Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН    София
брой: 10, от дата 5.2.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.199


конкурс за доцент

 

35. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по научно направление 6.4. Ветеринарна медицина, специалност „Паразитология и инвазионни болести на животните и човека“ за нуждите на секция „Експериментална морфология“. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
637