конкуренция на съответния пазар ще бъде значително възпрепятствана“ се заменят със „съществено ще се възпрепятства ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение“.
§ 50. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „4 месеца“ се заменят с „90 работни дни“, а изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаи, представляващи фактическа и правна сложност, срокът по ал. 1 може да се удължи с не повече от 25 работни дни.“
§ 51. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 числото „1“ се заменя с „4“, а числото „2“ се заменя с „5“.
2. В ал. 3, изречение второ след думите „чл. 55“ се добавя „в срока за представяне на становище“.
§ 52. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „наложи мерки“ се заменят с „одобри мерки, предложени от лицата по чл. 78, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „одобри и мерки по ал. 1, предложени от лицата по чл. 78, ал. 1“ се заменят с „назначи особен представител“.
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Особеният представител по ал. 2 е независим контролиращ управител, който следи за изпълнението на одобрените от комисията мерки и служи за гарант, че концентрацията ще бъде осъществена с необходимата степен на сигурност.
(4) Процедурата по одобряване на мерки и назначаване на особен представител се урежда с правила, приети от комисията.“
§ 53. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Служителите и другите придружаващи лица, упълномощени или назначени от запитващия национален орган по конкуренция, могат да присъстват и активно да помагат при проверки на място и снемане на устни обяснения под надзора на служителите на комисията.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „5“ се заменя с „6“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея числото „6“ се заменя със „7“.
§ 54. В глава единадесета се създава чл. 93а:
„Процедура при съдействие за уведомяване и за изпълнение на решения за налагане на санкции или на периодични имуществени санкции
Чл. 93а. (1) Исканията по чл. 54а и 103а се изпълняват без неоправдано забавяне въз основа на единен документ, съпътстван от копие на акта, който трябва да бъде нотифициран или изпълнен.
(2) Eдинният документ съдържа:
1. името, известния адрес на адресата на акта и всякаква друга информация относно идентифицирането на адресата;
2. обобщение на относимите факти и обстоятелства;
3. обобщение на приложеното копие на акта, който трябва да бъде нотифициран или изпълнен;
4. наименованието, адреса и други данни за контакт на запитания орган;
5. срока, в рамките на който следва да се извърши нотифицирането или изпълнението, като например законови или давностни срокове.
(3) За исканията по чл. 103а, освен изискванията по ал. 1, единният документ съдържа и:
1. информация относно решението, което позволява изпълнение в държавата членка на запитващия орган;
2. датата, на която решението е влязло в сила;
3. размера на санкцията или на периодичната имуществена санкция;
4. информация, показваща разумните усилия, положени от запитващия орган за изпълнение на решението на негова територия.
(4) Единният документ представлява единственото основание за действията по нотифициране или изпълнение, предприети от запитания орган, при спазване на изискванията по ал. 1. Не е необходим никакъв друг акт за неговото признаване, допълване или заместване в държавата членка на запитания орган. Запитаният орган взема всички необходими мерки за изпълнението на това искане, освен ако запитаният орган се позовава на ал. 5.
(5) Единният документ се изпраща от запитващия орган на запитания орган на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на запитания орган, освен ако запитаният орган и запитващият орган не са договорили двустранно за всеки случай поотделно, че единният документ може да бъде изпратен на друг език. Когато това се изисква съгласно националното право на държавата членка на запитания орган, запитващият орган предоставя превод на акта, който трябва да бъде нотифициран, или на решението, с което се позволява изпълнението на санкцията или на периодичната имуществена санкция, на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на запитания орган. Това не засяга правото на запитания орган и на запитващия орган да договорят за всеки случай поотделно, че този превод може да бъде предоставен на друг език.
(6) Запитаният орган не е длъжен да изпълни искане, посочено в чл. 54а или 103а, ако:
1. искането не отговаря на изискванията на настоящия член, или
2. запитаният орган е в състояние да представи разумни основания, които показват, че изпълнението на искането би било в очевидно противоречие с обществения ред в държавата членка, в която се търси изпълнение.
(7) Запитаният орган уведомява запитващия орган, в случай че възнамерява да отхвърли искане за съдействие по чл. 54а или 103а или се нуждае от допълнителна информация.
(8) По искане на запитания орган запитващият орган поема изцяло всички разумни допълнителни разходи, включително за превод и труд, както и административните разходи във връзка с предприетите действия по чл. 54а или 103а.
