Национална здравноосигурителна каса
брой: 11, от дата 9.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.91


Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 28 от 2019 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-24 от 14.02.2020 г. и Решение на УС на БФС от 19.02.2020 г., приемат следните изменения и допълнения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред):
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ се отменя.
2. Създава се ал. 3а:
„(3а) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен продукт на цена не по-висока от утвърдената му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.“
3. Създава се ал. 3б:
„(3б) В случаите на намаляване на утвърдената цена на лекарствен продукт с ниво на заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изпълнителят отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекарствения продукт на стойност не по-висока от новата утвърдена пределна цена на съответния лекарствен продукт, в случай че продуктите са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на наличните количества са издадени кредитни известия на търговците на дребно.“
§ 2. Създава се нова глава седма:
„Глава седма
ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕДПИСАНИЯ
Чл. 50а. Отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, за домашно лечение се извършва с електронно предписание при условията и по реда на глава седма на Наредба № 4 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.), както и изискванията на приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК).“
§ 3. Досегашната глава седма става глава осма.
§ 4. Към настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред) се създава приложение „Образец на типово допълнително споразумение към договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК“:
Образец на типово допълнително споразумение
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/…………20.… г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………….................... 20 …. г., в гр. ....................
.......................................................................................
............................................................................ между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА
КАСА, гр. София 1407, ул. „Кричим“ № 1,
БУЛСТАТ 121858220,
представлявана на основание чл. 20, ал. 1,
т. 1 от ЗЗО ..................................................................
.......................................................................................
.....................................................................................
директор на Районната здравноосигурителна
каса – гр. .................................................................... ,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ............................... ,
ул. № ........................................................................... ,
тел. ................................, факс: .................................. ,
e-mail ............................................................................ ,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ –
от една страна,
.......................................................................................
и ....................................................................................
....................................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чужде-
странния търговец/европейското дружество,
вид на търговеца, седалище и адрес на управление
на лицето, получило разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти)
представляван от ........................................................
.......................................................................................
    (имена по документ за самоличност)
в качеството му на ..................................................... ,
ЕИК .............................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния
търговец/европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка: ......................................................................................
Адрес на банката: ...................................................................
BIC …………………………… IBAN ................................................. ,
открита на името на: ..............................................................
Тел./факс № ………………, e-mail ............................................. ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти в аптека
№/дата ............, издадено от .................................................
Адрес на аптеката:
област ........................, община ............................................. ,
населено място: гр./с. ........................................................... ,
ул. № ....................................................................................... ,
тел. .........................., факс: .................................................... ,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. .............................................................................. ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ...........................
.................................................................................................. ,
телефон …………………........., факс: ........................................... ,
е-mail ……………………, моб. телефон ........................................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .............................
.................................................................................................. ,
 
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 46, ал. 1 от договора и във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на описаните по-долу клаузи от договора:
1. В чл. 8, ал. 1 изречение второ се отменя.
2. В чл. 8 се създава ал. 1а:
„(1а) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен продукт на цена не по-висока от утвърдената му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.“
3. В чл. 8 се създава ал. 1б:
„(1б) В случаите на намаляване на утвърдената цената на лекарствен продукт с ниво на заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, изпълнителят отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекарствения продукт на стойност не по-висока от новата утвърдена пределна цена на съответния лекарствен продукт, в случай че продуктите са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на наличните количества са издадени кредитни известия на търговците на дребно.“
4. Създава се нов раздел IX „Отпускане на лекарствени продукти и изпълнение на електронни предписания“ и в него се създават чл. 53а, 53б и 53в:
„Чл. 53а. Отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, за домашно лечение се извършва с електронно предписание при условията и по реда на глава седма на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 107 от 2020 г.).
Чл. 53б. При спазване на изискванията на § 3 от ПЗР към Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 107 от 2020 г.) до 30 април 2021 г. се издават и рецептурни бланки на хартиен носител, които се изпълняват и обработват по досегашния ред.
Чл. 53в. Не се допуска лекарственият продукт да бъде предписан и отпуснат едновременно с електронно предписание и с рецептурна бланка на хартиен носител.“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
..........................................
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..............................................
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
.........................................
(подпис на представителя и печат на изпълнителя)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................
ЮРИСКОНСУЛТ:
.........................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА
АПТЕКАТА:
..............................................
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)

 
§ 5. Отпускането на лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО се извършва при представяне на протокол на хартиен носител до осигуряване на техническа възможност за отразяване на необходимата информация в Националната здравноинформационна система съобразно сроковете по § 4 от ПЗР на Наредба № 4 (ДВ, бр. 107 от 2020 г.).
§ 6. Настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от 18.12.2020 г., датата на влизане в сила на измененията и допълненията на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 107 от 2020 г.).

За НЗОК:
За БФС:
Милена Цонева
маг. фарм. Димитър Маринов
Зоя Вълева
маг. фарм. Валентин Петков
Вирджиния Вълкова
маг. фарм. Димитрия Стайкова
Евгения Стойчева
маг. фарм. Анжела Мизова
Антон Величков
маг. фарм. Йордан Славчев
Ваня Илиева
маг. фарм. Виргиния Лазарова
Кирил Обрешков
маг. фарм. Маргарита Грозданова
Васко Петков
 маг. фарм. Ростислав Курдов
София Георгиева
маг. фарм. Светослав Крумов

638