Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 11, от дата 9.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.86


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2008 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 21 и 101 от 2012 г., бр. 22 и 43 от 2014 г., бр. 16 от 2015 г.; изм. с Решение № 1155 на ВАС от 2015 г. – бр. 50 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2015 г., бр. 8 от 2017 г., бр. 24 от 2018 г. и бр. 18 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 6:
„6. система за електронни услуги.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 думите „по т. 1, 4 и 5“ се заменят с „по т. 1, 4, 5 и 6“.
§ 3. В чл. 15, ал. 2 се създава т. 4:
„4. други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година, до които Министерството на земеделието, храните и горите има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 – 3.“
§ 4. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15a. (1) Данните по чл. 33а, ал. 5 от ЗПЗП включват:
1. идентификатор, начин на трайно ползване и граници на физически блок;
2. идентификатор на физически блок и граници на допустими за подпомагане площи в него;
3. информация за област, землище, ЕКАТТЕ и граници на постоянно затревени площи.
(2) Данните се публикуват в shape формат, координатна система WGS84, картографска проекция UTM, зона 35 Север, с кодиране на атрибутните данни Windows-1251.“
§ 5. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Специализираните слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ се обновяват ежегодно и чрез проверка на възражения съгласно чл. 16г.“
§ 6. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „проект на специализиран слой“ се заменят с „проекти на специализирани слоеве „Физически блокове“ и“.
2. В ал. 2 думите „срещу обхвата на проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ се заличават.
§ 7. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обхвата на проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ се заменят с „проектите на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“.
2. В ал. 2 думите „чрез автоматично генериране от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ се заменят с „генерирани в системата по чл. 1, ал. 1, т. 6“.
3. В ал. 3 думите „специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ се заменят със „специализираните слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“.
§ 8. В чл. 16г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „окончателен специализиран слой“ се заменят с „окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и“.
2. В ал. 3 думите „на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ се заменят с „чрез системата по чл. 1, ал. 1, т. 6“.
3. В ал. 4 думите „окончателния специализиран слой“ се заменят с „окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Одобрените от министъра на земеделието, храните и горите окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ се използват от РА при извършване на финална оторизация и плащания на площ за съответната кампания на подадените заявления за подпомагане по отношение на площите, които не са били обект на проверка по чл. 37, ал. 3 от ЗПЗП, и приема на заявления за подпомагане през следващата кампания.“
§ 9. Създава се глава седма „Система за електронни услуги“ с чл. 30 – 32.
„Глава седма
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Чл. 30. (1) Системата за електронни услуги съдържа данни и възможност за:
1. идентификация на лица, площи и животни;
2. географска визуализация на полигонови и линейни обекти;
3. визуализация на оперативна информация по заявени схеми и мерките за подпомагане;
4. издадени индивидуални административни актове;
5. генериране на формуляри.
(2) Системата се използва за:
1. визуализиране на публична информация, свързана със схемите и мерки за подпомагане, администрирани от РА;
2. визуализиране на индивидуална информация и електронно генериране и подаване на данни и документи, касаещи схеми и мерки за подпомагане, администрирани от РА;
3. осигуряване на свързаност с регистрите от държавната администрация.
Чл. 31. (1) Достъпът до системата е публичен и индивидуален.
(2) Публичният достъп се осъществява без предварителна регистрация и дава възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 1.
(3) Индивидуалният достъп се осъществява след предварителна регистрация и създаване на индивидуален профил на потребител, като предоставя възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3.
Чл. 32. Достъпът по чл. 31, ал. 3 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от ЗПЗП.“
§ 10. В § 1 на допълнителните разпоредби се създава т. 5:
„5. „Shape формат“ е векторен цифров формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.“
§ 11. Приложението към чл. 13, ал. 4 се изменя така:
„Приложение към чл. 13, ал. 4

Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове
Код
Абревиатура
Наименование
ЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ
010
ОЗ
Обработваеми земи
011
ОП
Оранжерийни площи
012
О
Оризища
021
ЛН
Лозови насаждения
022
ОН
Овощни насаждения
023
ДТН
Други трайни насаждения
031
ДМ
Дворни места
040
ПМЛ
Пасища, мери и ливади
050
СЗП
Cмесено земеползване
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ
101
ХЗТ
Храсти и затревени територии
102
ДОП
Дерета, оврази и промойни
103
ППП
Полски пътища, прокари и просеки
200
ГТ
Горски територии
300
ЗП
Застроени площи
303
ЗОС
Зони за спорт и отдих
304
ГП
Гробищни паркове
305
АО
Археологически обекти, паметници, могили
307
ЕКИ
Енергийна и комуникационна инфраструктура
400
ВП
Водни площи и влажни зони
401
РРК
Реки и речни корита
403
ВТС
Воднотехнически съоръжения
500
НТ
Нарушени терени
600
ТИ
Транспортна инфраструктура
700
ГЕТ
Голи и ерозирали терени
702
ОБР
Области с бедна растителност
900
НЗП
Площ с друго (неземеделско) предназначение

Заключителни разпоредби
§ 12. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и 105 от 2016 г., бр. 19 и 43 от 2017 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 14 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1, т. 3а в началото се добавя „информация“.
2. В чл. 8, ал. 2 думите „или заверка от кмета/кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота“ се заличават.
3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1 на ред „Земеделски стопанин“ думите „и печат“ се заличават.
4. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 1:
а) в „Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин“ думите „и печат“ се заличават;
б) в „Анкетен формуляр“ в таблица 4 в част „Забележка“:
аа) думите „За имоти в регулация: Кмет/кметски наместник: (подпис и печат)“ се заличават;
бб) на ред „Земеделски стопанин (физическо лице)“ и на ред „Земеделски стопанин (юридическо лице)“ думите „и печат“ се заличават.
5. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 4 в част „Забележка“ думите „и печат“ се заличават.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 11, който влиза в сила от кампания 2021.
Министър: Десислава Танева
608