Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 11, от дата 9.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.88


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г., бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г. и бр. 18 и 77 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 26 се създава нова ал. 3:
„(3) Животните, заявени по схемите по чл. 18, т. 1 – 8, следва да са навършили необходимата минимална възраст към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.“
§ 2. В чл. 27а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“ и накрая се добавя „а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;“.
2. В т. 7 след думата „стопани“ думите „за изхранване на животните“ се заличават.
§ 3. В чл. 31, ал. 4 думата „площите“ се заличава.
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 3“ и накрая се добавя „а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица – и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството“.
2. В ал. 6 след думата „периода“ се добавя „от 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението, а за схемата по чл. 30б – в периода“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Документите по ал. 1 следва да бъдат издадени в периода от 1 януари до 31 декември на годината на кандидатстване, а за схемата по чл. 30б – в периода от 1 февруари на годината на кандидатстване до 31 януари на следващата календарна година.“
4. В ал. 9 думите „31 декември“ се заменят с „30 ноември“.
§ 5. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, използва информацията за площите за биологично земеделие и в преход към биологично земеделие, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз на името на кандидата по схемата, като извършва служебна проверка.“
§ 6. В § 1, т. 13 на допълнителната разпоредба думите „за отглеждане на“ се заменят с „в които се отглеждат“.
Заключителна разпоредба
§ 7. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 7 и 42 от 2018 г., бр. 20 и 43 от 2019 г. и бр. 18, 38 и 51 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 думите „съгласно приложението“ се заменят с „който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ – РА)“.
2. В чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б“ накрая се добавя „съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗПЗП“.
3. В чл. 3а ал. 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите за подпомагане, които се регистрират в Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане (СРКЗПЗП) по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗПЗП за първа година, получават формуляри на заявлението за регистрация.“
4. В чл. 4:
а) в ал. 9 думите „Започването на“ се заличават, а думата „определят“ се заменя с „определя“;
б) в ал. 10 след думата „горите“ се добавя „(МЗХГ)“.
5. В чл. 5, ал. 2 думите „Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане и скобите след тях“ се заличават.
6. В чл. 7, ал. 6 думите „карта с местоположението на блоковете на земеделското стопанство и земеделските парцели и“ и „а ако земеделските парцели попадат в обхвата на Натура 2000 – и информация за наложени забрани за земеделска дейност на тези парцели, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000“ се заличават.
7. В чл. 8, ал. 3 думите „за животните“ и „вписани“ се заличават.
8. В чл. 9:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст думите „интернет страницата на ДФ „Земеделие“ се заменят със „Системата за електронни услуги (СЕУ)“;
бб) в т. 2 думата „регистриран“ се заменя с „очертан“;
б) в ал. 5 думите „електронната страница“ се заменят с „интернет страницата“ и цифрата „3“ се заменя с „5“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Информацията по чл. 4 се генерира като официална справка в СЕУ.“
9. В чл. 10:
а) в ал. 2 думите „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция“ и скобите след тях се заличават;
б) в ал. 4 след думата „площ“ се добавя „или въведени животни“;
в) в ал. 8 изречение второ се заличава.
10. В чл. 12, ал. 1, 3 и 4 съкращението „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“.
11. В чл. 13, ал. 1 след думата „подпомагане“ се добавя „или негов наследник“, съкращението „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“, а след думата „Кандидатът“ се добавя „негов наследник“.
12. В чл. 14:
а) в ал. 1 в основния текст след думата „схеми“ се добавя „или мерки“, а след думата „схема“ се добавя „или мярка“;
б) в ал. 2 и 3 навсякъде след думата „схеми“ се добавя „или мерки“;
в) в ал. 4 думите „Държавен фонд „Земеделие“ се заменят с „ДФЗ – РА“;
г) в ал. 6 в основния текст след думата „схеми“ се добавя „или мерки“;
д) в ал. 7 след думата „подпомагане“ се добавя „или на части от тях“;
е) в ал. 9 думите „могат да бъдат подавани“ се заменят със „се подават“.
13. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „РА може със заповед да разреши“ се заменят с „ДФЗ – РА, разрешава със заповед“, а думите „интегрираната система за администриране и контрол“ – с „ИСАК“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думата „само“ се заличава;
г) в ал. 4 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция“.
14. В чл. 17:
а) в ал. 1 думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „ДФЗ – РА“, а думите „електронната страница“ – с „интернет страницата“;
б) в ал. 3 и 4 навсякъде думите „Разплащателната агенция“ се заменят с „ДФЗ – РА“.
15. Приложението към наредбата се отменя.
Министър: Десислава Танева
661