Народно събрание
брой: 16, от дата 23.2.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.19


Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

 

УКАЗ № 59
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от 44-то Народно събрание на 10 февруари 2021 г.
Издаден в София на 18 февруари 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 от 2016 г., бр. 58 и 96 от 2017 г., бр. 56 от 2018 г., бр. 1 и 62 от 2019 г. и бр. 60 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1139“ се добавя „както и по регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него“, а думата „неговото“ се заменя с „тяхното“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е компетентният орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ, L 122/18 от 24 април 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 376/2014“.“
§ 2. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 6 думите „норми, правила и процедури“ се заменят с „норми и правила“.
3. В т. 7 думите „разрешения и лицензи по този закон“ се заменят с „разрешения, сертификати, лицензи и разглеждане на декларации“.
4. Създават се т. 18 и 19:
„18. определя с наредба условията и реда за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване;
19. съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ определя с наредба условията и реда за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства.“
§ 3. В чл. 16б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „и летателните площадки“ се заличават;
б) създава се т. 2а:
„2а. организира и координира използването на въздушното пространство за нуждите на гражданското въздухоплаване;“
в) създава се т. 7а:
„7а. създава правила за независимо събиране, оценяване, обработване, анализиране и съхраняване на сведения за събития в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014;“
г) създава се т. 18:
„18. създава и поддържа електронна система за:
а) регистрация на операторите на безпилотни летателни системи;
б) електронно подаване на документи, свързани с дейността на операторите на безпилотните летателни системи;
в) свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващи пилоти;
г) географски зони с оперативни условия за безпилотни летателни системи.“
2. В ал. 3, т. 7 след думата „удостоверения“ се поставя запетая и се добавя „сертификати“.
3. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изпълнява функциите на Национален орган за управление на честотите за гражданско въздухоплаване по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 2019 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията (ОВ, L 28/1 от 31 януари 2019 г.).
(9) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изпълнява функциите на компетентен орган по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 г. относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (ОВ, L 152/45 от 11 юни 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947“.“
§ 4. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 8 думите „Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационно обслужване и мрежовите функции (ОВ, L 128/1 от 9 май 2013 г.)“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317 на Комисията от 11 февруари 2019 г. за определяне на схема за ефективност и за таксуване в Единното европейско небе и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013 (ОВ, L 56/1 от 25 февруари 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317“.
2. В ал. 9 думите „Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (ОВ, L 128/31 от 9 май 2013 г.)“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317“.
§ 5. В чл. 16г, ал. 2, т. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди буква „а“ думите „на персонала“ се заличават.
2. В буква „а“ пред думите „летищния оператор“ се добавя „персонала на“ и след думата „извършва“ се добавя „проверка и“.
3. В буква „б“ пред думата „оператора“ се добавя „персонала на“, след думата „обслужване“ се добавя „и на регулирания агент“ и след думата „извършва“ се добавя „проверка и“.
4. Създават се букви „в“ и „г“:
„в) инструктори по авиационна сигурност;
г) лица, извършващи вътрешен контрол на качеството по сигурността в гражданското въздухоплаване.“
§ 6. В чл. 16д, ал. 6 накрая се добавя „като при определяне на размера й се прилага решението на летищния оператор по чл. 122к“.
§ 7. В чл. 16е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 изречение първо се изменя така: „Заявленията за издаване на лицензи, разрешения, свидетелства, удостоверения, одобрения, сертификати, декларации или други документи се подават в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и се разглеждат в срок до 30 дни.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ може да оправомощи длъжностни лица за издаването или отнемането на разрешения, свидетелства, удостоверения, одобрения, сертификати, декларации или други документи.“
§ 8. В чл. 16ж, ал. 2, т. 1 думите „докладване на“ се заменят с „уведомяване за“.
§ 9. В чл. 16к, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. операторите по наземно обслужване, пълноправните контрольори (регулирани агенти) и познатите изпращачи;“.
§ 10. В чл. 16о се създават ал. 4 – 6:
„(4) Право на достъп без придружители до преминали контрол за сигурност въздушни товари и поща, материали на въздушния превозвач, стоки, предназначени за полета, и стоки, предназначени за летищата, имат лица, които са преминали успешна цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.
(5) Обучения по авиационна сигурност извършват лица, които са преминали успешна задълбочена цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.