(9) Запитаният орган може да си възстанови пълния размер на разходите, направени във връзка с посочените в чл. 103а действия, от сумите по санкциите или периодичните имуществени санкции, събрани от името на запитващия орган, включително за превод и труд, както и административните разходи. При невъзможност запитаният орган да събере сумите по имуществените санкции и периодичните имуществени санкции, той може да поиска запитващият орган да поеме направените разходи.
(10) Запитаният орган може да си възстановява направените разходи във връзка с изпълнението на тези решения от предприятието, спрямо което се изпълнява санкцията или периодичната имуществена санкция.
(11) Запитаният орган си възстановява дължимите суми в паричната единица на своята държава членка съгласно законите, подзаконовите актове и административните процедури в тази държава членка. При необходимост запитаният орган в съответствие със своето национално право и национална практика преобразува санкциите или периодичните имуществени санкции в паричната единица на държавата членка на запитания орган по обменния курс, приложим към датата, на която са били наложени санкциите или периодичните имуществени санкции.
(12) Имуществените санкции, наложени с акта по ал. 2, т. 3, издаден от друг орган по конкуренция на държава – членка на Европейския съюз, за които е поискано трансгранично изпълнение от комисията, се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) Всички събрани по принудителен ред суми се превеждат по сметка на комисията, която удържа направените от нея разходи и след това преобразува остатъка в паричната единица на държавата членка на запитания орган по обменния курс, приложим към датата, на която са били наложени санкциите или периодичните имуществени санкции.“
§ 55. В наименованието на глава дванадесета думите „седма „а“ се заменят със „седма „б“.
§ 56. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производството за установяване на нарушение и налагане на санкция по глава седма се образува на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 и 3. Производството за установяване на нарушение и налагане на санкция по глава седма „б“ се образува на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 и 9. Решението за образуване на производство по инициатива на комисията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 не подлежи на обжалване.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Искането по чл. 38, ал. 1, т. 3 и 9 се подава по образец, утвърден от комисията, и трябва да отговаря на изискванията на чл. 71, ал. 1. В случаите по чл. 38, ал. 1, т. 9 към искането трябва да е приложен и годишен финансов отчет на доставчика за предходната финансова година.“
3. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) При констатиране на нередовности на искането по чл. 38, ал. 1, т. 9 в 30-дневен срок от неговото постъпване, комисията изпраща на подателя на искането съобщение за тяхното отстраняване в 7-дневен срок. В случай че нередовностите не бъдат отстранени в предоставения срок, председателят на комисията с разпореждане отказва да образува производството.
(4) Подателят на искането по чл. 38, ал. 1, т. 9 се уведомява в 7-дневен срок от постановяване на разпореждането, с което председателят на комисията отказва да образува производство по реда на ал. 3 и на чл. 38, ал. 4. В уведомлението се посочват мотивите за отказа.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думата „производството“ се поставя запетая, добавя се „за което уведомява молителя“ и се поставя запетая.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Комисията може да конституира заинтересовани лица по тяхно мотивирано искане или по собствена инициатива.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) При проучването по глава седма комисията упражнява правомощията по чл. 45, т. 1, 2 и 4, а в случаите по чл. 34а – и правомощията по чл. 45, т. 3 и 7.“
7. Създават се ал. 8 – 13:
„(8) При проучване по глава седма „б“ комисията упражнява правомощията по чл. 45, т. 1, 2, 3, 4 и 6.
(9) При проучване в случаите на заблуждаваща и неразрешена сравнителна реклама по чл. 34а комисията като компетентен орган упражнява пряко правомощията, предвидени в чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
(10) Когато лицата по чл. 38, ал. 1, т. 9, подали искането, посочат, че разкриването на самоличността на молителя или на членове на организации на производители, на доставчици или техни сдружения или членове на членуващи в тях организации или на доставчици, от чието име е подадено искане от други организации с правен интерес, както и на всяка друга информация, за която считат, че ако бъде оповестена, би навредило на техните интереси, комисията взема мерки за подходяща защита.
(11) Лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, посочват всяка информация, за която изискват защита, като условията и редът за защита на тази информация се уреждат с правила по реда на чл. 55, ал. 5, приети от комисията.
(12) Условията и редът за защита на самоличността на лицата по чл. 38, ал. 1, т. 9 се уреждат по реда, предвиден във вътрешни правила по чл. 49, ал. 3, приети от комисията.
