Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН    София
брой: 12, от дата 12.2.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.240


поправка в обнародвания конкурс за доцент (ДВ, бр. 10 от 2021 г., стр. 199, обявление № 637)

 

Поправка. Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, прави следната поправка в обнародвания конкурс за доцент (ДВ, бр. 10 от 2021 г., стр. 199, обявление № 637): думите „секция „Експериментална морфология“ да се четат „секция „Експериментална паразитология“.
818