Народно събрание
брой: 15, от дата 19.2.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

 

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 10 февруари 2021 г.
Издаден в София на 15 февруари 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42 и 77 от 2018 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 94 от 2019 г. и бр. 44 и 98 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 133 ал. 6 се изменя така:
„(6) Когато компетентният съд не може да разгледа административно дело, то се изпраща в равен по степен съседен съд, като:
1. ако компетентен е районен съд, делото се изпраща от съответния административен съд;
2. ако компетентен е административен съд, делото се изпраща от Върховния административен съд.“
§ 2. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Спорове за подсъдност между районни съдилища, разглеждащи административно дело, се разрешават от общия им по-горен по степен административен съд. Ако те принадлежат към районите на различни по-горни административни съдилища, спорът се разрешава от онзи по-горен административен съд, в чийто район се намира съдът, който последен е приел или отказал да разгледа делото.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея думите „ал. 3, съответно по ал. 4“ се заменят с „ал. 3, 4 или 5“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7, като в нея думите „ал. 3 или 4“ се заменят с „ал. 3, 4 или 5“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 3. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато връчването се извършва по електронен път, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в деня на изтеглянето му от адресата. В случай че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен срок от неговото изпращане, то се смята за връчено в първия ден след изтичането на срока за изтегляне.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 4. Създава се чл. 142б:
„Извършване на процесуални действия
Чл. 142б. (1) Съдът следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия. Той указва на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, като определя срок за поправката. Поправеното процесуално действие се смята за редовно от момента на извършването му.
(2) В съдебно заседание страните извършват процесуални действия устно, а в останалите случаи – в писмена форма.
(3) Процесуално действие, отправено чрез нецензурни думи, обиди или заплахи, се смята за неизвършено.“
§ 5. В чл. 143 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, ответникът има право на разноски, освен ако с поведението си е дал повод за завеждане на делото, включително юрисконсултско възнаграждение, определено съгласно чл. 37 от Закона за правната помощ.
(4) Когато съдът отхвърли оспорването или прекрати производството, право на разноски имат и заинтересованите страни, за които актът е благоприятен.“
§ 6. Създава се чл. 143а:
„Глоба за нарушения при разглеждането на дело
Чл. 143а. Заседанието се ръководи от председателя на състава, който може да налага глоби за:
1. нарушение на реда в съдебно заседание;
2. неизпълнение на разпорежданията на съда;
3. използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в съдебното производство.“
§ 7. В чл. 150 се създава ал. 3:
„(3) Жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.“
§ 8. В чл. 158, ал. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „и 3“.
§ 9. В чл. 168 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 10. В чл. 212 се създава ал. 3:
„(3) Жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.“
§ 11. Член 213а се изменя така:
„Проверка за редовност и допустимост на касационната жалба или протест
Чл. 213а. (1) Съдията-докладчик в първоинстанционния съд извършва проверка на редовността на касационната жалба или протеста и ако не отговарят на изискванията на чл. 212 и 213, с разпореждане ги оставя без движение и изпраща съобщение на оспорващия да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Когато нередовностите не се отстранят в срок, първоинстанционният съд връща жалбата или протеста.
(2) Касационната жалба или протест се оставят без разглеждане от първоинстанционния съд на основанията по чл. 215.
(3) Първоинстанционният съд се произнася по исканията за възстановяване на срока за касационно оспорване, за освобождаване от държавна такса, както и по направените преди изпращане на делото искания за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ и искания по чл. 166 и 167.
(4) Ако касационната жалба или протестът са редовни и не са налице основанията по ал. 2, съдът изпраща препис заедно с приложенията на другите страни, които в 14-дневен срок от получаването им могат да подадат отговор. Отговорът не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи.
(5) След подаването на отговора или след изтичането на срока по ал. 4 делото се изпраща на касационния съд.
(6) Председателят на касационния съд или неговите заместници, съответно председателят на отделението осъществяват контрол върху извършената от първоинстанционния съд проверка на редовността и допустимостта на касационната жалба или протест, като:
1. ако бъде установено неизпълнение на задълженията по ал. 1, оставят без движение касационната жалба или протест или изпращат делото на първоинстанционния съд с конкретни указания;
2. ако не са изпълнени в срок дадени указания за отстраняване на нередовности или бъде установено някое от основанията по чл. 215, касационната жалба или протестът се оставят без разглеждане с разпореждане и производството по делото се прекратява; същите правомощия има и съдът при образувано касационно производство.
(7) Актовете по ал. 1, изречение второ, ал. 2 и ал. 6, т. 2 и актовете, с които се отказва освобождаване от държавна такса, могат да се обжалват с частна жалба, като държавна такса не се дължи. Препис от частната жалба не се представя, ако съдебният акт е постановен преди връчването на препис от касационното оспорване. Определението на съда по жалбата е окончателно.
(8) Когато с касационната жалба или протест се оспорва решение на тричленен състав на Върховния административен съд, правомощията по ал. 1, 2 и 4 се упражняват от председателя на съответното отделение.
(9) В случаите по ал. 6, т. 2 и ал. 7 може да се присъждат разноски с разпореждането или определението, ако са поискани и са представени доказателства за заплащането им.“
§ 12. Член 213б се отменя.
§ 13. В чл. 227а, ал. 2 навсякъде думите „или лицата по чл. 213б, ал. 2“ се заличават.
§ 14. В чл. 229, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „с изключение на определенията по чл. 213а, ал. 7“.
§ 15. В чл. 231 думите „213б“ се заменят с „213а“.
§ 16. В чл. 242, ал. 1 накрая думите „213б“ се заменят с „213а“.
§ 17. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 9, 10 и 11:
„9. „Нецензурни думи“ са неприлични и непристойни думи, използвани от страна или неин представител в съдебното производство.
10. „Обиди“ са думи или поведение, оскърбяващи или засягащи достойнството и името на съдии или участници в съдебното производство.
11. „Заплахи“ са закани чрез думи и поведение, които внушават страх за съдии, администрацията и участниците в съдебното производство, с цел да се възпрепятства тяхната работа.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. Постъпилите във Върховния административен съд жалби до влизането в сила на този закон се разглеждат по досегашния ред.
§ 19. В Гражданския процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г. и бр. 9 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 431, ал. 4 в изречение първо накрая се добавя „както и когато информацията е получена по реда на Закона за електронното управление“.
2. В чл. 501а ал. 1 се изменя така:
„(1) Движима и недвижима вещ, налични ценни книжа, обособена част oт предприятие, както и правата върху обекти на индустриалната собственост, върху които е насочено изпълнението, могат да бъдат продавани по правилата на електронен публичен търг.“
3. В чл. 501е:
а) в ал. 2 в изречение първо накрая се добавя „но не повече от 48 часа“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) В първия работен ден след края на наддаването съдебният изпълнител проверява всички обстоятелства по търга и съставя протокол с всички данни относно заявките за участие, оторизирани и неоторизирани наддавачи с причината за това, подадените наддавателни предложения, наличието на технически неизправности по време на наддаването, като обявява за купувач наддавача, който е предложил най-висока цена. С подписването на протокола от съдебния изпълнител електронният търг се смята за приключил. Протоколът се обявява незабавно на наддавачите в единната онлайн платформа.“;
в) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7;
г) създава се ал. 8:
„(8) Последващ електронен търг се провежда при условията на чл. 494 по писмено искане на страна в изпълнителното производство.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 февруари 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
900