(13) Преди приключване на проучването комисията уведомява по реда на Административнопроцесуалния кодекс страните и конституираните заинтересовани лица за възможността в 14-дневен срок от съобщаването да се запознаят с материалите по преписката при условията на чл. 55. В 7-дневен срок от запознаването страните и заинтересованите лица могат да представят становище.“
8. Досегашната ал. 5 става ал. 14 и в нея изречение второ се заличава.
9. Досегашната ал. 6 става ал. 15 и се изменя така:
„(15) Председателят на комисията с резолюция насрочва разглеждането на доклада в открито заседание на комисията. Страните се уведомяват по реда на Административнопроцесуалния кодекс за възможността да се запознаят с материалите по преписката при условията на чл. 55 в 7-дневен срок, както и за датата на заседанието. На заседанието се изслушват страните в производството и заинтересованите лица. Комисията по своя преценка може да изслуша и други лица.“
§ 57. Създава се чл. 94а:
„Алтернативно разрешаване на спорове
Чл. 94а. С оглед на разрешаване на спора по образуваното производство по глава седма „б“ и преди окончателното произнасяне комисията може да предложи на страните да използват медиация или друг алтернативен способ за доброволно уреждане на спора.“
§ 58. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „тази глава се заменят с „глава седма“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проучването по производство, образувано по глава седма „б“, приключва в 6-месечен срок от образуването на производството.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 59. В чл. 97, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „страните“ се добавя „конституираните заинтересовани лица“, а думите „потребителите или на конкурентите“ се заменят с „потребителите, конкурентите или доставчиците на селскостопански и хранителни продукти“.
2. Създава се т. 3:
„3. спиране прилагането на нелоялна търговска практика по глава седма „б“.“
§ 60. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „седма „а“ се заменят със „седма „б“;
б) в т. 4 думите „при условията на чл. 41, т. 1, 2 и 4, както и при оттегляне на искането“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Производството се прекратява:
1. при условията на чл. 41, т. 1, 2 и 4;
2. при оттегляне на искането в производства по глава седма и по глава седма „б“;
3. когато реализираният оборот на доставчика и купувача не отговаря на критериите по чл. 37г, ал. 1 в производствата по глава седма „б“;
4. по преценка на комисията, в случаите, в които има опасност от разкриване на самоличността на лицата, подали искане по чл. 38, ал. 1, т. 9, или на друга информация, чието разкриване според молителя би накърнило интересите му и при условие че молителят изрично е посочил тази информация в съответствие с чл. 94, ал. 10, 11 и 12;
5. при липса на правен интерес.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 61. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За нарушение на забраните по чл. 37б и 37в комисията налага на купувач на селскостопански и хранителни продукти имуществена санкция в размер от 5000 до 300 000 лв.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) За нарушение по чл. 15 от този закон и/или чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз от страна на сдружение на предприятия, свързано с дейностите на неговите членове, комисията налага имуществена санкция на сдружението в размер до 10 на сто от сумата на общия оборот на всеки член на сдружението, който развива дейност на пазара, засегнат от нарушението, за предходната финансова година.
(4) Когато се налага санкция по ал. 3 не само на сдружение, но и на неговите членове, оборотът на неговите членове, на които е наложена санкция, не следва да се взема предвид при изчисляването на санкцията на сдружението.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея:
а) създава се нова т. 2:
„2. противопоставяне на проверка по реда на чл. 50;“
б) досегашната т. 2 става т. 3;
в) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 4 и 6“;
г) създава се т. 5:
„5. неизпълнение на задължението по чл. 47, ал. 5;“
д) досегашната т. 4 става т. 6.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) За нарушения по ал. 5 в производствата по глава седма „б“ комисията налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3, т. 1 и 3“ се заменят с „ал. 5, т. 1, 4 и 5“, а след думата „информация“ се добавя „или за явяване за снемане на обяснения“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думата „вината“ се заменя с „отговорността“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея в т. 2 след думите „чл. 56“ се добавя „и 97“.
8. Създава се ал. 10:
„(10) За неизпълнение по ал. 9, т. 1 и 2 в производствата по глава седма „б“ комисията налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.“
9. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея:
а) в т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“;
б) в т. 2 думите „чл. 47, ал. 5“ се заменят с „чл. 47, ал. 6“, а думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 7“.
10. Създава се ал. 12:
„(12) За нарушения по ал. 11 в производствата по глава седма „б“ комисията налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.“
11. Досегашната ал. 8 става ал. 13 и в нея думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 9 и 11“.