(6) На лицата по чл. 16г, ал. 2, т. 9, буква „г“ се издават сертификати от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ след премината успешна задълбочена цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване.“
§ 11. В глава първа „а“ се създават чл. 16с и 16т:
„Чл. 16с. Познатият изпращач разработва, прилага и поддържа програма за сигурност, одобрена от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
Чл. 16т. Ръководителите по сигурността се назначават, след като:
1. са преминали успешно цялостна проверка, извършена от Държавна агенция „Национална сигурност“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване;
2. достъпът до зоните за сигурност на гражданските летища на ръководителите по сигурността, осъществяващи служебните си задължения на летището, е съгласуван с Главна дирекция „Гранична полиция“ по критерии, определени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване;
3. са одобрени от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по критериите, определени в Националната програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.“
§ 12. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Безпилотните въздухоплавателни средства се експлоатират:
1. след регистрация на оператора на безпилотна летателна система, когато той подлежи на регистрация, съгласно чл. 14, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947;
2. след регистрация на безпилотната летателна система, когато тя подлежи на сертифициране, при условията и по реда на наредбата по чл. 16а, т. 19;
3. при наличие на валидна застраховка на отговорността към трети лица, освен ако безпилотната летателна система е с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг и с нея се извършват само полети за спортни или развлекателни цели.
(2) Операторът е длъжен да експлоатира безпилотната летателна система в съответствие с приложимите нормативни изисквания, с процедурите в документацията му, както и в съответствие с предоставените му права, при условията и по реда на наредбата по чл. 16а, т. 19.“
§ 13. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ издава свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на чужденци – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз, със статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България. Пребиваването се удостоверява с документи, издадени при условията и по реда на Закона за чужденците в Република България.“
§ 14. В чл. 29, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Чуждестранно въздухоплавателно“ се заменят с „Въздухоплавателно“.
§ 15. В чл. 29а, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „чуждестранно“ се заличава.
§ 16. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „свидетелство за правоспособност“ се добавя „или атестация“.
2. В ал. 3 след думите „свидетелства за правоспособност“ се добавя „и атестации“.
§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „съобщенията“ се добавя „издава наредби, с които“.
2. В т. 1 думата „откриване“ се заменя с „издаване на свидетелства на организации за обучение и“.
3. В т. 2 след думата „центрове“ се поставя запетая и се добавя „в организации за обучение“.
4. В т. 5 след думите „членовете на екипажа“ се добавя „и атестации на кабинен екипаж“.
5. В т. 6 след думите „членовете на екипажа“ се добавя „и на атестации на кабинен екипаж“.
6. Създават се т. 7 – 11:
„7. условията и реда за издаване на сертификат на одобрена организация за обучение;
8. условията и реда за издаване на сертификат на организация за обучение на кабинен екипаж;
9. изискванията, на които да отговарят авиомедицинските центрове и авиомедицинските експерти (АМЕ);
10. условията и реда за одобряване на организациите за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване;
11. изискванията, на които да отговарят декларираните организации за обучение.“
§ 18. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на екипажа на гражданско въздухоплавателно средство, регистрирано в Република България, трябва да притежават:
1. свидетелства за правоспособност, издадени или признати за валидни от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – за членовете на полетния екипаж;
2. атестации, издадени или признати за валидни от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – за членовете на кабинния екипаж.“
§ 19. В чл. 37 ал. 4 се изменя така:
„(4) Условията и редът за удостоверяването на медицинската годност на любители пилоти на свръхлеки въздухоплавателни средства от общопрактикуващ лекар се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 20. В чл. 39, ал. 2 думите „към ръководството за летателна експлоатация за типа въздухоплавателно средство“ се заменят с „одобрен от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
§ 21. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и летателни площадки“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. международни летища за обслужване на авиация с общо предназначение;
3. летища за обслужване на авиация с общо предназначение срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане;“
б) създава се т. 4:
„4. летища за обслужване на полети, различни от търговски въздушен превоз, с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг срещу заплащане или без заплащане, както и за технологични нужди на собственика без заплащане; ограничението за максимална излетна маса не се отнася за вертолети.“
3. В ал. 4 думите „както и онези от тях, които обслужват международни превози“ се заличават.
4. Алинея 7 се отменя.
§ 22. В чл. 43а ал. 5 се отменя.
§ 23. Създава се чл. 43з:
„Чл. 43з. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредба определя видовете обслужване на въздушното движение, включително летищно полетно информационно обслужване.“
§ 24. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ удостоверява експлоатационната годност на гражданските летища и съоръженията за навигация.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Условията и редът за удостоверяване годността на летищата, системите и съоръженията за навигация, както и изискванията към тези обекти, се определят с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 25. В чл. 45 думите „и летателни площадки“ се заличават.
§ 26. В чл. 48д, ал. 1 думите „и 2“ се заличават.
§ 27. В чл. 51 ал. 3 се отменя.