12. Създава се ал. 14:
„(14) Имуществените санкции за нарушение по ал. 1, т. 1 могат да бъдат наложени и на лице, което:
1. упражнява контрол върху предприятието нарушител, или
2. е придобило негови активи вследствие на преобразуване, при което предприятието нарушител е престанало да съществува като юридически субект, или
3. е икономически правоприемник на дейността, чрез която е извършено нарушението.“
§ 62. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „при условие че“ се добавя „разкрие участието си в картела и“, а след думите „преди останалите участници в“ думата „картела“ се заменя с „него“;
б) в т. 1 точката и запетаята след думата „място“ се заменя със запетая и се добавя „като е“, след думата „необходимо“ думата „е“ се заличава, а след думите „по реда на чл. 51“ се поставя запетая и се добавя „или“;
в) в т. 2 точката и запетаята след думата „нарушение“ се заменя със запетая и се добавя „като е“, след думата „необходимо“ думата „е“ се заличава, а думите „преди извършването на проверка на място или преди да е имала достатъчно данни за отправяне на искане за издаване на съдебно разрешение по реда на чл. 51“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всяко предприятие може да получи освобождаване от имуществена санкция, когато отговаря на условията по ал. 1, изпълнило е изискванията, предвидени в програмата по ал. 6, и не е предприемало действия, за да принуди останалите предприятия да участват в картела.“
3. В ал. 3 думите „до приключване на производството“ се заменят с „разкрие участието си в тайния картел“ и запетаята пред тях се заличава, а думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако предприятието по ал. 3 представи достатъчно доказателства, които комисията използва за доказването на допълнителни факти, свързани с нарушението, което води до увеличение на имуществените санкции на предприятията участници в тайния картел в сравнение със санкциите, които биха били наложени без наличието на тези доказателства, комисията не взема предвид тези допълнителни факти при определянето на санкцията на предприятието по ал. 3.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Освобождаването от санкция или намаляването на санкцията за нарушение по чл. 15 от този закон и/или по чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз се допуска при наличие на следните условия:
1. предприятието е преустановило участието си в тайния картел най-късно непосредствено след като е подало своето искане за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер, освен ако комисията е преценила, че продължаването на това участие е необходимо за проучването;
2. предприятието сътрудничи доброволно, непрекъснато и пълноценно с комисията от момента на подаването на искането до приключването на производството;
3. предприятието не е унищожило, подправило или укрило доказателства за твърдения таен картел и не е разкрило намерението си да подаде искане за освобождаване от санкция или намаляване на санкцията.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 63. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. В ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 8“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Не се налага глоба на членовете на управителните и контролните органи и на други служители от предприятието, подало искане по чл. 101, ал. 1, както и на лица, които към момента на извършване на нарушението са имали такова качество, при условие че:
1. искането на предприятието отговаря на условията по чл. 101, ал. 1;
2. лицата сътрудничат активно на комисията в производството, и
3. искането по чл. 101, ал. 1 е подадено преди уведомяването на лицата за образуваното производство.“
§ 64. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) В случай че е наложена санкция на сдружение на предприятия въз основа на сумата от общия оборот на неговите членове и то не е в състояние да изпълни плащането, сдружението изисква от своите членове да направят вноски за покриване на размера на санкцията в определения от комисията срок.
(3) Когато вноските по ал. 2 не бъдат направени в пълен размер в определения срок, комисията може да изиска плащане от което и да е от предприятията, чиито представители са били членове на управителните или контролните органи на сдружението.
(4) В случай че е изчерпана възможността по ал. 3, но има непогасена част от санкцията, комисията може да изиска плащане от който и да е от членовете на сдружението, осъществявали дейност на пазара, на който е извършено нарушението.
(5) Имуществената отговорност на всеки член на сдружението не може да надвишава 10 на сто от общия му оборот за предходната финансова година.
(6) Плащане по ал. 4 не се изисква от предприятия, които докажат, че не са приложили решението на сдружението и активно са се разграничили от него, преди да е започнало производството пред комисията.“
§ 65. Създава се чл. 103а:
„Съдействие за изпълнение на решения за налагане на санкции или периодични имуществени санкции
Чл. 103а. (1) Комисията си сътрудничи с другите национални органи по конкуренция във връзка със събиране на имуществени санкции или периодични имуществени санкции по влезли в сила решения, като по искане:
1. получава и оказва съдействие, когато запитващият орган е установил, че предприятието или сдружението на предприятия, на което е наложена санкцията, не разполага с достатъчно активи в държавата членка на запитващия орган;
2. може да получава и оказва съдействие в случаите, които не попадат в обхвата на т. 1, включително когато предприятието или сдружението на предприятия, на което е наложена санкцията, не е установено в държавата членка на запитващия орган; в тези случаи не е необходимо запитващият орган да представя информация, показваща усилията му да осигури изпълнение на решението на своя територия.
(2) Законосъобразността на решение, което трябва да бъде изпълнено, и на единния документ, позволяващ изпълнение в държавата членка на запитания орган, се обжалва пред компетентните органи на държавата членка на запитващия орган съгласно правото на тази държава членка.
(3) Мерките за изпълнение, предприети в държавата членка на запитания орган, се обжалват пред компетентните органи на държавата членка на запитания орган съгласно правото на тази държава членка.
(4) По отношение на давностните срокове за изпълнението на решенията за налагане на санкции или на периодични имуществени санкции се прилага националното право на държавата членка на запитващия орган.“
§ 66. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 след думите „държавите – членки на Европейския съюз“ се добавя „с националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633, с компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394“;
б) в т. 10, буква „б“ след думите „Европейската комисия“ се добавя „както и информацията, разменена между комисията и националните правоприлагащи органи по Директива (ЕС) 2019/633 и Европейската комисия и между комисията и компетентните национални органи по Регламент (ЕС) 2017/2394 и Европейската комисия“;
в) в т. 16 след думата „пазар“ се добавя „както и всички случаи на картел“;
г) създават се т. 44 – 59:
„44. „Производство по правоприлагане“ е производство пред орган по конкуренция за прилагането на чл. 101 или 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз до приключване на това производство от посочения орган по конкуренция с решение, с което се установяват нарушения по този закон, както и по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз; налагат се предвидените от закона санкции; постановява се прекратяване на нарушенията, включително като се налагат подходящи поведенчески и/или структурни мерки за възстановяване на конкуренцията; установява се, че няма основание за предприемане на действия за извършено нарушение по чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз; налагат се временни мерки в предвидените в закона случаи; одобрява се поемането на задължения от предприятия, в случай че е взето от национален орган по конкуренция, или с решение съгласно чл. 7, 9 или 10 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в случай че е взето от Европейската комисия, или докато органът по конкуренция не заключи, че няма основания за по-нататъшни действия от негова страна.
45. „Таен картел“ е картел, чието съществуване е частично или напълно прикрито.
46. „Освобождаване от санкции“ е освобождаване от санкции, които иначе биха били наложени на предприятие за неговото участие в таен картел, с цел да се възнагради сътрудничеството му с орган по конкуренция в рамките на програма за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер.
47. „Намаляване на санкции“ е намаляване на размера на санкцията, която иначе би била наложена на предприятие за участието му в таен картел, с цел да се възнагради сътрудничеството му с орган по конкуренция в рамките на програма за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер.
48. „Освобождаване от санкции или намаляване на техния размер“ е както освобождаване от санкции, така и намаляване на техния размер.
49. „Заявител“ е предприятие, което подава искане за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер в рамките на програма за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер.
50. „Запитващ орган“ е национален орган по конкуренция, който подава искане за оказване на взаимно съдействие по чл. 54, 54а, 93, 93а и 103а.
51. „Запитан орган“ е национален орган по конкуренция, който получава искане за оказване на взаимно съдействие, а в случай на искане за съдействие по чл. 54, 54а, 93, 93а и 103а е компетентният публичен орган, който носи основната отговорност за прилагането на подобни решения съгласно национални законови и подзаконови разпоредби и административни практики.
52. „Икономическо правоприемство“ е налице, когато независимо дали предприятието нарушител съществува, или е заличено преди постановяването на окончателно решение за налагане на имуществени санкции, дейността, с която е извършено нарушението, е прехвърлена или се извършва от друг оператор при обстоятелства, които попадат извън обичайните пазарни условия и които могат да бъдат обяснени единствено с опит да бъде избегната отговорност за извършените нарушения. При всички случаи налице е икономическо правоприемство, когато предприятие, с което извършителят на нарушението се намира под общ контрол, поеме дейността, с която е извършено нарушението.