§ 28. В чл. 53, ал. 2 се създават т. 1а, 1б и 1в:
„1а. управление на въздушното движение на контролирани летища;
1б. проектиране на структури на въздушно пространство;
1в. разработване на процедури за полети;“.
§ 29. В чл. 53в, ал. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 3а:
„3а. приема бизнес плана на предприятието в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 (ОВ, L 62/1 от 8 март 2017 г.), който съдържа и ключовите области на дейността, показатели и цели за ефективност и тяхното изпълнение, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317; частта от бизнес плана на предприятието, отнасяща се за ефективността, трябва да съответства на поставените цели и задачи в Плана за ефективност, разработван от Националния надзорен орган по чл. 16в;“.
2. В т. 4 думите „международните изисквания“ се заменят с „изискванията по т. 3а“.
§ 30. В чл. 55 думите „само с разрешение от“ се заменят с „в контролираното въздушно пространство само с разрешение на органите за контрол на въздушното движение в“.
§ 31. В чл. 56 след думите „указания на“ се добавя „органите за контрол на въздушното движение в“.
§ 32. В чл. 57 в изречение първо след думите „указанията на“ се добавя „органите за контрол на въздушното движение в“, а в изречение второ след думата „незабавно“ се добавя „органите за контрол на въздушното движение в“.
§ 33. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въздухоплавателно средство, което е навлязло без разрешение във въздушното пространство на Република България или е без държавен регистрационен отличителен знак, или не се подчини на указанията на органите, които ръководят и контролират полетите, или има достатъчно основания да се предполага, че то ще се използва за цели, несъвместими с целите на гражданското въздухоплаване, се счита за нарушител и се принуждава да кацне.“
2. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 34. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) На оператори, експлоатиращи въздухоплавателни средства, попадащи в Приложение № 1 към Регламент (ЕС) № 2018/1139, се издава национално свидетелство за авиационен оператор при условията и по реда на наредбата по ал. 9.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 35. В чл. 64б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Полетите със специално предназначение се осъществяват от Държавен авиационен оператор – юридическо лице, ръководено от генерален директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за Държавния авиационен оператор.“
2. В ал. 3 думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Държавният авиационен оператор“.
3. В ал. 4 думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Държавният авиационен оператор“.
4. В ал. 5 думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Държавният авиационен оператор“.
5. В ал. 6 думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Държавния авиационен оператор“.
6. В ал. 8 навсякъде думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Държавния авиационен оператор“.
§ 36. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „и летателни площадки“ се заличават;
б) точка 8 се изменя така:
„8. издаване на свидетелства на авиационни учебни центрове, сертификати на одобрени организации за обучение, сертификати на одобрена организация за оценяване на езикова компетентност за нуждите на гражданското въздухоплаване, както и разглеждане на декларации по Регламент (ЕС) 2018/1119 на Комисията от 31 юли 2018 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 по отношение на декларираните организации за обучение (ОВ, L 204/13 от 13 август 2018 г.) и Регламент (ЕС) 2018/1139;“
в) в т. 9 думите „издаване на национални свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции и разрешения за извършване на високорискови специализирани търговски операции“ се заменят с „издаване на свидетелства на авиационни оператори, разрешителни за високорискови търговски операции, национални свидетелства за авиационен оператор, списък на специалните одобрения“, а думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“;
г) точка 13 се отменя;
д) точки 21 и 22 се изменят така:
„21. потвърждаване, признаване или преиздаване на лицензи, свидетелства, атестации, сертификати, разрешения, декларации и удостоверения, включително издадени от трета държава;
22. извършване на проверки за съответствие, преиздаване, заверка или изменение на лицензи, удостоверения, свидетелства, сертификати, разрешения, одобрения или декларации;“
е) точка 27 се изменя така:
„27. издаване на удостоверение за авиомедицински центрове или АМЕ, одобрение на организация, провеждаща курсове по авиационна медицина, преглед на декларация на специалисти по трудова медицина;“
ж) създават се т. 28 – 32:
„28. провеждане на теоретични изпити на авиационния персонал и издаване на сертификати за успешно издържани теоретични изпити;
29. издаване и удължаване на срока на валидност на одобрението за ползване на тренажор или симулатор;
30. издаване на одобрения на пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, пълноправен доставчик на стоки за полета, както и определяне на въздушен превозвач като „въздушен превозвач на товари или поща, осъществяващ превоз от летище в трета държава до територията на Европейския съюз“;
31. одобряване на програми за сигурност на оператори и лица, задължени да разработват, прилагат и поддържат програма за сигурност;
32. регистрация на оператор на безпилотна летателна система съгласно чл. 14, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, издаване на удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система („LUC“), разрешение за експлоатация в специфична категория; разрешение за експлоатация на безпилотна летателна система в клубове и сдружения за авиомоделизъм, както и разглеждане на декларации, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 16а, т. 19.“
2. Създава се ал. 9:
„(9) Летищните такси по ал. 1 и лихвите върху тях, определени по реда на наредбата по чл. 122, ал. 1, са публични държавни вземания, когато се събират в случаите по ал. 5, т. 1 или когато се събират на гражданско летище за обществено ползване – държавна собственост, което се ползва от летищен оператор – търговско дружество, в което държавата е едноличен собственик на капитала.“
§ 37. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и на министъра на финансите“ се заличават.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 38. В чл. 122к, ал. 1 след думата „публично“ се добавя „на интернет страницата си, както и“.
§ 39. В чл. 122р се създава ал. 6:
„(6) Решението по ал. 1, влязлото в сила решение на летищния оператор по чл. 122к, ал. 1 и решението по чл.122л, ал. 2 се публикуват на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.“
§ 40. Член 135 се изменя така:
„Чл. 135. (1) Правото на иск срещу превозвача по международните и вътрешните превозни договори се погасява в едногодишен срок, считано от деня на пристигането на въздухоплавателното средство в местоназначението, от деня, в който въздухоплавателното средство е трябвало да пристигне, или от деня на прекратяване на превоза.
(2) Пълномощниците, които не са адвокати на лицата, притежаващи права, произтичащи от Регламент (ЕО) № 261/2004, представят пред превозвача или пред Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ пълномощни с нотариална заверка на подписите.
(3) Правото на предявяване на претенция за получаване на обезщетение от пълномощници на лицата, притежаващи права, произтичащи от Регламент (ЕО) № 261/2004, се доказва пред превозвача и/или пред Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ с оригинал на пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.“
§ 41. В чл. 141а, ал. 2 думите „Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (OB, L 128/1 от 9 май 2013 г.)“ се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/317“.
§ 42. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „алкохол или друго упойващо“ се заменят с „психоактивно“;
б) в т. 5 думите „алкохол или друго упойващо“ се заменят с „психоактивно“;
в) точка 20 се изменя така:
„20. допусне да се извърши или извърши полет с безпилотно управляемо въздухоплавателно средство във въздушното пространство на страната без съответното разрешение, когато се изисква такова, и/или в нарушение на приложимите нормативни изисквания, процедурите в документацията му.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „(регулиран агент)“ се поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
б) в т. 3 след думите „(регулиран агент)“ се поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
в) в т. 4 след думите „(регулиран агент)“ се поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
г) в т. 7 след думите „(регулиран агент)“ се поставя запетая и се добавя „познат изпращач“;
д) създават се т. 14 – 17:
„14. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който наеме или възложи на национално или местно равнище на лице да изпълнява функциите на ръководител по сигурността, в нарушение на изискванията на чл. 16т;
15. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне физически лица да извършват или да отговарят за извършването на проверки, контрол на достъпа или друг вид контрол за сигурност, преди да са преминали успешно цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност“;
16. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне лице, което не е преминало успешно цялостна проверка, без придружител, до въздушни товари и поща, до поща и материали на въздушния превозвач, до стоки, предназначени за полета, и стоки, предназначени за летищата, спрямо които е приложен изискваният контрол за сигурност;
17. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, пълноправен контрольор (регулиран агент), познат изпращач, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който допусне лице, което не е одобрено от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или не притежава сертификат за компетентност, да извърши обучение по авиационна сигурност.“
3. В ал. 6, т. 10 думите „6-седмичен срок“ се заменят със „срок до два месеца“.
§ 43. В чл. 143а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наказва се с глоба от 3000 до 10 000 лв. или се налага имуществена санкция от 3000 до 30 000 лв. на лице по чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139, което не изпълни или не изпълни в срок задълженията си по този регламент и по делегираните регламенти и регламентите за изпълнение, приети въз основа на него.“
§ 44. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „или летателна площадка“ се заличават, а думите „преди те да са регистрирани“ се заменят с „преди то да е регистрирано“.
2. В т. 15 думата „умишлено“ се заличава.
§ 45. В § 3 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се отменя.
2. Създава се т. 14а:
„14а. „Полети на авиацията с общо предназначение“ са полети за специализирани операции (aerial work – AW) или полети, различни от търговски въздушни превози (commercial air transport – CAT).“
3. Създават се т. 75 – 90:
„75. „Познат изпращач“ е лице, което предоставя товар или поща за своя сметка и чиито процедури отговарят на общите правила и стандарти за сигурност, които са достатъчни за допускане на товара или пощата за пренасяне от всякакво въздухоплавателно средство.