53. „Селскостопански и хранителни продукти“ са продуктите, изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, и продукти, неизброени в това приложение, но получени от преработката на продуктите, изброени в приложението, за употреба като храни.
54. „Нетрайни селскостопански и хранителни продукти“ са селскостопански и хранителни продукти, които поради своето естество или поради етапа на преработка, на който се намират, е вероятно да станат негодни за продажба в рамките на 30 дни след прибирането на реколтата, производството или преработката.
55. „Купувач на селскостопански и хранителни продукти“ е всяко физическо или юридическо лице независимо от неговото място на установяване или всеки публичен орган, които купуват селскостопански и хранителни продукти, включително група от такива физически и юридически лица.
56. „Доставчик на селскостопански и хранителни продукти“ е всеки селскостопански производител или всяко физическо или юридическо лице, независимо от мястото им на установяване, които продават селскостопански и хранителни продукти. Понятието „доставчик“ може да включва група от такива селскостопански производители или група от такива физически и юридически лица, като организации на производителите, организации на доставчици и сдружения на такива организации.
57. „Публичен орган“ са националните, регионалните или местните органи, публичноправните организации или сдружения от един или няколко такива органи или от една или няколко такива публичноправни организации.
58. „Нарушения, които попадат в обхвата на Регламент 2017/2394“ са:
а) нарушение в рамките на Европейския съюз e всяко действие или бездействие, съставляващо заблуждаваща или забранена сравнителна реклама, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава членка, различна от държавата членка, в която:
аа) е започнало или е извършено действието или бездействието;
бб) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която
вв) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието;
б) широко разпространено нарушение e всяко действие или бездействие, съставляващо заблуждаваща реклама или забранена сравнителна реклама, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите, пребиваващи в поне две държави членки, различни от държавата членка, в която:
аа) е започнало или е извършено действието или бездействието;
бб) е установен търговецът, отговорен за действието или бездействието, или в която
вв) се намират доказателства или активи на търговеца, които са свързани с действието или бездействието, съставляващо заблуждаваща реклама или забранена сравнителна реклама, или всяко действие или бездействие, съставляващо заблуждаваща реклама или забранена сравнителна реклама, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите и притежава общи характеристики, включително еднакви незаконни практики, нарушаване на еднакви интереси, и което едновременно е извършено от същия търговец в поне три държави членки;
в) широко разпространено нарушение със съюзно измерение е широко разпространено нарушение, което е увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на Европейския съюз.
59. „Европейската мрежа по конкуренция“ е мрежа от публични органи, образувана от националните органи по конкуренция и Европейската комисия с цел да предостави форум за обсъждане и сътрудничество по отношение на прилагането и привеждането в изпълнение на чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“
2. Параграф 2 се изменя така:
„§ 2. Този закон въвежда:
1. Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама.
2. Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (OB, L 349/1 от 5 декември 2014 г.).
3. Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (OB, L 11/3 от 14 януари 2019 г.).
4. Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (OB, L 111/59 от 25 април 2019 г.).“
3. Създава се § 4:
„§ 4. Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 345/1 от 27 декември 2017 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 67. След влизането в сила на този закон действащите председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията довършват мандата си в срока по чл. 4, ал. 1.
§ 68. Договорите за доставка, сключени преди 1 ноември 2021 г., се привеждат в съответствие с глава седма „б“ в 12-месечен срок от влизането в сила на закона.
§ 69. (1) Започнатите и недовършени до влизането в сила на този закон производства по глава седма „а“ се довършват по досегашния ред.
(2) Молби и искания, постъпили по отменения чл. 37а, по които не е образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията, се разглеждат по досегашния ред.
§ 70. В срок три месеца от влизането в сила на закона комисията приема изменения и допълнения в актовете, предвидени в него.
§ 71. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон по предложение на Комисията за защита на конкуренцията Министерският съвет одобрява тарифа за таксите, които се събират за производства пред комисията по чл. 69 от закона. До одобряване на тарифата по изречение първо се прилага Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, одобрена с Постановление № 180 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г.; изм., бр. 93 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2014 г.; Решение № 7842 на Върховния административен съд от 2015 г. – бр. 21 от 2016 г.; изм., бр. 70 от 2018 г.).
(2) До одобряване на тарифата по ал. 1 за производства по глава седма „б“ пред Комисията за защита на конкуренцията се събират такси в размера за производство по глава седма.
§ 72. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 19, който влиза в сила на 1 ноември 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 февруари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
931