76. „Пълноправен доставчик на стоки за полета“ е лице, чиито процедури съответстват на общи правила и стандарти за сигурност, достатъчни за извършването на доставки на стоки, предназначени за полета, директно на борда на въздухоплавателно средство.
77. „Летищно полетно-информационно обслужване“ е полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване на летищното движение на дадено летище.
78. „Командир“ е летец-пилот, притежаващ подготовка за длъжността, назначен за командващ и отговарящ за безопасното провеждане на полета за целите на операциите на търговския въздушен транспорт.
79. „Авиомедицински експерт (АМЕ)“ е лекар, притежаващ необходимата квалификация за упражняване на медицинска професия и завършено специализирано обучение по авиационна медицина, упълномощен от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ да извършва медицински прегледи на пилоти, кабинен екипаж и ръководител полети (АТСО) на територията на страната, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 311/1 от 25 ноември 2011 г.) съгласно Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (ОВ, L 63/1 от 6 март 2015 г.).
80. „Цялостна проверка“ е проверка на самоличността и миналото на дадено лице, включително съдебното му досие, като част от преценката дали лицето следва да получи достъп без охрана до обезопасени зони с ограничен достъп.
81. „Психоактивно вещество“ е алкохол, опиоиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, като се изключват кофеинът и тютюнът.
82. „Перон“ е определена зона, в която се разполагат въздухоплавателни средства с цел качване или слизане на пътници, товарене или разтоварване на пощенски пратки или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване.
83. „Контролирано летище“ е летище, на което се осигурява обслужване по контрол на летищното движение, независимо дали е налице или не контролирана зона.
84. „Ръководител по сигурността“ е лице, на което е възложено и е отговорно програмата за сигурност на оператора или образуванието, на национално или местно равнище и нейното прилагане да са съобразени с приложимите изисквания за сигурност в гражданското въздухоплаване.
85. „Търговски въздушен превоз“ е полет на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение.
86. „Търговска операция“ е операция, извършвана срещу възнаграждение и/или за сметка на отсрещната страна.
87. „Международно летище“ е летище, предназначено за влизане и заминаване на международен въздушен трафик и където се извършват митнически, здравни, ветеринарни, фитосанитарни и други процедури.
88. „Безпилотна летателна система (БЛС)“ е безпилотно въздухоплавателно средство и оборудването за неговото дистанционно управление.
89. „Оператор на безпилотна летателна система („оператор на БЛС“)“ е всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или е регистрирано да експлоатира една или повече БЛС.
90. „Дистанционно управляващ пилот“ (remote pilot) е физическо лице, отговарящо за безопасното провеждане на полета на безпилотно въздухоплавателно средство, като управлява неговите полетни показатели ръчно или, когато безпилотното въздухоплавателно средство лети в автоматичен режим – като следи неговия курс и по всяко време е в състояние да се намеси и да промени курса.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 46. (1) Авиационният оператор – Авиоотряд 28, се преименува на Държавен авиационен оператор.
(2) Дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на авиационния оператор – Авиоотряд 28, преминават към Държавния авиационен оператор. Неприключилите към датата на влизане в сила на този закон съдебни производства се продължават от Държавния авиационен оператор до тяхното приключване във всички инстанции.
(3) Трудовите правоотношения на ръководителите и служителите в авиационния оператор – Авиоотряд 28, се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Държавният авиационен оператор встъпва в правата и задълженията на авиационен оператор – Авиоотряд 28, по сключените от него договори, включително по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз.
(5) Генералният директор на авиационен оператор – Авиоотряд 28, продължава да упражнява правомощията си като генерален директор на Държавния авиационен оператор от датата на влизането в сила на този закон.
§ 47. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на летателните площадки подават заявление в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за класифициране на летището в съответствие с чл. 43, ал. 2.
§ 48. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82 и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от 2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от 2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 55 и 99 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 104 от 2020 г.) в § 2, изречение първо от преходните разпоредби след думите „събирани по“ се добавя „чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване“ и се поставя запетая.
§ 49. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г. и бр. 38, 69 и 109 от 2020 г.) в чл. 57а, ал. 1 думите „Авиоотряд 28“ се заменят с „Държавния авиационен оператор“.
§ 50. Разпоредбите на § 3, т. 1, буква „а“, § 21, 24, 25, 26, § 36, т. 1, букви „а“ и „г“, § 44, § 45, т. 1 и 2 влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 февруари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
901